Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC LỮ HÀNH THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 55/TTr-SVHTTDL ngày 17/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xây dựng, điều chỉnh quy trình nội bộ trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố; xây dựng quy trình điện tử tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Hành chính công tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC (VP Chính phủ);
- C
hủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lưu: VT, KSTT, VX, CVP, PCVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC LỮ HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 147/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

Số TT

Tên TTHC

Thời hạn thực hiện

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

1

Công nhận khu du lịch cấp tỉnh

* Thời hạn giải quyết:

- 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trong đó:

+ 02 ngày làm việc tại Trung tâm HCC tỉnh (1 ngày nhận hồ sơ; 01 ngày trả kết quả).

+ 23 ngày làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh.

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

Bước 2. Xử lý hồ sơ

- Sở VHTTDL tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị và tiến hành thẩm định theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện tiến hành thẩm định và có văn bản báo cáo kết quả thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của TT HCC để trả cho tổ chức

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm HCC tỉnh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP BN, tỉnh BN

- Cơ quan giải quyết TTHC: Sở VHTTDL

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Không

Quyết định số 4874/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của BVHTTDL QĐ v/v công bố TTHC chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VH,TT&DL

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.

Đã cắt giảm 20 ngày giải quyết tại Sở

2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

TT

Tên TTHC

Thời gian thực hiện

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý sửa đổi, bổ sung

1

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

* Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó: 01 ngày tại Trung tâm hành chính công tỉnh (0, 5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả.

07 ngày tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (in thẻ tại Trung tâm Thông tin du lịch thuộc Tổng cục du lịch)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ

Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

Bước 2. Xử lý hồ sơ

- Sở VHTTDL tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Nếu hồ sơ đủ điều kiện Sở VHTTDL cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người đề nghị. Trường hợp từ chối, trả lời nêu rõ lý do

Bước 3. Trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của TT HCC để trả cho tổ chức

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm HCC tỉnh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP BN, tỉnh BN

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn háo, Thể thao và Du lịch

 

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

650.000/thẻ

Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực thi hành 20/01/2020 (Sửa đổi, bổ sung điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và phụ lục I; thay đổi mẫu đơn, mẫu thẻ HDV phụ lục II, IV).

2

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

* Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó: 01 ngày tại Trung tâm hành chính công tỉnh (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả.

07 ngày tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (in thẻ tại Trung tâm Thông tin du lịch thuộc Tổng cục du lịch)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ

Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

Bước 2. Xử lý hồ sơ

- Sở VHTTDL tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa. Nếu hồ sơ đủ điều kiện Sở VHTTDL cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người đề nghị. Trường hợp từ chối, trả lời nêu rõ lý do

Bước 3. Trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của TT HCC để trả cho tổ chức

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm HCC tỉnh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP BN, tỉnh BN

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

650.000/thẻ

Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực thi hành 20/01/2020 (Sửa đổi, bổ sung điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và phụ lục I; thay đổi mẫu đơn, mẫu thẻ HDV phụ lục II, IV).

3

 

Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó: 01 ngày tại Trung tâm hành chính công tỉnh (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả.

04 ngày tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (in thẻ tại Trung tâm Thông tin du lịch thuộc Tổng cục du lịch)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ

Người đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

Bước 2. Xử lý hồ sơ

- Sở VHTTDL tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa, hướng đẫn viên du lịch quốc tế. Nếu hồ sơ đủ điều kiện Sở VHTTDL cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người đề nghị. Trường hợp từ chối, trả lời nêu rõ lý do

Bước 3. Trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của TT HCC để trả cho tổ chức

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm HCC tỉnh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP BN, tỉnh BN

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn háo, Thể thao và Du lịch

 

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

650.000/thẻ

Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực thi hành 20/01/2020 (Sửa đổi, bổ sung điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và phụ lục I; thay đổi mẫu đơn, mẫu thẻ HDV phụ lục II, IV).

4

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó: 01 ngày tại Trung tâm hành chính công tỉnh (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả.

04 ngày tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (in thẻ tại Trung tâm Thông tin du lịch thuộc Tổng cục du lịch)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ

Người đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

Bước 2. Xử lý hồ sơ

- Sở VHTTDL tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch. Nếu hồ sơ đủ điều kiện Sở VHTTDL cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người đề nghị. Trường hợp từ chối, trả lời nêu rõ lý do

Bước 3. Trả kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của TT HCC để trả cho tổ chức

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm HCC tỉnh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP BN, tỉnh BN

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

650.000/thẻ

Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực thi hành 20/01/2020 (Sửa đổi, bổ sung điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và phụ lục I; thay đổi mẫu đơn, mẫu thẻ HDV phụ lục II, IV).