Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1556/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ BỔ SUNG VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2016

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 8932/BTC-HCSN ngày 30 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Phân bổ 73.300 triệu đồng (bảy mươi ba tỷ, ba trăm triệu đồng) kinh phí sự nghiệp năm 2016 của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 8932/BTC-HCSN ngày 30 tháng 6 năm 2016, trong đó:

a) 59.000 triệu đồng cho các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương để thực hiện các dự án: Chương trình 30a, Hỗ trợ phát triển sản xuất, Nhân rộng mô hình giảm nghèo, Truyền thông và giảm nghèo về thông tin, Nâng cao năng lực, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

b) 14.300 triệu đồng cho các địa phương để thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin.

2. Nguyên tắc phân bổ, nội dung và mức chi thực hiện như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 8932/BTC-HCSN ngày 30 tháng 6 năm 2016. Việc quản lý và sử dụng số kinh phí trên bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định.

3. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; thông báo cụ thsố kinh phí bổ sung cho các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương để triển khai thực hiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1556/QĐ-TTg về phân bổ bổ sung vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 1556/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 05/08/2016
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 05/08/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản