Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1420/2006/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 5 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỨC GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số: 38/2005/QĐ-BTC ngày 30/6/2005 của Bộ Tài chính về khung giá tiêu thụ nước sạch;
Theo tờ trình số: 141/TTr.STC ngày 1/6/2006 của Giám đốc sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức giá tiêu thụ nước sạch (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) của Công ty Cấp nước Vĩnh Long như sau:

STT

Đối tượng tiêu thụ

Gía tiêu thụ nước sạch đơn vị tính đồng/m3

1

Gía nước sinh hoạt

 

a

Gía sinh hoạt hộ gia đình

3.200

b

Gía cho hộ nghèo có sổ, tính cho 10m3 đầu tiêu thụ đầu tiên (sử dụng trên 10m3 tính theo giá sinh hoạt hộ gia đình

2.700

2

Gía nước cho cơ quan hành chính sự nghiệp và trường học

3.800

3

Gía nước cho sản xuất

4.500

4

Gía nước cho kinh doanh, dịch vụ, đổ nước xe, rửa xe

5200

Điều 2. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc Công ty Cấp nước, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định nầy.

Quyết định nầy thay thế Quyết định số: 4553/QĐ.UB ngày 25/12/2003 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh giá bán nước sạch của Công ty Cấp nước Vĩnh Long và có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2006./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU.HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT,PCT.UBT;
- Như điều 2;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ TP;
- Pháp chế Bộ Tài chính;
- Sở Tư pháp;
- Các khối NC;
- Lưu 6.14.05.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
TK.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu