Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1430/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 4 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI VỚI HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/2010/NQLT-CP-HCCBVN ngày 05/5/2010 về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 169/TTr-SNV ngày 30/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai với Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, đơn vị có liên quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- TT: TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Ngân hàng CSXH tỉnh, Ban ATGT tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PCVP2;
- Lưu: VT, NC2, TH4, BBT, VX4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Giàng Thị Dung

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI VỚI HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
   /QĐ-UBND ngày   /   /2021 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai với Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên, nhằm triển khai có hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

Việc phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh với Hội Cựu chiến binh tỉnh được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên theo quy định pháp luật. Các bên tham gia phối hợp đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, chủ động và tạo điều kiện hỗ trợ nhau cùng thực hiện tốt nhiệm vụ.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa.

2. Phối hợp tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; giúp đỡ hội viên và cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

3. Phối hợp trong việc phát huy vị trí, vai trò của cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước.

4. Phối hợp đào tạo, dạy nghề.

5. Phối hợp trong việc tham gia giám sát và phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức, giải quyết các kiến nghị của cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh tỉnh.

6. Phối hợp trong việc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu đề xuất chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh tỉnh.

7. Phối hợp thực hiện công tác đối ngoại nhân dân.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. UBND tỉnh có trách nhiệm

1. Tạo điều kiện để cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh tỉnh tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; góp phần xây dựng cơ sở Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện thuận lợi để cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh các cấp được ưu tiên tham gia các dự án phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cựu chiến binh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

3. Tạo điều kiện để cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh tỉnh phát huy vai trò gương mẫu, tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, địa phương phát động.

4. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh trong việc tổ chức đào tạo, dạy nghề cho cựu chiến binh, cựu quân nhân, con cựu chiến binh, con cựu quân nhân nhằm từng bước giải quyết việc làm, ổn định và cải thiện cuộc sống.

5. Phối hợp, tạo điều kiện để Hội Cựu chiến binh tỉnh thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các cấp phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp tổ chức các hoạt động tiếp xúc, đối thoại; xem xét giải quyết và trả lời những kiến nghị của cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh theo quy định của pháp luật.

6. Chỉ đạo xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh tỉnh phù hợp với chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nướcđiều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tạo điều kiện để Hội Cựu chiến binh tỉnh tham gia ý kiến với UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, chính quyền các cấp trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước cũng như những nội dung có liên quan đến hoạt động của cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh tỉnh.

7. Phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Cựu chiến binh tỉnh nắm thông tin về tình hình trong nước, thế giới và khu vực, giúp cho Hội Cựu chiến binh tỉnh tham gia vào hoạt động đối ngoại theo quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Điều 5. Hội Cựu chiến binh tỉnh có trách nhiệm

1. Chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương giáo dục truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ. Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập hợp, bồi dưỡng, động viên các thế hệ cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

2. Chỉ đạo các cấp Hội vận động hội viên, cựu chiến binh, cựu quân nhân thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án của tỉnh. Phối hợp với cơ quan chức năng chỉ đạo, tập huấn, bồi dưỡng cho các cấp Hội, hội viên về kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh; tích cực lao động sản xuất, chế biến sản phẩm đạt tiêu chuẩn gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; đổi mới các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, có năng suất cao. Hiến kế, góp công, góp sức tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Động viên cựu chiến binh nâng cao ý chí, nghị lực, quyết tâm vượt khó vươn lên, giúp nhau làm kinh tế, làm giàu hợp pháp.

3. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách về thi đua khen thưởng, chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, động viên, tổ chức cho cán bộ, hội viên, cựu chiến binh tham gia các phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhau xoá đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”,và các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, địa phương.

4. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tỉnh liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức đào tạo, dạy nghề cho cựu chiến binh, cựu quân nhân, con cựu chiến binh, con cựu quân nhân.

5. Tham gia thực hiện giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật; giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh tỉnh; kịp thời phản ánh với UBND tỉnh về các kiến nghị của cựu chiến binh, của Hội để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết theo thẩm quyền; phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết chế độ chính sách có liên quan đến hội viên, cựu chiến binh và cung cấp thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

6. Căn cứ yêu cầu hoạt động, Hội Cựu chiến binh tỉnh đề xuất UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh xây dựng chế độ chính sách phù hợp với hoạt động của cựu chiến binh, của Hội. Phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

7. Chủ động đề xuất và tích cực tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Điều 6. Đảm bảo điều kiện hoạt động của Hội Cựu chiến binh tỉnh

Hằng năm, Hội Cựu chiến binh tỉnh xây dựng Kế hoạch công tác của đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Căn cứ vào Kế hoạch công tác năm đã được phê duyệt, Hội Cựu chiến binh tỉnh lập dự toán kinh phí hoạt động gửi cơ quan tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 7. Mối quan hệ công tác và chế độ làm việc

1. UBND tỉnh mời Lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh tỉnh:

- Tham dự các phiên họp hoặc hội nghị chuyên đề của UBND tỉnh: Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; về các vấn đề liên quan đến chính sách, hoạt động quản lý nhà nước đối với cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh tỉnh.

- Tham gia là thành viên chính thức trong các tổ chức tư vấn (Ban Chỉ đạo, Hội đồng...) liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội.

- Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát... liên quan đến hoạt động của cựu chiến binh, của Hội.

2. Hội Cựu Chiến binh tỉnh mời lãnh đạo UBND tỉnh dự các kỳ họp của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh để nắm tình hình, nghe các ý kiến tham gia về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của cựu chiến binh, Hội Cựu chiến tỉnh.

3. Hằng năm, UBND tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh thống nhất ban hành Kế hoạch phối hợp để triển khai thực hiện Quy chế đảm bảo thiết thực, hiệu quả (các hoạt động trọng tâm của từng năm phải bám sát vào các chương trình, đề án, dự án của tỉnh, trung ương và Kế hoạch công tác, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên).

4. Định kỳ, UBND tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức sơ kết 6 tháng, 01 năm đánh giá kết quả hoạt động phối hợp giữa hai bên, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình phối hợp công tác và trao đổi về kế hoạch phối hợp năm tiếp theo. Hình thức, thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung cụ thể do UBND tỉnh thống nhất với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức thực hiện.

Kết thúc năm 2025, hai bên tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá Quy chế phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 và bàn bạc, thống nhất ban hành ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn tiếp theo.

Điều 8. Chế độ thông tin, báo cáo

1. UBND tỉnh thông tin cho Hội Cựu chiến binh tỉnh về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương; các chủ trương, chính sách của tỉnh liên quan đến hoạt động của cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh tỉnh.

2. Hội Cựu chiến binh tỉnh:

- Thông tin cho UBND tỉnh về tình hình hoạt động của Hội định kỳ 6 tháng, 01 năm (hoặc khi có yêu cầu).

- Xây dựng Báo cáo nội dung thực hiện Quy chế phối hợp với UBND tỉnh; gửi về Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 25/6 đối với báo cáo 6 tháng, trước ngày 25/12 đối với báo cáo năm.

- Chủ động xây dựng dự thảo Kế hoạch phối hợp hằng năm giữa UBND tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh. Định kỳ trước ngày 30/6 hằng năm gửi dự thảo Kế hoạch phối hợp năm tiếp theo về Sở Nội vụ để tổng hợp, thống nhất với các cơ quan, đơn vị liên quan và hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành làm căn cứ triển khai thực hiện.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này, tạo điều kiện cho hai bên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Trên cơ sở Quy chế này, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã thống nhất ký kết chương trình phối hợp hoạt động của cơ quan, đơn vị mình với tổ chức Hội Cựu chiến binh cùng cấp. Hội Cựu chiến binh tỉnh thực hiện ký kết với các sở, ban, ngành tỉnh và hướng dẫn Hội Cựu chiến binh cấp huyện, cấp xã ký kết Chương trình phối hợp với UBND cùng cấp.

(Kèm theo Phụ lục một số nội dung phối hợp)

3. Giao Sở Nội vụ làm đầu mối giúp việc của UBND tỉnh, phối hợp với Hội Cựu Chiến binh tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh, các địa phương tổ chức thực hiện Quy chế này.

4. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, UBND tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh cùng xem xét, trao đổi, thống nhất, quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ NỘI DUNG PHỐI HỢP VỚI HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

TT

Nội dung phối hợp

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Phối hợp tham gia xây dựng nông thôn mới

Sở Nông nghiệp và PTNT

Hội Cựu chiến binh tỉnh

2

Phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp

Hội Cựu chiến binh tỉnh

3

Phối hợp về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019 - 2024. Tiếp tục thực hiện cam kết “Cùng chung tay hành động giảm thiểu chất thải nhựa và túi ni lông”

Sở Tài nguyên và Môi trưởng

Hội Cựu chiến binh tỉnh

4

Tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Hội Cựu chiến binh tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố

5

Duy trì, phát huy, nhân rộng mô hình “Cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường”

Sở Tài nguyên và Môi trường; các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

6

Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giai đoạn 2018 - 2022

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

7

Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2018 - 2023. Duy trì tốt mô hình “Cựu chiến binh tham gia cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông các điểm đường sắt cắt ngang với đường bộ”

Ban An toàn giao thông tỉnh

8

Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên vay vốn giảm nghèo, phát triển kinh tế. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện quản lý vốn vay theo quy định

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

9

Tuyên truyền, vận động hội viên, cựu chiến binh, cựu quân nhân tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏigiai đoạn 2021 - 2026

Hội Cựu chiến binh tỉnh

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

10

Giám sát kết quả triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự, Pháp lệnh Cựu chiến binh; các chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh và cán bộ làm công tác Hội. Tổ chức các lớp tập huấn công tác giám sát, phản biện xã hội

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Lao động - TBXH; Sở Nội vụ và một số cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

11

Đối thoại trực tiếp với hội viên, cựu chiến binh về chế độ, chính sách, kết quả triển khai thực hiện nghị định, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết của HĐND tỉnh, quy định của địa phương…

Các sở, ban, ngành tỉnh liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố