Quyết định 1534/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018-2020


Số hiệu: 1534/QĐ-UBND Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Ngày ban hành: 25/06/2019 Ngày công báo: Chưa rõ Ngày công báo: Chưa rõ

Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Anh Dũng Ngày hiệu lực: 25/06/2019 Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật Tình trạng: Đang cập nhật

Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1534/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 25 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2018-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thông qua Chương trình phát triển đô thị thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1175/SXD-QHKT ngày 16 tháng 5 năm 2019; căn cứ kết luận của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy tại cuộc họp ngày 24 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2020, cụ thể như sau:

Khu đô thị mới phường An Bình (quy mô sử dụng đất khoảng 19,5ha).

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện khu đô thị mới nêu trên theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng

 

PHỤ LỤC:

DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Tên dự án

Địa điểm

Mục tiêu, quy mô, diện tích

Hình thức đầu tư

1

Khu đô thị mới phường An Bình.

Tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, được giới hạn bởi: đường Nguyễn Văn Cừ; rạch ngọn Đầu Sấu trở lên khoảng 70m; rạch Ngã Ngay; đất dân và các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Cái Sơn - Hàng Bàng (kho bãi) hiện hữu.

Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 19,5ha, gồm: đất ở (chủ yếu là nhà ở dạng căn hộ, chiếm tối thiểu 60% diện tích đất ở); đất xây dựng công trình hỗn hợp - thương mại dịch vụ (tỷ lệ sàn dành cho chức năng ở không quá 30%); đất xây dựng công trình hạ tầng xã hội; đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

Đầu tư xây dựng mới bằng nguồn vốn đầu tư trong nước hoặc vốn đầu tư nước ngoài.

 

 


Đang tải văn bản liên quan vui lòng chờ giây lát...
Đang cập nhật...

Menu