Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1473/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 06 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỀ ÁN ĐẢM BẢO AN NINH, AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2018-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn;

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị;

Căn cứ Nghị Quyết số 09-NQ/TU ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Công văn số 671/CAT-PV11 ngày 16 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đề án đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Long

 

ĐỀ ÁN

ĐẢM BẢO AN NINH, AN TOÀN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2018-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh nằm trong khu vực Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; phía Tây giáp thành phố Hồ Chí Minh, phía Bắc giáp với tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận, phía Đông và một phần phía Nam giáp biển Đông. Với diện tích đất tự nhiên 1.975,15km2, diện tích thềm lục địa trên 100.000km2, có chiều dài bờ biển đất liền khoảng 200 km, vùng đảo 100 km; có hệ thống cảng biển, sân bay và mạng lưới đường sông, đường biển thuận lợi; có 25 di tích lịch sử, văn hoá được Nhà nước công nhận và xếp hạng, phân bố đều khắp trên các huyện, thành phố, cùng với nhiều hoạt động lễ hội phong phú và nhiều bãi tắm đẹp… Chính sự gắn kết của điều kiện tự nhiên và các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hoá, lễ hội trên địa bàn tỉnh với kết cấu hạ tầng khá hoàn thiện là điều kiện thuận lợi phát triển du lịch của tỉnh.

Trong những năm qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút được nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng…; là địa điểm được chọn để tổ chức nhiều sự kiện, hội nghị, hội thảo mang tầm quốc tế như: Hội thi thả Diều quốc tế, Hội thi cờ vua quốc tế, Hội nghị Hiệp hội Cảng biển ASEAN, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển đông… mở ra nhiều tiềm năng phát triển du lịch, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chính vì vậy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, là một trong những lĩnh vực trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh những điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển du lịch, có những yếu tố làm nảy sinh những phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Lợi dụng địa bàn du lịch, các thế lực thù địch đưa người xâm nhập, cài cắm, móc nối, câu kết với các đối tượng phản động, chống đối chính trị trên địa bàn để thu thập tin tức; tụ tập đông người gây rối, phá hoại, khủng bố; gia tăng hoạt động của các loại tội phạm, tai tệ nạn, ma túy, môi trường, vi phạm pháp luật giao thông... Nếu không đảm bảo an ninh, an toàn tính mạng, tài sản cho du khách sẽ tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường du lịch, lòng tin của du khách, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh ngành Du lịch nói riêng và cả lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung. Mặt khác, mối quan hệ phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động du lịch giữa các cơ quan, các cấp, ngành, địa phương còn chưa nhịp nhàng, đồng bộ; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, các nội quy, quy định về an ninh, an toàn cho hoạt động du lịch còn thiếu và yếu cả về nội dung và hình thức.

Chính vì thế, việc huy động cả hệ thống chính quyền, các cấp, các ngành để đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh là rất quan trọng, trong đó, việc đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch nhằm tạo mọi điều kiện nhằm phát triển du lịch bền vững xứng đáng với tiềm năng, sự ưu đãi của điều kiện tự nhiên. Do đó, việc xây dựng Đề án "Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030" là rất cần thiết.

II. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Du lịch năm 2015 được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2015;

- Bộ luật Hình sự năm 2017 được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2017;

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015;

- Văn bản hợp nhất 1433/VBHN-BVHTTDL ngày 10/4/2017 Nghị định quy định xử phạt trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;

- Nghị định 167/2013-NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, PCCC, bạo lực gia đình;

- Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động người, phương tiện trong khu vực Biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 04/5/2016 của Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về “Hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh Quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch”;

- Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 12/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Bảo đảm trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo”;

- Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch;

- Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch;

- Chỉ thị số 17/2013/CT-UBND ngày 17/6/2013 của UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị và trật tự trị an tại các khu du lịch;

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI; Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI gắn với Nghị quyết Đại hội XII của Đảng;

- Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII vế phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VIỆC ĐẢM BẢO AN NINH, AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH

1. Khái quát những kết quả đạt được trong thời gian qua

Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững, đã góp phần thúc đẩy ngành du lịch địa phương phát triển và đạt được những kết quả hết sức khả quan:

- Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch phát triển mạnh mẽ với 300 khách sạn, nhà nghỉ. Trong đó, có 04 khách sạn 05 sao, 16 khách sạn 04 sao, 18 khách sạn 03 sao, 54 khách sạn 02 sao, 97 khách sạn 01 sao, 111 nhà nghỉ đạt chuẩn.

- Các di tích lịch sử, văn hoá nổi bật trên địa bàn tỉnh được khách du lịch thường xuyên ghé thăm, như: đình Thắng Tam, Thích Ca Phật Đài, Niết Bàn Tịnh Xá, tượng Chúa Giêsu, khu Bạch Dinh...;các điểm đến là di tích lịch sử cách mạng như địa đạo Long Phước, khu căn cứ kháng chiến Bàu Sen, chiến khu Minh Đạm... đặc biệt là khu nhà tù Côn Đảo và nghĩa trang Hàng Dương luôn được các đơn vị lữ hành chọn làm tour du lịch cho du khách.

- Các hoạt động lễ hội phong phú đã thu hút khách thập phương về tế lễ như: lễ hội Miếu Bà, lễ hội rước cá Ông tại đình Thắng Tam, lễ Trùng Cửu ngày 9/9 ở Long Sơn, lễ Dinh Cô ở Long Hải..., kết hợp tham quan du lịch, tắm biển tại Bãi Trước, Bãi Thuỳ Vân, Bãi Long Hải, Hồ Cốc, Hồ Tràm, suối nước nóng Bình Châu…Đây chính là điểm thu hút của du khách trong và ngoài nước đến địa bàn tỉnh.

- Những thuận lợi về điều kiện tự nhiên, các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hoá, kết cấu hạ tầng khá hoàn thiện cùng với tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định đã tạo cho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu những thế mạnh vượt trội về du lịch. Vì vậy, hàng năm thu hút trên 16 triệu lượt du khách với tổng thu từ khách du lịch tăng bình quân trên 15,9 %/năm. Tính riêng năm 2017, ngành du lịch đón và phục vụ 2,79 triệu lượt khách (tăng 25%),với tổng doanh thu khoảng 1.799 tỷ đồng và đến nay trên địa bàn tỉnh có 163 dự án du lịch.

2. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc

- Việc xuất hiện ngày càng nhiều các ngành nghề kinh doanh có điều kiện như nhà hàng, khách sạn, Bar, vũ trường, massage, karaoke, beer club… đã nảy sinh nhiều phức tạp về an ninh trật tự; những vi phạm về hoạt động du lịch, lưu trú của khách nước ngoài diễn ra phổ biến. Trong 5 năm qua, Công an tỉnh đã phát hiện 4.469 trường hợp vi phạm có liên quan đến hoạt động du lịch, quản lý xuất nhập cảnh, trong đó các vi phạm chủ yếu là không khai báo tạm trú, quá hạn tạm trú, không làm thủ tục nhập cảnh, hoạt động trái mục đích nhập cảnh; cơ sở lưu trú không đảm bảo an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy theo quy định; tình trạng ô nhiễm môi trường đã đến lúc báo động; xử lý nhiều vụ tàng trữ, buôn bán ma túy; phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán ma túy tổng hợp, thuốc lắc cho khách du lịch; trong các quán bar, beer club thường xảy ra tình trạng du khách gây rối trật tự công cộng, gây thương tích do nhiều nguyên nhân khác nhau. Hiện nay, đang xuất hiện ngày càng nhiều nhà đầu tư mua các căn hộ chung cư và cho khách du lịch thuê, đây là loại hình lưu trú mới cần phải có những quy định cụ thể nhằm đảm bảo an ninh, an toàn các khu chung cư.

- Tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh trong những năm qua tuy có giảm và được kiểm soát nhưng diễn biến còn phức tạp.Trong 5 năm qua, đã xảy ra hơn 4.018 vụ phạm pháp hình sự, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng chiếm 4,3%. Nổi lên là, tình hình cướp tài sản, cướp giật, trộm cắp tài sản tại các khu, điểm du lịch, nhất là vào các dịp Lễ hội, Tết Nguyên đán... gây mất an ninh trật tự, thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản của khách du lịch.

- Trong những năm qua, số lượng khách du lịch đến địa bàn thăm quan, du lịch, hội họp, buôn bán... ngày càng tăng cao đã gây ảnh hưởng lớn đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đô thị. Trung bình hàng năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra trên 800 vụ tai nạn giao thông, số người chết khoảng từ 250 người đến 280 người, hậu quả thiệt hại rất lớn về người và phương tiện. Đáng chú ý, vào các ngày lễ lớn, một số đối tượng từ Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận tập trung tại một số tuyến đường lớn như tuyến quốc lộ 51B, 51C, khu vực Bãi Trước để tổ chức đua xe trái phép.

- Lợi dụng địa bàn du lịch, các thế lực thù địch, cơ quan đặc biệt nước ngoài, các tổ chức phản động và các nhóm “Xã hội dân sự” lợi dụng để đưa người xâm nhập, móc nối, thu thập tin tức; tuyên truyền, phát tán các loại tài liệu về dân chủ, nhân quyền, nói xấu chế độ gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị; kích động các đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị, cực đoan trên địa bàn tụ tập đông người để chống phá, gây rối an ninh trật tự diễn ra tại nhiều nơi, dưới nhiều hình thức, đã ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội và môi trường du lịch của địa phương.

- Công tác đảm bảo an ninh, an toàn tính mạng cho khách du lịch còn nhiều bất cập, ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường đầu tư và tâm lý của du khách đến tham quan du lịch. Công tác bảo đảm phòng cháy chữa cháy trong các nhà hàng, khách sạn, phòng trọ tuy đã được trang bị nhưng vẫn còn sơ sài; các bãi tắm, số vụ tai nạn, chết đuối do tắm biển còn diễn ra, theo thống kê số liệu từ năm 2012 đến nay, có 59 du khách tử vong do bơi xa bờ, rơi vào ao xoáy, dòng chảy nguy hiểm,… Mặt khác, hoạt động cấp cứu bờ biển còn nhiều hạn chế về cả phương tiện và con người.Lãnh đạo tỉnh đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học để tìm ra giải pháp giải quyết nhưng chưa thật sự hiệu quả.

3. Nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn, vướng mắc

3.1. Nguyên nhân chủ quan

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội nói chung và trên lĩnh vực du lịch nói riêng của các lực lượng chưa được tiến hành, thực hiện thường xuyên, liên tục, hiện nay vẫn chủ yếu tập trung vào những dịp Lễ, Tết. Mối quan hệ phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động du lịch giữa các cơ quan, các cấp, ngành, địa phương còn chưa nhịp nhàng, đồng bộ; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, các nội quy, quy định về an ninh, an toàn cho hoạt động du lịch còn thiếu và yếu cả về nội dung và hình thức; các cơ sở kinh doanh du lịch, nhà hàng… chưa thực hiện nghiêm túc các quy định về an ninh, an toàn; vẫn còn tình trạng vì lợi nhuận kinh tế nên gian lận, chặt chém, giành khách vẫn diễn ra. Chưa hình thành được một cơ chế quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất từ trên xuống dưới nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3.2. Nguyên nhân khách quan

Do vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nên những năm qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tập trung phát triển nhiều ngành kinh tế mũi nhọn như: công nghiệp, dầu khí, cảng biển, du lịch… và đi kèm việc tăng nhanh về số lượng người lao động, làm xuất hiện những mặt trái của xã hội là sự gia tăng về tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông…; tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương có ngành du lịch phát triển, vị trí ở gần các trung tâm kinh tế, chính trị lớn của đất nước, đây cũng là điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch lợi dụng hoạt động. Ngoài ra, do có nhiều bãi biển, khu vực ao xoáy bất thường tại các khu vực bãi tắm du lịch nên việc quản lý, đảm bảo an toàn cho khách du lịch rất khó khăn.

3.3 Dự báo khái quát trong thời gian tới

- Các đối tượng phạm tội tiếp tục lợi dụng địa bàn du lịch để tiến hành các hoạt động gây rối, chống phá, khủng bố; vi phạm trật tự xã hội, tệ nạn và các vấn đề về môi trường…

- Lưu lượng khách đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng đông, do vậy việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngày càng khó khăn, phức tạp, tỷ lệ tai nạn giao thông sẽ tiếp tục tăng cao.

- Sự xuất hiện ngày càng nhiều các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, các loại hình kinh doanh trá hình, chặt chém, giành giật khách… sẽ tiếp tục làm nảy sinh nhiều phức tạp về an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương.

- Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch chưa phát triển theo kịp tốc độ phát triển ngành; các chính sách, quy định về du lịch chậm hơn nhu cầu thực tế đòi hỏi. Bên cạnh đó, việc đảm bảo an toàn cho du khách khi tham gia các hoạt động du lịch, giải trí, công tác tuyên truyền cho nhân dân và du khách biết các quy định về an ninh, an toàn cho hoạt động du lịch còn bộc lộ nhiều bất cập, khó khăn.

IV. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, PHẠM VI ĐỀ ÁN

1. Quan điểm

- Việc đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự quản lý thống nhất của chính quyền; trong đó Công an tỉnh, ngành Du lịch, chính quyền các địa phương đóng vai trò là lực lượng nòng cốt.

- Việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong hoạt động du lịch nhằm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi thúc đẩy ngành du lịch phát triển bền vững; đồng thời phát triển du lịch phải gắn liền với đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch với phương châm “Chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính”; phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân và các đơn vị kinh doanh du lịch cùng tham gia; tăng cường vai trò và hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ các sở, ban, ngành có liên quan.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

Xây dựng môi trường du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu an ninh, an toàn, lành mạnh, văn minh, góp phần xây dựng hình ảnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là điểm đến an toàn, là trung tâm du lịch tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí hấp dẫn của khu vực, quốc gia và quốc tế.

2.2. Mục tiêu cụ thể

2.2.1 Giai đoạn 2018 - 2020:

- Nâng cao nhận thức và cam kết thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch

Tạo đột phá trong nhận thức và hành động về công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch. Phấn đấu 100% các cơ sở kinh doanh du lịch (cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu vui chơi…) có cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm; không xảy ra tình trạng bán quá giá, gian lận thương mại, chèo kéo du khách; ngăn chặn và kéo giảm tệ nạn xã hội; xây dựng môi trường du lịch lành mạnh, an ninh, an toàn, ứng xử văn minh đối với du khách; xây dựng và giữ vững hình ảnh đẹp, thương hiệu của du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu trong mắt du khách.

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi đều được hướng dẫn, trang bị phương tiện, bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ

+ Hình thành lực lượng đủ về số lượng, mạnh về chất lượng thực thi pháp luật, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, người dân và cơ sở kinh doanh du lịch. Xây dựng kế hoạch, mở lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức bảo vệ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Phấn đấu, 100% lực lượng bảo vệ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, khu vui chơi được hướng dẫn, đào tạo, cấp chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, sử dụng thành thạo các phương tiện, công cụ hỗ trợ.

+ Xây dựng, mở lớp đào tạo về công tác cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu cho lực lượng cứu hộ tại các bãi tắm, hồ bơi, khu vui chơi giải trí. Phấn đấu 100% cơ sở có lực lượng cứu hộ tại chỗ và được trang bị kiến thức về cứu hộ, cứu nạn; bố trí đủ lực lượng cứu hộ cứu nạn đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách phấn đấu kéo giảm tình trạng đuối nước trên địa bàn tỉnh xuống dưới 05 người/năm.

+ Tuyên truyền, phổ biến kiến thức và tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Phấn đấu, 100% các cơ sở kinh doanh du lịch tuân thủ điều kiện phòng cháy chữa cháy tại cơ sở.

+ Xây dựng các phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tất cả các sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch thu hút đông khách trong và ngoài nước.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Phấn đấu 100% cán bộ công tác trong ngành du lịch, các vị trí quản lý tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch được đào tạo về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, có đầy đủ kiến thức pháp luật và ý thức trách nhiệm trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch.

- Phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch

+ Xây dựng nội quy, quy chế quản lý tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các bãi tắm. Phấn đấu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, bãi tắm có nội quy, quy định nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách.

+ Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại âm mưu và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các cơ sở du lịch, cho nhân dân, du khách và các hoạt động du lịch hợp pháp trên địa bàn tỉnh.

+ Ứng phó hiệu quả với các tình huống phức tạp gây ảnh hưởng, mất an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch, không để bị động bất ngờ ảnh hưởng nghiêm trọng đến con người, hạ tầng, vật chất kỹ thuật trong hoạt động du lịch.

+ Giải quyết cơ bản các tệ nạn xã hội, tình trạng mất an toàn tại các địa bàn, tuyến, điểm du lịch. Phấn đấu đến năm 2020 giảm ít nhất 20% trên tất cả các tiêu chí về trật tự xã hội so với năm 2017.

2.2.2 Định hướng đến năm 2030: Kiềm chế đến mức thấp nhất các loại tội phạm, tệ nạn xã hội cũng như các hiện tượng tiêu cực và các hành vi vi phạm pháp luật khác tại địa bàn du lịch, góp phần xây dựng Bà Rịa-Vũng Tàu là điểm đến du lịch an ninh, an toàn, lành mạnh, văn minh.

3. Phạm vi và thời gian thực hiện đề án

3.1. Phạm vi của đề án:

Triển khai thực hiện trên tất cả các địa bàn có hoạt động du lịch của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong đó, chú trọng các địa bàn trọng điểm du lịch như: Thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc và Côn Đảo.

3.2. Thời gian thực hiện đề án:

Giai đoạn năm 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

V. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Bảo đảm an ninh chính trị trong lĩnh vực du lịch: là tổng hợp các biện pháp công tác nhằm giữ vững an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hoá - xã hội, an ninh nội bộ, an ninh thông tin tại tất cả các địa bàn có hoạt động liên quan đến du lịch. Từng bước phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch đối với sự ổn định, vững mạnh của chính trị và kinh tế địa phương thông qua các hoạt động du lịch để chống phá.

* Các giải pháp thực hiện:

- Bảo vệ chặt chẽ an ninh chính trị nội bộ ngành du lịch, tập trung xây dựng và củng cố phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc trong từng cơ sở lưu trú, trung tâm du lịch lữ hành, tăng cường quản lý giáo dục ý thức cảnh giác cho cán bộ công nhân viên, tuyên truyền, phổ biến và quán triệt thực hiện nghiêm Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước, Nghị định 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới; xây dựng danh mục và quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Sở Du lịch. Kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng những biểu hiện nghi vấn xâm phạm an ninh quốc gia của các đối tượng du khách trong và ngoài nước.

- Tập trung xây dựng phương án, kế hoạch phản gián, điều tra cơ bản tuyến, địa bàn du lịch trọng điểm, quản lý chặt chẽ, thường xuyên các đoàn khách quốc tế, du khách nước ngoài đến địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, đấu tranh với mọi hoạt động của các đối tượng tình báo, gián điệp. Ngăn chặn sự móc nối, liên kết giữa các thế lực thù địch bên ngoài với số đối tượng chống đối trong nước. Thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các hoạt động lợi dụng du lịch để truyền đạo trái phép, hội họp tuyên truyền chống phá của các đối tượng trong và ngoài nước.

- Khảo sát, lập phương án, đề ra biện pháp phòng, chống các hoạt động móc nối, thu thập tin tức của các đối tượng thuộc các cơ quan đặc biệt nước ngoài, hoạt động khủng bố, tội phạm có tổ chức và các loại tội phạm khác. Ngay từ khi bắt đầu tiến hành quy hoạch phát triển du lịch, mở rộng các tuyến, khu du lịch, cấp phép kinh doanh du lịch, nhất là các dự án có vốn đầu tư nước ngoài vào hoạt động du lịch phải tính toán đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

- Tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng tại các địa bàn du lịch trọng điểm, đông người nêu cao ý thức cảnh giác trước những hoạt động khủng bố, phá hoại của các đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia, kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng xử lý.

- Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố trong từng lĩnh vực quản lý về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá tư tưởng, quản lý xuất nhập cảnh phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh du lịch… thông báo kịp thời những âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các hệ, loại đối tượng về hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia để chủ động trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Bảo đảm trật tự trị an, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên lĩnh vực du lịch: là tổng hợp các biện pháp công tác đấu tranh phòng chống và trấn áp, xử lý các loại tội phạm vi phạm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và trên lĩnh vực du lịch nói riêng nhằm bảo đảm môi trường an toàn, trật tự cho các hoạt động du lịch; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xã hội do các hành vi vi phạm pháp luật gây ra.

* Các giải pháp thực hiện:

- Xây dựng quy chế phối hợp, kế hoạch phối hợp giữa các đơn vị có liên quan đến đảm bảo trật tự trị an, trật tự công cộng trong hoạt động du lịch.

- Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố về đảm bảo an ninh, trật tự trong du lịch, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tham gia thông qua các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kế hoạch phối hợp giữa các ngành về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong lĩnh vực du lịch. Trong đó, chú trọng thực hiện hiệu quả Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT- BVHTTDL-BCA ngày 04/5/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an; Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa lực lượng Công an và Quân sự trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh trật tự tại cửa khẩu cảng.

- Đánh giá thực trạng về an ninh trật tự trong hoạt động kinh doanh du lịch, xác định nguyên nhân, điều kiện phạm tội của các loại tội phạm, triển khai có hiệu quả các biện pháp quản lý hành chính Nhà nước, biện pháp nghiệp vụ công an. Kiên quyết trấn áp tội phạm hình sự nguy hiểm; tập trung truy quét các băng nhóm tội phạm, nhất là các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, cướp, cướp giật, trộm cắp có tổ chức, bảo kê. Xoá bỏ các tụ điểm hình sự, ma tuý, mại dâm. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; giữa Công an, Toà án, Viện kiểm sát trong điều tra, truy tố, xét xử kịp thời các vụ án điểm về băng nhóm bảo kê, cướp giật, ma tuý để răn đe.

- Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; thực hiện chương trình tình nguyện, chương trình giáo dục về phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, xóa bỏ tệ nạn xã hội; xây dựng và giữ gìn môi trường lành mạnh, văn minh.

- Tuyên truyền, phổ biến và cung cấp thông tin cho người dân, du khách, các nhà quản lý, doanh nghiệp du lịch qua các phương tiện thông tin đại chúng về các quy định của pháp luật có liên quan đến việc đảm bảo an ninh trật tự và các nguy cơ đe dọa đến tính mạng, tài sản của du khách để chủ động phòng ngừa.

- Thành lập Đội công tác liên ngành, xây dựng các quy chế, quy định, nội quy đảm bảo an ninh, trật tự công cộng tại các cơ sở du lịch để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến đảm bảo trật tự trị an, trật tự công cộng, an toàn trong du lịch của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; hướng đến giao cho địa phương tự thành lập các đội, trạm dân phòng cơ động nhằm xử lý kịp thời những trường hợp mất an ninh, an toàn.

- Thi hành hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm du lịch theo quy định của pháp luật. Xây dựng, củng cố, tăng cường nhân sự chuyên trách, các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật đảm bảo an ninh trật tự, giám sát an ninh; cải cách các thủ tục, quy định, nâng cao hiệu quả về kiểm tra, kiểm soát an ninh tại bến xe, nhà ga, sân bay, cảng biển và các khu vực nhạy cảm nhằm tạo điều kiện thông thoáng, linh hoạt về thủ tục nhưng chặt chẽ về an ninh, trật tự, an toàn.

- Đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ ngành du lịch, trong đó tập trung đào tạo lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp vừa có trình độ chuyên môn, ý thức chính trị, kiến thức pháp luật vừa đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch, vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội.

- Đảm bảo kinh phí, phương tiện, xây dựng lực lượng làm công tác an ninh, an toàn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, sẵn sàng giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự, đáp ứng kịp thời yêu cầu trong quá trình xử lý tại khu vực có khách du lịch.

- Xây dựng, triển khai kế hoạch cụ thể về bảo vệ các mục tiêu, hoạt động du lịch; chuẩn bị ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra trong các đợt cao điểm; xây dựng đến an ninh trật tự, an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của du khách.

- Gắn trách nhiệm người đứng đầu các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan với tình hình an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch trên lĩnh vực, địa bàn quản lý, nhất là đối với tình hình trật tự đô thị, tội phạm, môi trường và an toàn giao thông.

3. Bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch: là làm cho các hoạt động du lịch được diễn ra bình thường, thuận lợi, không xảy ra các sự cố nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của du khách, tổ chức và cá nhân kinh doanh du lịch, không ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường tự nhiên - xã hội, cộng đồng dân cư trên địa bàn du lịch. Có các biện pháp xử lý sự cố nhanh chóng, kịp thời tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

* Các giải pháp thực hiện:

- Xây dựng, huấn luyện các phương án, diễn tập xử lý các tình huống về cứu hộ, cứu nạn, y tế, ngộ độc thực phẩm đông người…

- Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và ban hành các văn bản quy định về an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch; các chế tài xử lý vi phạm trong hoạt động du lịch.

- Xây dựng và ban hành các quy định, tiêu chuẩn về an toàn và quy tắc ứng xử tại các địa bàn du lịch, khu du lịch, các tuyến, điểm du lịch; quy định an toàn trong các doanh nghiệp du lịch.

- Cung cấp thông tin chính xác cho các lực lượng chức năng về tình hình hoạt động của các đơn vị kinh doanh du lịch; tình hình du khách đến tham quan các khu, điểm du lịch; tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các địa bàn du lịch. Công khai danh sách các đơn vị kinh doanh du lịch đạt chuẩn và đơn vị vi phạm quy định; khuyến khích các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch chủ động có biện pháp cải thiện tình hình an ninh, an toàn cho du khách.

- Tăng cường, bổ sung nguồn nhân lực trong các đơn vị chức năng thực hiện đảm bảo an toàn tại các địa bàn du lịch, đội ngũ nhân viên cứu hộ bờ biển, đội ngũ thực thi pháp luật nhằm xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

- Xây dựng trung tâm điều hành an ninh, an toàn du lịch tại khu vực Bãi Sau - thành phố Vũng Tàu phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và trật tự mỹ quan đô thị.

- Hỗ trợ phương tiện như xe tuần tra, cứu hộ, cứu hoả, xe cấp cứu, hệ thống máy bộ đàm, roi điện, đèn pin nghiệp vụ… cho lực lượng làm công tác an ninh, an toàn, y tế túc trực và tuần tra tại các khu vực tập trung đông khách du lịch.

- Trang bị các thiết bị, phương tiện đảm bảo an toàn và phòng ngừa tội phạm như: Lắp đặt các biển báo nguy hiểm, biển cảnh báo, biển hướng dẫn, hệ thống camera cố định và hệ thống an ninh khác tại các tuyến, điểm du lịch, nhất là nơi tập trung nhiều du khách.

- Xây dựng các chốt đảm bảo an ninh trật tự, cung cấp thông tin, hướng dẫn hỗ trợ cho du khách như: dịch vụ thông tin du lịch, bản đồ du lịch, sổ tay du lịch, danh bạ du lịch, điện thoại đường dây nóng, website du lịch, tủ thuốc y tế… và các chương trình hỗ trợ khác cho du khách trên các tuyến đường du lịch.

- Xã hội hóa kinh phí phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn du lịch từ các nguồn hỗ trợ, đóng góp, đầu tư của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn, phòng, chống cháy, nổ, tại các khu, điểm du lịch; Tăng cường nhân sự, phương tiện cứu nạn, cứu hộ, phòng chống tai nạn, đuối nước tại các khu vui chơi, giải trí, hồ, bến, bãi tắm.

- Giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển du lịch với khai thác khoáng sản; giữa phát triển du lịch - thể thao biển với khai thác, chế biến hải sản nhằm bảo vệ môi trường, hạn chế ảnh hưởng, cản trở lẫn nhau trong quá trình phát triển.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện

Việc thực hiện Đề án đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 được chia làm hai giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 2018 - 2020: Trọng tâm của giai đoạn này là hoàn thành các điều kiện đảm bảo cho việc triển khai các biện pháp an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch. Triển khai chương trình đề án, các cơ quan, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể hoá việc thực hiện đề án ở đơn vị mình, thành lập các Tổ công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch ở các địa phương phát triển về du lịch như thành phố Vũng Tàu, các huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Côn Đảo…

- Định hướng đến năm 2030: trên cơ sở kết quả thực hiện đề án giai đoạn từ 2018 - 2020, tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả các mặt công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch, duy trì và giữ vững các mục tiêu đạt được, đảm bảo phù hợp với đề án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tầm nhìn đến 2030 trên quy mô toàn tỉnh.

2. Thành lập Ban Chỉ đạo quản lý, thực hiện Đề án:

- Đ/c Trưởng Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh - Trưởng ban;

- Đ/c Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác an ninh - Phó Trưởng ban Thường trực;

- Đ/c Giám đốc Sở Du lịch - Phó Trưởng ban;

- Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Y tế; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa và Thể thao; UBND huyện, thị xã, thành phố - Thành viên.

3. Phân công trách nhiệm:

3.1. Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

- Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đơn vị ngành du lịch, các cá nhân, đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mình trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ phát triển du lịch.

- Bảo vệ chặt chẽ an ninh chính trị nội bộ ngành du lịch; phối hợp, hướng dẫn quản lý giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ công nhân viên ngành du lịch thực hiện nghiêm Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước.

- Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, vận động quần chúng tham gia phòng ngừa đấu tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tội phạm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của người dân và du khách để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Đồng thời, cung cấp các số điện thoại đường dây nóng để nhân dân và du khách kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin cho lực lượng công an giải quyết vụ việc xảy ra.

- Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự; giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và cá nhân hoạt động du lịch (thủ tục xuất nhập cảnh, quản lý lưu trú, điều kiện an ninh trật tự…).

- Xây dựng, triển khai kế hoạch bảo vệ, lên phương án phòng chống khủng bố, bạo loạn tại các địa bàn du lịch trọng điểm, các lễ hội. Xây dựng phương án khảo sát, Điều tra cơ bản tuyến, địa bàn du lịch trọng điểm, quản lý chặt chẽ du khách nước ngoài đến địa bàn tỉnh phục vụ công tác phòng, chống các hoạt động móc nối, thu thập tin tức của các đối tượng thuộc các cơ quan đặc biệt nước ngoài, hoạt động khủng bố, tội phạm có tổ chức và các loại tội phạm khác.

- Triển khai thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là vào các dịp lễ, tết, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về đảm bảo an ninh, an toàn tại các cơ sở kinh doanh du lịch. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ và cấp giấy chứng nhận cho lực lượng bảo vệ. Hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, ban quản lý du lịch nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa và xử lý khi có sự cố xảy ra.

- Xây dựng những mô hình tự quản an ninh, an toàn tại các địa bàn, tuyến du lịch. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch xây dựng nội quy, đăng ký thực hiện và cam kết chấp hành các quy định pháp luật không có ma túy, mại dâm.

- Tham gia thẩm định về mặt an ninh đối với các dự án du lịch để đảm bảo vừa phát triển du lịch, vừa đảm bảo giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 04/5/2016, các kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

3.2. Sở Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ nêu trong đề án thuộc chức năng ngành du lịch. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh du lịch và quản lý tuyến, điểm du lịch.

- Tuyên truyền cho các đơn vị trực thuộc ngành du lịch, các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong lĩnh vực du lịch.

- Có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên vừa bảo đảm tiêu chuẩn an ninh chính trị nội bộ vừa đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch, xu thế hội nhập kinh tế quốc tế; triển khai thực hiện nghiêm Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, đơn vị ngành du lịch.

- Nghiên cứu, ban hành, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế quản lý hoạt động kinh doanh du lịch phù hợp với yêu cầu phát triển du lịch trong tình hình mới. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch tổ chức, xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách phù hợp với quy mô đơn vị để đảm bảo an ninh, an toàn du lịch. Phát hiện, trao đổi kịp thời với lực lượng Công an những tin tức, tình hình liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

- Đăng thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các bảng quảng cáo, hướng dẫn, cung cấp cho du khách các địa chỉ cung cấp dịch vụ du lịch tin cậy, uy tín. Thông báo công khai khu vực, địa chỉ thường xảy ra hiện tượng gian lận kinh doanh về giá cả, dịch vụ.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng thành lập, duy trì, củng cố, đẩy mạnh hoạt động của các tổ công tác liên ngành thường xuyên, đột xuất tiến hành các hoạt động kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, phát hiện xử lý kịp thời những sai phạm đưa hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch vào nề nếp, tuân thủ đúng pháp luật.

- Có kế hoạch đào tạo, bố trí nhân viên cứu hộ tại các bãi tắm công cộng để ứng trực thường xuyên thông báo cho du khách những vị trí nguy hiểm để họ cảnh giác, thận trọng trong khi tắm biển, kịp thời xử lý các vụ tai nạn đuối nước xảy ra.

- Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Du lịch về phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3.3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan lập kế hoạch triển khai công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ở các tuyến, điểm du lịch trên biển, hải đảo và các địa bàn khu vực biên giới biển, khu vực cửa khẩu cảng biển do đơn vị mình quản lý.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các lễ hội văn hóa, du lịch... trên các địa bàn do đơn vị mình quản lý.

- Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh du lịch nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện các quy định về quản lý bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu cảng biển cũng như công tác quản lý người nước ngoài đến tham quan, du lịch, cư trú, làm việc tại các khu du lịch trong khu vực biên giới biển do đơn vị mình quản lý; trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh quản lý số khách du lịch nước ngoài đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Tham gia thẩm định các dự án du lịch để đảm bảo vừa phát triển du lịch, vừa phục vụ xây dựng khu vực phòng thủ đảm bảo an ninh, quốc phòng.

3.4. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tỉnh:

- Chỉ đạo các phòng trực thuộc tại các địa bàn, đồng thời trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra các quy định về phòng chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Hạn chế thấp nhất nguyên nhân, điều kiện phát sinh cháy nổ, kịp thời xử lý các vụ cháy nổ, tai nạn xảy ra để đảm bảo an toàn cho cơ sở du lịch, du khách và người dân.

- Hướng dẫn, tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy tại các nhà hàng, khách sạn, các điểm du lịch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Cải cách thủ tục hành chính trong việc thẩm định, cấp phép phòng cháy chữa cháy cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Có kế hoạch triển khai, bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tại các khu, điểm du lịch khi diễn ra các sự kiện, lễ hội có đông khách du lịch tập trung khi có yêu cầu.

3.5. Sở Văn hóa và Thể thao:

- Chủ trì phối hợp Sở Du lịch, Công an tỉnh tổ chức các lễ hội, văn hóa, thể thao gắn với du lịch đảm bảo an ninh, an toàn; xây dựng kế hoạch mở các lớp tập huấn tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức trong việc bảo đảm an ninh, an toàn trong tham gia các hoạt động thể thao, lễ hội đảm bảo đúng thuần phong mỹ tục, giữ gìn văn hóa bản sắc dân tộc, thu hút du khách.

- Có kế hoạch tôn tạo, xây dựng bảo tồn các di tích lịch sử, công trình văn hoá, nghệ thuật, xây dựng nội quy giữ gìn an ninh trật tự để khai thác phục vụ khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch đảm bảo an ninh, an toàn tại địa bàn do ngành quản lý.

3.6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung các đối tượng lang thang cơ nhỡ, xin ăn tại các điểm du lịch trên địa bàn đưa vào các cơ sở bảo trợ xã hội để quản lý, nuôi dưỡng.

- Phối hợp với Sở Du lịch, UBND huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ các doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực về du lịch (đặc biệt chú ý đến lực lượng bảo vệ).

- Tham gia giải quyết kịp thời các vụ đình công, lãn công trong các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch bảo đảm môi trường du lịch được ổn định, an ninh, an toàn.

3.7. Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách phát triển du lịch của tỉnh, các sản phẩm du lịch địa phương, các quy định của pháp luật đảm bảo an ninh, an toàn trong lĩnh vực du lịch. Hỗ trợ cơ sở phường, xã trong việc phát thanh, tuyên truyền các hoạt động tạo lập môi trường du lịch an ninh, an toàn từ cấp cơ sở.

- Phối hợp với Công an tỉnh tuyên truyền, cảnh báo về các âm mưu, thủ đoạn của các loại tội phạm thường sử dụng hoạt động trong lĩnh vực du lịch để người dân và du khách nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện, tố giác hành vi phạm tội đến lực lượng chức năng xử lý.

3.8. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì phối hợp với các ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác thẩm định các dự án sử dụng đất để phát triển du lịch gắn với yêu cầu đảm bảo an ninh Quốc gia, khu vực phòng thủ. Có biện pháp quản lý và phối hợp xử lý các hoạt động sản xuất, dịch vụ du lịch tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan du lịch, đến sức khoẻ nhân dân và du khách.

3.9. Sở Kế hoạch - Đầu tư:

- Tổ chức kế hoạch xúc tiến đầu tư, có chính sách khuyến khích, kêu gọi những nhà đầu tư có đẳng cấp quốc tế, đủ năng lực, kinh nghiệm có uy tín và tuân thủ các điều kiện về an ninh, an toàn đầu tư các dự án du lịch lớn, chất lượng cao có tác dụng thúc đẩy du lịch địa phương phát triển. Phối hợp với các ngành trong công tác thẩm định, giám sát, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên lĩnh vực du lịch của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó, phải coi trọng yếu tố đảm bảo an ninh, an toàn.

- Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ cho các dự án du lịch chậm triển khai, đề xuất kiên quyết thu hồi các dự án do các chủ đầu tư kém năng lực về tài chính, chuyên môn đã được cấp phép hoặc có biểu hiện mua bán, sang nhượng dự án trái pháp luật.

3.10. Sở Tài chính:

Phối hợp với Công an tỉnh, Sở du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Đề án theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

3.11. Sở Y tế:

- Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh ảnh hưởng đến du khách cũng như người dân. Tổ chức xe y tế lưu động vào những ngày lễ, tết, lễ hội khi có yêu cầu.

- Phối hợp xây dựng, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ cấp cứu bờ biển và bộ phận y tế ở các doanh nghiệp hoạt động du lịch, khu du lịch.

3.12. Sở Nội vụ:

Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Du lịch và các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực phục vụ, kiến thức pháp luật, có kỹ năng về đảm bảo an ninh, an toàn cho đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch và bảo vệ an ninh trật tự.

3.13. Sở Công thương:

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh: tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát về giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; Phối hợp các ngành chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh; Xử lý nghiêm hành vi vi phạm về giá và vệ sinh an toàn thực phẩm của ngành theo quy định.

3.14. Các sở, ngành có liên quan:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành, chủ động phối hợp với Công an tinh triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong lĩnh vực du lịch.

3.15. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự liên quan đến hoạt động du lịch tại địa bàn.

- Phân công, chỉ đạo lực lượng chức năng cấp xã, phường thường xuyên tuyên truyền, phát động phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh, trật tự; Tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát các địa bàn trọng điểm, quản lý các loại hình dịch vụ vận tải, bến bãi. Chọn những địa bàn trọng điểm, nhiệm vụ trọng tâm xây dựng mô hình điểm về an ninh an toàn du lịch.

- Chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành rà soát, lập danh sách mời gọi, răn đe đối với số đối tượng buôn bán hàng rong, chèo kéo, đeo bám du khách tại các điểm du lịch trên địa bàn, đồng thời tuyên truyền, vận động, thuyết phục gia đình và bản thân họ không được tái diễn. Kịp thời phối hợp với các ban, ngành liên quan xem xét, hỗ trợ tạo điều kiện học nghề, tạo công ăn việc làm ổn định cuộc sống.

- Chỉ đạo lực lượng trật tự đô thị tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, buôn bán hàng rong nhằm lập lại trật tự tại các điểm du lịch. Có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp tái phạm nhiều lần đảm bảo trật tự và mỹ quan đô thị.

3.16. Các Ban Quản lý khu du lịch, Doanh nghiệp kinh doanh du lịch:

- Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân và du khách chấp hành nghiêm quy định về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường tại các khu, điểm tham quan du lịch.

- Tổ chức bộ phận đảm trách an ninh trật tự, cứu hộ, cứu nạn tại các khu du lịch, bãi biển du lịch trên địa bàn do mình phụ trách, tổ chức các dịch vụ y tế tại chỗ, xây dựng nội quy quy định tại các địa điểm du lịch phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý những sai phạm của những cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

- Phối hợp kịp thời, chặt chẽ với lực lượng Công an, dân quân tự vệ trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và xử lý các vụ việc xảy ra tại các khu, điểm du lịch.

4. Kinh phí thực hiện và chế độ báo cáo:

4.1. Kinh phí thực hiện:

- Hàng năm, UBND tỉnh có kế hoạch bố trí dành một khoản kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho việc triển khai thực hiện Đề án. Căn cứ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và tiến độ triển khai thực hiện Đề án hàng năm, Công an tỉnh phối hợp Sở Du lịch đề xuất dự toán kinh phí hỗ trợ phục vụ việc triển khai thực hiện đề án, báo cáo Trưởng ban chỉ đạo trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

- Kinh phí xã hội hóa: vốn của các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng lực lượng của doanh nghiệp; bố trí kinh phí để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ nhân viên.

4.2. Chế độ báo cáo:

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực theo dõi, quản lý có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nội dung công việc đã được phân công; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (số 15 Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa) vào ngày 20/12 hàng năm.

- Giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện đề án; định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án này./.