Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1579/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 21 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu; được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công công việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây viết tắt là Chủ tịch, Phó Chủ tịch)

1. Chủ tịch Dương Thành Trung

a) Lãnh đạo, quản lý chung và toàn diện các mặt công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh (kể cả các hoạt động đối nội và đối ngoại).

b) Lĩnh vực công tác khác: Nội chính, nội vụ (trừ tôn giáo), thanh tra, kế hoạch và đầu tư, tài chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội. Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó Chủ tịch khi có yêu cầu hoặc thấy cần thiết.

c) Chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực:

- Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (riêng quy hoạch phát triển ngành phân công cho các Phó Chủ tịch phụ trách theo lĩnh vực); quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn;

- Dự toán ngân sách hàng năm và trung, dài hạn của tỉnh;

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Bạc Liêu; giải quyết các vụ việc có tính chất phức tạp, nhạy cảm, quan trọng trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trương đầu tư các dự án xây dựng cơ bản từ vốn Nhà nước theo Luật Đầu tư công; Tờ trình xin chủ trương Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương;

- Xử lý chủ trương các dự án đầu tư của doanh nghiệp, các dự án hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh.

d) Giữ mối quan hệ giữa Ủy ban nhân dân với Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy.

đ) Phụ trách các Sở ngành, đơn vị: Quân sự, Biên phòng, Công an, Nội vụ, Thanh tra, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội.

e) Phụ trách địa bàn: Thành phố Bạc Liêu.

g) Kiêm nhiệm các chức vụ, chức danh:

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh;

- Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh;

- Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính;

- Trưởng Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức;

- Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Sản xuất và Phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi;

- Trưởng Ban Chỉ đạo 138;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia và những chương trình mục tiêu khác theo lĩnh vực phụ trách;

- Trưởng Ban Chỉ đạo về Biển Đông và các hải đảo tỉnh;

- Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh;

- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh;

- Chủ tịch Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại thuộc địa bàn và các vấn đề phụ trách;

- Trưởng Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bạc Liêu;

- Trưởng các Ban chỉ đạo, Hội đồng khác theo Quyết định của cấp có thẩm quyền.

h) Theo yêu cầu chỉ đạo điều hành trong từng thời gian, Chủ tịch có thể trực tiếp giải quyết một số công việc đã phân công cho các Phó Chủ tịch hoặc điều chỉnh việc phân công giữa các Phó Chủ tịch khi thấy cần thiết.

i) Khi Chủ tịch đi vắng, Chủ tịch ủy nhiệm cho Phó Chủ tịch Thường trực thay mặt Chủ tịch điều hành công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và phân công cho các Phó Chủ tịch giải quyết các công việc do Chủ tịch phụ trách nêu trên.

2. Phó Chủ tịch Lê Minh Chiến

a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực; điều hòa, phối hợp hoạt động chung của các Phó Chủ tịch và thừa ủy nhiệm của Chủ tịch điều hành công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Chủ tịch đi vắng.

b) Phụ trách các lĩnh vực: Công thương; xúc tiến và hợp tác đầu tư; tín dụng, ngân hàng; tài nguyên và môi trường; ngoại vụ; văn phòng.

c) Trực tiếp xử lý công việc thuộc các lĩnh vực: Tín dụng, ngân hàng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quản lý thị trường, giá cả; xúc tiến và hợp tác đầu tư; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; hoạt động của các doanh nghiệp; xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực phụ trách, bao gồm cả lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại (kể cả các chợ trên địa bàn), lưới điện (từ khâu chuẩn bị đầu tư đến kết thúc dự án); tài nguyên và môi trường; ngoại vụ; quy hoạch, kế hoạch thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc địa bàn huyện Phước Long, huyện Hồng Dân và thuộc lĩnh vực phụ trách.

d) Giúp Chủ tịch:

- Theo dõi, xử lý các vấn đề phát sinh thuộc các lĩnh vực: Đầu tư của doanh nghiệp, các dự án hợp tác đầu tư; Thanh tra.

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh (thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách).

đ) Trực tiếp chỉ đạo các Sở ngành, đơn vị: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Công Thương, Thống kê, Điện lực, Ngân hàng Nhà nước, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại vụ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch, Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý dự án Xây dựng dân dụng và công nghiệp, các tổ chức tín dụng, ngân hàng (trừ Ngân hàng Chính sách xã hội) và các doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp Nhà nước) trên địa bàn.

e) Gắn nhiệm vụ phụ trách khối với chỉ đạo công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực phụ trách, đồng thời gắn với cải cách hành chính và công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách, công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ đối với các ngành, đơn vị phụ trách nêu trên.

g) Kiêm nhiệm các chức vụ, chức danh:

- Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh);

- Trưởng Ban Chỉ đạo Điều hành cung ứng điện tỉnh;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Bảo vệ An toàn lưới điện cao áp tỉnh;

- Tổ trưởng Tổ Chỉ đạo Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh;

- Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh;

- Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh;

- Chủ tịch Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại thuộc địa bàn phụ trách;

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm (từ năm 2016 đến năm 2020) các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh;

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia và những chương trình mục tiêu khác theo lĩnh vực phụ trách;

- Trưởng các Ban chỉ đạo, Hội đồng khác theo Quyết định phân công của Chủ tịch.

h) Phụ trách các tổ chức Hội: Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Hội Doanh nhân trẻ, Chi hội Điện lực tỉnh Bạc Liêu, Hội Nạn nhân chất độc màu da cam; Hội Hữu nghị nhân dân các nước tỉnh; Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường tỉnh và các Hội khác thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

i) Phụ trách địa bàn: Huyện Phước Long và huyện Hồng Dân.

