Hệ thống pháp luật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1491/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH LIÊN KẾT TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH IELTS GIỮA CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IDP (VIỆT NAM), TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN, CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO HANEX, CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC VIỆT MỸ, CÔNG TY TNHH ANH NGỮ GIA VIỆT, CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI, CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG PISA, TRUNG TÂM ANH NGỮ INNO (CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG ĐẤT PHAN) VÀ IELTS AUSTRALIA PTY LTD (AUSTRALIA)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài;

Xét đề nghị của Các bên liên kết tại Đơn đề nghị điều chỉnh liên kết và Hồ sơ đề nghị điều chỉnh liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS ngày 18 tháng 5 năm 2023;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa các đơn vị Bên Việt Nam và IELTS Australia Pty Ltd (Australia) tại Điều 2 Quyết định số 672/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Nội dung điều chỉnh: Thay đổi địa điểm thi của Công ty Cổ phần Đào tạo - Phát triển Thời Đại.

1. Địa điểm cũ:

Phòng khảo thí và Phòng IELTS lab (tầng 2), tòa nhà Victory Buiding, số 119-121 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

2. Địa điểm được điều chỉnh:

Tầng 2, 3, 4, 5 số 149 Tô Hiệu, phường Trại Cau, Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam), Trường Đại học Việt Đức, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Công ty TNHH Đào tạo Hanex, Công ty TNHH một thành viên Giáo dục Việt Mỹ, Công ty TNHH Anh ngữ Gia Việt, Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam, Công ty Cổ phần Đào tạo - Phát triển Thời Đại, Công ty Cổ phần Tư vấn Giáo dục và Truyền thông PISA, Trung tâm Anh ngữ INNO (Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn - Thiết Kế - Xây dựng Đất Phan) và IELTS Australia Pty Ltd (Australia) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục HTQT;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Sở GDĐT Hải Phòng;
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1491/QĐ-BGDĐT năm 2023 về điều chỉnh liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Giáo dục IDP (Việt Nam), Trường Đại học Việt Đức, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đào tạo Hanex, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giáo dục Việt Mỹ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh ngữ Gia Việt, Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam, Công ty Cổ phần Đào tạo - Phát triển Thời Đại, Công ty Cổ phần Tư vấn Giáo dục và Truyền thông PISA, Trung tâm Anh ngữ INNO (Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn - Thiết Kế - Xây dựng Đất Phan) và IELTS Australia Pty Ltd (Australia) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • Số hiệu: 1491/QĐ-BGDĐT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 25/05/2023
  • Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Người ký: Nguyễn Hữu Độ
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 25/05/2023
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản