Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1577/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH ĐÀ NNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 16 tháng 5 năm 2016 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ thành phố;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 245/TTr-STNMT ngày 03 tháng 04 năm 2019 về ban hành Kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nng đến năm 2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025.

Điều 2. Thủ trưởng các Sở, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện; báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25 tháng 12 hàng năm.

Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực, theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện Kế hoạch, có trách nhiệm tổng hợp báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết và đề xuất điều chỉnh, bổ sung những nội dung, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Thủ trưởng các sở, ban ngành thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TTr Thành Ủy ĐN;
- TTr HĐND TP;
- ĐB HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện, HĐND, UBND các phường, xã;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN, Trung tâm TTVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, TH.

TM. UBND THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nng)

I. SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN

Hiện nay, chất thải rắn sinh hoạt (sau đây viết tắt là CTRSH) trên địa bàn thành phố khoảng 1.000 tấn/ngày. Những năm gần đây, lượng CTRSH trung bình của thành phố tăng nhanh cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế và quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ. Theo kết quả nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), dự báo lượng chất thải rắn của thành phố đến năm 2025 khoảng trên 1.800 tấn/ngày; đến năm 2030 khoảng trên 2.400 tấn/ngày và đến năm 2040 khoảng trên 3.000 tấn/ngày.

Hầu hết, CTRSH phát sinh của thành phố đang được chôn lấp tại Bãi rác Khánh Sơn, vừa lãng phí tài nguyên vừa làm tăng nhu cầu bố trí diện tích chôn lấp, hình thành điểm nóng về ô nhiễm môi trường kéo dài nhiều năm. Đồng thời, chi phí thu gom và xử lý CTR cũng tăng theo, đặc biệt chi phí xử lý lượng nước rỉ rác, mùi hôi, khí thải phát sinh từ bãi chôn lấp....

Ngày 7/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 491/QĐ-TTg về phê duyệt “Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050”, trong đó đặt ra các mục tiêu cụ thể liên quan đến công tác phân loại CTRSH tại nguồn. Ngày 19/12/2018, Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết số 204/NQ-HĐND về việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Việc tổ chức thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn thành phố sẽ tăng cường công tác quản lý chất thải rắn của thành phố, phù hợp với chiến lược quốc gia, mục tiêu xây dựng thành phố môi trường và nếp sống văn hóa văn minh đô thị; giảm áp lực rất lớn đối với việc xử lý chất thải rắn như giảm diện tích bãi chôn lấp, giảm chi phí xử lý khối lượng CTR cần xử lý, đồng thời tận dụng được các loại CTR khác thông qua các hoạt động tái sử dụng, tái chế.

UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn thành phố đến năm 2025, gồm các nội dung như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai Kế hoạch phân loại CTRSH tại nguồn nhằm thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Góp phần hoàn thành tiêu chí về tái sử dụng, tái chế CTRSH thành phố đã đề ra tại Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”, giảm áp lực về chôn lấp CTRSH trên địa bàn thành phố;

- Phấn đấu hoàn thành mục tiêu về tỷ lệ CTRSH được tái sử dụng, tái chế đạt ít nhất 12% vào năm 2020 và 15% vào năm 2025 tại Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND thành phố về quản lý CTRSH.

2. Yêu cầu

- Công tác phân loại CTRSH được tổ chức triển khai đồng bộ, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, thường xuyên đánh giá, cải tiến trong quá trình thực hiện; phát huy những sáng kiến, góp ý trong cộng đồng; huy động sự tham gia tích cực của tổ chức, cá nhân sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố.

- Triển khai kế hoạch là nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền các cấp, các Sở, ngành; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ xã hội và ngân sách các cấp để thực hiện Kế hoạch.

- Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố gương mẫu, thực hiện nghiêm túc việc phân loại theo kế hoạch, tham gia tuyên truyền, vận động gia đình, tổ dân phố, khu dân cư cùng thực hiện.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Các nhóm CTRSH được phân loại

CTRSH thành phố được phân loại thành các nhóm như sau:

TT

Các nhóm CTRSH được phân loại

1

CTRSH tái chế, tái sử dụng, gồm các thành phần: Giấy các loại, Nhựa các loại, Kim loại các loại;

2

CTRSH có thành phần nguy hại: gồm các thành phần pin, ắc quy, bóng đèn, mạch điện hỏng,...;

3

CTRSH có kích thước lớn, cồng kềnh; chất thải vật liệu xây dựng;

4

CTRSH còn lại (từ sinh hoạt, nấu ăn: rau củ quả thải bỏ, đồ ăn dư thừa, hư hỏng, các loại khác,....

