Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1440/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THỨ TRƯỞNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2026/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ca Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 sửa đổi, bsung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-CTN ngày 08/4/2021 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chnghĩa Việt Nam về việc bnhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và thực hiện nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

1. Bộ trưởng là thành viên Chính phvà là người đứng đu Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ trưởng chịu trách nhiệm toàn diện trước Thng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng theo các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Thứ trưng thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công hoặc ủy quyền của Bộ trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng về các quyết định của mình. Các Thứ trưng thường xuyên báo cáo Bộ trưởng về chtrương và tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo, xin ý kiến Bộ trưởng về những vn đề quan trọng, phức tạp hoặc nhạy cảm trước khi quyết định.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các Thứ trưng phối hợp, trao đổi và hỗ trợ nhau, đảm bảo mọi hoạt động ca Bộ được thực hiện hiệu quả, đúng kế hoạch. Trường hợp không thống nht được ý kiến giữa các Thứ trưởng khi x lý công việc liên quan đến nhiều Thứ trưởng thì Thứ trưng ch trì giải quyết công việc báo cáo Bộ trưởng xem xét quyết định.

4. Bộ trưởng tham gia giải quyết công việc thuộc trách nhiệm của Thứ trưởng khi có yêu cầu hoặc thấy cần thiết.

5. Bộ trưng và các Thứ trưng duy trì các cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ định kỳ hoặc đột xuất để phối hợp xử lý công việc.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

1. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bn quy phạm pháp luật khác có liên quan.

b) Trực liếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; tổ chức cán bộ; báo chí, truyền thông giáo dục.

c) Trực tiếp phụ trách đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ.

d) Trực tiếp phụ trách các địa bàn: Các thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước; Phó Chtịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương, quân khu; y viên thường trc Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; y viên Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo; y viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử; Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia về trem; Thành viên Hội đồng quy hoạch quốc gia; Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương; Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ khác theo phân công của Đng, Nhà nước.

e) Là chủ i khoản số 1 của Bộ.

g) Thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên Chính phủ và các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thtướng Chính ph phân công.

2. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc

a) Phụ trách các lĩnh vực: Khoa học, công nghệ và môi trường; hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến pháp luật; giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác chuyn đổi s, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công.

b) Phụ trách các đơn vị: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Cục Hợp tác quốc tế; Vụ Pháp chế; Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam; Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam; Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán; Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam;

c) Phụ trách các địa bàn: Các tnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

d) Phụ trách các Đề án, Chương trình: Đề án Nâng cao hiệu quả hợp tác phát trin ngun nhân lực Việt - Lào; Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030.

đ) Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng quốc gia, Hiệp hội: Trưởng Ban Chỉ đạo chống khng bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ; Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia; Ban Chỉ đạo Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bng ngân sách Nhà nước (Đề án 165);

e) Là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

3. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ

a) Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục phthông; giáo dục thường xuyên; đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; kiểm đnh chất lượng giáo dục phổ thông; phân luồng và hướng nghiệp học sinh; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công.

b) Phụ trách các đơn vị; Vụ Giáo dục Tiểu học; Vụ Giáo dục Trung học; Vụ Giáo dục thường xuyên; Cục Quản lý chất lượng; Ban Quản lý Đề án ngoại ngữ quốc gia.

c) Phụ trách các địa bàn: Các tỉnh Đồng bng sông Hồng.

d) Phụ trách các Đề án: Đề án Phát triển các trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 - 2020; Đán Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020; Đán Dạy tiếng Việt cho người Việt Nam nước ngoài; Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025.

đ) Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội: Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam; Hội Khuyến hc Việt Nam.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưng.

4. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng

a) Phụ trách các lĩnh vực: Kế hoạch - tài chính ngành; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ qun lý giáo dục; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; thanh tra; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; hội hóa giáo dục; phòng chng lụt bão, thiên tai và biến đổi khí hậu; xuất bn; công tác Đảng và Đoàn thanh niên; công tác công đoàn cơ quan Bộ; công tác chuyển đi số, ứng dụng công ngh thông tin trong lĩnh vực được phân công.

b) Phụ trách các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; Cục Cơ sở vật chất; Thanh tra; Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Ban Qun lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo; Viện Nghiên cứu thiết kế trường học; Nhà Xuất bn Giáo dục Việt Nam.

c) Phụ trách các địa bàn: Các tnh Đồng bằng sông Cửu Long.

d) Phụ trách các Đán. Chương trình: Đề án Đào tạo, bồi dưng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020. định hướng đến năm 2025 (Đề án 732); Đề án bo đm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

d) Tham gia các Ban chỉ đạo: Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; Ban chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi; Ban Chỉ đạo điều hành giá; Ban Chỉ đạo v đu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP); Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chng thiên tai; Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã Hiệp hội Thiết bị Giáo dục Việt Nam; Thành viên Hội đồng chỉ đạo biên soạn bách khoa toàn thư Việt Nam.

e) Là chtài khoản s2 của Bộ.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

5. Thứ trưởng Ngô Thị Minh

a) Phụ trách các lĩnh vực; Giáo dục mầm non; giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thi đua - khen thưởng; giáo dục thể cht; giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên; giáo dục dân tộc; công tác dân số, gia đình và trẻ em; công tác phụ nữ của ngành; công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công.

b) Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Mm non; Vụ Thi đua - Khen thưởng; Vụ Giáo dục th chất; Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Vụ Giáo dục dân tộc.

c) Phụ trách các địa bàn: Các tỉnh Trung du và miền núi phía Bc.

d) Phụ trách các Đề án: Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025: Đề án tng thể phát triển giáo dục thchất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hưng đến năm 2025; Đề án Phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú; Đán Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025; Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khi nghiệp giai đoạn 2018-2025.

đ) Tham gia các Ban chỉ đạo, Ủy ban quốc gia, Ban, Hội: Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Ủy ban Quốc gia Phòng Chống tội phạm; Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; Ủy ban quốc gia vì sự phát triển bền vững; Hội Cựu giáo chức Việt Nam; Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid 19; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Hội Th thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam; Hội Th thao hc sinh Việt Nam.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, của Bộ trưởng.

6. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn

a) Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục đại học; phát triển ngành phạm; ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm định chất lượng giáo dục đại học; đm bo cơ sở vật cht và hoạt động của cơ quan Bộ: công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực được phân công.

b) Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Đại học; Cục Công nghệ thông tin; Văn phòng: Báo Giáo dục và Thời đại: Tạp chí Giáo dục; Học viện Qun lý giáo dục; Trường Cán bộ quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Htrợ đào tạo và Cung ứng nguồn nhân lực.

c) Phụ trách các địa bàn: Các tnh Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung.

d) Phụ trách các Đề án: Đề án Đào tạo và phát triển nhân lực trong lĩnh vực năng lượng ngun tử; Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ qun lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030 (Đề án 89); Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025 (Đề án 69).

đ) Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng quốc gia, Hiệp hội: Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam; Hiệp hội các trường Cao đẳng, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật; Hiệp hội các trường đại học, cao đng Việt Nam;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2988/QĐ-BGDĐT ngày 09/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưng.

2. Căn cứ vào tình hình thực tế, để bảo đảm u cầu thực hiện các nhiệm vụ của Bộ, Bộ trưởng xem xét, điều chỉnh phân công nhiệm vụ của các Thứ trưởng cho phù hợp.

3. Bộ trưởng, các Thtrưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và Thtrưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương (để
b/c);
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg CP (
để b/c)
- Ban Tổ chức Trung ương (
để b/c);
- Văn phòng T
ng Bí thư;
- VPTW Đ
ng, VPQH, VPCTN;
- VPCP; Website Ch
ính ph;
- Hội đồng Dân tộc
các y ban của Quốc hi;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- M
t trận Tquốc Việt Nam, các đoàn th TƯ;
- U
BND các tnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- HĐ Qu
ốc gia giáo dục và PTNL, HĐCDGSNN;
- Công đo
àn Giáo dục Việt Nam;
- Hội CGCVN; Hội Khuy
ến học VN; Hội
CCBCQ Bộ; Hội Thể thao ĐHCNVN; Hội Thể thao HSVN; Hiệp hội Thiết bị GDVN; Hiệp hội các trưng ĐH, CĐVN; Hip hội các trường CĐ, TC KT-KT;
- Website của Bộ GD
ĐT;
- Lưu: VT
, TCCB(6).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Kim Sơn