Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1415/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 06 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2018.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 533/TTr ngày 22 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2018.

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018 theo đúng nội dung Phương án được duyệt.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2018 được Ủy ban nhân dân tỉnh phân khai tại Quyết định số 3556/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 về việc giao dự toán thu chi, ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2018. Giao Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với Sở Tài chính để thống nhất nội dung, định mức chi và thực hiện thanh quyết toán theo đúng chế độ tài chính quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hòa);
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT, KGVX, Việt.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

 

DANH SÁCH

CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIẾN HÀNH THU THẬP THÔNG TIN VỀ TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh)

STT

TÊN DOANH NGHIỆP

ĐỊA CHỈ

Lĩnh vực sản xuất

1

Công ty Cổ phần Bình An

Xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt Cà Giây

2

Công ty CP Tàzon

Km1689 Quốc lộ 1A, Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, BT

Vật liệu XD và cơ khí

3

Công ty TNHH thương mại và sản xuất Quản Trung

Lô 3/2 Khu Công Nghiệp Phan Thiết - Bình Thuận

Showroom 3/2 Khu Bến Lội - Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận

Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, ...

Ông Trần Thanh Hiệp, 0252.3839826 or 0913932140

4

Công ty cổ phần thực phẩm Hồng Phú

Lô C9, đường N4, KCN Hàm Kiệm I, huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

Chế biến nước mắm

5

Công ty CP xuất nhập khẩu Thaimex

75 Võ Thị Sáu, Phan Thiết, Bình Thuận

Sản xuất, chế biến thủy hải sản

6

Công ty cổ phần nước mắm Phan Thiết FISACO

65 Nguyễn Thông, Phú Hài - Phan Thiết - Bình Thuận

Sản xuất, chế biến nước mắm

7

Công ty cổ phần chế biến và xuất khẩu nước mắm Phan Thiết - Mũi Né

Lô 47+48 Khu QHNM -Phú Hài-Phan Thiết

Sản xuất, chế biến nước mắm

8

Công ty TNHH đầu tư thủy sản Nam Miền Trung

Xóm 7 - xã Vĩnh Tân - huyện Tuy Phong - tỉnh Bình Thuận

Sản xuất, nuôi Tôm giống

9

Doanh nghiệp tư nhân Rau quả Bình Thuận

Lô 2, Đặng Văn Lãnh, Xuân An, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Sản xuất, bảo quản thanh long

10

Công ty TNHH Hải Nam

27 Nguyễn Thông, Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận.

Sản xuất, chế biến thủy hải sản

11

Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận

KP 9, Thị trấn Đức Tài, Đức Linh, Bình Thuận

Sản xuất, chế biến mủ cao su

12

Cơ sở sản xuất gạch Block Sơn Tịnh

Lô 1/16-KCN PT1

Sản xuất gạch Block

13

Cty TNHH Thanh long Hoàng Hậu

Xã Hàm Mỹ- Huyện Hàm Thuận Nam

Sản xuất, bảo quản thanh long

14

Cty TNHH Bernecker Việt Nam

Lô 2/4-P.Nẫm-PT1

Sản xuất hệ thống giá đỡ đường ống, kết cấu thép

15

Cty TNHH Nakagawa

Lô 3/6-Hàm Liêm-PT1

Sản xuất các SP từ giấy

16

Cty TNHH Quốc tế Right Rich

Lô C7-1,7-4. C7,29-HK2

Sản xuất, gia công giày dép xuất khẩu

17

Cty TNHH Phân bón hữu cơ Greenfield

Lô 1/15-Phong Nẫm-PT1

Sản xuất phân bón

18

Công ty Cổ phần may xuất khẩu Phan Thiết

282 đường Nguyễn Hội, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

May mặc

19

Cty CP vật liệu giấy tự dính Việt Nam

Lô 2/10 -xã Hàm Liêm

Sản xuất giấy dính cao cấp xuất khẩu

20

Cty TNHH Thép Trung Nguyên

Lô 1/19-P.Nẫm-PT2

Sản xuất tôn tráng kẽm

21

Cty TNHH may Thuận Tiến

Lô 2/15 - xã Hàm Liêm

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu

22

Cty CP Khang Nông

Lô 6/13&6/15-PT2

Sản xuất phân bón hữu cơ

23

Công ty cổ phần may Bình Thuận Nhà Bè

204 Thống Nhất, P. Tân Thiện, tx La Gi

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu

24

Cty TNHH Thủy hải sản Hai Wang

Lô 2/11-Hàm Liêm-PT1

Bảo quản hàng thủy sản đông lạnh, SX bánh bột nhân hải sản

25

Cty TNHH Rals Quốc tế VN-CN Bình Thuận

Lô 1/9,1/11,1/13 -P.Nẫm-PT1

Chế biến hạt điều

26

Cty TNHH IST Việt Nam

Lô 2/2-Phong Nẫm-PT1

Sản xuất các sản phẩm phụ tùng, bộ phận rời xe ô tô

27

Cty TNHH Fine Fruit Asia

Lô C7-5-HK1

Chế biến và bảo quản rau quả

28

Xí Nghiệp TM -DV ngành bông

Lô 1/5-PT1

Chế biến bông hạt

29

Cty TNHH Đại Đồng Hòa Việt Nam

Lô C7-5,C7-6,KCN Hàm Kiệm 1

Chế biến, gia nhiệt, đóng gói bảo quản Thanh Long

30

Cty CP Khoáng sản Bentonite Minh Hà

Chế biến SP từ khoáng Bentonite. CS 35000 tấn/năm

Chế biến SP từ khoáng Bentonite

31

Cty CP in và bao bì Bình Thuận

Lô 1/6-Phong Nẫm-PT1

Sản xuất bao bì các loại

32

CN Cty CP tập đoàn Hoa Sen

Lô 4/1-Phong Nẫm-PT1

SX các sản phẩm tole, xà gỗ, ống thép, ống kẽm

33

Công ty TNHH chế biến thủy sản Hoàng Liên

Khu công nghiệp Nam Phan Thiết - P.Lạc Đạo - Phan Thiết - Bình Thuận

0919.606215 - A.Hoàng

34

Công ty TNHH chế biến hải sản Cao Cường

Khu công nghiệp Nam Phan Thiết - P.Lạc Đạo - Phan Thiết - Bình Thuận

0913.883054

35

Công ty TNHH Phú Hải

84 Nguyễn Thông - Phú Hài - Phan Thiết

0913677007

36

Công ty TNHH Tùng Châu

Khu công nghiệp Nam Phan Thiết - P.Lạc Đạo - Phan Thiết - Bình Thuận

0917.968081

37

Công ty Cổ phần chế biến bột cá Kim Thành

Thôn Bình An 2 - xã Tân Bình - LaGi - Bình Thuận

 

38

DNTN Nước mắm Bình Thuận

27 Lê Minh Công - Phước Lộc - LaGi - Bình Thuận

 

39

Công ty Chế biến thủy sản Thanh Tuyền

Khu công nghiệp Nam Phan Thiết - Bình Thuận

DĐ: 0917.669090

40

Doanh nghiệp chế biến thủy sản Huệ Thơm

Khu công nghiệp Nam Phan Thiết - Bình Thuận

DĐ: 0918.192083

41

Công ty chế biến Nông hải sản Biển Xanh

Khu công nghiệp Nam Phan Thiết - Bình Thuận

DĐ: 0919.059437

42

Cty Cổ phần Hải Phong Việt

Khu chế biến hải sản Nam cảng cá Phan Thiết - Bình Thuận

Anh Tuấn - 0912.667783

43

Cty Cổ phần Chế biến thủy hải sản Kỳ Lân

Lô A12, khu A khu Chế biến hải sản Nam cảng cá Phan Thiết - Bình Thuận

0903.606425 - Ngọc Trâm

44

Cty TNHH chế biến Phú Thành

Xã Long Hải, huyện Phú Quý

0908.621641 - Trần Sĩ

45

Cty TNHH Thuận Lợi

Xã Tam Thanh, huyện Phú Quý

0252.3769282 - Ngô Lợi

46

Cty TNHH Phú Thắng

Xã Tam Thanh, huyện Phú Quý

0252.3767012 - Nguyễn Văn Tiên

47

DNTN Phú Thạnh

Xã Tam Thanh, huyện Phú Quý

02523769709 - Nguyễn Phước Thạnh

48

DNTN Thiên Phú

Xã Tam Thanh, huyện Phú Quý

0252.3769346 - Lê Thái Diệp

49

Cty THHH MTV Nông sản Hải Thuận

Phú Sơn - Hàm Mỹ - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

0937.917400

50

Cty TNHH XNK Nông sản Thành Trung

Phú Sơn - Hàm Mỹ - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

0918.021804

51

Cty TNHH TMXNK Kiều Nga

Phú Hưng - Hàm Mỹ - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

062.3898602

52

Cty TNHH XK Thanh long Việt

C6, 7,dg N4, KCN Hàm Kiệm 1 - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

0903.399004

53

Cty TNHH TM XNK Linh Đan

Dân Hiệp - Hàm Kiệm - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

0976.846966

54

Cty TNHH Thúy Thuận

Dân Hiệp - Hàm Kiệm - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

0913.797075

55

Cty TNHH XNK Nông sản Nguyên Thuận

Km12, Dân Hiệp - Hàm Kiệm - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

0917.478565

56

Cty TNHH TMXNK Kiên Sinh

Dân Bình - Hàm Kiệm - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

0976.411728

57

Cty TNHH MTV TMXNK Dg Dragon

Dân Phú - Hàm Kiệm - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

0983.858364

58

Cty XNK Thanh Long Thanh Bình

Phú Cường - Hàm Cường - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

0916.676499

59

Cty THHH MTV Nông sản Hải Thuận

Phú Sơn - Hàm Mỹ - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

0937.917400

60

Công ty TNHH muối & thương mại Gia Thịnh (nước mắm)

492 Thôn Thanh Phong - Tân Thuận - Hàm Thuận Nam

0252. 3681637

61

Cty XNK Thanh Long Kiên Kiên

Phú Cường - Hàm Cường - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

 

62

Cty XNK Thanh Long Vĩnh Nga

Phú Lộc - Hàm Cường - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

 

63

Cty TNHH Thanh long Nghĩa Thủy

Hàm Cường - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

0978.449636

64

Cty TNHH Thanh long Khánh Trâm

Hàm Cường - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

 

65

Cty TNHH XNK Nông sản Hưng Hợp

Phú Sung - Hàm Cường - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

0985.612055

66

Cty TNHH XNK Phước Tài

Hàm Cường - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

0983.547827

67

Công ty TNHH Đại Nam

Thôn Vĩnh Tiến - Xã Vĩnh Tân - huyện Tuy Phong - tỉnh Bình Thuận

0982.567211 - Anh Vũ

68

Công ty TNHH giống thủy sản quốc tế Hùng Phát

Khu Gành Rái - Xã Chí Công - huyện Tuy Phong - Bình Thuận

0919.442484 - Anh Hùng

69

Công ty TNHH Thủy sản Anh Quân

Xóm 7 - thôn Vĩnh Tiến - xã Vĩnh Tân - huyện Tuy Phong - tỉnh Bình Thuận (ĐT: 062.3962179)

0913.882852 - Thế Anh

70

Công ty TNHH Thủy sản Việt Đức

Thôn Vĩnh Hưng - xã Vĩnh Tân - huyện Tuy Phong - tỉnh Bình Thuận (ĐT: 0989999090 - Anh Đồng)

0989.999090 - Anh Dũng

71

Công ty TNHH Trường Thịnh

Xã Vĩnh Tân - huyện Tuy Phong - tỉnh Bình Thuận

0913.932539 - Anh Sơn

72

Công ty TNHH MTV Trung Sơn

Khu vực Bực Lỡ - xã Vĩnh Tân -huyện Tuy Phong - tỉnh Bình Thuận

0979.350141 - Anh Phước

73

Công ty TNHH Đại Thịnh

Xã Vĩnh Tân - huyện Tuy Phong - tỉnh Bình Thuận (ĐT: 0984.466688)

0909.357979 - Anh Phương

74

Công ty TNHH Cổ phần Thủy sản Việt Úc

Km 1595 QL 1A - xã Vĩnh Tân -huyện Tuy Phong - tỉnh Bình Thuận

0982.444479 - Chị Hà

75

Công ty TNHH Thông Thuận

Xã Vĩnh Tân- huyện Tuy Phong - tỉnh Bình Thuận

0982291252 - Anh Phi -

76

Công ty Cổ Phần Muối Vĩnh Hảo

Km 1607 - QL 1A, Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận

091 803 47 63

77

Công ty TNHH Bình Thuận Thành

Khu quy hoạch chế biến nước mắm Phú Hài - Phú Hài - Phan Thiết

0983647235

78

Công ty TNHH Biên Lương

Khu Vĩnh Tân - Tuy Phong - Bình Thuận

0976.686088 - Biên Lương

0252.3853077

79

DNTN Thủy sản Anh Thư

Xóm 7 - Vĩnh Tân - Tuy Phong - Bình Thuận

0913.882909 - Anh Thư

80

Công ty TNHH Đại Tân

Thôn Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Hảo - Tuy Phong - Bình Thuận

062.853579 - Đại Tân

81

Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Tôm giống Phương Hà

Số 247 thôn Vĩnh Tiến - Xã Vĩnh Tân - huyện Tuy Phong - Bình Thuận

0982.171779

82

Công ty TNHH Anh Việt

39 QL1A - Vĩnh Hưng - Vĩnh Tân - Tuy Phong - Bình Thuận

0982460856 - 0976252284

83

DNTN Sơn Trà

Vĩnh Tân - Tuy Phong - Bình Thuận

0913460277-62853313 - Sơn Trà

84

DNTN Thuận An

Vĩnh Tân - Tuy Phong - Bình Thuận

0975.408853 - 0913.462259

85

Cơ sở SX TG Phú Cường

Vĩnh Tân - Tuy Phong - Bình Thuận

0905.235599

86

Doanh Nghiệp Tôm Giống Huy Lâm

Quốc Lộ 1A - thôn Vĩnh Hưng, Xã Vĩnh Tân - Tuy Phong - Bình Thuận

0252.3853990

0905.02 6666; 0905.964589

87

DNTN Tôm giống Hưng Phát

Xóm 7 - Vĩnh Tân - Tuy Phong - Bình Thuận

0913.696.262 - 0915.330129

88

DNTN Tuấn Cự

Vĩnh Tân - Tuy Phong - Bình Thuận

0989.350617 - 0903.503335

89

Công ty TNHH Ngọc Độ

Xóm 7 - Vĩnh Tân - Tuy Phong - Bình Thuận

0973.399.789 -0252.3853.799

90

Công TNHH Đầu tư thủy sản Đại Lợi

297 - Xóm 7 - Vĩnh Tân - Tuy Phong Bình Thuận

0252.3962 078

91

DNTN Toàn Thiện

239 - Vĩnh Tân - Tuy Phong - Bình Thuận.

0252.3853818 - 0989.030189 - 0945.030189

92

DNTN Đinh Văn Ba

Vĩnh Tân - Tuy Phong - Bình Thuận

0166.452.9502

93

DNTN Lê Xuân Bảy

Vĩnh Tân - Tuy Phong - Bình Thuận

0983.461891 - 0252.853488

94

Khu Sản Xuất Tôm Giống Lê Tấn Phát

Vĩnh Tiến - Vĩnh Tân - Tuy Phong - Bình Thuận

0913.160602-

0947.160606-0252.3853314

95

DNTN Trần Hậu Điển

Vĩnh Tân - Tuy Phong - Bình Thuận

0983.461095- 0252.3853569

96

Cơ sở SX TG Trần Văn Thành

Khu Vĩnh Tân - Tuy Phong - Bình Thuận

0918.890780

97

Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản biển Việt Nam Hawai

Xóm 7 - Vĩnh Tân - Tuy Phong - Bình Thuận

0945.786839 - Chị Mai

98

Công ty TNHH giống thủy sản Tuấn Tú

Số 305 - Xóm 7 - Xã Vĩnh Tân - Tuy Phong - Bình Thuận

0252.3853379

99

Công ty TNHH Tôm giống Vĩnh Hưng

Thôn Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Hảo - Tuy Phong - Bình Thuận

 

100

DNTN Tôm giống Long Phú

Thôn Vĩnh Tiến - xã Vĩnh Tân - Tuy Phong - Bình Thuận

 

101

CÔNG TY TNHH MTV HẢI SẢN PHAN THIẾT

49 Lâm Đình Trúc, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

0252.3719127

102

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN THANH QUANG

Khu phố 5, Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

 

103

CÔNG TY TNHH TM - DV HOÀNG LINH

Số 188/4 Võ Thị Sáu, Khu phố 4, Phường Hưng Long, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

0252.3825556

104

CÔNG TY TNHH THU MUA CHẾ BIẾN HẢI SẢN PHƯỚC ẢNH

Thôn Triều Dương , Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

0908755430

105

DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DỊCH VỤ TẤN CƯỜNG

Thôn 5, Xã Gia An, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

 

106

Cty Cổ Phần Nông Nghiệp Kim Thái

C6, 7,dg N4, KCN Hàm Kiệm 1

0979633879

107

CÔNG TY TNHH RƯỢU THANH LONG BÌNH THUẬN

L1-20 Phạm Hùng, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

0937.170377

108

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP LI HI VI CO

689 Trần Hưng Đạo , Phường Đức Long, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

 

109

CÔNG TY TNHH GẠCH TUYNEL PHƯƠNG NGÂN

Khu phố 1, Thị Trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

 

110

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP VÂN DƯƠNG

Số 13 thôn 1, Xã Bình Thạnh, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

 

111

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AZ VIỆT NAM

Lô 29, thôn Vĩnh Hưng, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

 

112

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÀM CƯỜNG

F49 Hùng Vương, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

 

113

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG GREENLAND

Thôn Phú Nhang, Xã Hàm Hiệp, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

 

114

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP YẾN LÂM

175A Nguyễn Thị Định, KP5, Thị Trấn Võ Xu, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận

 

115

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN SƠN MỸ BÌNH THUẬN

Thôn 1 KCN Sơn Mỹ, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

 

116

CÔNG TY TNHH MTV THU MUA VÀ CHẾ BIẾN HẢI SẢN HẢI THÀNH

Khu phố 1, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

 

117

CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIÓ THẾ GIỚI VIỆT

298 thôn Hồng Lâm, Xã Hòa Thắng, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

 

118

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VĨNH HẢO 6

Thôn Vĩnh Hải, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

 

119

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SỐ QUỐC THỊNH

Tổ 9, Thôn Thắng Thuận, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

 

120

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ CỬA BÌNH THUẬN

C1-5,6 Lê Đại Hành, khu phố 6, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

 

121

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN HOÀNG KIM

Thôn Lập Phước, Xã Tân Lập, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

 

122

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG EVERICH BÌNH THUẬN

D16 KDC Tam Biên, KP 14, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

 

123

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TÂN THUẬN PHONG

Km24 - QL1A, Thôn Minh Hòa, Xã Hàm Minh, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

 

124

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SẠCH Q&Q

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

 

125

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ XÂY DỰNG VIỆT NAM

69 Điện Biên Phủ, KP5, Thị Trấn Đức Tài, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận

 

126

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT THÀNH ĐỨC

thôn Phú Khánh, Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

 

127

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG BÁ KHANG

Thôn Kim Bình, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

 

128

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG TÂN

Thôn An Bình, Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

 

129

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TRANG TRẠI LINH XUÂN

Thôn Dốc Đá, Xã Phan Lâm, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

 

130

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HƯNG BÌNH

C26 Lê Quý Đôn, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

 

131

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AMI BẮC BÌNH

364 Trần Hưng Đạo, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

 

132

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐA NĂNG

A6-7 Nguyễn Thị Định, KP3, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

 

133

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN MẶT TRỜI HUY PHƯƠNG

Thôn Hồng Thịnh, Xã Hồng Phong, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

 

134

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SONG LONG

G18 Khu phố 2, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

 

135

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO NHẬT QUANG

203 Nguyễn Hội, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

 

136

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SẠCH 194

264 Quốc lộ 1A, Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

 

137

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SUNRISE

Xóm 3, Xã Hòa Minh, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

 

138

CÔNG TY TNHH THANH VÂN BAKERY

Z19 KDC Trung tâm thương mại Bắc Phan Thiết, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

 

139

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - TOÀN CẦU - BÌNH THUẬN

Thôn 4, Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

 

140

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAM TUY PHONG

Xóm 1, Quốc lộ 1A, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

 

141

CÔNG TY TNHH SINH HỌC TỰ NHIÊN BÌNH THUẬN

Thôn Thiện Trung, Xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

 

142

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO SƠN MỸ

Đại lộ Hùng Vương, Khu phố 5, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

 

143

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SƠN HẰNG

Số 10 Lê Minh Công, Khu phố 3, Phường Phước Lộc, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận

 

144

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANG MÁY NHÂN TRÍ

Khu phố 4, Thị Trấn Tân Minh, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

 

145

CÔNG TY TNHH TÔM SIS VIỆT NAM

Thôn Vĩnh Tiến , Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

 

146

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀNG KHANG BÌNH THUẬN

Thôn Cô Kiều, Xã Tân Thắng, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

 

147

CÔNG TY TNHH GREEN GURU

Thôn Thiện Sơn, Xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

 

148

CÔNG TY TNHH DAEYOUNG TRANS VINA

Z30A, Thôn Nam Hà, Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận

 

149

CÔNG TY TNHH MÔT THÀNH VIÊN VINA YOUNGJIN MESH

Đường Z30A, Thôn Nam Hà, Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận

 

150

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ THÀNH TRUNG PHÚ

Số 135, đường Lý Thái Tổ, thôn Hiệp An, Xã Tân Tiến, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận

 

151

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP SẠCH KIM NHẬT THUẬN

Thôn Phú Nghĩa, Xã Hàm Cường, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

 

152

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT PHỐI PHỐI

669 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

 

153

CÔNG TY TNHH MTV NAM VIỆT PHAN LÂM

F47 Hùng Vương, Khu phố 4, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

 

154

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MẶT TRỜI VNECO - HÒA THẮNG

 Thôn Hồng Chính, Xã Hòa Thắng, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

 

155

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRÁI CÂY JIN GUO YUAN (VIỆT NAM)

Lô 6/4, khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2, Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

 

156

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THANH TRIỀU

212 đường 19/4, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

 

157

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY LẮP 55538

77 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

 

158

CÔNG TY TNHH TÔM GIỐNG KHAI LONG

Số 236, Thôn Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

 

159

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SẮT MỸ THUẬT CHÂU ÂU

276/2 đường Trần Quý Cáp, Xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

 

160

CÔNG TY TNHH ĐTXL - TMDV THUẬN PHÚ THÀNH

77 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

 

161

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NAM VIỆT BÌNH THUẬN

Hùng Vương II, Khu phố 6, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

 

162

CÔNG TY TNHH GẠCH KHÔNG NUNG HẢI HÒA PHÁT

Khu phố 3, Thị Trấn Võ Xu, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận

 

163

CÔNG TY TNHH MINH ĐẠT BÌNH THUẬN

09 đường Phạm Hùng, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

 

164

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT AN KHANG BÌNH THUẬN

Khu phố Lương Nam, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

 

165

CÔNG TY TNHH SOLAR POWER KIỀU THI BÌNH THUẬN

Thôn Hồng Lâm, Xã Hòa Thắng, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

 

166

CÔNG TY TNHH SOLAR ANNA

Thôn Hồng Lâm, Xã Hòa Thắng, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

 

167

CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN ĐẠI THÀNH CÔNG

Số 276 thôn Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

 

168

DNTN Mai Hương

127 Nguyễn Hội - Phan Thiết

Khương: 0919.011.678

169

CÔNG TY TNHH SXTM DVXD VTBB PHÚC AN

Thôn Minh Hòa, Xã Hàm Minh, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

 

170

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN SỐ 8 BÌNH THUẬN

77 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

3401153425

171

CÔNG TY TNHH ĐỨC PHÚ GIA BÌNH THUẬN

77 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

3401153418

172

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN XUÂN TOÀN

Số 17 đường 19/4, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

 

173

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG HẢI HƯNG

30 Điện Biên Phủ, Thị Trấn Đức Tài, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận

 

174

CÔNG TY TNHH THIÊN NHẬT NĂNG

F49 Hùng Vương, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

 

175

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH HOFFMAN NHẬT TRƯỜNG

Thôn Suối Tứ, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

 

176

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THUẬN TIẾN BÌNH THUẬN

Tổ 3, Thôn Tiến Hưng, Xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

 

177

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH HOÀNG SƠN

Thôn An Bình, Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

 

178

CÔNG TY TNHH MÔT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO BÌNH THUẬN

64-66 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thị Trấn Liên Hương, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

 

179

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHƯƠNG NGỌC ANH

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

 

180

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG MINH QUÝ

Thôn 6, Xã Vũ Hoà, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận

 

181

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ CHẾ BIẾN GỖ GHÉP ĐẠI NGÀN

Thôn Ninh Thuận, Xã Hàm Chính, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

 

182

CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIÓ HỒNG PHONG 1

K60 Khu trung tâm thương mại Bắc Phan Thiết, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

 

183

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO BÌNH TÂN

Thôn Nghĩa Bình, Xã Bình Tân, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

 

184

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MẶT TRỜI TRƯỜNG LỘC - BÌNH THUẬN

305B Thủ Khoa Huân, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

 

185

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG EVERICH BÌNH THUẬN

D16 KDC Tam Biên, KP 14, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

 

186

CÔNG TY TNHH MTV NAM VIỆT PHAN LÂM

F47 Hùng Vương, Khu phố 4, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

 

187

CÔNG TY TNHH THÊU RUY BĂNG SVI

62 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Tân An, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận

 

188

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THANH TRIỀU

212 đường 19/4, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

 

189

CÔNG TY TNHH P & DM

Lô 3/6 Khu Công Nghiệp Phan Thiết - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

 

190

CÔNG TY TNHH VIỆT MỸ

Lô 2/13 Khu Công Nghiệp Phan Thiết - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

 

191

DNTN AN BÌNH

Lô 2/17 Khu Công Nghiệp Phan Thiết - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

 

192

CÔNG TY TNHH - TM LIM HỒNG

Lô số 14 - Khu Công Nghiệp Phan Thiết - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

 

193

CÔNG TY TNHH LỤC ĐỘ

Lô 4/1 Khu Công Nghiệp Phan Thiết - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

 

194

CTY TNHH HÒA THỊNH

Lô 2/11 Khu Công nghiệp Phan Thiết - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

 

195

CÔNG TY TNHH PNP VIỆT NAM

Lô 2/1 - Khu Công Nghiệp Phan Thiết - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

 

197

DNTN HỮU NGHỊ

LÔ A2 KCN CHẾ BIẾN THỦY SẢN PHÍA NAM P.LẠC ĐẠO, TP.PHAN THIẾT, BÌNH THUẬN

 

199

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT NƯỚC MẮM VIFISA

Số 101 Ngô Sỹ Liên, Khu phố 2, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

 

200

CÔNG TY TNHH TIỀN LÊ

Số 255 Bùi Thị Xuân, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

 

201

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐỒNG TIẾN

Số 127/2 Lê Hồng Phong, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

 

202

CÔNG TY TNHH PHÚ ĐẠT

Khu thương mại dịch vụ Hàm Thắng, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

 

203

CÔNG TY TNHH THẠNH LONG

Số 110 Trưng Trắc, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

 

204

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT NƯỚC MẮM KIM NGƯ

Lô 12 A khu quy hoạch sản xuất nước mắm Phú Hài, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

 

205

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG VŨ

116 Thủ Khoa Huân, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

 

206

CÔNG TY TNHH THIÊN THUẬN TƯỜNG

Thôn Bình An 2, Xã Tân Bình, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

 

207

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG LÂM PHÁT

Thôn 3, Xã Đức Bình, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

 

208

CÔNG TY TNHH HOÀ HIẾN

Thôn Triều Dương , Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

 

209

DOANH NGHIỆP TN NƯỚC ĐÁ THÀNH CÔNG

Khu A, Khu chế biến thủy sản Nam cảng cá Phan Thiết, Phường Lạc Đạo, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

0252.820446

210

Công ty TNHH MTV thủy sản Ngân Hoa

Khu phố 6 - Bình Tân - LaGi

 

211

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HỒNG PHÚ

Khu chế biến thủy sản Nam cảng cá Phan Thiết, Phường Lạc Đạo, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

0252.3816957 - 3815646

212

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VĨNH TRINH

147 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Đức Tài, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

 

