Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 142/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 24/TTr-STNMT ngày 17 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 07 (bảy) quy trình nội bộ của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường (kèm theo phụ lục).

Điều 2. Giao trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp huyện:

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, theo Quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này và đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- CV Nhung;
- Lưu: VT, KSTTHC (MN,03).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2020 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

SỐ TT

MÃ TTHC TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT (theo quy định)

THỜI GIAN THỰC HIỆN TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

I

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC (02 TTHC)

01

1.001662.000.00.00.H04

Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất

Trong 10 ngày làm việc

Trong 10 ngày làm việc

02

1.001645.000.00.00.H04

Thủ tục lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

Trong 40 ngày làm việc

Trong 40 ngày làm việc

II

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG (01 TTHC)

03

1.004138.000.00.00.H04

Thủ tục đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

Trong 10 ngày làm việc

Trong 10 ngày làm việc

III

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (04 TTHC)

04

2.000395.000.00.00.H04

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện

Trong 45 ngày làm việc

Trong 45 ngày làm việc

05

2.000381.000.00.00.H04

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Không quá 20 ngày (không kể thời gian giải phóng mặt bằng; không kể thời gian xác định, thực hiện nghĩa vụ tài chính).

- Không quá 30 ngày đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

- Không quá 20 ngày (không kể thời gian giải phóng mặt bằng; không kể thời gian xác định, thực hiện nghĩa vụ tài chính).

- Không quá 30 ngày đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

06

1.000798.000.00.00.H04

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân.

- Không quá 15 ngày (không kể thời gian xác định, thực hiện nghĩa vụ tài chính).

- Không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

- Không quá 15 ngày (không kể thời gian xác định, thực hiện nghĩa vụ tài chính).

- Không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

07

2.001234.000.00.00.H04

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

Trong 30 ngày làm việc

Trong 30 ngày làm việc

B. NỘI DUNG CỤ THỂ QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC: TÀI NGUYÊN NƯỚC

1. Quy trình: 1.001662.000.00.00.H04

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức/viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử; cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển đến lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

Bước 3

Xử lý hồ sơ, phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng/Phó phòng Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên.

Bước 4

Nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường

03 ngày

Dự thảo văn bản của Phòng Tài nguyên và Môi trường, trình Chủ tịch UBND cấp huyện (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ đã được chuyên viên thẩm định; ký văn bản trình lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, quyết định

Trưởng/Phó Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Văn bản của Phòng Tài nguyên và Môi trường, trình lãnh đạo UBND cấp huyện (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định); Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển đến Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 6

Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Tài nguyên và Môi trường và chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện xử lý

Văn thư Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

0,5 ngày

Văn bản của Phòng Tài nguyên và Môi trường, trình lãnh đạo UBND cấp huyện (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định); Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 7

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn nghiên cứu, tham mưu, đề xuất

Chánh Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

0,5 ngày

Văn bản của Phòng Tài nguyên và Môi trường (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định); Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển đến chuyển đến chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 8

Nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ; trình Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

1,5 ngày

Phiếu trình lãnh đạo huyện (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 9

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển hồ sơ đến Văn thư, trình lãnh đạo UBND cấp huyện

Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

0,5 ngày

Phiếu trình lãnh đạo huyện (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện ký tắt, chuyển đến Văn thư

Bước 10

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

0,5 ngày

Phiếu trình lãnh đạo huyện (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 11

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND cấp huyện

01 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt và chuyển đến Văn thư.

Bước 12

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm hành chính công cấp huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm hành chính công cấp huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường

Bước 13

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm hành chính công cấp huyện/Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính.

Công chức/viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

0,5 ngày

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Tổng thời gian thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc.

2. Quy trình: 1.001645.000.00.H04

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC LẤY Ý KIẾN UBND XÃ, CẤP HUYỆN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ CHUYỂN NƯỚC TỪ NGUỒN NƯỚC NỘI TỈNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử; cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường

Bước 3

Xử lý hồ sơ, phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng/Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường

01 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường

02 ngày

Dự thảo văn bản xin ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ đã được chuyên viên thẩm định; ký văn bản gửi xin ý kiến Sở TNMT

Trưởng/Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường

01 ngày

Văn bản của Phòng TNMT được Trưởng phòng ký chuyển đến Sở TNMT

Bước 6

Xem xét, có văn bản hướng dẫn, hỗ trợ UBND cấp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện

Sở Tài nguyên và Môi trường

10 ngày

Văn bản hướng dẫn của Sở TNMT được chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện

Bước 7

Tổ chức các buổi làm việc, cuộc họp với các cơ quan, tổ chức có liên quan cho ý kiến về quy mô, phương án chuyển nước đề xuất hoặc đối thoại trực tiếp với chủ dự án

Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND cấp huyện

12 ngày

Giấy mời; hồ sơ gửi các cơ quan, tổ chức có liên quan; Biên bản ghi lại kết quả cuộc họp (kèm hồ sơ TTHC) được chuyển đến chuyên viên phụ trách chuyên môn

Bước 8

Tổng hợp, dự thảo kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện trình lãnh đạo huyện

Phòng Tài nguyên và Môi trường

07 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC, đã được chuyển đến Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 9

Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Tài nguyên và Môi trường và chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện xử lý

Văn thư Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

0,5 ngày

Văn bản của Phòng Tài nguyên và Môi trường, trình lãnh đạo UBND cấp huyện (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định); Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 10

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn nghiên cứu, tham mưu, đề xuất

Chánh Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

0,5 ngày

Văn bản của Phòng Tài nguyên và Môi trường (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định); Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển đến chuyển đến chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 11

Nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ; trình Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

02 ngày

Phiếu trình lãnh đạo huyện (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 12

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển hồ sơ đến Văn thư, trình lãnh đạo UBND cấp huyện

Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

01 ngày

Phiếu trình lãnh đạo huyện (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện ký tắt, chuyển đến Văn thư

Bước 13

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

0,5 ngày

Phiếu trình lãnh đạo huyện (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 14

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND cấp huyện

01 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt và chuyển đến Văn thư.

Bước 15

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm hành chính công cấp huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm hành chính công cấp huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường

Bước 16

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm hành chính công cấp huyện/Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính.

Công chức/viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian thực hiện: Trong 40 ngày làm việc.

II. LĨNH VỰC: MÔI TRƯỜNG

3. Quy trình: 1.004138.000.00.00.H04

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ/ ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN LẠI KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức/viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử; cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển đến lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

Bước 3

Xử lý hồ sơ, phân công; Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng/Phó phòng Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên.

Bước 4

Nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường

03 ngày

Dự thảo văn bản của Phòng Tài nguyên và Môi trường, trình Chủ tịch UBND cấp huyện (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ đã được chuyên viên thẩm định; ký văn bản trình lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, quyết định

Trưởng/Phó phòng Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Văn bản của Phòng Tài nguyên và Môi trường, trình lãnh đạo UBND cấp huyện (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định); Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển đến Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 6

Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Tài nguyên và Môi trường và chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện xử lý

Văn thư Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

0,5 ngày

Văn bản cùa Phòng Tài nguyên và Môi trường, trình lãnh đạo UBND cấp huyện (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định); Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 7

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn nghiên cứu, tham mưu, đề xuất

Chánh Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

0,5 ngày

Văn bản của Phòng Tài nguyên và Môi trường (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định); Phiếu kiểm soát Quá  trình giải quyết hồ sơ được chuyển đến chuyển đến chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 8

Nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ; trình Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

1,5 ngày

Phiếu trình lãnh đạo huyện (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 9

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển hồ sơ đến Văn thư, trình lãnh đạo UBND cấp huyện

Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

0,5 ngày

Phiếu trình lãnh đạo huyện (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện ký tắt, chuyển đến Văn thư

Bước 10

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

0,5 ngày

Phiếu trình lãnh đạo huyện (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 11

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND cấp huyện

01 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt và chuyển đến Văn thư.

Bước 12

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm hành chính công cấp huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm hành chính công cấp huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường

Bước 13

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm hành chính công cấp huyện/Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính.

Công chức/viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian thực hiện: Trong 10 ngày làm việc.

