Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 07/2006/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG VÀ MỨC KINH PHÍ HỖ TRỢ DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO BẮC KẠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 103/2004/TTLT/BTC-UBTDTT ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài chính và Ủy ban Thể dục thể thao hướng dẫn chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao;

Sau khi xem xét Tờ trình số 16 /TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề án và dự thảo Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 30/BC-BVHXH ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Ban Văn hoá - Xã hội về quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Bắc Kạn và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về chế độ dinh dưỡng và mức kinh phí hỗ trợ dinh dưỡng đối với vận động viên và huấn luyện viên thể thao tỉnh Bắc Kạn, như sau:

1. Đối tượng áp dụng: huấn luyện viên, vận động viên thể thao thuộc đội tuyển cấp tỉnh, cấp huyện.

2. Định mức chi.

a. Chế độ dinh dưỡng (gồm tiền ăn và tiền thuốc bồi dưỡng) được tính bằng tiền cho một ngày tập trung tập luyện, thi đấu của một vận động viên, huấn luyện viên cấp tỉnh:

Trong thời gian tập trung tập luyện.

+ Đội tuyển tỉnh:                                                            45.000 đồng.

+ Đội tuyển trẻ tỉnh:                                                       35.000 đồng.

+ Đội tuyển năng khiếu tỉnh:                                           25.000 đồng.

- Trong thời gian tập trung thi đấu.

+ Đội tuyển tỉnh:                                                            60.000 đồng.

+ Đội tuyển trẻ tỉnh:                                                       45.000 đồng.

+ Đội tuyển năng khiếu   tỉnh:                                          45.000 đồng.

b. Mức kinh phí hỗ trợ dinh dưỡng cho một ngày tập trung tập luyện hoặc một ngày tập trung thi đấu của một vận động viên, huấn luyện viên cấp huyện, thị xã là: 25.000 đồng.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành việc tổ chức triển khai thực hiện.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá VII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2006./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Chính phủ;
- VPQH, VPCTN, VPCP;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ TP;
- Ủy ban TDTT
- TT tỉnh ủy, TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- MTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND,UBND, MTTQ huyện, thị xã;
- LĐVP;
- Lưu VT-PTH.

CHỦ TỊCH
Dương Đình Hân