Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 147/2003/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 147/2003/QĐ-BTC NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ I

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ I và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Vụ I là đơn vị thuộc bộ máy quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý về tài chính, ngân sách thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; ngân sách đảng và một số đơn vị, chương trình đặc biệt (dưới đây gọi tắt là các đối tượng quản lý) theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2. Vụ I có các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì, phối hợp các đơn vị trình Bộ các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chế độ, định mức tiêu chuẩn về thu, chi tài chính - ngân sách đối với các đối tượng quản lý.

2. Trình Bộ quyết định việc vận dụng chế độ, chính sách phù hợp với đặc thù hoạt động của các đơn vị thụ hưởng ngân sách đặc biệt.

3. Hướng dẫn các đối tượng quản lý xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, thực hiện chế độ, chính sách về quản lý tài chính, ngân sách.

4. Tham gia, phối hợp xây dựng chiến lược, chính sách tài chính quốc gia; tham gia các vấn đề về tiền lương và chính sách liên quan đến các đối tượng quản lý.

5. Chủ trì, phối hợp các đơn vị thuộc Bộ làm việc với các đối tượng quản lý về việc xây dựng và tổng hợp dự toán ngân sách hàng năm; phối hợp Vụ Đầu tư tham gia với các cơ quan liên quan về thẩm định phương án tài chính, tổng mức đầu tư, tổng dự toán, chủ trương đầu tư các dự án nhóm A và các chương trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định thuộc đối tượng quản lý; chủ trì phối hợp với các đơn vị tổng hợp chi ngân sách của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, tình hình quản lý ngân sách chi cho hoạt động quốc phòng, an ninh hàng năm của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

6. Tham gia, phối hợp các đơn vị thuộc Bộ hướng dẫn các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện các nội dung chi cho công tác quốc phòng, an ninh.

7. Chủ trì, phối hợp các đơn vị thuộc Bộ quản lý kinh phí ngân sách các đơn vị, chương trình đặc biệt theo phân công của Bộ.

8. Quản lý tình hình thực hiện dự toán ngân sách của các đối tượng quản lý đã được duyệt; chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan trình Bộ xử lý đối với những nhu cầu chi đột xuất của các đối tượng quản lý.

9. Thẩm định quyết toán ngân sách của đơn vị dự toán cấp 1 thuộc các đối tượng quản lý.

10. Kiểm tra tình hình quản lý tài chính, ngân sách của các đối tượng quản lý.

11. Thống kê, phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí ngân sách thuộc lĩnh vực quản lý theo phân công của Bộ.

12. Được yêu cầu các đơn vị liên quan và các đối tượng quản lý cung cấp tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ quản lý của Vụ.

13. Trình Bộ quyết định xử lý những vi phạm về chế độ quản lý tài chính ngân sách của các đối tượng quản lý.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ I có quyền:

- Ký các Thông tri duyệt y dự toán cho các đối tượng quản lý trong phạm vi đã được Bộ trưởng phê duyệt;

- Ký các thông báo và nhận xét quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của đơn vị dự toán cấp 1 thuộc các đối tượng quản lý;

- Ký các văn bản giải thích về nghiệp vụ tài chính, ngân sách theo phân công của bộ;

- Ký các văn bản trả lời các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân do Bộ uỷ quyền;

- Được nhận các thông tin, tài liệu liên quan từ các cơ quan, đơn vị, địa phương để phục vụ công tác quản lý của Vụ.

Điều 4.

Vụ I có Vụ trưởng và một số Phó Vụ trưởng; Vụ trưởng có trách nhiệm quản lý toàn diện công chức của vụ; tổ chức học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho công chức; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về toàn bộ hoạt động của Vụ;

Phó Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công.

Vụ I làm việc theo chế độ chuyên viên. Vụ trưởng có trách nhiệm tổ chức công việc, bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho công chức phù hợp với năng lực chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Biên chế của Vụ I do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 985/TC-QĐ-TCCB ngày 06/9/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vụ Tài chính Quốc phòng - An ninh.

Vụ trưởng Vụ I, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)