Lưu ý:

- Đối với nhóm (1) CTRSH tái chế, tái sử dụng: Ngoài các thành phần tái chế đã quy định trên, UBND thành phố khuyến khích việc tổ chức phân loại chi tiết, phù hợp với điều kiện mi địa phương, đơn vị. Sau năm 2023, UBND thành phố xem xét tổ chức phân loại thêm các thành phn: cao su, ni lông, thủy tinh,....

- Đối với nhóm (3) CTRSH kích thước ln, chất thải vật liệu xây dựng: UBND thành phố khuyến khích UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện phân loại, thu gom, xử lý phù hp với điều kiện tại mi địa phương. UBND thành phố sẽ hướng dẫn và triển khai phân loại, thu gom, xử lý sau khi đưa vào hoạt động các trạm trung chuyển CTRSH của thành phố.

- Đối với nhóm (4) CTRSH còn lại: UBND thành phố khuyến khích UBND các quận, huyện, các Sở, ngành, tổ chức, đơn vị, cá nhân tổ chức thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyn và xử lý thêm các thành phần khác (ví dụ: thực phẩm quá hạn, thức ăn thừa, chất thải hải sản,..) phù hợp với điều kiện của mi địa phương, đơn vị.

2. Lộ trình thực hiện

a) Năm 2019

- Tập trung tổ chức tuyên truyền, tập huấn công tác phân loại CTRSH tại nguồn đến người dân, hộ gia đình, chủ nguồn thải trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức khảo sát, điều tra, xây dựng Kế hoạch phân loại chi tiết cấp quận, huyện, tổ chức mua sắm trang thiết bị, vật tư thực hiện phân loại; chuẩn bị đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

- Triển khai phân loại CTRSH theo lộ trình công việc, cụ thể:

Nhóm

Quận, huyện

Lộ trình năm 2019

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

Nhóm 1:

Hải Châu

B1

B2

B3

B4

B5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm 2:

Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn

 

B1

B2

B3

B4

B5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm 3:

Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Hòa Vang

 

 

B1

B2

B3

B4

B5

Ghi chú:

Bước 1 (B1): Khảo sát, xác định địa điểm thu gom CTRSH sau phân loại.

Bước 2 (B2): Tập huấn cán bộ nòng cốt, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn.

Bước 3 (B3): Cung cấp dụng cụ, trang thiết bị đến các phường, xã.

Bước 4 (B4): Triển khai phân loại CTRSH tại cộng đồng.

Bước 5 (B5): Đánh giá, rút kinh nghiệm năm 2019.

Từ bước B2-B5: Thực hiện tuyên truyền thường xuyên, liên tục về phương thức phân loại CTRSH của địa phương.

b) Giai đoạn năm 2020-2022

- Tiếp tục triển khai, nâng cao chất lượng thực hiện Kế hoạch phân loại.

- Triển khai phân loại nhóm CTRSH kích thước lớn, chất thải xây dựng.

- Tổ chức đánh giá sơ kết Kế hoạch phân loại CTRSH của thành phố.

c) Giai đoạn năm 2023-2025

- Tiếp tục triển khai, hoàn thành Kế hoạch phân loại CTRSH.

- Tổ chức đánh giá tổng kết Kế hoạch, xây dựng kế hoạch giai đoạn mới.

IV. CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2019

1. Khảo sát, điều tra, xác định các địa điểm tập kết CTRSH tái chế, nguy hại, xây dựng Kế hoạch triển khai phân loại CTRSH tại nguồn của quận, huyện

- UBND các quận, huyện chủ trì tổ chức thu thập thông tin, xác định các địa điểm tập kết thu gom các nhóm CTRSH (tái chế, nguy hại, còn lại), xây dựng, phê duyệt kế hoạch triển khai phân loại CTRSH tại địa bàn.

Nhóm 1 (Quận Hải Châu): Hoàn thành Tháng 4/2019.

Nhóm 2 (các Quận: Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê): Hoàn thành Tháng 5/2019.

Nhóm 3 (Các quận: Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang): Hoàn thành Tháng 6/2019.

- Theo lộ trình, UBND các quận, huyện gửi danh mục thông tin và nhu cầu số lượng các dụng cụ, trang thiết bị thuộc danh mục được cung cấp lần đầu về Sở Tài nguyên và Môi trường để bố trí, triển khai. (Danh mục thông tin tại phụ lục 1).

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp, hỗ trợ UBND các quận huyện trong quá trình khảo sát, xây dựng các kế hoạch triển khai tại địa phương.

2. Tập huấn cho cán bộ nòng cốt tại địa phương, cán bộ Tổ dân phố, trưởng thôn; tuyên truyền phân loại CTRSH đến người dân, hộ dân, chủ nguồn thải

a) Tập huấn cho lực lượng cán bộ nòng cốt, tuyên truyền viên:

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức tập huấn cho cán bộ nòng cốt cấp quận, huyện, sở, ban, ngành liên quan. Thời gian: Tháng 5 - Tháng 6/2019.

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể chủ trì tổ chức hoạt động tuyên truyền, tập huấn đến các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Thời gian: Tháng 5 - Tháng 7/2019

- UBND các quận, huyện chủ trì tổ chức tập huấn cho cán bộ nòng cốt cấp phường, xã: Thời gian: Tháng 5 - Tháng 7/2019.

- UBND các phường, xã chủ trì, tổ chức tập huấn cho cán bộ tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, cán bộ các hội, đoàn thể tại địa phương. Thời gian: Tháng 5 - Tháng 7/2019.

b) Tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng, khu dân cư, tổ dân ph:

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành tổ chức triển khai tuyên truyền trên: Các báo, đài truyền hình; Cổng thông tin điện tử thành phố, Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, phát hành các phim tuyên truyền về phân loại CTRSH của thành phố.

- UBND các quận, huyện chủ trì, triển khai tổ chức nói chuyện, tuyên truyền, hướng dẫn phân loại CTRSH đến từng hộ dân, chủ nguồn thải thuộc địa bàn; tuyên truyền trên loa, trạm truyền thanh; Cổng thông tin điện tử của UBND quận, huyện, phường, xã; tổ chức họp tổ dân phố, nói chuyện; tổ chức các ngày hội hoặc lồng ghép trong các sự kiện của địa phương: Ngày Hội tái chế, Ngày Môi trường Thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn,...

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Trang thiết bị, dụng cụ thực hiện tuyên truyền, phân loại CTRSH

a) Các hạng mục trang bị công tác triển khai phân loại CTRSH tại các quận, huyện, gồm có:

TT

Hạng mục

Quy định chung

Ghi chú

1

Tờ dán hướng dẫn thực hiện phân loại CTRSH tại hộ gia đình

Dán ở vị trí phù hợp trong nhà ở, khu vực dân cư để thực hiện

1 tờ/ hộ

2

Túi đựng CTRSH tái chế

Dùng để đựng các loại CTRSH tái chế tại mỗi hộ gia đình, chủ nguồn thải

1 túi/hộ

3

Sổ tay hướng dẫn thực hiện phân loại CTRSH

Dành cho cán bộ nòng cốt của quận, huyện, tổ trưởng Tổ dân phố, thôn để hướng dẫn trong các buổi nói chuyện, tuyên truyền người dân

1 Sổ hướng dẫn/Tổ dân phố

4

Sổ ghi chép phân loại CTRSH tại khu vực dân cư

Dành cho Tổ trưởng Tổ dân phố, thôn trưởng để ghi chép việc thực hiện phân loại

1 Sổ tay/Tổ dân phố

5

Bảng hướng dẫn trực quan thực hiện phân loại CTRSH

Dụng cụ dành cho cán bộ phường thực hiện tập huấn, tuyên truyền tại địa phương

02 bảng/ phường

6

Thùng đựng tập trung đối với CTRSH nguy hại hộ gia đình

Được bố trí để thu gom tập trung theo địa bàn phường, xã

01-02 thùng/ phường, xã

7

Thùng đựng 02 ngăn (Rác tái chế và Rác còn lại)

Được bố trí trên các tuyến đường Văn minh đô thị, các khu vực trung tâm

Tùy theo nhu cầu, điều kiện bố trí, xã hội hóa

8

Thùng đựng 03 ngăn hoặc 04 ngăn (03 ngăn các loại rác tái chế và 01 ngăn rác còn lại)

Được bố trí trong các khu vực văn phòng làm việc

Tùy theo nhu cầu, điều kiện bố trí, xã hội hóa

- UBND các quận, huyện chủ trì, huy động các nguồn lực hỗ trợ, tài trợ, tổ chức bố trí trang thiết bị, dụng cụ phù hợp với kế hoạch thực hiện phân loại CTRSH tại địa bàn, tránh để xảy ra tình trạng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhưng chưa đảm bảo thiết bị, phương tiện thực hiện phân loại CTRSH trong cộng đồng, khu vực dân cư.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các dự án hạ tầng xây dựng và phát triển đô thị tổ chức mua sắm, huy động các nguồn hỗ trợ, xã hội hóa để cung cấp các dụng cụ, vật tư, trang thiết bị, đảm bảo triển khai phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn thành phố. Các đợt cung cấp:

- Đợt 1: Tháng 6 - tháng 7/2019 (Quận Hải Châu).

- Đợt 2: Tháng 8 - Tháng 9/2019 (các quận, huyện còn lại).

Năm 2019, UBND các quận, huyện, các Sở, ban, ngành liên quan chủ trì, tổ chức tiếp nhận, triển khai, quản lý trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo sử dụng hiệu quả trong công tác phân loại CTRSH. Các năm tiếp theo, các đơn vị có trách nhiệm rà soát, kiểm kê, bổ sung từ nguồn kinh phí đơn vị hoặc huy động các nguồn hỗ trợ, xã hội hóa để đảm bảo thực hiện.

4. Triển khai thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển CTRSH

Theo lộ trình, UBND các quận, huyện chủ trì triển khai phân loại, thu gom, vận chuyển CTRSH sau phân loại trên địa bàn theo phương thức chung như sau:

Các quy định chung về phân loại, tập kết, tham gia thu gom, vận chuyển, tiếp nhận xử lý CTRSH sau phân loại kèm theo ti phụ lục 1. Trong quá trình thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm rà soát, bổ sung nếu có.

5. T chc đánh giá, rút kinh nghiệm công tác triển khai

- UBND các quận, huyện, các sở, ban, ngành tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm tại địa phương, đơn vị; thời gian trong tháng 12 hàng năm.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu UBND thành phố tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm cấp thành phố, thời gian trong tháng 01 năm kế tiếp.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Các nguồn thực hiện

- Ngân sách sự nghiệp thành phố: Chi điều tra, khảo sát, xây dựng phương thức triển khai phân loại của thành phố và các quận, huyện, xây dựng tài liệu truyền thông, phát hành dụng cụ truyền thông, dụng cụ phân loại đợt 1.

- Ngân sách sự nghiệp quận, huyện: Chi tập huấn, tuyên truyền về phân loại CTRSH tại quận, huyện; chỉnh trang các điểm tập kết, bố trí các trang thiết bị phân loại tại các điểm tập kết.

- Ngân sách đầu tư thành phố: Mua sắm vật tư, dụng cụ, trang thiết bị đợt 2; đầu tư hạ tầng các trạm trung chuyển kết hợp công năng phân loại CTRSH.

- Xã hội hóa: Huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ, đóng góp theo danh mục các dụng cụ, vật tư, trang thiết bị của thành phố.

2. Kinh phí năm 2019

TT

Nội dung

Thành tiền (Triệu đồng)

Ghi chú

A

NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP

3.683

 

1

Tổ chức khảo sát, thu thập và lập phương án phân loại CTR SH

448

Trung bình 8 triệu đồng/phường xã

2

Mua sắm dụng cụ tuyên truyền, trang thiết bị (đợt 1)

2.835

Phụ lục 2 (bố trí theo thực tế)

3

Tổ chức các hoạt động tập huấn, hướng dẫn cán bộ nòng cốt cấp quận, huyện, sở ngành

400

50 triệu/quận, đơn vị

B

NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ

220.594

 

1

Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ tuyên truyền thực hiện kế hoạch phân loại CTRSH thành phố (đợt 2)

10.594

Phụ lục 2

2

Đầu tư các trạm trung chuyển tập trung kết hợp công năng phân loại

210.000

02 trạm (năm 2019-2020)

 

CỘNG (A+B)

224.277,0

 

(*) Dự kiến.

Kế hoạch này không tính kinh phí triển khai các hoạt động cấp quận, huyện, sở ngành, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phân loại CTRSH.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tham mưu UBND thành phố các hoạt động: Công bố, triển khai Kế hoạch phân loại CTRSH tại nguồn; tổ chức tuyên truyền rộng rãi kế hoạch; họp định kỳ, đột xuất để giải quyết khó khăn, vướng mắc các Sở, ngành, đơn vị, UBND các quận, huyện.

- Tham mưu UBND thành phố đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ các hoạt động cấp quốc gia về triển khai phân loại CTRSH trên địa bàn thành phố.

- Tham mưu UBND thành phố ban hành các quy định, chính sách phù hợp để triển khai hiệu quả Kế hoạch phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn thành phố; Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai phân loại đối với CTRSH có kích thước lớn, cồng kềnh, CTR xây dựng theo lộ trình trình UBND thành phố phê duyệt, đề xuất chính sách về xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm liên quan đến phân loại CTRSH.

- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ đã nêu trong Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các đơn vị tư vấn để hướng dẫn, hỗ trợ UBND các quận, huyện, các sở, ban, ngành về thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn quận, huyện và các sở, ban, ngành; phối hợp với UBND quận, huyện, các sở, ban, ngành tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động phân loại CTRSH tại nguồn.

