Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1555/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

n cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1336/TTr-SNV ngày 09/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp và sử dụng thông tin trên Trang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ban Biên tập Trang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP. PCVP (ô. Thất);
- Lưu: VT, PC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin lên trang thông tin điện tử cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh, bao gồm:

- Cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu lên Trang thông tin điện tử CCHC;

- Công tác biên tập và quản lý Trang thông tin điện tử CCHC;

- Các công tác khác trên mạng.

2. Quy định này áp dụng cho các cơ quan chuyên môn; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cá nhân, tổ chức tự nguyện tham gia khai thác, cung cấp và sử dụng thông tin trên Trang thông tin điện tử CCHC tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Tên gọi và địa chỉ của trang thông tin điện tử CCHC tỉnh

1 .Tên gọi: Trang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn (gọi tắt là Website CCHC)

2. Website CCHC đặt tại Sở Nội vụ

3. Địa chỉ: cchc.backan.gov.vn

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Website CCHC

1. Chức năng: Website CCHC cung cấp công khai thông tin chính thức theo đúng chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Nhiệm vụ:

- Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản của các Bộ, ngành Trung ương; các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy; các văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan tới công tác CCHC;

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hành chính có liên quan về CCHC; các văn bản hướng dẫn của các Sở, ban, ngành được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện công tác CCHC.

Điều 4. Nguyên tắc cung cấp thông tin

1. Thông tin cung cấp trên Website CCHC phải đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phục vụ kịp thời hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp hành chính trên địa bàn tỉnh và nhu cầu khai thác thông tin của các tổ chức, cá nhân.

2. Thông tin cung cấp trên Website CCHC phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên Internet.

3. Phải đảm bảo tính trung thực, chính xác, khách quan, kịp thời, phục vụ tích cực cho công tác CCHC của tỉnh.

4. Nội dung thông tin (bài viết, ảnh, dữ liệu, tài liệu) cung cấp cần phải đảm bảo tính chính xác, có nguồn gốc rõ ràng, không được phép sao chép hay sử dụng bài viết của người khác. Người cung cấp thông tin hay cộng tác viên khi có bài viết gửi Ban Biên tập thì chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung thông tin do mình cung cấp.

Chương II

CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN, DỮ LIỆU

Điều 5. Các cơ tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin

1. Các phòng, ban, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Sở Nội vụ.

2. Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Điều 6. Hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu

Mọi thông tin, dữ liệu do các tổ chức, cá nhân gửi về Ban Biên tập được thực hiện theo các hình thức sau:

1. Các tổ chức, cá nhân được giao quyền cập nhật, trực tiếp cập nhật thông tin trên cổng tin, mục tin (kèm theo tập tin thông tin, dữ liệu điện tử).

2. Thống nhất chỉ sử dụng Bộ mã tiếng Việt Unicode trong việc lưu trữ và trao đổi thông tin, dữ liệu trên Website CCHC.

3. Thông tin, dữ liệu không tuân thủ theo quy định sẽ không được đăng; đồng thời các tổ chức, cá nhân đã gửi thông tin, dữ liệu chưa đạt yêu cầu phải có trách nhiệm chỉnh sửa lại cho chính xác và phù hợp, sau đó gửi lại Ban Biên tập để duyệt và đăng tin.

4. Các tin, bài viết được gửi về Ban Biên tập qua Sở Nội vụ bằng văn bản và gửi kèm bản mềm về địa chỉ hòm thư công vụ: Sonoivu@backan.gov.vn để chỉnh sửa trước khi đăng lên Website CCHC.

Điều 7. Nội dung thông tin, dữ liệu được cập nhật

Thông tin, dữ liệu được cập nhật trên Website bao gồm các nội dung sau:

1. Các thông tin về CCHC:

- Các văn bản của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, địa phương về công tác CCHC;

- Tin tức hoạt động về CCHC của Trung ương, của tỉnh và của các địa phương;

- Các bài viết, bình luận, nghiên cứu về nội dung CCHC;

- Chương trình CCHC, kế hoạch CCHC hàng năm của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;

- Kết quả CCHC:

+ Báo cáo CCHC (định kỳ, chuyên đề và đột xuất);

+ Kết quả xếp hạng chỉ số CCHC hàng năm của cấp tỉnh, của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước;

- Mô hình, sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp CCHC;

- Các đề tài, đề án, công trình nghiên cứu về CCHC của tỉnh;

- Danh sách công chức chuyên trách CCHC của các sở, ban, ngành, các huyện, các xã;

- Các banner, khẩu hiệu, hình ảnh... tuyên truyền về CCHC.

2. Cơ sở dữ liệu và dịch vụ công trực tuyến:

- Cơ sở dữ liệu về TTHC;

- Thống kê số lượng, hồ sơ TTHC đã được tiếp nhận, xử lý;

- Hỏi đáp về TTHC;

- Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng về công tác CCHC cho cán bộ, công chức, viên chức;

- Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, TTHC; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hành vi, thái độ phục vụ của công chức, viên chức;

- Hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ về công tác CCHC;

- Các thông tin liên quan khác.

Điều 8. Trách nhiệm phối hợp tổ chức, cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu của các cơ quan, đơn vị

1. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời mọi thông tin, dữ liệu thuộc lĩnh vực do đơn vị quản lý cho trang thông tin theo các chuyên mục được quy định tại Điều 7 Quy chế này, các tin, dữ liệu, hình ảnh được sưu tầm, trích dẫn... từ các nguồn thông tin, tài liệu của nơi khác phải ghi rõ nguồn gốc trích.

2. Trưởng Ban Biên tập chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Website CCHC.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về:

a) Nội dung các bài viết và những thông tin, dữ liệu do cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc cơ quan, đơn vị mình đưa tin.

b) Trả lời công dân theo thẩm quyền về lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị.

c) Duyệt tin trước khi gửi cho Ban Biên tập.

4. Sở Nội vụ

a) Làm đầu mối trong công tác quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên Website CCHC, phối hợp với các thành viên Ban Biên tập và các phòng, ban, đơn vị liên quan xây dựng kho thông tin dữ liệu; tích hợp và xử lý dữ liệu liên quan đến hoạt động của Website CCHC của tỉnh.

b) Hàng năm dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Website CCHC của tỉnh.

c) Chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo vận hành Website thường xuyên, ổn định.

d) Cập nhật và đưa thông tin đã được Ban Biên tập duyệt lên Website CCHC.

Điều 9. Thời hạn cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu

1. Các thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 7 của Quy chế này phải được cung cấp ngay sau khi hoàn thành xong thông tin.

2. Đối với các dữ liệu đặc thù như các hình ảnh về sản phẩm mới, quá trình hoạt động phải được cung cấp ngay sau khi nhận được của các đơn vị, tổ chức, cá nhân gửi đến.

3. Các thông tin có tính thời sự phải được cập nhật hàng ngày.

4. Mọi sự thay đổi của nội dung các thông tin này phải được cung cấp kịp thời để công bố chính thức lên Website CCHC.

Chương III

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 10. Quản lý Website CCHC

1. Website CCHC hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ban Biên tập Website CCHC có trách nhiệm xây dựng, quản lý, bảo đảm hoạt động thường xuyên, mở rộng và phát triển Website; chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những vấn đề liên quan đến Website CCHC của tỉnh.

3. Mọi hoạt động của Website CCHC phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý thông tin trên mạng Internet, các quy định khác của pháp luật có liên quan và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 11. Kinh phí hoạt động của Website CCHC

1. Kinh phí hoạt động của Website CCHC do ngân sách tỉnh đảm bảo.

2. Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính xây dựng, thẩm định dự toán kinh phí chi hoạt động của Website CCHC.

3. Kinh phí hoạt động của Website CCHC được phân bổ cùng với kinh phí thực hiện các nhiệm vụ CCHC hàng năm của tỉnh.

4. Kinh phí chi cho hoạt động của Website CCHC bao gồm các khoản:

- Chi thường xuyên cho việc duy trì hệ thống thông tin trên Internet;

- Chi chương trình nâng cấp và phát triển hệ thống;

- Chế độ nhuận bút của các tin tức, bài ảnh được đăng trên Website CCHC thực hiện theo quy định.

Điều 12. Các hành vi nghiêm cấm khi vận hành Website CCHC

1. Lợi dụng Internet nhằm mục đích:

a) Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

b) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.

c) Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân.

d) Truyền bá các tác phẩm, các xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản.

đ) Lợi dụng Trang thông tin điện tử để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định tại Điều 5 của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

2. Lợi dụng Website CCHC để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

3. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

4. Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.

5. Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi quy định tại Điều 71 Luật Công nghệ thông tin năm 2006.

6. Cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

7. Sử dụng những thông tin, hình ảnh của cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Về tổ chức

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Ban Biên tập Website CCHC để trực tiếp quản lý, vận hành hoạt động của Trang thông tin điện tử về CCHC, phục vụ tích cực cho công tác tuyên truyền về CCHC. Ban Biên tập Website CCHC có Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các thành viên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban Biên tập, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng Ban Biên tập. Ban Biên tập hoạt động theo Quy chế do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc duy trì hoạt động của Website CCHC.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp, khai thác thông tin trên Website CCHC.

3. Xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên có tinh thần trách nhiệm, có khả năng viết bài để đăng tải lên website CCHC.

4. Hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hoạt động của Website CCHC.

5. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Biên tập để quản lý, vận hành Website CCHC của tỉnh.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Đảm bảo an toàn, ổn định hạ tầng kỹ thuật cho Website CCHC.

2. Cấp quyền truy cập hệ thống cho các cơ quan, đơn vị theo đề nghị của Sở Nội vụ.

3. Hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật đảm bảo duy trì Website CCHC trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

4. Quản lý hoạt động quảng cáo trên Website CCHC.

Điều 16. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1. Bố trí cộng tác viên tham gia viết bài cho Website CCHC của tỉnh.

2. Cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu, phối hợp liên kết các cơ sở dữ liệu, cung cấp các dịch vụ trực tuyến để xây dựng nội dung Website CCHC; phối hợp xử lý các kiến nghị của tổ chức, cá nhân về CCHC, thủ tục hành chính (nếu có).

3. Khai thác một cách hiệu quả các thông tin, dữ liệu phục vụ cho công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị.

Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 17. Khen thưởng

Các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy định trong quy chế này hoặc có đóng góp tích cực cho hoạt động của Website CCHC, tùy theo thành tích cụ thể Ban Biên tập đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng theo quy định.

Điều 18. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trong quy chế này hoặc có hành vi cản trở các hoạt động của Website CCHC, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình tổ chức, thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Ban Biên tập Website CCHC (qua Sở Nội vụ, số điện thoại: 02813,870784) để xem xét, giải quyết./.