Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1537/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 13 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM BAN QUẢN LÝ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH - CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016;

Xét đề nghị của Ban quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Tờ trình số 152/TTr-BQLTTHCCT ngày 23/5/2018 về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Ban quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh tại Tờ trình số 245/TTr-SNV ngày 30/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục vị trí việc làm Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh gồm 14 vị trí, cụ thể như sau:

- Nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, điều hành: 04 vị trí;

- Nhóm vị trí việc làm hoạt động nghề nghiệp: 03 vị trí;

- Nhóm vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ: 07 vị trí;

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm theo danh mục đã được ban hành tại Điều 1 của Quyết định này và gửi về Sở Nội vụ thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2018.

2. Tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động theo đúng vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt.

3. Báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét điều chỉnh danh mục vị trí việc làm khi có sự thay đổi về quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền hoặc thay đổi theo nhu cầu thực tế, nhằm đảm bảo thực hiện vị trí việc làm được kịp thời và hiệu quả.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì:

- Thẩm định bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tối thiểu tương ứng đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- TTr TU; TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban Quản lý TTHCCT;
- Đăng Webstie CCHC tỉnh;
- Lưu: VT, SNV.
NC4

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trình

 

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM

TẠI BAN QUẢN LÝ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH - CHÍNH TRỊ TỈNH
(Kèm theo quyết định số: 1537/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh)

Mã vị trí việc làm

Tên vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp tối thiểu

Tên chức danh nghề nghiệp

Mã chức danh nghề nghiệp

Tổng số lượng vị trí việc làm

14

 

I. Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

4

 

LĐQL.01.BQLTTHC

Giám đốc

Chuyên viên

01.003

LĐQL.02.BQLTTHC

Phó Giám đốc

Chuyên viên

01.003

LĐQL.03.BQLTTHC

Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc Kỹ sư (Hạng III) hoặc Kế toán viên

01.003 hoặc V.05.02.07 hoặc 06.031

LĐQL.04.BQLTTHC

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc Kỹ sư (Hạng III) hoặc Kế toán viên

01.003 hoặc V.05.02.07 hoặc 06.031

II. Nhóm hoạt động nghề nghiệp

3

 

HĐNN.01.BQLTTHC

Theo dõi Tài chính - Kế hoạch

Chuyên viên hoặc Kế toán viên

01.003 hoặc 06.031

HĐNN.02.BQLTTHC

Xử lý Hệ thống kỹ thuật

Kỹ thuật viên (Hạng IV)

V.05.02.08

HĐNN.03.BQLTTHC

Quản trị lễ tân

Cán sự

01.004

III. Nhóm hỗ trợ, phục vụ

7

 

HTPV.01.BQLTTHC

Hành chính - Tổng hợp

Chuyên viên

01.003

HTPV.02.BQLTTHC

Kế toán

Kế toán viên

06.031

HTPV.03.BQLTTHC

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật viên (Hạng IV) hoặc Quản trị viên hệ thống hạng IV

V.05.02.08 hoặc V.11.06.15

HTPV.04.BQLTTHC

Văn thư

Văn thư trung cấp

02.008

HTPV.05.BQLTTHC

Phục vụ

Nhân viên

01.005

HTPV.06.BQLTTHC

Bảo vệ

Nhân viên

01.005

HTPV.07.BQLTTHC

Lái xe

Nhân viên

01.005

Ghi chú: Số lượng vị trí việc làm trong danh mục trên không phải là số lượng người làm việc được giao của các cơ quan, đơn vị; Mỗi vị trí việc làm không tương ứng với một người làm việc; Mỗi vị trí việc làm có thể bố trí nhiều người để thực hiện hoặc 01 người cũng có thể bố trí thực hiện nhiều vị trí việc làm trong cùng một cơ quan, tổ chức