Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1452/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 10 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 4244/KH-UBND ngày 03/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trên lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp; UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1375/TTr-STP ngày 19/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở Quy trình được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, xây dựng quy trình điện tử theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục kiểm soát TTHC (VPCP);
- CT, PCT. UBND tỉnh Lê Văn Bình;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- TT CNTT&TT (Sở TTTT);
- VPUB: LĐ, KGVX;
- Lưu: VT, TTPVHCC. TXS

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1452/-UBND ngày 10/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

A. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

1. Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp xử lý

30 phút

Bước 2

Phòng Tư pháp

Công chức Tư pháp - hộ tịch xem xét, thẩm tra, cấp bản sao, trình Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký ban hành. Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

02 giờ

Bước 3

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC Ngay trong ngày làm việc; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả sang ngày hôm sau

2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp xử lý.

30 phút

Bước 2

Phòng Tư pháp

Công chức Tư pháp-hộ tịch: xem xét, thẩm tra, cấp bản sao. Trình Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký ban hành. Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

02 giờ

Bước 3

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC Ngay trong ngày làm việc; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả sang ngày hôm sau

3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Phòng Tư pháp xử lý

30 phút

Bước 2

Phòng Tư pháp

Công chức Tư pháp-hộ tịch: xem xét, thẩm tra, ghi đầy đủ lời chứng theo mẫu quy định, cấp bản sao. Trình Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký ban hành. Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

02 giờ

Bước 3

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC Ngay trong ngày làm việc; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả sang ngày hôm sau

4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp xử lý.

30 phút

Bước 2

Phòng Tư pháp

Công chức Tư pháp-hộ tịch: kiểm tra, xử lý hồ sơ, cho công dân ký vào văn bản chứng thực. Trình lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký ban hành. Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

02 giờ

Bước 3

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC Ngay trong ngày làm việc; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả sang ngày hôm sau

5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp xử lý

30 phút

Bước 2

Phòng Tư pháp

Công chức Tư pháp-hộ tịch: Kiểm tra và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch, trình Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký ban hành. Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

02 giờ

Bước 3

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Ngay trong ngày làm việc; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả sang ngày hôm sau

6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch.

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp

30 phút

Bước 2

Phòng Tư pháp

Công chức Tư pháp-hộ tịch: Kiểm tra, sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch, trình lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký ban hành. Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

02 giờ

Bước 3

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Ngay trong ngày làm việc; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả sang ngày hôm sau

7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp xử lý

30 phút

Bước 2

Phòng Tư pháp

Công chức Tư pháp-hộ tịch: Kiểm tra và cấp bản sao, trình Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký ban hành. Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

02 giờ

Bước 3

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: ngay trong ngày làm việc; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả sang ngày hôm sau

8. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp xử lý

30 phút

Bước 2

Phòng Tư pháp

Công chức Tư pháp-hộ tịch: Kiểm tra và đối chiếu chữ ký của người dịch trên bản dịch với chữ ký mẫu trước khi thực hiện chứng thực. Ghi lời chứng theo mẫu quy định, trình lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký ban hành. Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

02 giờ

Bước 3

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Ngay trong ngày làm việc; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả sang ngày hôm sau

9. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp xử lý.

30 phút

Bước 2

Phòng Tư pháp

Công chức Tư pháp-hộ tịch: kiểm tra và xử lý hồ sơ. Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký ban hành. Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

02 giờ

Bước 3

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Ngay trong ngày làm việc; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả sang ngày hôm sau

10. Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản.

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp xử lý.

30 phút

Bước 2

Phòng Tư pháp

Công chức Tư pháp-hộ tịch: Kiểm tra hồ sơ, cho công dân ký vào hợp đồng; ghi lời chứng theo mẫu. Trình lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký ban hành. Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

03 giờ hoặc 01 ngày (nếu trường hợp phức tạp)

Bước 3

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Không quá 02 ngày làm việc

11. Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản là động sản

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp xử lý

30 phút

Bước 2

Phòng Tư pháp

Công chức Tư pháp-hộ tịch: Kiểm tra hồ sơ yêu cầu chứng thực và cho các bên tham gia thỏa thuận phân chia di sản ký vào văn bản chứng thực. Trình Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký ban hành. Chuyển kết quả giải quyết Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

03 giờ hoặc 01 ngày (nếu trường hợp phức tạp)

Bước 3

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Không quá 02 ngày làm việc

12. Thủ tục chứng thực văn bản thỏa khai nhận di sản mà di sản là động sản.

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp xử lý.

30 phút

Bước 2

Phòng Tư pháp

Công chức Tư pháp-hộ tịch: Kiểm tra hồ sơ yêu cầu chứng thực và cho các bên tham gia khai nhận di sản ký vào văn bản. Trình Lãnh đạo Phòng Tư pháp xã xem xét, ký ban hành. Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

03 giờ hoặc 01 ngày (nếu trường hợp phức tạp)

Bước 3

Tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Không quá 02 ngày làm việc

B. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

1. Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp xử lý

0,5 giờ

Bước 2

Phòng Tư pháp

Xem xét, nếu hồ sơ đủ điều kiện thì công chức Tư pháp-hộ tịch ghi việc khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh. Trình lãnh đạo phòng ký duyệt hồ sơ, văn bản trình Chủ tịch UBND cấp huyện

1,5 giờ

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 giờ

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

01 giờ

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC Ngay trong ngày làm việc; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả sang ngày hôm sau

2. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp xử lý

½ ngày

Bước 2

Phòng Tư pháp

Xem xét, kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật thì công chức Tư pháp-hộ tịch trình lãnh đạo phòng ký duyệt hồ sơ, văn bản trình Chủ tịch UBND cấp huyện.

10 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 ngày

Bước 4

Phòng Tư pháp

Tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

03 ngày làm việc

Bước 5

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

½ ngày

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc.

 

3. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp xử lý.

01 giờ

Bước 2

Phòng Tư pháp

Xem xét, kiểm tra hồ sơ nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật, công chức Tư pháp-hộ tịch trình lãnh đạo phòng ký duyệt hồ sơ, văn bản trình Chủ tịch UBND cấp huyện.

01 giờ

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 giờ

Bước 3

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

01 giờ

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Ngay trong ngày làm việc; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả sang ngày hôm sau

4. Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Tư pháp

Sau khi xác minh, niêm yết, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, thì công chức tư pháp-hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con, cùng các bên đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ, trình lãnh đạo phòng ký duyệt hồ sơ, văn bản trình Chủ tịch UBND cấp huyện

13 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 ngày

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

0,5 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc

 

5. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài.

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Tư pháp

Nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp; thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, thì công chức tư pháp-hộ tịch ghi nội dung nhận cha, mẹ, con vào Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con; ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh, cập nhật thông tin khai sinh theo hướng dẫn để lấy Số định danh cá nhân. Trình lãnh đạo phòng ký duyệt hồ sơ, văn bản trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt

13 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 ngày

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

0,5 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc

 

6. Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp xử lý.

02 giờ

Bước 2

Phòng Tư pháp

Xem xét, nếu thấy yêu cầu đăng ký giám hộ đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì công chức tư pháp-hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân; ghi vào Sổ đăng ký giám hộ, cùng người đi đăng ký giám hộ ký vào Sổ. Trình lãnh đạo phòng ký duyệt hồ sơ, văn bản trình Chủ tịch UBND cấp huyện.

2 hoặc 4 ngày

Bước 3

Chủ tịch UBND cấp huyện

Cấp Trích lục đăng ký giám hộ cho người yêu cầu.

0,5 ngày

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

02 giờ

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc đối với việc đăng ký giám hộ cử, 03 ngày làm việc đối với việc đăng ký giám hộ đương nhiên.

7. Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp xử lý

02 giờ

Bước 2

Phòng Tư pháp

Xem xét, nếu thấy yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì công chức Tư pháp-hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, ghi vào Sổ đăng ký chấm dứt giám hộ, cùng người đi đăng ký chấm dứt giám hộ ký vào Sổ. Trình lãnh đạo phòng ký duyệt hồ sơ, văn bản trình Chủ tịch UBND

01 ngày

Bước 3

Chủ tịch UBND dân cấp huyện

Cấp Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ cho người yêu cầu.

0,5 ngày

Bước 3

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

02 giờ

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC 02 ngày làm việc.

 

8. Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp xử lý.

30 phút

Bước 2

Phòng Tư pháp

Xem xét, nếu thấy yêu cầu thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì công chức tư pháp-hộ tịch trình lãnh đạo phòng ký duyệt hồ sơ, văn bản trình Chủ tịch UBND

03 ngày làm việc đối với yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc. 02 giờ đối với yêu cầu bổ sung hộ tịch,

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

0,5 ngày

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Ngay trong ngày làm việc đối với việc bổ sung hộ tịch, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. 03 ngày làm việc đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 06 ngày làm việc.

9. Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Tư pháp

Xem xét, xác minh, nếu thấy yêu cầu xin ghi chú kết hôn đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì công chức Tư pháp-hộ tịch trình lãnh đạo phòng trình Chủ tịch UBND Trích lục ghi chú kết hôn và ghi vào Sổ đăng ký kết hôn.

10 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 ngày

Bước 5

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

0,5 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 12 ngày làm việc

10. Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp xử lý

½ ngày

Bước 2

Phòng Tư pháp

Xem xét, xác minh, nếu thấy yêu cầu xin ghi chú ly hôn, hủy việc kết hôn đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì công chức Tư pháp - hộ tịch trình lãnh đạo phòng trình Chủ tịch UBND cấp huyện cấp Trích lục ghi chú ly hôn, hủy việc kết hôn cho người có yêu cầu và ghi vào Sổ ghi chú ly hôn.

10 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 ngày

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

½ ngày

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 12 ngày làm việc

 

11. Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp xử lý

01 giờ

Bước 2

Phòng Tư pháp

Xem xét, xác minh, nếu thấy yêu cầu xin ghi chú đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì công chức Tư pháp-hộ tịch trình lãnh đạo phòng ký duyệt hồ sơ, văn bản trình Chủ tịch UBND

02 giờ

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

02 giờ

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

01 giờ

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Ngay trong ngày làm việc đối với việc bổ sung hộ tịch, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

12. Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp xử lý.

½ ngày

Bước 2

Phòng Tư pháp

Xem xét, xác minh, nếu thấy yêu cầu đăng ký khai sinh đủ điều kiện thì công chức Tư pháp-hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh, cùng người đi đăng ký lại khai sinh ký vào Sổ. Trình lãnh đạo phòng ký duyệt hồ sơ, văn bản trình Chủ tịch UBND huyện

03 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 ngày

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

½ ngày

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

 

C. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

1. Thủ tục phục hồi danh dự

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến cơ quan quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

0,5 ngày

Bước 2

Cơ quan quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, khi nhận được văn bản có ý kiến đồng ý của người bị thiệt hại hoặc yêu cầu của người bị thiệt hại về việc phục hồi danh dự, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ trình Chủ tịch UBND xem xét quyết định

13,5 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

- Tổ chức buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai;

-0,5 ngày

- Đăng báo xin lỗi và cải chính công khai trên 01 tờ báo Trung ương và 01 tờ báo địa phương nơi người bị thiệt hại cư trú trong trường hợp người bị thiệt hại là cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở trong trường hợp người bị thiệt hại là pháp nhân thương mại trong 03 số liên tiếp; đăng tải nội dung xin lỗi và cải chính công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

-0,5 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày

 

2. Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ của Người yêu cầu bồi thường chuyển hồ sơ cho cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

01 ngày

Bước 2

Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

- Thụ lý hồ sơ;

- 02 ngày

- Yêu cầu người yêu cầu bồi thường bổ sung hồ sơ (nếu có)

- 05 ngày

- Cử người giải quyết bồi thường;

- 02 ngày

- Tham mưu tạm ứng kinh phí bồi thường thiệt hại.

- 02 ngày hoặc 7 ngày nếu phức tạp

- Xác minh thiệt hại. Thời hạn xác minh thiệt hại có thể được kéo dài theo thỏa thuận giữa người yêu cầu bồi thường và người giải quyết bồi thường nhưng tối đa là 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định

- 15 ngày kể từ ngày thụ lý hoặc 30 ngày nếu vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải xác minh tại nhiều địa điểm

- Hoàn thành Báo cáo xác minh thiệt hại làm căn cứ để thương lượng việc bồi thường

- Thương lượng việc bồi thường:

 

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành báo cáo xác minh thiệt hại, cơ quan giải quyết bồi thường phải tiến hành thương lượng việc bồi thường.

- 03 ngày

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiến hành thương lượng, việc thương lượng phải được hoàn thành. Trường hợp vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn thương lượng tối đa là 15 ngày. Thời hạn thương lượng có thể được kéo dài theo thỏa thuận giữa người yêu cầu bồi thường và người giải quyết bồi thường nhưng tối đa là 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản này.

- 02 ngày

Dự thảo quyết định giải quyết bồi thường Trình lãnh đạo UBND huyện giải quyết.

- 10 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ra quyết định giải quyết bồi thường và trao cho người yêu cầu bồi thường tại buổi thương lượng. Trường hợp người yêu cầu bồi thường không nhận quyết định giải quyết bồi thường thì người giải quyết bồi thường lập biên bản về việc không nhận quyết định (sau khi ra quyết định giải quyết bồi thường, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại phải lập hồ sơ đề nghị cấp kinh phí bồi thường đến cơ quan Tài chính có thẩm quyền để đề nghị cấp kinh phí bồi thường và chi trả tiền bồi thường cho người yêu cầu bồi thường).

02 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 39 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải xác minh tại nhiều địa điểm thời hạn thời gian giải quyết không quá 62 ngày

D. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT.

1. Thủ tục công nhận Báo cáo viên pháp luật

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Tư pháp

Kiểm tra hồ sơ, hồ sơ hợp lệ, dự thảo tờ trình, Quyết định công nhận Báo cáo viên pháp luật trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt

02 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký duyệt và chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Phòng Tư pháp.

01 ngày

Bước 4

Phòng Tư pháp

Chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả

0,5 ngày

Bước 5

Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cơ quan, tổ chức.

01 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

 

2. Thủ tục miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Tư pháp

Kiểm tra hồ sơ, hồ sơ hợp lệ, dự thảo tờ trình, Quyết định miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt

02 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký duyệt và chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Phòng Tư pháp.

01 ngày

Bước 4

Phòng Tư pháp

Chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả

0,5 ngày

Bước 5

Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cơ quan, tổ chức.

01 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

E. LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

1. Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ của hòa giải viên hoặc gia đình hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải và chuyển hồ sơ cho Công chức Tư pháp-Hộ tịch.

0,5 ngày

Bước 2

Công chức Tư pháp-Hộ tịch

Kiểm tra hồ sơ, hồ sơ hợp lệ và đúng thủ tục, trình lãnh đạo UBND xã ký duyệt hồ sơ, văn bản trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, giải quyết hỗ trợ cho hòa giải viên. Chuyển hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ cấp huyện

02 ngày

Bước 3

Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ cấp huyện

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp xử lý

0,5 ngày

Bước 4

Phòng Tư pháp

Kiểm tra hồ sơ, hồ sơ hợp lệ, đúng thủ tục; dự thảo tờ trình, Quyết định trình lãnh đạo Phòng Tư pháp ký duyệt hồ sơ, văn bản trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, giải quyết

01 ngày

Bước 5

Lãnh đạo phòng Tư pháp

Ký duyệt tờ trình, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

0,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Xem xét, ký Quyết định chi hỗ trợ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp

01 ngày

Bước 7

Phòng Tư pháp

Chuyển Quyết định chi hỗ trợ cho Phòng Tài chính-kế hoạch cấp huyện, thực hiện việc rút kinh phí hỗ trợ.

0,5 ngày

Bước 8

Phòng Tài chính-Kế hoạch

Thực hiện việc rút kinh phí hỗ trợ và chuyển hồ sơ, kinh phí cho Phòng Tư pháp

0,5 ngày

Bước 9

Phòng Tư pháp cấp huyện

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ cấp huyện

0,5 ngày

Bước 10

Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ cấp huyện

Chuyển trả kết quả cho UBND cấp xã-nơi đề nghị hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

01 ngày

Bước 11

UBND cấp xã

Thực hiện việc chi trả hỗ trợ cho hòa giải viên hoặc gia đình hòa giải viên gặp tai nạn, hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải.

03 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 11 ngày làm việc

15. Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp Xử lý

½ ngày

Bước 2

Phòng Tư pháp

Xem xét, xác minh; nếu thấy việc khai tử lại đủ điều kiện thì công chức Tư pháp-hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký khai tử, cùng người đi đăng ký khai tử ký vào Sổ. Trình lãnh đạo phòng ký duyệt hồ sơ, văn bản trình Chủ tịch UBND

03 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Cấp Trích lục khai tử cho người yêu cầu.

01 ngày

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

½ ngày

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc.

 

16. Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp xử lý

01 giờ

Bước 2

Phòng Tư pháp

Xem xét, cấp bản sao từ sổ hộ tịch, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, ký ban hành.

01 giờ

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 giờ

Bước 3

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

01 giờ

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Ngay trong ngày làm việc; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả sang ngày hôm sau.

C. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

1. Thủ tục phục hồi danh dự

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến cơ quan quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

0,5 ngày

Bước 2

Cơ quan quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, khi nhận được văn bản có ý kiến đồng ý của người bị thiệt hại hoặc yêu cầu của người bị thiệt hại về việc phục hồi danh dự, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ trình Chủ tịch UBND xem xét quyết định

13,5 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

- Tổ chức buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai;

- 0,5 ngày

- Đăng báo xin lỗi và cải chính công khai trên 01 tờ báo Trung ương và 01 tờ báo địa phương nơi người bị thiệt hại cư trú trong trường hợp người bị thiệt hại là cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở trong trường hợp người bị thiệt hại là pháp nhân thương mại trong 03 số liên tiếp; đăng tải nội dung xin lỗi và cải chính công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

- 0,5 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày

 

2. Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ của Người yêu cầu bồi thường chuyển hồ sơ cho cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

01 ngày