Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 155-BYT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 1958 

 

QUYẾT ĐỊNH

TẠM THỜI ĐÌNH CHỈ VIỆC SẢN XUẤT THUỐC TÂY Ở CÁC HIỆU THUỐC VÀ PHÒNG BÀO CHẾ TƯ NHÂN VÀ ẤN ĐỊNH THỂ LỆ VIỆC CHO LƯU HÀNH THUỐC TÂY Ở KHO

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Chiếu theo Nghị định Thủ tướng phủ số 965-TTg ngày 11/7/1956 về việc làm nghề bào chế thuốc và thông tư của Bộ Y tế về số 7004-BYT  ngày 1/9/1956;
Chiếu theo báo cáo kiểm tra về cơ sở tư liệu sản xuất và kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm của các hiệu thuốc tây và phòng bào chế tư nhân;
Chiếu theo đề nghị của Vụ Dược chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Tạm thời đình chỉ việc sản xuất thuốc ở các hiệu thuốc tây và phòng bào chế tư nhân. Việc pha chế theo đơn vẫn tiếp tục như cũ.

Điều 2. - Những thành phẩm hiện tồn kho ở các hiệu thuốc tây, phòng bào chế tư nhân và đại lý thuốc tây, chia làm ba loại:

1. Những thứ bào chế không đúng quy cách và tiêu chuẩn thì cấm lưu hành.

2. Những thứ chưa kiểm nghiệm thì chưa được lưu hành.

3. Những thứ mà kiểm nghiệm xác định còn sử dụng được thì lưu hành.

Điều 3. - Một thông tư sẽ giải thích chi tiết thi hành quyết định này.

Điều 4. - Ông Chánh văn phòng, ông Giám đốc Vụ Dược chính, các ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính các cấp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
BÁC SĨ
Hoàng Tích Trí