Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 147/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY DỆT MAY XUẤT KHẨU BÌNH ĐỊNH VỀ LÀM THÀNH VIÊN CỦA  TỔNG CÔNG TY DỆT-MAY VIỆT NAM

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Công văn số 4245/VPCP-ĐMDN ngày 29 tháng 8 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển Công ty Dệt May xuất khẩu Bình Định về làm thành viên của Tổng công ty Dệt-May Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Dệt May xuất khẩu Bình Định (thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định) về làm thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Dệt-May Việt Nam.

Công ty Dệt May xuất khẩu Bình Định thực hiện cổ phần hoá vào đầu năm 2005.

Điều 2. Giao Tổng công ty Dệt - May Việt Nam phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức thực hiện việc chuyển giao Công ty Dệt May xuất khẩu Bình Định theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty  Dệt-May Việt Nam và Giám đốc Công ty Dệt May xuất khẩu Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:

- Như  Điều 3,

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo),

- Văn phòng Chính phủ,

- Ban Kinh tế Trung ương,

- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,

- Các Bộ: Tài chính, KH và ĐT,

Nội vụ, LĐ-TB và XH,

- UBND tỉnh Bình Định,

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),

- Các đ/c Thứ trưởng,

- Công báo,

- Lưu VP, TCCB.

 KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Bùi Xuân Khu