III. LĨNH VỰC: ĐẤT ĐAI

4. Quy trình: 2.000395.000.00.00.H04

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP HUYỆN

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Công chức/viên chức làm việc tại Trung tâm hanh chính công cấp huyện

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

Bước 3

Xử lý hồ sơ, phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng/Phó phòng Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên.

Bước 4

Thẩm định hồ sơ:

- Kiểm tra hồ sơ, xác minh nội dung vụ việc.

- Tổ chức đối thoại giữa các bên tranh chấp; tổ chức cuộc họp các ban, ngành có liên quan để phối hợp giải quyết tranh chấp đất đai (nếu cần thiết).

- Hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai hoặc đề xuất đưa vụ việc ra Hội đồng tư vấn pháp luật huyện xem xét trước khi ban hành quyết định giải quyết (nếu cần thiết).

Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện

35 ngày

Báo cáo kết quả xác minh, kiểm tra vụ việc, dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ TTHC đã được kiểm tra), Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển đến Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Tài nguyên và Môi trường và chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện xử lý

Văn thư Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

0,5 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ TTHC đã được kiểm tra); Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 6

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn nghiên cứu, tham mưu, đề xuất

Chánh Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

01 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ TTHC đã được kiểm tra); Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển đến chuyển đến chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 7

Nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ; trình Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

04 ngày

Phiếu trình lãnh đạo huyện (kèm Hồ sơ TTHC) đã được chuyển đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 8

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển hồ sơ đến Văn thư, trình lãnh đạo UBND cấp huyện

Chánh Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

01 ngày

Phiếu trình lãnh đạo huyện (kèm Hồ sơ TTHC) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện ký tắt, chuyển đến Văn thư

Bước 9

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

0,5 ngày

Phiếu trình lãnh đạo huyện (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 10

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND cấp huyện

01 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt và chuyển đến Văn thư.

Bước 11

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm hành chính công cấp huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường

Văn thư Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm hành chính công cấp huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường

Bước 12

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm hành chính công cấp huyện/Thông báo cho các cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính.

Công chức/viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho các bên tranh chấp.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 45 ngày làm việc.

5. Quy trình: 2.000381.000.00.00.H04

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN; GIAO ĐẤT CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT KHÔNG THÔNG QUA HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

* Đối với các xã không thuộc vùng sâu, vùng xa:

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức/viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử; cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển đến lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

Bước 3

Xử lý hồ sơ, phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng/Phó phòng Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên.

Bước 4

Nghiên cứu thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản đề nghị xác nhận gửi đến UBND cấp xã, trình lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường

01 ngày

Dự thảo văn bản đề nghị xác nhận; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) đã được gửi đến lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

Bước 5

Kiểm tra hồ sơ đã được chuyên viên thẩm định; ký duyệt văn bản và chuyển chuyên viên gửi đến UBND cấp xã

Trưởng/Phó phòng Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Văn bản đề nghị xác nhận; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) đã được gửi đến UBND cấp xã

Bước 6

UBND cấp xã gửi văn bản xác nhận đến lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

UBND cấp xã

02 ngày

Văn bản xác nhận của UBND cấp xã đã được gửi đến lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

Bước 7

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn nghiên cứu, tham mưu, đề xuất

Trưởng/Phó phòng Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 8

Nghiên cứu, dự thảo quyết định giao đất cho thuê đất; hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất, trình Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường

03 ngày

Dự thảo quyết định giao đất cho thuê đất; hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) đã được chuyển đến Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

Bước 9

Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ đã được chuyên viên thẩm định; trình lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, quyết định

Trưởng/Phó phòng Tài nguyên và Môi trường

01 ngày

Dự thảo quyết định giao đất cho thuê đất; hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) đã được chuyển đến Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 10

Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Tài nguyên và Môi trường và chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện xử lý

Văn thư Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

0,5 ngày

Dự thảo quyết định giao đất cho thuê đất; hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) đã được chuyển đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện xử lý

Bước 11

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn tham mưu, đề xuất

Chánh Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

0,5 ngày

Dự thảo quyết định giao đất cho thuê đất; hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) đã được chuyển đến chuyên viên phụ trách chuyên môn

Bước 12

Nghiên cứu, thẩm tra, xử lý hồ sơ; trình Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

01 ngày

Phiếu trình lãnh đạo (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và Dự thảo quyết định giao đất cho thuê đất; hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất được chuyển đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 13

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển hồ sơ đến Văn thư, trình lãnh đạo UBND cấp huyện

Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

0,5 ngày

Phiếu trình lãnh đạo huyện (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và Dự thảo quyết định giao đất cho thuê đất; hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; được Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện ký tắt, chuyển đến Văn thư

Bước 14

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

0,5 ngày

Phiếu trình lãnh đạo huyện (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và Dự thảo quyết định giao đất cho thuê đất; hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 15

Xem xét, ký phê duyệt quyết định giao đất cho thuê đất; hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất

Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND cấp huyện

01 ngày

Quyết định giao đất cho thuê đất; hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; được lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt và chuyển đến Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch; Lãnh đạo Chi Cục thuế huyện

Bước 16

Tính giá trị khu đất khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện:

+ Giá trị khu đất dưới 20 tỷ

+ Giá trị khu đất trên 20 tỷ thì thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- Phòng Tài chính - Kế hoạch;

- Chi Cục thuế huyện.

03 ngày

Biên bản xác định giá trị khu đất

Bước 17

Xác định nghĩa vụ tài chính của người xin giao đất, thuê đất phải nộp

- Chi Cục thuế huyện.

05 ngày

Thông báo tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và thông báo lệ phí trước bạ hoặc Quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất

Bước 18

Ký hợp đồng và in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (khi hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định) và chuyển Văn phòng trình lãnh đạo huyện

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

02 ngày

Hợp đồng thuê đất đã được ký và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được in và chuyển đến Văn phòng trình lãnh đạo huyện

Bước 19

Kiểm tra, ký tắt, trình lãnh đạo huyện ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện;

- Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND cấp huyện.

01 ngày

Hợp đồng và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được lãnh đạo ký duyệt và chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường

Bước 20

Lập biên bản bàn giao đất ngoài thực địa và vào sổ cấp giấy chứng nhận để chuyển hồ sơ về Trung tâm hành chính công.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Biên bản bàn giao đất ngoài thực địa; Hợp đồng thuê đất đã được chuyển đến Trung tâm hành chính công

Bước 21

- Xác nhận kết quả trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Thông báo cho tổ chức/cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí thẩm định..

Công chức/viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

0,5 ngày

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

- Trong 20 ngày làm việc (không kể thời gian giải phóng mặt bằng và thời gian xác định, thực hiện nghĩa vụ tài chính);

- Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính: 05 ngày làm việc.

* Đối với các xã thuộc vùng sâu, vùng xa:

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức/viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử; cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển đến lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

Bước 3

Xử lý hồ sơ, phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng/Phó phòng Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên.

Bước 4

Nghiên cứu thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản đề nghị xác nhận gửi đến UBND cấp xã, trình lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường

03 ngày

Dự thảo văn bản đề nghị xác nhận; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) đã được gửi đến lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

Bước 5

Kiểm tra hồ sơ đã được chuyên viên thẩm định; ký duyệt văn bản và chuyển chuyên viên gửi đến UBND cấp xã

Trưởng/Phó phòng Tài nguyên và Môi trường

01 ngày

Văn bản đề nghị xác nhận; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) đã được gửi đến UBND cấp xã

Bước 6

UBND cấp xã gửi văn bản xác nhận đến lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

UBND cấp xã

05 ngày

Văn bản xác nhận của UBND cấp xã đã được gửi đến lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

Bước 7

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn nghiên cứu, tham mưu, đề xuất

Trưởng/Phó phòng Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 8

Nghiên cứu, dự thảo quyết định giao đất cho thuê đất; hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất, trình Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường

03 ngày

Dự thảo quyết định giao đất cho thuê đất; hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) đã được chuyển đến Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

Bước 9

Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ đã được chuyên viên thẩm định; trình lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, quyết định

Trưởng/Phó phòng Tài nguyên và Môi trường

01 ngày

Dự thảo quyết định giao đất cho thuê đất; hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) đã được chuyển đến Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 10

Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Tài nguyên và Môi trường và chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện xử lý

Văn thư Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

0,5 ngày

Dự thảo quyết định giao đất cho thuê đất; hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) đã được chuyển đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện xử lý

Bước 11

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn tham mưu, đề xuất

Chánh Văn phòng HĐND- UBND cấp huyện

0,5 ngày

Dự thảo quyết định giao đất cho thuê đất; hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) đã được chuyển đến chuyên viên phụ trách chuyên môn

Bước 12

Nghiên cứu, thẩm tra, xử lý hồ sơ; trình Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

1,5 ngày

Phiếu trình lãnh đạo (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và Dự thảo quyết định giao đất cho thuê đất; hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất được chuyển đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 13

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển hồ sơ đến Văn thư, trình lãnh đạo UBND cấp huyện

Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

01 ngày

Phiếu trình lãnh đạo huyện (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và Dự thảo quyết định giao đất cho thuê đất; hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; được Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện ký tắt, chuyển đến Văn thư

Bước 14

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

0,5 ngày

Phiếu trình lãnh đạo huyện (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và Dự thảo quyết định giao đất cho thuê đất; hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 15

Xem xét, ký phê duyệt quyết định giao đất cho thuê đất; hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất

Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND cấp huyện

01 ngày

Quyết định giao đất cho thuê đất; hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; được lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt và chuyển đến Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch; Lãnh đạo Chi Cục thuế huyện

Bước 16

Tính giá trị khu đất khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện:

+ Giá trị khu đất dưới 20 tỷ

+ Giá trị khu đất trên 20 tỷ thì thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- Phòng Tài chính - Kế hoạch;

- Chi Cục thuế huyện.

03 ngày

Biên bản xác định giá trị khu đất

Bước 17

Xác định nghĩa vụ tài chính của người xin giao đất, thuê đất phải nộp

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- Chi Cục thuế huyện.

05 ngày

Thông báo tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và thông báo lệ phí trước bạ hoặc Quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất

Bước 18

Ký hợp đồng và in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (khi hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định) và chuyển Văn phòng trình lãnh đạo huyện

Phòng Tài nguyên và Môi trường

03 ngày

Hợp đồng thuê đất đã được ký và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được in và chuyển đến Văn phòng trình lãnh đạo huyện

Bước 19

Kiểm tra, ký tắt, trình lãnh đạo huyện ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện;

- Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND cấp huyện.

01 ngày

Hợp đồng và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được lãnh đạo ký duyệt và chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường

Bước 20

Lập biên bản bàn giao đất ngoài thực địa và vào sổ cấp giấy chứng nhận để chuyển hồ sơ về Trung tâm hành chính công.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

03 ngày

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Biên bản bàn giao đất ngoài thực địa; Hợp đồng thuê đất đã được chuyển đến Trung tâm hành chính công

Bước 21

- Xác nhận kết quả trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Thông báo cho tổ chức/cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí thẩm định..

Công chức/viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

0,5 ngày

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

- Trong 30 ngày làm việc (không kể thời gian giải phóng mặt bằng và thời gian xác định, thực hiện nghĩa vụ tài chính);

- Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính: 05 ngày làm việc.

6. Quy trình: 1.000798.000.00.00.H04

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI ĐƯỢC PHÉP CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

* Đối với các xã không thuộc xã vùng sâu, vùng xa:

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Công chức/viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin một cửa điện tử

Phiếu kiểm soát Quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

Bước 3

Xử lý hồ sơ, phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng/Phó phòng Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên.

Bước 4

Nghiên cứu, thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Báo cáo hồ sơ đủ hoặc không đủ điều kiện thực hiện TTHC:

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thực hiện TTHC thì có văn bản thông báo lý do và trả hồ sơ về Trung tâm hành chính công;

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thực hiện TTHC thì chuyển Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai lập bản vẽ.

Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường

03 ngày

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện: Văn bản thông báo lý do và trả hồ sơ đã được chuyển về Trung tâm hành chính công (chuyển xuống bước 21);

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) đã được chuyển đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để lập bản vẽ.

