Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1489/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY BỀN VỮNG GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định s 1230/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 56/TTr-SVHTTDL ngày 06 tháng 8 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
Gửi bn điện tử:
- Như Điều 2;
- Bộ VHTT&DL;
- CT, PCT UBND tỉnh (Ô. Hưng);
- Các đơn vị có tên tại mục IV;
- CVP;
- Lưu: VT, Nhung.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY BỀN VỮNG GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, từ đó góp phần bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa có giá trị tiêu biểu về chính trị, văn hóa, lịch sử, truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Kạn.

2. Yêu cầu

- Lựa chọn các di sản, di tích có giá trị tiêu biểu, đặc sắc trên địa bàn tỉnh (thuộc phạm vi thực hiện của Chương trình quy định tại Điểm b Khoản 1 mục II Quyết định 1230/QĐ-TTg) để ưu tiên đầu tư tu bổ, tôn tạo, triển khai các chương trình, dự án, kế hoạch bảo tồn và phát huy bền vững;

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, gắn công tác bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị di sản trên địa bàn tỉnh với hoạt động khai thác, phát triển du lịch địa phương.

II. NHIỆM VỤ

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc

- Nội dung: Tuyên truyền nội dung Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025.

- Hình thức: Trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động, trang/cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn; Báo Bắc Kạn; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

2. Hoàn thiện việc lập và triển khai Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu Chợ Đồn và Quy hoạch di tích danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Hồ Ba Bể

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND huyện Ba Bể

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến năm 2025.

3. Đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu Chợ Đồn

3.1. Từ nguồn kinh phí đầu tư phát triển:

- Nội dung:

Tu bổ, tôn tạo Cụm Di tích lịch sử Khuổi Tói, Nà Quân, Nà Săm (Di tích Khui Tói: Nơi ở và làm việc của Bác Hồ từ 12/5 đến 1/6 năm 1949; di tích Nà Săm: Nơi làm việc của đồng chí Võ Nguyên Giáp năm 1948-1953; di tích Nà Quân: Nơi đặt hội trường cơ quan Trung ương Đảng năm 1948-1952).

Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Bản Ca (Nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đầu năm 1947).

Tu bổ, tôn tạo Cụm di tích lịch sử Pù Cọ (gồm: Di tích lịch sử Lán đồng chí Võ Nguyên Giáp: Nơi ở và làm việc của đồng chí Võ Nguyên Giáp năm 1945; di tích lịch sử Pù Cọ: nơi ghi dấu sự kiện hai đoàn quân Nam tiến và Bắc tiến gặp nhau tháng 10 năm 1943; di tích lịch sử nhà ông Triệu Phú Dương: Nơi hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Nam và Bắc tiến thời kỳ 1943 - 1945; di tích lịch sử Lsao Lsô Đỗ: Nơi đặt xưởng sửa chữa và chế tạo vũ khí của quân đoàn Nam - Bắc tiến 1943 - 1945).

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan và UBND huyện Chợ Đồn.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến năm 2025.

3.2. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh và ngân sách địa phương

- Nội dung: Tu bổ, tôn tạo di tích Nà Pậu (Nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1950 - 1951).

- Đơn vị chủ trì: UBND huyện Chợ Đồn.

- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến năm 2023.

4. Kiểm kê, xây dựng danh mục các di sản văn hóa phi vật thể và xây dựng hồ sơ khoa học các di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu/có nguy cơ mai một cần được bảo vệ khẩn cấp để ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến năm 2025.

5. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong di sản văn hóa

- Nội dung: Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác chuyên môn và quản lý ở lĩnh vực bảo tàng, di tích, di sản văn hóa phi vật thể và di sản tư liệu; tư liệu hóa, số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu di sản văn hóa của tỉnh Bắc Kạn

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến năm 2025.

6. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực di sản văn hóa

- Số lượng: 02 lớp.

- Đối tượng tham dự: Cán bộ làm công tác quản lý di sản văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 - 2024.

7. Tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 - 2025.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện chi từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ và địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Trên cơ sở Kế hoạch này, hằng năm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, dự toán chi tiết và bố trí ngân sách theo phân cấp quản lý để thực hiện các nội dung Kế hoạch này, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính để tổng hợp, theo dõi.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích do địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về đầu tư công, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung và gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để quản lý.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, quản lý tài chính và sử dụng nguồn kinh phí theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh chủ động xây dựng Kế hoạch thông tin tuyên truyền về các nội dung liên quan trong Kế hoạch; tổ chức tuyên truyền quảng bá, giới thiệu những giá trị di sản văn hóa Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của xã hội về bảo vệ và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa;

- Truyền thông, quảng bá những kết quả thực hiện Chương trình theo Kế hoạch nhằm huy động sự viện trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của tỉnh.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều lệ hoạt động chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động hội viên tham gia thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch; tham gia giám sát việc thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.

5. UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch này, chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết và bố trí kinh phí thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, ban, ngành liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh đảm bảo hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả./.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1489/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

  • Số hiệu: 1489/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 11/08/2021
  • Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn
  • Người ký: Phạm Duy Hưng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 11/08/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản