Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1483/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU HÀNG PHỤC VỤ TRỰC TIẾP CHO AN NINH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Quyết định số 898/QĐ-TTg ngày 23/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự toán kinh phí Tiểu ban an ninh APEC 2006;
Căn cứ Quyết định số 946/2006/QĐ-BCA (V22) ngày 14/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt kế hoạch nhập khẩu phương tiện, thiết bị phục vụ bảo vệ Hội nghị cấp cao APEC 2006 của Bộ Công an;
Xét đề nghị của Bộ Công an tại công văn có 1258/CV-BCA (V22) ngày 06/7/2007 về việc miễn thuế nhập khẩu hàng phục vụ trực tiếp cho an ninh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:  Miễn thuế nhập khẩu lô hàng phục vụ trực tiếp cho an ninh gồm 01 hệ thống xe truyền hình từ xa, tổng trị giá 388.598,49 USD, của Cục Hậu cần - Tổng cục I - Bộ Công an, nhập khẩu ủy thác qua Công ty TNHH T.N.T, thuộc 2 Tờ khai hàng nhập khẩu số: 4479/NK/KD/NB ngày 08/5/2007 tại Chi cục Hải quan sân bay Nội Bài - Cục Hải quan Thành phố Hà Nội và số 5559/NK/KD/KV3 ngày 10/5/2007 tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng KV3 – Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Tổng số thuế nhập khẩu được miễn là 314.333.576 đ (Ba trăm mười bốn triệu, ba trăm ba mươi ba nghìn, năm trăm bảy mươi sáu đồng), trong đó:

- Số thuế NK được miễn thuộc Tờ khai số 4479 là 2.448.306 đ

- Số thuế NK được miễn thuộc Tờ khai số 5559 là 311.885.270 đ

Điều 2: Bộ công an có trách nhiệm quản lý việc sử dụng số hàng trên đúng mục đích quy định được miễn thuế nhập khẩu, không được nhượng bán. Nếu sử dụng sai mục đích được miễn thuế hoặc nhượng bán sẽ bị truy thu toàn bộ số thuế nhập khẩu đã được miễn và bị xử lý, nộp phạt theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Cục Hải quan thành phố Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Hải quan sân bay Nội Bài và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng KV3 kiểm tra, đối chiếu với bộ hồ sơ gốc lưu tại đơn vị, xác định tất cả các nội dung, tài liệu liên quan đều phù hợp, đầy đủ và chính xác thì tiến hành làm thủ tục thanh khoản thuế cho doanh nghiệp, ghi rõ trong tờ khai gốc lưu tại đơn vị và tờ khai gốc của người khai hải quan “hàng được miễn thuế theo Quyết định số ... ngày... tháng... năm ... của Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan”.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ Công an, Cục Hậu cần - Tổng cục I - Bộ Công an, Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, công ty TNHH T.N.T (258 Bis Trần Hưng Đạo – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Vụ I, Vụ TCĐN (BTC);
- Chi cục HQSB Nội Bài – HN;
- Chi cục HQ cảng Hải Phòng KV3;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An