- Báo cáo UBND thành phố định kỳ hàng năm và đột xuất tình hình triển khai Kế hoạch.

2. UBND các quận, huyện

- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ đã nêu trong Kế hoạch; bổ sung các nội dung triển khai phân loại CTRSH trong hồ sơ đấu thầu dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm. Thông báo đến Sở Tài nguyên và Môi trường về Kế hoạch thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển các nhóm CTRSH sau phân loại trên địa bàn.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các đơn vị thu gom, vận chuyển CTRSH sau phân loại; yêu cầu các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động phân loại cân đối, đầu tư thêm các trang thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển để đảm bảo thu gom, vận chuyển CTRSH sau phân loại.

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên hệ thống các điểm thu gom, tập kết CTRSH trên địa bàn, đảm bảo vệ sinh chung (quy định cụ thể việc quản lý, vệ sinh trang thiết bị tại các điểm tập kết CTRSH các loại).

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo định kỳ hàng quý (trước ngày 05 của tháng đầu quý sau) và báo cáo năm (trước ngày 25 tháng 12 hàng năm) về kết quả phân loại CTRSH tại nguồn tại địa phương gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị gửi Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

- Ghi nhận, biểu dương các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chấp hành việc phân loại CTRSH tại nguồn theo quy định.

3. Sở Xây dựng

- Tham mưu UBND thành phố triển khai Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng và Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 6/2/2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng cho đến khi Chính phủ có văn bản triển khai cụ thể đối với Nghị quyết 09/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2019.

- Tham mưu UBND thành phố quy hoạch các trạm trung chuyển tập trung còn lại để đảm bảo thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu bố trí kinh phí đối với các hạng mục đầu tư liên quan.

5. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện và căn cứ khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch.

6. Ban Quản lý các dự án xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị

Tổ chức lập dự án, triển khai đầu tư các hạng mục liên quan theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ thực hiện của thành phố.

7. Các Sở, ban, ngành

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện triển khai Kế hoạch đến các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố; lồng ghép giáo dục, truyền thông về phân loại CTRSH tại nguồn thông qua các hoạt động chính khóa và ngoại khóa, các phong trào thi đua tại trường học.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Xây dựng chủ đề hàng năm liên quan đến triển khai kế hoạch, phối hợp với các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương để đẩy mạnh công tác truyền thông bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

- Sở Y tế: Chủ trì tổ chức triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phân loại CTRSH tại nguồn tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phân loại CTRSH tại nguồn đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý; xây dựng quy trình thu gom, lưu giữ CTR nguy hại phát sinh trong nông nghiệp.

- Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp: Chủ trì tổ chức triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp.

- Sở Văn hóa - Thể thao: Chủ trì triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phân loại CTRSH tại nguồn đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

- Sở Du lịch: Chủ trì tổ chức triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phân loại CTRSH tại nguồn đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

- Sở Công thương: Chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện triển khai Kế hoạch đến tất cả cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ liên quan, tại các trung tâm mua bán, chợ, siêu thị trên địa bàn thành phố; lồng ghép truyền thông về phân loại CTRSH tại nguồn qua hoạt động quản lý của ngành; tổ chức xúc tiến, kêu gọi đầu tư các ngành, lĩnh vực liên quan đến tái chế, tái sử dụng CTR.

- Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện tham mưu kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ thực hiện trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, đảm bảo về số lượng, tiêu chuẩn để triển khai Kế hoạch hiệu quả.

- Sở Lao động, thương binh và xã hội: Chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ, chuyển đổi ngành nghề lao động đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động phân loại CTRSH.

- Công An Thành phố: Chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ không chấp hành việc phân loại CTRSH tại nguồn và không chuyển giao cho các đơn vị có chức năng theo thẩm quyền.

- Các sở, ban, ngành khác: Chủ động phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện để triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phân loại CTRSH tại nguồn đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

8. Các Cơ quan thông tin, truyền thông

Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh truyền hình thành phố; đề nghị các cơ quan truyền thông tại địa phương và các cơ quan truyền thông trung ương tại địa phương chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, phường, xã và cơ quan, đơn vị liên quan đăng tin, bài, phóng sự về phân loại CTRSH tại nguồn; đa dạng các hình thức truyền thông để thu hút sự tham gia; nâng cao ý thức của người dân trong công tác phân loại CTRSH tại nguồn.

9. Các t chức, cá nhân tham gia công tác thu gom, xử lý CTRSH các loi trên địa bàn thành phố

- Bố trí vị trí tập kết, trang thiết bị, phương tiện phù hợp để lưu giữ, thu gom, vận chuyển và xử lý CTR sau khi được phân loại.

- Đầu tư các hạng mục công trình tái chế, tái sử dụng CTR, góp phần giảm thiểu CTR chôn lấp, tiết kiệm tài nguyên.

10. Các cá nhân, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, Cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố

- Tham gia thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn theo quy định, chuyển giao CTRSH sau phân loại cho tổ chức, cá nhân có chức năng thu gom, vận chuyển theo kế hoạch được UBND các cấp phê duyệt.

- Tích cực tham gia xây dựng tổ, đội quản lý và thu gom CTR sau phân loại nhằm hỗ trợ hiệu quả công tác phân loại CTRSH tại nguồn.

11. Tổ chức chính trị - xã hội

Mặt trận Tổ chức, các đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh, Hội phụ nữ, ....) phối hợp UBND các quận, huyện, các sở, ngành liên quan tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện phân loại.

Trên đây là Kế hoạch triển khai phân loại CTRSH tại nguồn của thành phố đến năm 2025, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các quận huyện căn cứ triển khai. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần thiết bổ sung, điều chỉnh, các sở ngành, địa phương chủ động phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC 1

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TỔ CHỨC THU GOM, VẬN CHUYỂN XỬ LÝ CTRSH SAU PHÂN LOẠI THUỘC KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHÂN LOẠI CTRSH TẠI NGUỒN
(Kèm theo Kế hoạch số: 1577/KH- UBND ngày 11 tháng 4 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nng)

l. Các nhóm CTRSH theo thành phần phân loại

Danh mục tên chất thải theo các nhóm như sau:

1. Nhóm CTRSH tái sử dụng, tái chế (Rác tái chế):

TT

Tên chất thải

1.

Nhóm giấy: tạp chí, giấy báo các loại; hộp giấy; bìa thư; sách; tập; hộp, dĩa, ly giấy và carton,...

2.

Nhóm nhựa: các vật liệu bằng nhựa (chai, lọ, khay đựng thức ăn, can thùng, đĩa CD, DVD, nắp chai nhựa) và các vật liệu làm bằng nhựa trên sản phẩm có ký hiệu PE, PP, PVC, PET,...

3.

Nhóm kim loại: sắt, nhôm, thép, đồng, vỏ bao bì kim loại (lon bia, nước ngọt, lon đồ hộp),...

2. Nhóm CTRSH nguy hại từ hộ gia đình

TT

Tên chất thải

1.

Bóng đèn đã qua sử dụng

2.

Bình xịt côn trùng, vỏ bình gas mini

3.

Chai, lọ đựng hóa chất, dầu nhớt

4.

Thùng, túi đựng có dầu nhớt thải

5.

Pin thải các loại

6.

Ắc quy thải

7.

Thiết bị điện tử gia dụng hư hỏng

8.

Nhiệt kế hỏng

9.

Các chất thải có thành phần tương tự từ mục 1-8

3. Nhóm CTRSH còn lại: không bao gồm các loại có thành phần trên

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện lập danh mục chi tiết tên nhóm CTRSH còn lại, cung cấp thông tin đến người dân, chủ nguồn thải để thực hiện tốt công tác phân loại tại nguồn.

4. Nhóm CTRSH kích thước ln và chất thải xây dựng của hộ gia đình: Được quy định và hướng dẫn riêng.

II. Quy định chung các trang thiết bị lưu chứa CTRSH tại nguồn

1. Thiết bị lưu chứa CTRSH tái chế

- Túi đựng CTRSH tái chế (hộ gia đình, chủ nguồn thải): Khuyến khích sử dụng loại túi đựng sử dụng nhiều lần. Triển khai kế hoạch, mỗi hộ gia đình được phát lần đầu 01 túi đựng để lưu chứa CTRSH tái chế.

- Thùng đựng CTRSH tái chế tại các khu vực công cộng, các tuyến đường, khu vực dân cư: Là thùng đựng 02 ngăn (rác tái chế và rác còn lại), phải được dán nhãn bên ngoài và trên thân thùng. Các đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom CTRSH tái chế tại địa bàn, các cơ sở sản xuất kinh doanh có trách nhiệm trang bị thùng đựng theo quy định. Thành phố thực hiện trang bị lần đầu thùng đựng CTRSH tái chế trên một số tuyến phố cảnh quan, khu vực công cộng, văn phòng làm việc. UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các thùng đựng CTRSH trên các tuyến đường, khu vực thuộc địa bàn đảm bảo vệ sinh, thu gom CTRSH được phân loại.

2. Thiết bị lưu chứa CTRSH nguy hại

- Túi đựng CTRSH nguy hại tại hộ gia đình, chủ nguồn thải: Khuyến khích sử dụng túi, thùng đựng phù hợp để thực hiện thu gom, vận chuyển theo quy định của địa phương.

- Thùng đựng CTRSH nguy hại tập trung: Thành phố trang bị lần đầu thùng đựng CTRSH nguy hại chuyên dụng/phường, xã. Địa điểm đặt thùng tại trụ sở UBND các phường, xã hoặc do UBND phường, xã quyết định, quản lý.

3. Thiết bị lưu cha CTRSH nguy hại

- Túi đựng, thùng đựng CTRSH còn lại (tại hộ gia đình, chủ nguồn thải): Không quy định quy cách, màu sắc, khuyến khích hộ gia đình, chủ nguồn thải sử dụng các thiết bị, bao bì, thùng đựng sử dụng nhiều lần hoặc các loại túi, bao bì thân thiện môi trường.

- Thùng đựng CTRSH còn lại tại các khu vực công cộng, các tuyến đường, khu vực dân cư: Thùng phải được dán nhãn bên ngoài và trên thân thùng. Các đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom CTRSH còn lại tại địa bàn, cơ sở có trách nhiệm trang bị thùng đựng theo quy định. Thành phố thực hiện trang bị thùng đựng CTRSH còn lại trên một số tuyến phố cảnh quan, khu vực công cộng, các văn phòng làm việc.

III. Quy định chung các phương tiện thu gom, vận chuyn CTRSH tại nguồn

1. CTRSH còn lại: Trước mắt sử dụng phương tiện thu gom, vận chuyển của đơn vị thực hiện dịch vụ vệ sinh môi trường tại địa phương cho đến khi thành phố có quy định đối với các phương tiện thu gom, vận chuyển.

2. CTRSH tái chế và CTRSH nguy hại:

Phương tiện thu gom, vận chuyển có chữ gắn trên xe:

+ Xe thu gom CTRSH tái chế: bên ngoài thùng xe có nhãn dán hoặc sơn dòng chữ: “Xe thu gom Rác Tái chế”;

+ Xe thu gom CTRSH nguy hại: Bên ngoài thùng xe có nhãn dán hoặc sơn dòng chữ: Xe thu gom Rác nguy hại”.

Trong quá trình thực hiện, UBND các quận, huyện chủ động, yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư, trang bị phương tiện thu gom, vận chuyển phù hợp

IV. Quy định chung các phương án thu gom, vận chuyển CTRSH tại nguồn

1. Thu gom, vận chuyển CTRSH tái chế

UBND quận, huyện tổ chức phương án thu gom, đảm bảo các yêu cầu:

- Về tổ chức: Tổ chức chuyển giao - thu gom tập trung. UBND Quận, huyện quyết định lựa chọn, bố trí các đơn vị thực hiện thu gom CTRSH tái chế theo các tiêu chí phù hợp với địa bàn. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các tiêu chí chung để lựa chọn các đơn vị tham gia thu gom CTRSH tái chế tại địa bàn.

- Về tần suất: Thu gom tối thiểu là 1 lần/tuần. UBND Quận, huyện quyết định tăng tần suất thu gom tùy theo điều kiện thực tế tại địa bàn.

- Về địa điểm: UBND Quận, huyện ban hành sơ đồ mạng lưới các điểm tập kết CTRSH tái chế tại từng phường, xã.

2. Thu gom, vận chuyển xlý CTRSH nguy hại:

UBND quận, huyện tổ chức phương án thu gom, đảm bảo các yêu cầu:

- Về tổ chức: Tổ chức chuyển giao - thu gom tập trung. UBND Quận, huyện quyết định vị trí đặt các thùng đựng CTRSH nguy hại theo điều kiện phù hợp; tổ chức hợp đồng với đơn vị thu gom, xử lý có chức năng.

- Về tần suất: Thu gom tối thiểu là 1 lần/tuần. UBND Quận, huyện quyết định tăng tần suất thu gom tùy theo điều kiện thực tế tại địa bàn.

- Về địa điểm: UBND Quận, huyện ban hành sơ đồ mạng lưới các điểm tập kết thu gom CTRSH nguy hại theo từng phường, xã.

Đối với chất thải nguy hại phát sinh từ sinh hoạt của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải được thực hiện từ phân loại, lưu chứa, chuyển giao theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

3. Thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH còn lại:

Chủ nguồn thải tập kết hàng ngày cho đơn vị thực hiện thu gom rác thải theo Đề án thu gom rác theo giờ được UBND quận, huyện phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện, UBND các quận, huyện tổ chức đánh giá bất cập, hiệu quả của các phương án, chủ động điều chỉnh phù hợp với thực tế.

V. Các quy định liên quan khác

- UBND các quận, huyện chỉ đạo thông báo đầy đủ, thường xuyên về thời gian, địa điểm, tần suất, sơ đồ, tuyến thu gom và các đơn vị thực hiện thu gom, vận chuyển đối với các nhóm CTRSH đến người dân, hộ gia đình, chủ nguồn thải để biết và chuyển giao chất thải theo đúng quy định.

- Tại các điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRSH trên địa bàn quận, huyện, các đơn vị quản lý, vận hành sắp xếp bố trí khu vực tiếp nhận, lưu chứa riêng biệt sau khi phân loại để vận chuyển đến khu xử lý.

- Danh mục thông tin do UBND các quận, huyện cung cấp, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường:

TT

Danh mục thông tin

Ghi chú

1

Danh sách các điểm tập kết CTRSH tái chế

Địa điểm, diện tích, địa bàn

2

Danh sách các điểm tập kết CTRSH nguy hại

Địa điểm, diện tích, địa bàn

3

Danh sách các điểm tập kết CTRSH còn lại

Địa điểm, diện tích, địa bàn

4

Danh sách các đơn vị được chọn thu mua CTRSH tái chế

Địa điểm, diện tích, lĩnh vực thu gom, địa bàn

5

Danh sách các đơn vị được chọn thu gom CTRSH nguy hại

Địa điểm, lĩnh vực thu gom, địa bàn

6

Số lượng tờ dán hướng dẫn thực hiện phân loại CTRSH

Theo địa bàn phường, xã

7

Số lượng túi đựng CTRSH tái chế

Theo địa bàn phường, xã

8

Số lượng sổ tay hướng dẫn cần cung cấp

Theo địa bàn phường, xã

9

Số lượng sổ ghi chép cần cung cấp

Theo địa bàn phường, xã

10

Số lượng bảng hướng dẫn trực quan phân loại CTRSH tại nguồn

Theo địa bàn phường, xã

11

Số lượng thùng đựng CTRSH nguy hại từ hộ gia đình

Địa điểm bố trí, đơn vị quản lý, tiếp nhận

12

Số lượng thùng đựng 02 ngăn bố trí trên các tuyến đường, khu vực công cộng

Địa điểm bố trí, đơn vị quản lý, tiếp nhận

13

Số lượng thùng đựng 03 ngăn hoặc 04 ngăn bố trí tại các văn phòng, cơ quan làm việc

Địa điểm bố trí, đơn vị quản lý, tiếp nhận

 

PHỤ LỤC 2.

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN MUA SẮM VẬT TƯ, THIẾT BỊ THỰC HIỆN
(Kèm theo Kế hoạch số 1577/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nng)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Hạng mục

Ghi chú

Đơn giá (tri.đồng)

Số lượng của Quận Hải Châu

Thành tiền (Đợt 1)

Huy động hỗ trợ (dự kiến)

Số lượng Các quận, huyện còn lại

Thành tiền (Đợt 2)

Cộng

1

Tờ dán hướng dẫn thực hiện phân loại CTRSH tại hộ gia đình

1 tờ/ hộ

0,005

70.000

350

 

200.000

1.000

1.350

2

Túi đựng CTRSH tái chế

1 túi/hộ

0,015

60.000

900

 

200.000

3.000

3.900

3

Sổ tay hướng dẫn thực hiện phân loại CTRSH

1 Sổ hướng dẫn/Tổ dân phố

0,030

700

21

 

2.400

72

93

4

Sổ ghi chép phân loại CTRSH tại khu vực dân cư

1 Sổ tay/Tổ dân phố

0,030

700

21

 

2.400

72

93

5

Bảng hướng dẫn trực quan thực hiện PLCTRSH

02 bảng/ phường

1,5

30

45

 

100

150

195

6

Thùng đựng tập trung đối với CTRSH nguy hại hộ gia đình

01 thùng/phường, xã

7,0

30

210

 

100

700

910

7

Thùng đựng 02 ngăn (Rác tái chế và Rác còn lại)

Tùy theo nhu cầu, điều kiện, huy động hỗ trợ

6,0

140

840

252

600

3.600

4.440

8

Thùng đựng 04 ngăn (03 ngăn các loại rác tái chế và 01 ngăn rác còn lại)

Tùy theo nhu cầu, điều kiện, huy động hỗ trợ

10,0

100

1.000

300

200

2.000

3.000

 

Cộng

 

 

 

3.387

552

 

10.594

13.981