Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1433/2006/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH LỆ PHÍ CẤP BIỂN SỐ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND& UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của ủy ban thường vụ Quốc hội ;

Căn cứ Nghị định số: 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số: 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số: 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND, ngày19 tháng 7 năm 2006 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về quy định lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Quy định lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:

1. Đối tượng:

- Áp dụng tại khu vực đô thị và điểm dân cư nông thôn;

- Đối tượng được đánh số và gắn biển số nhà là chủ sở hữu hoặc người đại diện cho chủ sở hữu nhà, có trách nhiệm phải nộp lệ phí cấp biển số nhà. Trường hợp không xác định được chủ sở hữu thì người đang sử dụng có trách nhiệm nộp lệ phí cấp biển số nhà.

2. Mức thu lệ phí:

Mức thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh là: 25.000đ/biển/nhà

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức việc thu lệ phí quy định tại Điều 1 nêu trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các Ông, bà: Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Cục trưởng cục thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thủ trưởng các sở, ban , ngành, đoàn thể chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như đIều 3 (t/h);
- Bộ XD (b/c);
- Chuyên trách ĐBQH tỉnh;
- TT tỉnh uỷ(b/c);
- TT HĐND (b/c);
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT- PTH.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
CHỦ TỊCH
Hà Đức Toại