Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 143/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2006 CHO HUYỆN HÓC MÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 4060/2005/QĐ-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2006;
Căn cứ Nghị quyết số 32/2005/NQ-HĐ ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII kỳ họp thứ 5 về tình hình thực hiện ngân sách thành phố năm 2005, dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 2006;
Theo Quyết định số 210/2005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2006;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 8299/TC-QHPX ngày 21 tháng 9 năm 2006 về bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2006 của huyện Hóc Môn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2006 cho ngân sách huyện Hóc Môn để chi tăng 50 giường bệnh cho Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn với số tiền là 1.185 triệu đồng (một tỷ một trăm tám mươi lăm triệu đồng).

Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu về điều chỉnh bổ sung dự toán chi năm 2006, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn thực hiện phân bổ chỉ tiêu ngân sách được giao cho đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc để thực hiện nhiệm vụ theo đúng chỉ tiêu được giao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc đảm bảo thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài