Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 2.

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh căn cứ Kế hoạch này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan xây dựng văn bản triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng văn bản triển khai thực hiện, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý triển khai bảo đảm đúng quy định.

Văn bản triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/5/2019 để theo dõi, tổng hợp theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (báo cáo)
- Cục KSTTHC - VPCP; (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch; các PCT UBND tỉnh; (báo cáo)
- Như Điều 4; (thực hiện)
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng Tin học-Công báo;
- Lưu VT, KSTTHC (B.Nh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24/01/2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 157/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

I

XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành việc thực hiện chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và hướng dẫn của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

2

Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Trước ngày 15/5/2019

3

Rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp theo quy định

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

4

Rà soát chế độ báo cáo định kỳ tại văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, qua đó kịp thời sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với pháp luật hiện hành

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Trước ngày 01/6/2019

5

Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ tại văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Trước ngày 15/6/2019

6

Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý theo địa bàn

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày văn bản quy định chế độ báo cáo có hiệu lực thi hành

II

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO QUỐC GIA

7

Thực hiện kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Sau khi Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ được hoàn thiện và đi vào vận hành

8

Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 3/2020

9

Cung cấp chứng thư số cho các cơ quan hành chính nhà nước địa phương và cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Sau khi Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp

10

Tích hợp chữ ký số trên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Theo hướng dẫn của Ban Cơ yếu Chính phủ

III

TỔ CHỨC TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN

11

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Định kỳ hằng năm theo kế hoạch

12

Tham gia tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo do Văn phòng Chính phủ tổ chức

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ

13

Hướng dẫn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên quan

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

14

Hệ thống hóa, rà soát, sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo định kỳ

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên, theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ

15

Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến về tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP , các quy định về chế độ báo cáo đến các đối tượng thực hiện báo cáo

- Sở Thông tin và Truyền thông; - Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên

16

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ- CP và các nội dung tại Kế hoạch này

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên