Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 148-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 1958 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƯƠNG.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Xét sự cần thiết phải quản lý tiền lương nhằm chấp hành chế độ kinh tế hạch toán, bảo đảm tốt công tác lãnh đạo của sản xuất, bảo đảm tốt công tác quản lý tiền mặt, tài chính, tiền tệ và các mặt kinh tế tài chính khác;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước có trách nhiệm xét duyệt, điều chỉnh kế hoạch lao động, quỹ tiền lương của các ngành, ấn định tổng mức tiền lương của các ngành, ấn định tổng mức tiền lương của Nhà nước, trình Chính phủ phê chuẩn.

Các Bộ, các Ban, các ngành, các cơ quan không được tự ý điều chỉnh chỉ tiêu lao động và chỉ tiêu quỹ tiền lương Nhà nước đã ban hành.

Điều 2: - Ngân hàng quốc gia Việt nam có trách nhiệm giám đốc và quản lý tiền lương của các xí nghiệp quốc doanh.

Điều 3: - Bộ Tài chính có trách nhiệm giám đốc và quản lý quỹ tiền lương của các ngành hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao thể dục và các quỹ tiền lương khác do Chính phủ trợ cấp.

Điều 4: - Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Tổng giám đốc Ngân hàng quốc gia Việt nam có trách nhiệm cùng với các ngành, các cấp quy định và trình Chính phủ các thể lệ, các biện pháp cụ thể để thi hành quyết định này hợp theo trình độ thi hành chế độ kinh tế hạch toán, tình hình quản lý của các xí nghiệp quốc doanh và chế độ tiền lương của ta hiện nay.

Điều 5:- Các ông Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Tổng giám đốc Ngân hàng quốc gia Việt nam, các ông Bộ trưởng các Bộ và các ông Chủ tịch Uỷ ban Hành chính các cấp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 


 
Phạm Văn Đồng