Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1428/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 21 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐẤT ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ YÊN BẮC, HUYỆN DUY TIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Xét Tờ trình số 1685/TTr-STC ngày 16/9/2016 của Sở Tài chính về việc xin phê duyệt phương án giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất, tại địa bàn xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất, tại địa bàn xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, như sau

* Phạm vi áp dụng

Giá đất cụ thể để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên tại các vị trí theo thông báo của Ủy ban nhân dân tỉnh;

* Phương án giá đất

1) Vị trí 01 (thôn Bùi Xá), theo thông báo số 09/TB-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh

- Lô số 1: diện tích 92m2

Giá duyệt: 1.000.000đ/m2

- Từ lô số 2 đến lô số 8; từ lô 26 đến lô 30: gồm 12 lô; diện tích 1.479 m2

Giá duyệt: 900.000đ/m2.

- Lô số 12: diện tích là 98m2

Giá duyệt: 700.000đ/m2.

- Từ lô số 13 đến lô số 25: Gồm 13 lô; diện tích 1.305m2

Giá duyệt: 600.000đ/m2

2) Vị trí 4 (làng Lũng Xuyên), theo thông báo số 09/TB-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh

- Từ lô số 2 đến lô số 7: Gồm 6 lô; diện tích 686m2

Giá duyệt: 660.000đ/m2

3) Vị trí 5 (làng Lũng Xuyên), theo thông báo số 09/TB-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh

- Từ lô số 1 đến lô số 3: Gồm 3 lô; diện tích 327m2

Giá duyệt: 660.000đ/m2

4) Vị trí 6 (làng Quan Nha), theo thông báo số 09/TB-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh

- Lô số 1A, 1B, từ lô số 2 đến lô 5: Gồm 6 lô; tổng diện tích 688m2

Giá duyệt: 800.000đ/m2

5) Vị trí 8 (làng Quan Nha), theo thông báo số 09/TB-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh

- Lô số 1: Có diện tích là 93m2

Giá duyệt: 400.000đ/m2

6) Vị trí 10 (thôn Đôn Lương), theo thông báo số 09/TB-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh

- Lô số 1A, 1B: Gồm 2 lô; diện tích 158m2

Giá duyệt: 660.000đ/m2

- Từ lô số 2 đến lô số 5: Gồm 4 lô; diện tích 668m2

Giá duyệt: 450.000đ/m2

7) Vị trí 11 (chợ Lương), theo thông báo số 09/TB-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh

- Từ lô số 1 đến lô số 4: Gồm 4 lô; diện tích: 574m2

Giá duyệt: 1.800.000đ/m2

Điều 2. Mức giá để đấu giá quyền sử dụng đất có giá trị trong vòng 6 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên: Thống nhất với cơ quan quản lý giao thông về chỉ giới các lô đất liền kề với các tuyến đường bộ trước khi đấu giá và sau khi hoàn thành công tác GPMB, tổ chức thực hiện theo quy định tại Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2280/UBND-KTTH ngày 28/12/2012 về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- PCT UBND tỉnh (Vũ Đại Thắng);
- Như điều 3;
- VPUB; LĐVP (2), TN (L);
- Lưu VT, KT.
QD 64/2016 PAĐGĐ

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Đại Thắng