Bước 5

Trích lục hoặc trích đo, lập bản vẽ xác định vị trí chuyển mục đích sử dụng đất

Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

03 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC); Bản vẽ thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng đã được chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bước 6

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện

Phòng Tài nguyên và Môi trường

01 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo dự thảo kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ TTHC) đã được chuyển đến Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 7

Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Tài nguyên và Môi trường và chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện xử lý

Văn thư Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

0,25 ngày (2 giờ)

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo dự thảo kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ TTHC) đã được chuyển đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 8

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn nghiên cứu, tham mưu, đề xuất

Chánh Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

0,25 ngày (2 giờ)

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo dự thảo kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ TTHC) đã được chuyển đến chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 9

Nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ; trình Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

0,25 ngày (2 giờ)

Phiếu trình lãnh đạo huyện (kèm theo dự thảo kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ TTHC) đã được chuyển đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 10

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển hồ sơ đến Văn thư, trình lãnh đạo UBND cấp huyện

Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

0,25 ngày (2 giơ)

Phiếu trình lãnh đạo huyện (kèm theo dự thảo kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ TTHC) được Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện ký tắt, chuyển đến Văn thư

Bước 11

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

0,25 ngày (2 giờ)

Phiếu trình lãnh đạo huyện (kèm theo dự thảo kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ TTHC) sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 12

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC và chuyển đến Chi nhánh VPĐK đất đai

Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND cấp huyện

0,25 ngày (2 giờ)

Kết quả giải quyết TTHC được lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt và chuyển đến Chi nhánh VPĐK đất đai.

Bước 13

Lập phiếu chuyển thông tin gửi cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính

Viên chức chi nhánh VPĐK đất đai

0,5 ngày

Phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính

Bước 14

Xác định nghĩa vụ tài chính

Chi Cục thuế huyện

05 ngày

Thông báo nộp tiền sử dụng đất và thông báo lệ phí trước bạ hoặc Quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất, chuyển đến người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính

Bước 15

Tiếp nhận hồ sơ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính

Công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bước 16

Thực hiện quét (scan) bổ sung, lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin một cửa điện tử,

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) chuyển đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Bước 17

In Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Viên chức chi nhánh VPĐK đất đai

02 ngày

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã in, chuyển đến Phòng TNMT

Bước 18

Kiểm tra hồ sơ, lập Tờ trình trình UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận

Phòng Tài nguyên và Môi trường

01 ngày

Tờ trình (kèm hồ sơ TTHC) đã được kiểm tra và trình lãnh đạo huyện

Bước 19

Ký Giấy chứng nhận

Chủ tịch/ Phó Chủ tịch UBND cấp huyện

0,5 ngày

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký, chuyển đến Phòng TNMT để chuyển đến Văn phòng đăng ký đất đai

Bước 20

Vào sổ cấp giấy chứng nhận, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, chuyển kết quả giải quyết cho Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Viên chức chi nhánh VPĐK đất đai

0,5 ngày

Giấy chứng nhận đã được chuyển đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Bước 21

- Xác nhận kết quả trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Thông báo cho tổ chức/cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính.

Công chức/viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

0,5 ngày

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

- Trong 15 ngày làm việc (không kể thời gian xác định, thực hiện nghĩa vụ tài chính);

- Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính: 05 ngày làm việc.

* Đối với các xã thuộc xã vùng sâu, vùng xa:

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Công chức/viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin một cửa điện tử

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bước 3

Xử lý hồ sơ, phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng/Phó phòng Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên.

Bước 4

Nghiên cứu, thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Báo cáo hồ sơ đủ hoặc không đủ điều kiện thực hiện TTHC:

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thực hiện TTHC thì có văn bản thông báo lý do và trả hồ sơ về Trung tâm hành chính công;

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thực hiện TTHC thì chuyển Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai lập bản vẽ.

Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường

03 ngày

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện: Văn bản thông báo lý do và trả hồ sơ đã được chuyển về Trung tâm HCC (chuyển xuống bước 21);

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) đã được chuyển đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để lập bản vẽ.

Bước 5

Trích lục hoặc trích đo, lập bản vẽ xác định vị trí chuyển mục đích sử dụng đất

Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

03 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC); Bản vẽ thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng đã được chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bước 6

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện

Phòng Tài nguyên và Môi trường

03 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo dự thảo kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ TTHC) đã được chuyển đến Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 7

Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Tài nguyên và Môi trường và chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện xử lý

Văn thư Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo dự thảo kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ TTHC) đã được chuyển đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 8

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn nghiên cứu, tham mưu, đề xuất

Chánh Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo dự thảo kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ TTHC) đã được chuyển đến chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 9

Nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ; trình Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

02 ngày

Phiếu trình lãnh đạo huyện (kèm theo dự thảo kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ TTHC) đã được chuyển đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 10

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển hồ sơ đến Văn thư, trình lãnh đạo UBND cấp huyện

Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

01 ngày

Phiếu trình lãnh đạo huyện (kèm theo dự thảo kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ TTHC) được Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện ký tắt, chuyển đến Văn thư

Bước 11

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

0,5 ngày

Phiếu trình lãnh đạo huyện (kèm theo dự thảo kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ TTHC) sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 12

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC và chuyển đến Chi nhánh VPĐK đất đai

Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND cấp huyện

01 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt và chuyển đến Chi nhánh VPĐK đất đai.

Bước 13

Lập phiếu chuyển thông tin gửi cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính

Viên chức chi nhánh VPĐK đất đai

01 ngày

Phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính

Bước 14

Xác định nghĩa vụ tài chính

Chi Cục thuế huyện

05 ngày

Thông báo nộp tiền sử dụng đất và thông báo lệ phí trước bạ hoặc Quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất, chuyển đến người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính

Bước 15

Tiếp nhận hồ sơ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính

Công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bước 16

Thực hiện quét (scan) bổ sung, lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin một cửa điện tử,

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) chuyển đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Bước 17

In Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Viên chức chi nhánh VPĐK đất đai

03 ngày

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã in, chuyển đến Phòng TNMT

Bước 18

Kiểm tra hồ sơ, lập Tờ trình trình UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận

Phòng Tài nguyên và Môi trường

2,5 ngày

Tờ trình (kèm hồ sơ TTHC) đã được kiểm tra và trình lãnh đạo huyện

Bước 19

Ký Giấy chứng nhận

Chủ tịch/ Phó Chủ tịch UBND cấp huyện

01 ngày

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký, chuyển đến Phòng TNMT để chuyển đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Bước 20

Vào sổ cấp giấy chứng nhận, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, chuyển kết quả giải quyết cho Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Viên chức chi nhánh VPĐK đất đai

01 ngày

Giấy chứng nhận đã được chuyển đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Bước 21

- Xác nhận kết quả trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Thông báo cho tổ chức/cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính.

Công chức/viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

0,5 ngày

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

- Trong 25 ngày làm việc (không kể thời gian xác định, thực hiện nghĩa vụ tài chính);

- Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính: 05 ngày làm việc.

7. Quy trình: 2.001234.000.00.00.H04

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC THẨM ĐỊNH NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XEM XÉT GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT KHÔNG THÔNG QUA HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức/viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử; cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển đến lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

Bước 3

Xử lý hồ sơ, phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng/Phó phòng Tài nguyên và Môi trường

01 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên.

Bước 4

Tổ chức họp thẩm định hoặc dự thảo văn bản gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc Tổ chức kiểm tra thực địa.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

15 ngày

Kết quả họp thẩm định hoặc văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đã được lãnh đạo ký duyệt và gửi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Bước 5

Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

05 ngày

Văn bản tham gia ý kiến đã được gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường

Bước 6

Tổng hợp các ý kiến góp ý thẩm định nhu cầu sử dụng đất; Dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo Phòng TNMT

Công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường

05 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định trình Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường,

Bước 7

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng/Phó phòng Tài nguyên và Môi trường

02 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường ký duyệt và chuyển đến công chức phụ trách.

Bước 8

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm hành chính công cấp huyện

Công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường

01 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trung tâm hành chính công cấp huyện

Bước 9

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm hành chính công cấp huyện/Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính.

Công chức/viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian thực hiện: Trong 30 ngày làm việc.

Tổng số: 07 quy trình nội bộ./.