Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2018/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2016/QĐ-UBND NGÀY 09/12/2016 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLL-BVHTTDL-BNV ngày 14/09/2015 của Liên bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 150/TTr-SVHTT ngày 02/5/2018, Tờ trình số 180/TTr-SVHTT ngày 23/5/2018 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1095/TTr-SNV ngày 24/5/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND Thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2 Điều 3 :

“b) Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở (16 đơn vị):

- Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long;

- Nhà hát Múa Rối Thăng Long;

- Nhà hát Kịch Hà Nội;

- Nhà hát Chèo Hà Nội;

- Nhà hát Cải lương Hà Nội;

- Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội;

- Bảo tàng Hà Nội;

- Thư viện Hà Nội;

- Ban Quản lý Di tích danh thắng Hà Nội;

- Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò;

- Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám;

- Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội;

- Trung tâm Thông tin - Triển lãm Hà Nội;

- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội;

- Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội;

- Báo Màn ảnh Sân khấu”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 4:

“a) Điều chỉnh tên Báo Màn ảnh Sân khấu Hà Nội thành Báo Màn ảnh Sân khấu và tổ chức lại Báo Màn ảnh Sân khấu trên cơ sở sáp nhập Tuần báo Thể thao ngày nay vào Báo Màn ảnh Sân khấu trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 7 năm 2018. Các nội dung khác của Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các ban HĐND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- VP UBND TP; các PCVP;
- Các Phòng: NC, TKBT, KGVX, TH;
- Báo Hà Nội Mới, Báo KTĐT;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, NC(B).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

  • Số hiệu: 15/2018/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 02/07/2018
  • Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
  • Người ký: Nguyễn Đức Chung
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 12/07/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản