Hệ thống pháp luật

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:1535/2004/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC CÔNG NGHỆ TIN HỌC NGÂN HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ tin học ngân hàng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;
Sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục Công nghệ tin học ngân hàng ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 156/1999/QĐ-NHNN9 ngày 06/5/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục Công nghệ tin học ngân hàng và Quyết định số 157/1999/QĐ-NHNN9 ngày 06/5/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Chi cục Công nghệ tin học ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Chánh Văn phòng,Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ tin học ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Công báo Chính phủ (2 bản)
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tư pháp
- Ban Lãnh đạo NHNN
- Lưu VP, PC, Vụ TCCB

THỐNG ĐỐC
Lê Đức Thuý

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC CÔNG NGHỆ TIN HỌC NGÂN HÀNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1535/2004/QĐ-NHNN  ngày 02 tháng 12năm 2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Chương 1:

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1. Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng (gọi tắt là Cục Công nghệ) là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành về lĩnh vực công nghệ tin học trong phạm vi toàn ngành Ngân hàng.

Điều 2. Cục Công nghệ có con dấu riêng, được Ngân hàng Nhà nước cấp kinh phí hoạt động, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều hành hoạt động của Cục Công nghệ là Cục trưởng; giúp việc Cục trưởng có các Phó Cục trưởng. Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Thống đốc bổ nhiệm. Tổ chức và hoạt động của Cục Công nghệ thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng.

Chương 2:

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CỤC CÔNG NGHỆ TIN HỌC NGÂN HÀNG

Điều 4. Cục Công nghệ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Xây dựng, trình Thống đốc các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Cục.

2. Xây dựng, trình Thống đốc chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tin học thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Cục.

3. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án chuyên ngành đã được phê duyệt; ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn thuộc chuyên ngành quản lý theo thẩm quyền.

4. Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án chuyên ngành đã được phê duyệt; yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp tài liệu, số liệu, thông tin cần thiết để thực thi nhiệm vụ của mình.

5. Tham mưu giúp Thống đốc thẩm định các dự án về công nghệ tin học của các tổ chức tín dụng nhà nước.

6. Tham mưu cho Thống đốc trong việc trang bị lắp đặt hệ thống kỹ thuật và quản lý thống nhất các hoạt động ứng dụng công nghệ tin học thuộc Ngân hàng Nhà nước.

7. Hướng dẫn bảo trì, đảm bảo hệ thống trang thiết bị kỹ thuật tin học của Ngân hàng Nhà nước hoạt động bình thường theo tiêu chuẩn quốc tế, quốc gia và ngành Ngân hàng.

8. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu cải tiến và chuẩn hoá các quy trình nghiệp vụ phù hợp với việc ứng dụng công nghệ tin học.

9. Quản lý về mặt kỹ thuật và vận hành Website của Ngân hàng Nhà nước.

10. Quản lý về mặt kỹ thuật và vận hành hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng; cấp phát và quản lý mã khoá bảo mật của các thành viên và đơn vị thành viên tham gia hệ thống.

11. Quản lý các hệ thống thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước (hệ thống kho dữ liệu, kho dữ liệu dự phòng); làm đầu mối tổ chức thu thập, xử lý, lưu trữ, cung cấp thông tin ngân hàng phục vụ việc quản lý và điều hành của Ngân hàng Nhà nước; cấp phát và quản lý mã khoá bảo mật các hệ thống mạng máy tính của Ngân hàng Nhà nước.

12. Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tin học trong ngành Ngân hàng; hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước trong việc nghiên cứu và triển khai công nghệ tin học vào hoạt động ngân hàng.

13. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức bồi dưỡng, tập huấn tin học ứng dụng và phổ biến những kiến thức mới về công nghệ tin học cho cán bộ, công chức Ngân hàng Nhà nước.

14. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế thuộc chuyên ngành; tiếp nhận, quản lý các dự án nước ngoài về công nghệ tin học của Ngành khi được Thống đốc giao.

15. Phát hành Tạp chí Tin học ngân hàng phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách, pháp luật về công nghệ tin học.

16. Làm các dịch vụ về công nghệ tin học theo quy định của pháp luật.

17. Ký các hợp đồng về mua sắm, lắp đặt trang thiết bị tin học theo uỷ quyền của Thống đốc.

18. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc giao.

Chương 3:

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ gồm:

1. Các phòng:

- Phòng Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển phần mềm (gọi tắt là Phòng Kỹ thuật I);

- Phòng Công nghệ phần cứng và đảm bảo hoạt động của hệ thống (gọi tắt là Phòng Kỹ thuật II);

- Phòng Quản lý các hệ thống thông tin và mạng (gọi tắt là Phòng Quản lý thông tin);

- Phòng Quản lý các dự án tin học (gọi tắt là Phòng Dự án);

- Phòng Kế toán - Tài vụ;

- Phòng Hành chính - Nhân sự.

Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của các phòng do Cục trưởng quy định.

2. Đơn vị trực thuộc:

a/ Chi cục Công nghệ tin học ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chi cục Công nghệ);

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Công nghệ gồm:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Kỹ thuật;

- Phòng Quản -lý thông tin.

Chi cục Công nghệ có tài khoản và con dấu riêng để giao dịch. Điều hành Chi cục là Chi cục trưởng, giúp việc Chi cục trưởng có một số Phó Chi cục trưởng; Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng do Thống đốc bổ nhiệm. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của Chi cục do Cục trưởng quy định.

b/ Tạp chí Tin học Ngân hàng;

Tạp chí Tin học Ngân hàng có con dấu riêng để giao dịch. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của Tạp chí do Cục trưởng quy định.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục trưởng

1. Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cục được quy định tại điều 4 Quy chế này; chịu trách nhiệm trước Thống đốc và pháp luật về mọi mặt hoạt động của Cục.

2. Quyết định chương trình, kế hoạch và biện pháp thực hiện các mặt công tác của Cục.

3. Thực hiện việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức theo phân cấp uỷ quyền của Thống đốc.

4. Thừa lệnh Thống đốc ký các văn bản hành chính thuộc thẩm quyền.

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Cục trưởng

1. Giúp Cục trưởng chỉ đạo điều hành một số mặt công tác theo phân công của Cục trưởng và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về những việc được giao.

2. Ký thay Cục trưởng trên các văn bản, giấy tờ theo sự phân công của Cục trưởng.

3. Khi Cục trưởng vắng mặt, một Phó Cục trưởng được uỷ quyền điều hành công việc chung của Cục, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về những việc đã giải quyết và báo cáo lại khi Cục trưởng có mặt.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1535/2004/QĐ-NHNN ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục Công nghệ tin học ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  • Số hiệu: 1535/2004/QĐ-NHNN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 02/12/2004
  • Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước
  • Người ký: Lê Đức Thuý
  • Ngày công báo: 19/12/2004
  • Số công báo: Số 19
  • Ngày hiệu lực: 03/01/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 01/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản