Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1520/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3, KHOẢN 4, KHOẢN 5 VÀ KHOẢN 7 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 3951/QĐ-UBND NGÀY 23/7/2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC BAN HÀNH KHOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2019 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bsung một số điều của Nghị định s 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 sửa đi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ về sửa đi, bsung một số điu của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cQuyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2020 về việc sửa đổi, bsung khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điu 1; điểm b khoản 2 Điu 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục ph thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình s 1078/TTr-SGDĐT ngày 06/4/2020 về việc đxuất điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học đi với giáo dục mm non, giáo dục phthông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 7 Điều 1 Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019 - 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội, như sau:

“3. Kết thúc học kỳ I trước ngày 20/01/2020; hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ II trước ngày 11/7/2020 và kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020.

4. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) trước ngày 31/7/2020.

5. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) trước ngày 15/8/2020.”

“7. Ngày bắt đầu, ngày kết thúc học kỳ II và kết thúc năm học:”

CẤP HỌC

HỌC KỲ II

NGÀY KẾT THÚC NĂM HC

Ngày bắt đầu học kỳ II

Ngày kết thúc học kỳ II

Mầm non

13/01/2020

10/7/2020

14/7/2020

(thứ Hai)

(thứ Sáu)

(thứ Ba)

Tiểu hc

13/01/2020

10/7/2020

14/7/2020

(thứ Hai)

(thứ Sáu)

(thứ Ba)

THCS, THPT

30/12/2019

10/7/2020

14/7/2020

(thứ Hai)

(thứ Sáu)

(thứ Ba)

GDTX

30/12/2019

10/7/2020

14/7/2020

(THCS, THPT)

(thứ Hai)

(thứ Sáu)

(thứ Ba)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Những nội dung khác không nêu tại Quyết định này được thực hiện theo Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019 - 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch UBND Thành ph;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý;
- Văn phòng: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Đài PT&THHN, các Báo: HNM, KT&ĐT;
- VPUB: PCVP Đặng Hương Giang,
Các phòng KGVX,
TKBT;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung