Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1512/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM QUYẾT ĐỊNH SỐ 4235/QĐ-UBND NGÀY 20/8/2018 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH MÃ ĐỊNH DANH CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI PHỤC VỤ KẾT NỐI CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật T chức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị quyết s 895/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cp xã thuộc thành ph Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyn thông v việc ban hành Quy chun kỹ thuật quc gia v cu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết ni các hệ thống quản lý văn bản và điều hành”;

Căn cứ Quyết định số 4235/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND thành ph Hà Nội v việc ban hành mã định danh các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội phục vụ kết ni các hệ thống quản lý văn bản và điều hành;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình s 599/TTr- STTTT ngày 19/3/2020 v việc sửa đi, b sung danh mục mã định danh các cơ quan nhà nước thành ph Hà Nội ban hành kèm Quyết định số 4235/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội ban hành mã định danh các cơ quan nhà nước thành ph Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản văn bản và điu hành.

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Sửa đi, bsung danh mục mã định danh các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội ban hành kèm Quyết định số 4235/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội ban hành mã định danh các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Những nội dung khác không sửa đổi tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 4235/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các tchức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VPUBTP: các PCVP, KGVX, NC, TKBT, THCB;
- Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội;
- Lưu: VT, KGVX Dg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI PHỤC VỤ KẾT NỐI CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1512/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND thành ph Hà Nội)

Stt

TÊN ĐƠN VỊ CẤP 2

TÊN ĐƠN VỊ CẤP 3

MÃ ĐỊNH DANH

GHI CHÚ

1

UBND quận Hai Bà Trưng

 

000.00 .82.H26

 

1.1

 

UBND phường Bùi Thị Xuân

000.23 .82.H26

Đóng mã định danh

1.2

 

UBND phường Ngô Thì Nhậm

000.30 .82.H26

Đóng mã định danh

2

UBND huyện Phúc Thọ

 

000.00 .69.H26

 

2.1

 

UBND xã Cẩm Đình

000.19 .69.H26

Đóng mã định danh

2.2

 

UBND xã Xuân Phú

000.36 .69.H26

Đóng mã định danh

2.3

 

UBND xã Xuân Đình

000.41 .69.H26

Thêm mới

2.4

 

UBND xã Phương Độ

000.27 .69.H26

Đóng mã định danh

2.5

 

UBND xã Sen Chiểu

000.28 .69.H26

Đóng mã định danh

2.6

 

UBND xã Sen Phương

000.42 .69.H26

Thêm mới

3

UBND huyện Phú Xuyên

 

000.00 .68.H26

 

3.1

 

UBND xã Thụy Phú

000.40 .68.H26

Đóng mã định danh

3.2

 

UBND xã Văn Nhân

000.44 .68.H26

Đóng mã định danh

3.3

 

UBND xã Nam Tiến

000.46 .68.H26

Thêm mới