Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1462/2003/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1462/2003/QĐ-BTM NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2003 BỔ SUNG DANH MỤC HÀNG ĐƯỢC XÉT THƯỞNG XUẤT KHẨU THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1116/2003/QĐ-BTM NGÀY 09/9/2003 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 95/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 195/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về việc lập, sử dụng và quản lý Quỹ hỗ trợ xuất khẩu;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5364/VPCP-KTTH ngày 27/10/2003 của Chính phủ về tiêu thụ cá tra, cá ba sa;
Tiếp theo Quyết định số 1116/2003/QĐ-BTM ngày 09/9/2003 của Bộ Thương mại.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung mặt hàng cá tra và cá ba sa vào danh mục mặt hàng được xét thưởng xuất khẩu theo Quyết định số 1116/2003/QĐ-BTM ngày 09/9/2003 của Bộ Thương mại với mức thưởng 300 đồng cho 1 USD kim ngạch vượt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

 

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)