Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2006/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ quy đỊnh lỆ phí cẤp biỂn sỐ nhà trên đỊa bàn tỈnh BẮc KẠn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ- CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Sau khi xem xét tờ trình số 18/TTr-UBND, ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề án và dự thảo Nghị quyết lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo thẩm tra số 36/BCTT-KT&NS ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Ban kinh tế và Ngân sách đối với dự thảo Nghị quyết về lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và tổng hợp ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Qui định về lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, như sau:

1. Đối tượng.

- Áp dụng tại khu vực đô thị và điểm dân cư nông thôn.

- Đối tượng được gắn biển số nhà là chủ sở hữu hoặc người đại diện cho chủ sở hữu nhà có trách nhiệm nộp lệ phí cấp biển số nhà. Trường hợp không xác định được chủ sở hữu thì người đang sử dụng có trách nhiệm nộp lệ phí cấp biển số nhà.

2. Mức thu lệ phí.

Mức thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh là: 25.000đ/biển/nhà

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành việc tổ chức triển khai thực hiện.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa VII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2006./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Chính phủ;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Bộ XD
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- MTTQ và Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT HĐND, UBND, MTTQ các huyện, thị xã;
- LĐVP.
- Lưu: VT - TH.

CHỦ TỊCH
Dương Đình Hân