Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1445/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 10 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 4244/KH-UBND ngày 03/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trên lĩnh vực hộ tịch và nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp; UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1376/TTr-STP ngày 19/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở Quy trình được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, xây dựng quy trình điện tử theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục kiểm soát TTHC (VPCP);
- CT, PCT. UBND tỉnh Lê Văn Bình;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- TT CNTT&TT (Sở TTTT);
- VPUB: LĐ, KGVX;
- Lưu: VT, TTPVHCC. TXS

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 10/09/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

A. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

1. Cấp bản sao từ sổ gốc

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - hộ tịch xử lý

30 phút

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Xem xét, thẩm tra, cấp bản sao, trình lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt.

02 giờ

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 giờ

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Ngay trong ngày làm việc; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả sang ngày hôm sau

2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho công chức Tư pháp- hộ tịch xử lý

30 phút

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Xem xét, thẩm tra, cấp bản sao, trình lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt.

02 giờ

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 giờ

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Ngay trong ngày làm việc; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả sang ngày hôm sau

3. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - hộ tịch xử lý.

30 phút

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Kiểm tra và xử lý hồ sơ, cho công dân ký vào văn bản chứng thực. Trình lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, phê duyệt

02 giờ

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 giờ

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Ngay trong ngày làm việc; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả sang ngày hôm sau

4. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - hộ tịch xử lý.

30 phút

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Kiểm tra và xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt

02 giờ

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 giờ

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Ngay trong ngày làm việc; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả sang ngày hôm sau

5. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch.

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - hộ tịch xử lý.

30 phút

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Kiểm tra, sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch, trình lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký ban hành.

02 giờ

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 giờ

Bước 3

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Ngay trong ngày làm việc; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả sang ngày hôm sau

6. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - hộ tịch xử lý.

30 phút

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Kiểm tra và xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký ban hành.

02 giờ

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 giờ

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Ngay trong ngày làm việc; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả sang ngày hôm sau

7. Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - hộ tịch xử lý.

30 phút

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Kiểm tra hồ sơ, cho công dân ký vào hợp đồng, xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký ban hành.

03 giờ hoặc 01 ngày (trường hợp phức tạp)

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 giờ

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Không quá 02 ngày làm việc

8. Thủ tục chứng thực di chúc

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp hộ tịch xử lý.

30 phút

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Kiểm tra hồ sơ yêu cầu chứng thực và cho người lập di chúc ký và bản di chúc, xử lý hồ sơ trình lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký ban hành.

03 giờ hoặc 01 ngày (nếu trường hợp phức tạp)

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 giờ

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Không quá 02 ngày làm việc

9. Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - hộ tịch xử lý

30 phút

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Kiểm tra hồ sơ, cho người từ chối nhận di sản ký vào văn bản chứng thực, xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký ban hành.

03 giờ hoặc 01 ngày (trường hợp phức tạp)

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 giờ

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Không quá 02 ngày làm việc

10. Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp hộ tịch xử lý.

30 phút

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Kiểm tra hồ sơ, cho các bên tham gia thỏa thuận phân chia di sản ký vào văn bản, xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký ban hành.

03 giờ hoặc 01 ngày (trường hợp phức tạp)

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 giờ

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Không quá 02 ngày làm việc

11. Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - hộ tịch xử lý.

30 phút

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Kiểm tra hồ sơ, các bên tham gia khai nhận di sản ký vào văn bản chứng thực, xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt

03 giờ hoặc 01 ngày (trường hợp phức tạp)

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 giờ

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Không quá 02 ngày làm việc

B. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

I. Quy trình nội bộ thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa

1. Thủ tục Đăng ký khai sinh

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - hộ tịch xử lý.

30 phút

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Xem xét, nếu hồ sơ đủ điều kiện thì công chức tư pháp-hộ tịch ghi việc khai sinh vào sổ đăng ký khai sinh, xử lý hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký Giấy khai sinh.

02 giờ

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 giờ

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Ngay trong ngày làm việc; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả sang ngày hôm sau

2. Thủ tục Đăng ký kết hôn

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - hộ tịch xử lý.

30 phút

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Xem xét, kiểm tra hồ sơ nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật thì công chức tư pháp-hộ tịch ghi việc kết hôn vào sổ đăng ký kết hôn, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào sổ; hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn; trình trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký duyệt

02 giờ hoặc 4 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

01 giờ

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc

3. Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - hộ tịch xử lý.

60 phút

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Xem xét, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, thì công chức tư pháp-hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con, cùng các bên đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ. Trình Chủ tịch UBND cấp xã ký cấp Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con cho người yêu cầu.

02 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

0,5 ngày

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 ngày làm việc.

4. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - hộ tịch xử lý.

30 phút

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp; thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung nhận cha, mẹ, con vào sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con; ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh, cập nhật thông tin khai sinh theo hướng dẫn để lấy số định danh cá nhân. Trình Chủ tịch UBND cấp xã cấp Giấy khai sinh và Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con

02 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

0,5 ngày

Bước 3

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 ngày làm việc.

5. Đăng ký khai tử

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - hộ tịch xử lý.

30 phút

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Xem xét, nếu thấy việc khai tử đủ điều kiện thì công chức tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp Trích lục khai tử

02 giờ hoặc 2,5 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

0,5 ngày

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết, quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh thêm thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.

6. Đăng ký giám hộ

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức tư pháp - hộ tịch xử lý

30 phút

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Xem xét, nếu thấy yêu cầu đăng ký giám hộ đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch UBND. Trường hợp Chủ tịch UBND đồng ý giải quyết thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký giám hộ, cùng người đi đăng ký giám hộ ký vào Sổ, trình Chủ tịch UBND cấp Trích lục đăng ký giám hộ

02 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

0,5 ngày

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 ngày làm việc.

7. Đăng ký chấm dứt giám hộ

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - hộ tịch xử lý

30 phút

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Xem xét, nếu thấy yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký giám hộ, cùng người đi đăng ký chấm dứt giám hộ ký vào Sổ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ

01 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

0,5 ngày

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 ngày làm việc.

8. Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - hộ tịch

30 phút

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Xem xét, nếu thấy yêu cầu thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Trích lục thay đổi, cải chính, bổ sung cho người yêu cầu.

2,5 ngày làm việc đối với yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch. 02 giờ đối với yêu cầu bổ sung hộ tịch

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

0,5 ngày

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 ngày làm việc đối với yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch; trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 06 ngày làm việc. Ngay trong ngày làm việc đối với yêu cầu bổ sung hộ tịch, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

9. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - hộ tịch xử lý.

30 phút

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Xem xét, nếu thấy yêu cầu xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

02 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

0,5 ngày

Bước 3

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 ngày làm việc trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 06 ngày làm việc.

10. Đăng ký lại khai sinh

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - hộ tịch xử lý.

30 phút

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Xem xét, xác minh, nếu thấy yêu cầu đăng ký khai sinh đủ diều kiện thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh, cùng người đi đăng ký lại khai sinh ký vào Sổ. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký cấp Giấy khai sinh

04 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

0,5 ngày

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

 

11. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - hộ tịch xử lý.

30 phút

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Xem xét, xác minh, nếu thấy yêu cầu đăng ký khai sinh đủ điều kiện thì công chức tư pháp-hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh, cùng người đi đăng ký lại khai sinh ký vào Sổ, Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký cấp Giấy khai sinh.

04 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

0,5 ngày

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

 

12. Đăng ký lại kết hôn

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - hộ tịch xử lý.

30 phút

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Xem xét, kiểm tra hồ sơ nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ đăng ký kết hôn, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ; hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt

3,5 ngày

Bước 3

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC. Tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

01 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc.

 

13. Đăng ký lại khai tử

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - hộ tịch xử lý.

30 phút

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Xem xét, nếu thấy việc khai tử lại đủ điều kiện thì công chức tư pháp - hộ tịch tịch ghi vào Sổ đăng ký khai tử, cùng người đi đăng ký khai tử ký vào Sổ. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký cấp Trích lục khai tử

3,5 ngày

Bước 3

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC.

01 ngày

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc.

 

14. Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - hộ tịch xử lý.

30 phút

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Xem xét, cấp bản sao từ Sổ hộ tịch, trình lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký ban hành.

02 giờ

Bước 3

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC,

02 giờ

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

30 phút

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Ngay trong ngày làm việc; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả sang ngày hôm sau.

II. Quy trình thủ tục hành chính nội bộ giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông

1. Thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - hộ tịch xử lý.

0,5 ngày

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Kiểm tra hồ sơ, nếu thấy yêu cầu đăng ký khai sinh đủ điều kiện thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh, cùng người đi đăng ký lại khai sinh ký vào Sổ. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký Giấy khai sinh.

0,5 ngày

Bước 3

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC.

0,5 ngày

Bước 4

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Chuyển Giấy khai sinh cho Công an nhập hộ khẩu và cho Bảo hiểm y tế cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi

1,5 ngày

Bước 5

- Công an cấp huyện.

- Bảo hiểm cấp huyện.

- Nhập sinh cho trẻ.

- Cấp thẻ bảo hiểm y tế

- 02 đến 03 ngày.

- 10 ngày

Bước 6

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Công an và bảo hiểm cấp huyện

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

01 ngày

Bước 7

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

01 giờ

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC 15 ngày

 

2. Thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - hộ tịch xử lý.

30 phút

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Kiểm tra hồ sơ, nếu thấy yêu cầu đăng ký khai sinh đủ điều kiện thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh, cùng người đi đăng ký lại khai sinh ký vào Sổ. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký Giấy khai sinh.

0,5 ngày

Bước 3

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC.

0,5 ngày

Bước 4

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Chuyển Giấy khai sinh và đề nghị cơ quan Bảo hiểm y tế cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi.

0,5 ngày

Bước 5

Cơ quan Bảo hiểm y tế cấp huyện.

Cấp thẻ bảo hiểm y tế; chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

10 ngày

Bước 6

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

01 giờ

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 12 ngày

 

C. LĨNH VỰC CON NUÔI

1. Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - hộ tịch xử lý.

0,5 ngày

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Kiểm tra hồ sơ, nếu thấy hồ sơ đủ điều kiện thì lấy ý kiến của những người có liên quan. Ghi vào Sổ đăng ký việc nuôi và Giấy chứng nhận nuôi con nuôi. Trình Chủ tịch UBND cấp xã ký Giấy chứng nhận đăng ký nuôi con nuôi.

28 ngày

Bước 3

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 ngày

Bước 3

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

0,5 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc

 

2. Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp - hộ tịch xử lý.

0,5 ngày

Bước 2

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Kiểm tra hồ sơ, nếu thấy hồ sơ đủ điều kiện thì trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người yêu cầu đăng ký lại 01 bản chính Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

03 ngày

Bước 3

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 ngày

Bước 3

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

0,5 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

 

D. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

1. Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của người yêu cầu bồi thường, chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn của cơ quan xử lý.

01 ngày

Bước 2

Công chức chuyên môn tham mưu lãnh đạo UBND xã

- Thụ lý hồ sơ;

- 02 ngày

- Yêu cầu người yêu cầu bồi thường bổ sung hồ sơ (nếu có)

- 05 ngày

- Cử người giải quyết bồi thường;

- 02 ngày

- Tham mưu tạm ứng kinh phí bồi thường thiệt hại.

- 02 ngày; 7 ngày nếu phức tạp

- Xác minh thiệt hại.

Thời hạn xác minh thiệt hại có thể được kéo dài theo thỏa thuận giữa người yêu cầu bồi thường và người giải quyết bồi thường nhưng tối đa là 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định

- 15 ngày kể từ ngày thụ lý  hoặc 30 ngày nếu vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải xác minh tại nhiều địa điểm

- Hoàn thành Báo cáo xác minh thiệt hại làm căn cứ để thương lượng việc bồi thường

- 03 ngày

- Thương lượng việc bồi thường:

 

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành báo cáo xác minh thiệt hại, cơ quan giải quyết bồi thường phải tiến hành thương lượng việc bồi thường.