3. Phó Chủ tịch Phan Như Nguyện

a) Phụ trách các lĩnh vực: Kinh tế ngành; xây dựng, phát triển đô thị; tài chính; thuế; khoa học và công nghệ; thông tin và truyền thông; tư pháp.

b) Trực tiếp xử lý công việc thuộc các lĩnh vực: Giao thông vận tải; xây dựng; phát triển đô thị; khoa học và công nghệ; thông tin và truyền thông; tư pháp; quản lý thu - chi ngân sách; thuế; kinh tế tập thể; chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực phụ trách; quy hoạch, kế hoạch thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; xây dựng cơ bản thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách (từ khâu chun bị đầu tư đến kết thúc dự án); tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc địa bàn huyện Hòa Bình, huyện Vĩnh Lợi và thuộc lĩnh vực phụ trách.

c) Trực tiếp chỉ đạo các Sở ngành, đơn vị: Giao thông vận tải, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Thuế, Kho bạc Nhà nước, Đài Phát thanh và Truyền hình, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng tỉnh; Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh.

d) Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo Sở Tài chính; triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh (thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách).

đ) Gắn nhiệm vụ phụ trách khối với chỉ đạo công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực phụ trách, đồng thời gắn với cải cách hành chính và công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách, công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ đối với các ngành, đơn vị phụ trách nêu trên.

e) Kiêm nhiệm các chức vụ, chức danh:

- Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia và những chương trình mục tiêu khác theo lĩnh vực phụ trách;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh;

- Chủ tịch Hội đồng Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Chính sách nhà ở và Thị trường bất động sản tỉnh;

- Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh;

- Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh;

- Chủ tịch Hội đồng Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh;

- Chủ tịch Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại thuộc địa bàn phụ trách;

- Trưởng các Ban chỉ đạo, Hội đồng khác theo Quyết định phân công của Chủ tịch.

g) Phụ trách các tổ chức: Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh; Hội Xây dựng tỉnh; Hội Kiến trúc sư tỉnh; Hội Khoa học Kỹ thuật cầu đường tỉnh; Hội Thủy sản tỉnh và các Hội khác thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

h) Phụ trách địa bàn: Huyện Hòa Bình và huyện Vĩnh Lợi.

4. Phó Chủ tịch Vương Phương Nam

a) Phụ trách khối văn hóa - xã hội;

b) Trực tiếp xử lý công việc thuộc các lĩnh vực: Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; văn hóa - thể thao và du lịch; giáo dục và đào tạo; lao động - thương binh và xã hội; xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội; quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc; thi đua khen thưởng; xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực phụ trách (từ khâu chuẩn bị đầu tư đến kết thúc dự án); chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực phụ trách; quy hoạch, kế hoạch thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc địa bàn thị xã Giá Rai, huyện Đông Hải và thuộc lĩnh vực phụ trách.

c) Trực tiếp chỉ đạo các Sở ngành, đơn vị: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc; Tôn giáo; Bảo hiểm xã hội; Trường Chính trị tỉnh; Trường Đại học Bạc Liêu; Trường Cao đẳng Y tế; Trường Cao đẳng Nghề; Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật; các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp (trừ các Hội do các Phó Chủ tịch khác phụ trách).

d) Giúp Chủ tịch triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh (thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách).

đ) Gắn nhiệm vụ phụ trách khối với việc trực tiếp chỉ đạo công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và phụ trách công tác xây dựng cơ bản các công trình thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, đồng thời gắn với công tác cải cách hành chính và công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách, công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ đối với các ngành, đơn vị phụ trách nêu trên.

e) Giúp Chủ tịch đảm bảo mối quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội.

g) Kiêm nhiệm các chức vụ, chức danh:

- Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Vì người nghèo và An sinh xã hội tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em;

- Chủ tịch Hội đồng Công tác thanh niên tỉnh;

- Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh;

- Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh;

- Chủ tịch Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại thuộc địa bàn phụ trách;

- Chủ tịch Hội đồng Tư vấn về đặt tên, đổi tên đường và các công trình công cộng;

- Trưởng Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Giảm nghèo tỉnh;

- Trưởng Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh;

- Trưởng Ban Công tác người cao tuổi tỉnh;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia và những chương trình mục tiêu khác theo lĩnh vực phụ trách;

- Trưởng các Ban chỉ đạo, Hội đồng khác theo Quyết định phân công của Chủ tịch.

- Trưởng Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh giai đoạn 2016-2020;

- Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản Văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2020;

h) Phụ trách các tổ chức Hội: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Hội Đông y tỉnh; Hội Châm cứu tỉnh; Hội Y học tỉnh; Hội Dược học tỉnh; Hội Điều dưỡng tỉnh; Hội Ung thư tỉnh; Hội Khoa học lịch sử tỉnh; Hội Tâm lý - Giáo dục học tỉnh; Hội Khuyến học tỉnh; Hội Người mù tỉnh; Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh; Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh; Hội Cựu giáo chức tỉnh; Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh; Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh; Hội Làm vườn tỉnh; Hội Sinh vật cảnh tỉnh; Hội Cựu tù binh, tù chính trị và các Hội khác thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

i) Phụ trách địa bàn: Thị xã Giá Rai và huyện Đông Hải.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp với Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quyết định này của các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời phản ảnh về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp, báo cáo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế công việc và quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- UB MTTQ tỉnh (phi hợp);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (phi hợp);
- Các Ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy (phi hợp);
- Các Đoàn thể, các Hội cấp tỉnh (phi hợp);
- Các PVP UBND tỉnh;
- TP, các PTP, các CV;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, (Vi-018)

CHỦ TỊCH
Dương Thành Trung