Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 và Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

- Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

II. YÊU CẦU

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

- Phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

Thực hiện theo các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này.

- Tổ chức phổ biến và phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền hiệu quả về triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

- Kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí tài chính để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

3. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo của địa phương.

- Tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo tại địa phương đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh theo quy định.

- Xác định cấp độ bảo đảm an toàn thông tin và thực hiện phương án đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ đối với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh theo quy định và theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hoàn chỉnh Hệ thống Thông tin kinh tế - xã hội tỉnh vận hành qua tên miền http://ktxh.thuathienhue.gov.vn đảm bảo kết nối, đồng bộ, liên thông với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

5. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này theo đúng tiến độ, thời gian đã được quy định; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019-2021, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

- Trong quá trình tham mưu UBND cùng cấp xây dựng dự thảo Quyết định quy định chế độ báo cáo hoặc hướng dẫn thực hiện báo cáo thuộc phạm vi quản lý về ngành, lĩnh vực, phải tham khảo thêm các văn bản quy định về chế độ báo cáo đã được các Bộ, ngành và chính quyền các cấp ban hành để tránh trùng lặp về quy định chế độ báo cáo.

- Thường xuyên rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

- Bảo đảm kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- UBND các huyện, thị xã và thành phố có văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này.

- Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, gửi công văn về Văn phòng UBND tỉnh để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

Trên đây là nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- BTV Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- VPUB: CVP và PCVP;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PT-TH, CTTĐT;
- Lưu: VT, KSVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

Nội dung công việc

quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

I

XÂY DỰNG, BAN HÀNH KẾ HOẠCH VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP

Văn phòng UBND tỉnh

- Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Trước ngày 15/5/2019

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh

2

Rà soát, ban hành Quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh và công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ tại Quyết định

Văn phòng UBND tỉnh

- Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Ban hành Quyết định trước ngày 01/6/2019 và công bố danh mục chế độ báo cáo trước ngày 15/6/2019

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được công bố

3

Thường xuyên rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP

- Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện.

- Văn phòng UBND tỉnh,

- UBND cấp xã.

Nhiệm vụ thường xuyên

Các văn bản quy phạm pháp luật quy định chế độ báo cáo theo thẩm quyền

4

Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn

Văn phòng UBND tỉnh

- Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày văn bản quy định chế độ báo cáo có hiệu lực thi hành

Danh mục chế độ báo cáo định kỳ công bố trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của địa phương

II

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG, VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO CỦA TỈNH

1

Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Tháng 3/2020

Hệ thống thông tin báo cáo của địa phương được hoàn thiện và đi vào vận hành

2

Cung cấp đầy đủ, kịp thời chứng thư số tại các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước thực hiện chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo trên địa bàn tỉnh

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Văn phòng UBND tỉnh.

- Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Thực hiện theo Kế hoạch của của UBND tỉnh

Các chứng thư số được cung cấp đầy đủ, kịp thời

3

Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã về giải pháp tích hợp chữ ký số và xác thực chữ ký số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và các Hệ thống thông tin báo cáo của địa phương theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở Thông tin và Truyền thông.

- Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh

Chữ ký số được tích hợp trên các Hệ thống thông tin báo cáo

III

TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN VÀ KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN

1

Tổ chức quán triệt Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Kế hoạch này

Văn phòng UBND tỉnh

- Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Thực hiện theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

Kết hợp với Hội nghị giao ban cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh

2

Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện việc hệ thống hóa, rà soát, sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo định kỳ

Văn phòng UBND tỉnh

- Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Nhiệm vụ thường xuyên

 

3

Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã cung cấp các số liệu và xây dựng chỉ tiêu báo cáo theo nhiệm vụ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Nhiệm vụ thường xuyên

 

4

Hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo của địa phương

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở Thông tin và Truyền thông.

- Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Quý I/2020

Ban hành Kế hoạch tập huấn của UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Tháng 4/2020 và định kỳ hàng năm

Các lớp tập huấn được tổ chức theo Kế hoạch

5

Tuyên truyền, phổ biến về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP tại địa phương; tuyên truyền các quy định về chế độ báo cáo đến các đối tượng thực hiện báo cáo

- Sở TT&TT;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở KH&ĐT;

- Đài PT-TH.

Cơ quan thông tấn báo chí

Nhiệm vụ thường xuyên

Các nội dung liên quan được tổ chức tuyên truyền, phổ biến với các hình thức khác nhau phù hợp với từng loại đối tượng

6

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP , Kế hoạch này và việc triển khai xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo tại địa phương

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở KH&ĐT;

- Sở TT&TT;

- UBND cấp huyện.

- Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp xã.

Nhiệm vụ thường xuyên

Theo quy định về thời gian thực hiện chế độ báo cáo