Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1447/2006/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ  VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG VÀ MỨC KINH PHÍ HỖ TRỢ DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO TỈNH BẮC KẠN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND &UBND năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 103/2004/TTLT/BTC-UBTDTT ngày 05/11/2004 giữa Bộ Tài chính và Uỷ ban Thể dục thể thao hướng dẫn chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND ngày 19/7/2006 của HĐND tỉnh về quy định chế độ dinh dưỡng và mức kinh phí hỗ trợ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao Bắc Kạn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ dinh dưỡng và mức kinh phí hỗ trợ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Bắc Kạn như sau:

1- Đối tượng áp dụng: Huấn luyện viên, Vận động viên thể thao thuộc đội tuyển cấp tỉnh, cấp huyện.

2- Định mức chi:

a. Chế độ dinh dưỡng (gồm tiền ăn và tiền thuốc bồi dưỡng) được tính bằng tiền cho một ngày tập trung tập luyện, thi đấu của một vận động viên, huấn luyện viên cấp tỉnh:

- Trong thời gian tập trung tập luyện:

+ Đội tuyển tỉnh:                           45.000đ/người/ngày.

+ Đội tuyển trẻ tỉnh:                      35.000đ/người/ngày.

+ Đội tuyển năng khiếu tỉnh:         25.000đ/người/ ngày.

- Trong thời gian tập trung thi đấu:

+ Đội tuyển tỉnh:                           60.000đ/người/ngày.

+ Đội tuyển trẻ tỉnh:                      45.000đ/người/ngày.

+ Đội tuyển năng khiếu tỉnh:         45.000đ/người/ ngày.

b. Mức kinh phí hỗ trợ dinh dưỡng cho một ngày tập trung tập luyện hoặc một ngày tập trung thi đấu của một vận động viên, huấn luyện viên cấp huyện, thị xã là 25.000.đồng.

3- Nguồn kinh phí thực hiện:  Ngân sách tỉnh.

Điều 2.  Sở Thể dục Thể thao chủ trì phối hợp với các ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện nội dung đã được quy định tại điều 1 quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các Ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Thể dục Thể thao, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thi xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (T/hiện);
- Cục Kiểm tra Văn bản Bộ TP;
- Uỷ ban TDTT;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn;
- Đại biểu HDND tỉnh;
- CT,PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu VT-PTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
CHỦ TỊCH
Hà Đức Toại