- 02 ngày

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiến hành thương lượng, việc thương lượng phải được hoàn thành. Trường hợp vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn thương lượng tối đa là 15 ngày. Thời hạn thương lượng có thể được kéo dài theo thỏa thuận giữa người yêu cầu bồi thường và người giải quyết bồi thường nhưng tối đa là 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản này. Dự thảo quyết định giải quyết bồi thường Trình lãnh đạo UBND xã giải quyết

- 10 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ra quyết định giải quyết bồi thường và trao cho người yêu cầu bồi thường tại buổi thương lượng. Trường hợp người yêu cầu bồi thường không nhận quyết định giải quyết bồi thường thì người giải quyết bồi thường lập biên bản về việc không nhận quyết định (sau khi ra quyết định giải quyết bồi thường, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại phải lập hồ sơ đề nghị cấp kinh phí bồi thường đến cơ quan Tài chính có thẩm quyền để đề nghị cấp kinh phí bồi thường và chi trả tiền bồi thường cho người yêu cầu bồi thường).

02 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 39 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải xác minh tại nhiều địa điểm thời hạn thời gian giải quyết không quá 62 ngày

E. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Thủ tục công nhận Tuyên truyền viên pháp luật

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp-Hộ tịch xử lý.

0,5 ngày

Bước 2

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Kiểm tra hồ sơ, xây dựng dự thảo Quyết định công nhận Tuyên truyền viên pháp luật, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký duyệt

02 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển lại cho công chức Tư pháp- Hộ tịch

01 ngày

Bước 4

Công chức Tư pháp- Hộ tịch

Chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Bước 5

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

01 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

 

2. Thủ tục cho thôi làm Tuyên truyền viên pháp luật

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp-Hộ tịch xử lý.

0,5 ngày

Bước 2

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Kiểm tra hồ sơ, xây dựng dự thảo Quyết định cho thôi làm Tuyên truyền viên pháp luật, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký duyệt

02 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển lại cho công chức Tư pháp- Hộ tịch

01 ngày

Bước 4

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bộ phận một cửa

0,5 ngày

Bước 5

Bộ phận một cửa

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

01 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

 

G. LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

1. Thủ tục công nhận hòa giải viên

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp-Hộ tịch xử lý.

0,5 ngày

Bước 2

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Kiểm tra hồ sơ, xây dựng dự thảo Quyết định công nhận hòa giải viên cơ sở, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký duyệt

02 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt Quyết định công nhận hòa giải viên và chuyển kết quả cho công chức Tư pháp-Hộ tịch

01 ngày

Bước 4

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bộ phận một cửa

0,5 ngày

Bước 5

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố.

01 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

 

2. Thủ tục công nhận Tổ trưởng tổ hòa giải

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp-Hộ tịch xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Kiểm tra hồ sơ, xây dựng dự thảo Quyết định công nhận tổ trưởng tổ hòa giải, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký duyệt

02 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký duyệt Quyết định công nhận tổ trưởng tổ hòa giải và chuyển kết quả cho công chức Tư pháp-Hộ tịch

01 ngày

Bước 4

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bộ phận một cửa.

0,5 ngày

Bước 5

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố.

01 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

 

3. Thủ tục cho thôi làm hòa giải viên.

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp-Hộ tịch xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Kiểm tra hồ sơ, xây dựng dự thảo Quyết định cho thôi làm hòa giải viên, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký duyệt

02 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt Quyết định cho thôi làm hòa giải viên và chuyển kết quả cho công chức Tư pháp-Hộ tịch

01 ngày

Bước 4

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bộ phận một cửa

0,5 ngày

Bước 5

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố.

01 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

 

4. Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp-Hộ tịch xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Kiểm tra hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký duyệt chi thù lao cho hòa giải viên

01 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký duyệt danh sách chi trả thù lao cho hòa giải viên và chuyển kết quả cho công chức Tư pháp-Hộ tịch

01 ngày

Bước 4

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Chuyển danh sách chi trả thù lao cho hòa giải viên cho công chức phụ trách kế toán cấp xã

0,5 ngày

Bước 5

Công chức kế toán cấp xã

Thực hiện thủ tục thanh toán rút kinh phí chi trả thù lao cho hòa giải viên, chuyển kinh phí cho Bộ phận một cửa thực hiện việc chi trả.

01 ngày

Bước 6

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Thực hiện việc chi trả thù lao cho hòa giải viên.

01 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc