Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1544/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 08 tháng 9 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN HÈ PHỐ, LÒNG ĐƯỜNG NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG TRONG KHU VỰC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU ÁP DỤNG CHUNG TẠI UBND CẤP HUYỆN, TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 189/TTr- SGTVT ngày 26/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này là 09 thủ tục hành chính về sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông trong khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau, áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục KSTTHC - Bộ Tư pháp;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT, Trung tâm CB - TH;
- NC (Đ49);
- Lưu: VT, Mi15/9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN HÈ PHỐ, LÒNG ĐƯỜNG NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG ÁP DỤNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, TỈNH CÀ MAU

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Sử dụng tạm thời một phần hè phố tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2

Sử dụng tạm thời một phần hè phố làm điểm trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội

3

Sử dụng tạm thời một phần hè phố làm điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình

4

Sử dụng tạm thời một phần lòng đường làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị

5

Sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường làm điểm trông, giữ xe có thu phí

6

Sử dụng tạm thời một phần lòng đường làm điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội

7

Gia hạn sử dụng tạm thời một phần hè phố làm điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình

8

Gia hạn sử dụng tạm thời một phần lòng đường làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị

9

Gia hạn sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường làm điểm trông, giữ xe có thu phí

Phần II

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục 01: Sử dụng tạm thời một phần hè phố tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước

1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), thời gian cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

b) Giải quyết:

Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: nếu hồ sơ đầy đủ thì lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả; nếu hồ sơ không đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn bổ sung đầy đủ một lần theo quy định.

- Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác: nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, UBND cấp huyện có văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; nếu đủ điều kiện theo quy định thì có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Trả kết quả: Theo thời gian ghi trong phiếu hẹn, tổ chức, cá nhân liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu tại Phụ lục số 01);

- Bản vẽ sơ họa vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép (mẫu tại Phụ lục số 02).

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép;

- Bản vẽ sơ họa vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5 mét;

- Hè phố có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời;

- Không được gây mất trật tự, an toàn giao thông;

- Không cản trở các phương tiện tham gia giao thông; không ảnh hưởng đến sinh hoạt và các hoạt động bình thường của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình;

- Thời gian sử dụng không quá 30 ngày. Trường hợp sử dụng lớn hơn 30 ngày đối với quốc lộ đi qua đô thị phải có ý kiến chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông trong khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 

PHỤ LỤC 01

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Cà Mau)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN HÈ PHỐ, LÒNG ĐƯỜNG NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân…………………..

Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân: ………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..................................

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………........................

Nay tôi đại diện cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đơn này xin được cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần:

- Hè phố: □ ;

Không vào mục đích giao thông mặt trước □ , sau □ , trái □ , phải □

địa điểm xin phép (ghi cụ thể): …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

- Lòng đường: □ ; 

Không vào mục đích giao thông mặt trước □ , sau □ , trái □ , phải □

địa điểm xin phép (ghi cụ thể): …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

Thời gian sử dụng: từ ngày ….. tháng ….. năm 20 ..... đến hết ngày ….. tháng ….. năm 20 .....

Mục đích để:

- Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước □

- Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội □

- Trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội □

- Làm điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng □

- Làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt □

- Trông, giữ xe có thu phí □

Nếu được cấp phép sử dụng (tổ chức, hộ gia đình, cá nhân)…………………….. xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Nhà nước, thực hiện nghiêm chỉnh về đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Cam kết bồi thường, sửa chữa hoàn trả nếu trong thời gian sử dụng có xảy ra hư hỏng do sử dụng tạm thời công trình gây ra và không yêu cầu bồi thường khi Nhà nước thu hồi sử dụng. Trong thời hạn 3 ngày khi hết thời gian cho phép sử dụng sẽ di dời hoàn trả diện tích, công trình sử dụng và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước.

 


Ghi chú:
Tổ chức, cá nhân khi cần đề nghị cấp phép sử dụng chỉ cần đánh dấu “X” vào các ô tương ứng của Phụ lục này

………., ngày ….. tháng ….. năm …..
Đại diện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

 

Thủ tục 02: Sử dụng tạm thời một phần hè phố làm điểm trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội

1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), thời gian cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

b) Giải quyết:

Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: nếu hồ sơ đầy đủ thì lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả; nếu hồ sơ không đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn bổ sung đầy đủ một lần theo quy định.

- Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác: nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, UBND cấp huyện có văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; nếu đủ điều kiện theo quy định thì có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Trả kết quả: Theo thời gian ghi trong phiếu hẹn, tổ chức, cá nhân liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu tại Phụ lục số 01);

- Bản vẽ sơ họa vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép (mẫu tại Phụ lục số 02).

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép.

8. Phí, lệ phí: Theo quy định.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép;

- Bản vẽ sơ họa vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá thời gian tổ chức hoạt động văn hóa;

- Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5 mét;

- Hè phố có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời;

- Không được gây mất trật tự, an toàn giao thông;

- Không cản trở các phương tiện tham gia giao thông; không ảnh hưởng đến sinh hoạt và các hoạt động bình thường của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình;

- Phải bố trí rào chắn, sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, đảm bảo mỹ quan đô thị, không cản trở lối đi bộ sang đường, cách nút giao tối thiểu 20m.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông trong khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 

PHỤ LỤC 01

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Cà Mau)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN HÈ PHỐ, LÒNG ĐƯỜNG NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân…………………..

Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân: ………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..................................

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………........................

Nay tôi đại diện cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đơn này xin được cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần:

- Hè phố: □ ;

Không vào mục đích giao thông mặt trước □ , sau □ , trái □ , phải □

địa điểm xin phép (ghi cụ thể): …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

- Lòng đường: □ ; 

Không vào mục đích giao thông mặt trước □ , sau □ , trái □ , phải □

địa điểm xin phép (ghi cụ thể): …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

Thời gian sử dụng: từ ngày ….. tháng ….. năm 20 ..... đến hết ngày ….. tháng ….. năm 20 .....

Mục đích để:

- Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước □

- Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội □

- Trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội □

- Làm điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng □

- Làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt □

- Trông, giữ xe có thu phí □

Nếu được cấp phép sử dụng (tổ chức, hộ gia đình, cá nhân)…………………….. xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Nhà nước, thực hiện nghiêm chỉnh về đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Cam kết bồi thường, sửa chữa hoàn trả nếu trong thời gian sử dụng có xảy ra hư hỏng do sử dụng tạm thời công trình gây ra và không yêu cầu bồi thường khi Nhà nước thu hồi sử dụng. Trong thời hạn 3 ngày khi hết thời gian cho phép sử dụng sẽ di dời hoàn trả diện tích, công trình sử dụng và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước.

 


Ghi chú:
Tổ chức, cá nhân khi cần đề nghị cấp phép sử dụng chỉ cần đánh dấu “X” vào các ô tương ứng của Phụ lục này

………., ngày ….. tháng ….. năm …..
Đại diện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

 

Thủ tục 03: Sử dụng tạm thời một phần hè phố làm điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình

1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), thời gian cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

b) Giải quyết:

Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: nếu hồ sơ đầy đủ thì lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả; nếu hồ sơ không đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn bổ sung đầy đủ một lần theo quy định.

- Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác: nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, UBND cấp huyện có văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; nếu đủ điều kiện theo quy định thì có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Trả kết quả: Theo thời gian ghi trong phiếu hẹn, tổ chức, cá nhân liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu tại Phụ lục số 01);

- Bản vẽ sơ họa vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép (mẫu tại Phụ lục số 02).

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép.

8. Phí, lệ phí: Theo quy định.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép;

- Bản vẽ sơ họa vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5 mét;

- Hè phố có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời;

- Không được gây mất trật tự, an toàn giao thông;

- Không cản trở các phương tiện tham gia giao thông; không ảnh hưởng đến sinh hoạt và các hoạt động bình thường của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình;

- Thời gian sử dụng từ 22 giờ đêm ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông trong khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 

PHỤ LỤC 01

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Cà Mau)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN HÈ PHỐ, LÒNG ĐƯỜNG NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân…………………..

Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân: ………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..................................

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………........................

Nay tôi đại diện cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đơn này xin được cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần:

- Hè phố: □ ;

Không vào mục đích giao thông mặt trước □ , sau □ , trái □ , phải □

địa điểm xin phép (ghi cụ thể): …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

- Lòng đường: □ ; 

Không vào mục đích giao thông mặt trước □ , sau □ , trái □ , phải □

địa điểm xin phép (ghi cụ thể): …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

Thời gian sử dụng: từ ngày ….. tháng ….. năm 20 ..... đến hết ngày ….. tháng ….. năm 20 .....

Mục đích để:

- Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước □

- Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội □

- Trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội □

- Làm điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng □

- Làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt □

- Trông, giữ xe có thu phí □

Nếu được cấp phép sử dụng (tổ chức, hộ gia đình, cá nhân)…………………….. xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Nhà nước, thực hiện nghiêm chỉnh về đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Cam kết bồi thường, sửa chữa hoàn trả nếu trong thời gian sử dụng có xảy ra hư hỏng do sử dụng tạm thời công trình gây ra và không yêu cầu bồi thường khi Nhà nước thu hồi sử dụng. Trong thời hạn 3 ngày khi hết thời gian cho phép sử dụng sẽ di dời hoàn trả diện tích, công trình sử dụng và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước.

 


Ghi chú:
Tổ chức, cá nhân khi cần đề nghị cấp phép sử dụng chỉ cần đánh dấu “X” vào các ô tương ứng của Phụ lục này

………., ngày ….. tháng ….. năm …..
Đại diện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

 

Thủ tục 04: Sử dụng tạm thời một phần lòng đường làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị

1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi cư trú để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), thời gian cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

b) Giải quyết:

Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: nếu hồ sơ đầy đủ thì lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả; nếu hồ sơ không đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn bổ sung đầy đủ một lần theo quy định.

- Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác: nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, UBND cấp huyện có văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; nếu đủ điều kiện theo quy định thì có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Trả kết quả: Theo thời gian ghi trong phiếu hẹn, tổ chức, cá nhân liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu tại Phụ lục số 01);

- Bản vẽ sơ họa vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép (mẫu tại Phụ lục số 02).

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép.

8. Phí, lệ phí: Theo quy định.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép;

- Bản vẽ sơ họa vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Không được gây mất trật tự, an toàn giao thông;

- Thời gian sử dụng từ 22 giờ đêm ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau;

- Không thuộc tuyến quốc lộ đi qua đô thị;

- Lòng đường có chiều rộng tối thiểu 7m, phần lòng đường còn lại tối thiểu đủ 02 làn xe cho một chiều đi, trường hợp khó khăn phần lòng đường còn lại không nhỏ hơn 3,5m;

- Lòng đường có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông trong khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 

PHỤ LỤC 01

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Cà Mau)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN HÈ PHỐ, LÒNG ĐƯỜNG NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân…………………..

Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân: ………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..................................

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………........................

Nay tôi đại diện cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đơn này xin được cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần:

- Hè phố: □ ;

Không vào mục đích giao thông mặt trước □ , sau □ , trái □ , phải □

địa điểm xin phép (ghi cụ thể): …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

- Lòng đường: □ ; 

Không vào mục đích giao thông mặt trước □ , sau □ , trái □ , phải □

địa điểm xin phép (ghi cụ thể): …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

Thời gian sử dụng: từ ngày ….. tháng ….. năm 20 ..... đến hết ngày ….. tháng ….. năm 20 .....

Mục đích để:

- Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước □

- Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội □

- Trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội □

- Làm điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng □

- Làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt □

- Trông, giữ xe có thu phí □

Nếu được cấp phép sử dụng (tổ chức, hộ gia đình, cá nhân)…………………….. xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Nhà nước, thực hiện nghiêm chỉnh về đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Cam kết bồi thường, sửa chữa hoàn trả nếu trong thời gian sử dụng có xảy ra hư hỏng do sử dụng tạm thời công trình gây ra và không yêu cầu bồi thường khi Nhà nước thu hồi sử dụng. Trong thời hạn 3 ngày khi hết thời gian cho phép sử dụng sẽ di dời hoàn trả diện tích, công trình sử dụng và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước.

 


Ghi chú:
Tổ chức, cá nhân khi cần đề nghị cấp phép sử dụng chỉ cần đánh dấu “X” vào các ô tương ứng của Phụ lục này

………., ngày ….. tháng ….. năm …..
Đại diện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

 

Thủ tục 05: Sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường làm điểm trông, giữ xe có thu phí

1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp huyện nơi cư trú để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), thời gian cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

b) Giải quyết:

Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: nếu hồ sơ đầy đủ thì lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả; nếu hồ sơ không đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn bổ sung đầy đủ một lần theo quy định.

- Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác: nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, UBND cấp huyện có văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; nếu đủ điều kiện theo quy định thì có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Trả kết quả: Theo thời gian ghi trong phiếu hẹn, tổ chức, cá nhân liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu tại Phụ lục số 01);

- Bản vẽ sơ họa vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép (mẫu tại Phụ lục số 02).

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép.

8. Phí, lệ phí: Theo quy định.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép;

- Bản vẽ sơ họa vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Không thuộc tuyến quốc lộ đi qua đô thị;

- Không được gây mất trật tự, an toàn giao thông;

- Không cản trở các phương tiện tham gia giao thông; không ảnh hưởng đến sinh hoạt và các hoạt động bình thường của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình;

- Phải bố trí rào chắn, sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, đảm bảo mỹ quan đô thị, không cản trở lối đi bộ sang đường, cách nút giao tối thiểu 20m;

- Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5 mét;

- Hè phố, hè phố có kết cấu chịu lực phù hợp;

- Lòng đường có chiều rộng tối thiểu 7m, phần lòng đường còn lại tối thiểu đủ 02 làn xe cho một chiều đi, trường hợp khó khăn phần lòng đường còn lại không nhỏ hơn 3,5m;

- Bố trí biển báo, vạch sơn theo quy định;

- Thuộc danh mục các tuyến đường quy hoạch sử dụng tạm thời một phần lòng, đường hè phố được UBND tỉnh phê duyệt.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông trong khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 

PHỤ LỤC 01

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Cà Mau)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN HÈ PHỐ, LÒNG ĐƯỜNG NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân…………………..

Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân: ………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..................................

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………........................

Nay tôi đại diện cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đơn này xin được cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần:

- Hè phố: □ ;

Không vào mục đích giao thông mặt trước □ , sau □ , trái □ , phải □

địa điểm xin phép (ghi cụ thể): …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

- Lòng đường: □ ; 

Không vào mục đích giao thông mặt trước □ , sau □ , trái □ , phải □

địa điểm xin phép (ghi cụ thể): …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

Thời gian sử dụng: từ ngày ….. tháng ….. năm 20 ..... đến hết ngày ….. tháng ….. năm 20 .....

Mục đích để:

- Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước □

- Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội □

- Trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội □

- Làm điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng □

- Làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt □

- Trông, giữ xe có thu phí □

Nếu được cấp phép sử dụng (tổ chức, hộ gia đình, cá nhân)…………………….. xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Nhà nước, thực hiện nghiêm chỉnh về đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Cam kết bồi thường, sửa chữa hoàn trả nếu trong thời gian sử dụng có xảy ra hư hỏng do sử dụng tạm thời công trình gây ra và không yêu cầu bồi thường khi Nhà nước thu hồi sử dụng. Trong thời hạn 3 ngày khi hết thời gian cho phép sử dụng sẽ di dời hoàn trả diện tích, công trình sử dụng và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước.

 


Ghi chú:
Tổ chức, cá nhân khi cần đề nghị cấp phép sử dụng chỉ cần đánh dấu “X” vào các ô tương ứng của Phụ lục này

………., ngày ….. tháng ….. năm …..
Đại diện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

 

Thủ tục 06: Sử dụng tạm thời một phần lòng đường làm điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội

1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), thời gian cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

b) Giải quyết:

Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: nếu hồ sơ đầy đủ thì lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả; nếu hồ sơ không đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn bổ sung đầy đủ một lần theo quy định.

- Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác: nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, UBND cấp huyện có văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; nếu đủ điều kiện theo quy định thì có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Trả kết quả: Theo thời gian ghi trong phiếu hẹn, tổ chức, cá nhân liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu tại Phụ lục số 01);

- Bản vẽ sơ họa vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép (mẫu tại Phụ lục số 02).

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép.

8. Phí, lệ phí: Theo quy định.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép.

- Bản vẽ sơ họa vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Không thuộc tuyến quốc lộ đi qua đô thị;

- Không được gây mất trật tự, an toàn giao thông.

- Không cản trở các phương tiện tham gia giao thông; không ảnh hưởng đến sinh hoạt và các hoạt động bình thường của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình;

- Phải bố trí rào chắn, sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, đảm bảo mỹ quan đô thị, không cản trở lối đi bộ sang đường, cách nút giao tối thiểu 20m;

- Lòng đường có chiều rộng tối thiểu 7m, phần lòng đường còn lại tối thiểu đủ 02 làn xe cho một chiều đi, trường hợp khó khăn phần lòng đường còn lại không nhỏ hơn 3,5m.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông trong khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 

PHỤ LỤC 01

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Cà Mau)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN HÈ PHỐ, LÒNG ĐƯỜNG NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân…………………..

Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân: ………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..................................

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………........................

Nay tôi đại diện cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đơn này xin được cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần:

- Hè phố: □ ;

Không vào mục đích giao thông mặt trước □ , sau □ , trái □ , phải □

địa điểm xin phép (ghi cụ thể): …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

- Lòng đường: □ ; 

Không vào mục đích giao thông mặt trước □ , sau □ , trái □ , phải □

địa điểm xin phép (ghi cụ thể): …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

Thời gian sử dụng: từ ngày ….. tháng ….. năm 20 ..... đến hết ngày ….. tháng ….. năm 20 .....

Mục đích để:

- Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước □

- Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội □

- Trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội □

- Làm điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng □

- Làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt □

- Trông, giữ xe có thu phí □

Nếu được cấp phép sử dụng (tổ chức, hộ gia đình, cá nhân)…………………….. xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Nhà nước, thực hiện nghiêm chỉnh về đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Cam kết bồi thường, sửa chữa hoàn trả nếu trong thời gian sử dụng có xảy ra hư hỏng do sử dụng tạm thời công trình gây ra và không yêu cầu bồi thường khi Nhà nước thu hồi sử dụng. Trong thời hạn 3 ngày khi hết thời gian cho phép sử dụng sẽ di dời hoàn trả diện tích, công trình sử dụng và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước.

 


Ghi chú:
Tổ chức, cá nhân khi cần đề nghị cấp phép sử dụng chỉ cần đánh dấu “X” vào các ô tương ứng của Phụ lục này

………., ngày ….. tháng ….. năm …..
Đại diện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

 

Thủ tục 07: Gia hạn sử dụng tạm thời một phần hè phố làm điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình

1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), thời gian cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

b) Giải quyết:

Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: nếu hồ sơ đầy đủ thì lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả; nếu hồ sơ không đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn bổ sung đầy đủ một lần theo quy định.

- Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác: nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, UBND cấp huyện có văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; nếu đủ điều kiện theo quy định thì có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Trả kết quả: Theo thời gian ghi trong phiếu hẹn, tổ chức, cá nhân liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông (mẫu tại Phụ lục số 03).

- Giấy phép được cấp lần đầu (bản chính).

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép.

8. Phí, lệ phí: Theo quy định.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Thời gian gia hạn Giấy phép tối đa không quá thời gian cấp phép lần đầu và chỉ gia hạn 01 lần;

- Sau khi hết thời gian gia hạn Giấy phép thì tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì phải xin cấp Giấy phép mới.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông trong khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 

PHỤ LỤC 03

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Cà Mau)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN HÈ PHỐ, LÒNG ĐƯỜNG NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân…………………..

Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………………..

Lý do gia hạn giấy phép: ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Từ lý do trên (tổ chức, cá nhân): …………………………………………………………………………..

đề nghị được gia hạn giấy phép đến hết ngày …………………………………………………………..

 

Nếu được cấp phép sử dụng (tổ chức, cá nhân) ………………..xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Nhà nước, thực hiện nghiêm chỉnh về đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Cam kết bồi thường, sửa chữa hoàn trả nếu trong thời gian sử dụng có xảy ra hư hỏng do sử dụng tạm thời công trình gây ra và không yêu cầu bồi thường khi Nhà nước thu hồi sử dụng. Trong thời hạn 3 ngày khi hết thời gian cho phép sử dụng sẽ di dời hoàn trả diện tích, công trình sử dụng và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước.

 

 

………., ngày ….. tháng ….. năm …..
Đại diện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

Thủ tục 08: Gia hạn sử dụng tạm thời một phần lòng đường làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị

1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), thời gian cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

b) Giải quyết:

Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: nếu hồ sơ đầy đủ thì lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả; nếu hồ sơ không đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn bổ sung đầy đủ một lần theo quy định.

- Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác: nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, UBND cấp huyện có văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; nếu đủ điều kiện theo quy định thì có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Trả kết quả: Theo thời gian ghi trong phiếu hẹn, tổ chức, cá nhân liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác.

3. Thành phần, số Iượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông (mẫu tại Phụ lục số 03);

- Giấy phép được cấp lần đầu (bản chính).

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép.

8. Phí, lệ phí: Theo quy định.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Thời gian gia hạn Giấy phép tối đa không quá thời gian cấp phép lần đầu và chỉ gia hạn 01 lần;

- Sau khi hết thời gian gia hạn Giấy phép thì tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì phải xin cấp Giấy phép mới.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đinh số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông trong khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 

PHỤ LỤC 03

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Cà Mau)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN HÈ PHỐ, LÒNG ĐƯỜNG NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân…………………..

Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………………..

Lý do gia hạn giấy phép: ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Từ lý do trên (tổ chức, cá nhân): …………………………………………………………………………..

đề nghị được gia hạn giấy phép đến hết ngày …………………………………………………………..

 

Nếu được cấp phép sử dụng (tổ chức, cá nhân) ………………..xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Nhà nước, thực hiện nghiêm chỉnh về đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Cam kết bồi thường, sửa chữa hoàn trả nếu trong thời gian sử dụng có xảy ra hư hỏng do sử dụng tạm thời công trình gây ra và không yêu cầu bồi thường khi Nhà nước thu hồi sử dụng. Trong thời hạn 3 ngày khi hết thời gian cho phép sử dụng sẽ di dời hoàn trả diện tích, công trình sử dụng và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước.

 

 

………., ngày ….. tháng ….. năm …..
Đại diện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

Thủ tục 09: Gia hạn sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường làm điểm trông, giữ xe có thu phí

1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), thời gian cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

b) Giải quyết:

Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: nếu hồ sơ đầy đủ thì lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả; nếu hồ sơ không đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn bổ sung đầy đủ một lần theo quy định.

- Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác: nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, UBND cấp huyện có văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; nếu đủ điều kiện theo quy định thì có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Trả kết quả: Theo thời gian ghi trong phiếu hẹn, tổ chức, cá nhân liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông (mẫu tại Phụ lục số 03);

- Giấy phép được cấp lần đầu (bản chính).

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép.

8. Phí, lệ phí: Theo quy định.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Thời gian gia hạn Giấy phép tối đa không quá thời gian cấp phép lần đầu và chỉ gia hạn 01 lần;

- Sau khi hết thời gian gia hạn Giấy phép thì tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì phải xin cấp Giấy phép mới.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông trong khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 

PHỤ LỤC 03

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Cà Mau)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN HÈ PHỐ, LÒNG ĐƯỜNG NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân…………………..

Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………………..

Lý do gia hạn giấy phép: ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Từ lý do trên (tổ chức, cá nhân): …………………………………………………………………………..

đề nghị được gia hạn giấy phép đến hết ngày …………………………………………………………..

 

Nếu được cấp phép sử dụng (tổ chức, cá nhân) ………………..xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Nhà nước, thực hiện nghiêm chỉnh về đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Cam kết bồi thường, sửa chữa hoàn trả nếu trong thời gian sử dụng có xảy ra hư hỏng do sử dụng tạm thời công trình gây ra và không yêu cầu bồi thường khi Nhà nước thu hồi sử dụng. Trong thời hạn 3 ngày khi hết thời gian cho phép sử dụng sẽ di dời hoàn trả diện tích, công trình sử dụng và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước.

 

 

………., ngày ….. tháng ….. năm …..
Đại diện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)