213

CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU THUỶ SẢN HẢI VIỆT

A6 Cổng số 2 Cảng cá Phan Thiết, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

0252.3814746

214

CÔNG TY TNHH NGUỒN TRẦM HƯƠNG

Thôn Lạc Hoá, Thị Trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

 

215

CÔNG TY TNHH BẢO ANH

137 Quốc lộ 55, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

0252.565026

216

CÔNG TY TNHH TM - DV - SX DŨNG TRINH

Thôn 1, Xã Hàm Đức, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

0252.3626440

217

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHOÁNG SẢN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HỒNG GIA

Số 10 Lê Văn Phấn, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

0252.500168

218

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG

N31-N32 khu dân cư Nguyễn Thái Học, Phường Tân An, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

0252.3870633

219

Công ty TNHH MTV chế biến bán buôn nước mắm Xuân Hoàng

Lô B4 Khu quy hoạch chế biến nước mắm Phú Hài - Phan Thiết

 

220

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI TÍN NGHĨA

Km 06 đường Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

0252.866443

221

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH HÀ

Số 171 Lê Hồng Phong, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

0252.3822799

222

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC DUYÊN THỊNH

Thôn Phú Hưng, Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

0252.3898602

223

CÔNG TY TNHH MÔT THÀNH VIÊN NGỌC ĐIỆP

Số 108 Trần Quý Cáp, Phường Đức Long, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

0252.3814151

224

DNTN nước mắm Phan Thiết- Mũi Né

Lô A8 -47,48 Khu quy hoạch CBNM Phú Hài

Hùng: 0989.173.922

225

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BÌNH THUẬN

Số 01 Từ Văn Tư, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

0252.3816108

226

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ

Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

0252.3870935

227

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRƯỜNG HẢI BÌNH THUẬN

Số 47/4 Bác Ái, Khu phố 3, Phường Phước Hội, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

 

228

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VNPE

Số 57 Quang Trung, Thị Trấn Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

 

229

CÔNG TY CP NƯỚC MẮM PHÚ HÀI - PHAN THIẾT

Lô C3, Khu chế biến nước mắm Phú Hài, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

0252.3811646

230

Công ty TNHH chế biến hải sản Phú Tân

Khu phố 8 - Phước Hội - LaGi - Bình Thuận

0933762118

 

PHƯƠNG ÁN

ĐIỀU TRA TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2018
(Ban hành theo Quyết định số 1415 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU ĐIỀU TRA

1. Mục đích

Thu thập thông tin về nguồn nhân lực, hạ tầng cơ sở, tài chính, thông tin và các tiềm lực khoa học công nghệ khác phục vụ phân tích thông tin quy hoạch và xây dựng chiến lược, từ đó đưa ra chính sách phục vụ quản lý Điều hành hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu điều tra

Việc thu thập thông tin phải thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; thông tin thu thập được phản ánh xác thực và khách quan nhất về hoạt động khoa học công nghệ của các doanh nghiệp; Cơ sở dữ liệu điều tra phải đảm bảo tính chính xác, kịp thời, bao quát đại diện, đảm bảo tiến độ được giao.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ VÀ PHẠM VI ĐIỀU TRA

1. Đối tượng, đơn vị Điều tra

- Đối tượng điều tra tiềm lực về khoa học và công nghệ là các doanh nghiệp hoạt động sản xuất trong các lĩnh vực thủy sản, nông sản, công nghiệp, xây dựng, thương nghiệp, xuất khẩu, dịch vụ,… có sự tác động của khoa học và công nghệ.

- Đơn vị điều tra là các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp. Bao gồm các doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Công ty Cổ phần và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

2. Phạm vi và lĩnh vực điều tra

- Phạm vi điều tra: Các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

- Lĩnh vực điều tra: Điều tra các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI (Danh sách đính kèm) có sự tác động của khoa học và công nghệ (khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y-dược, khoa học nông nghiệp, khoa học xã hội, khoa học nhân văn).

III. THỜI GIAN ĐIỀU TRA

1. Thời gian điều tra, thu thập thông tin: 06 tháng, bắt đầu từ tháng 6/2018.

2. Thời gian tổng hợp, xử lý số liệu, báo cáo: 01 tháng, từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/12/2018.

IV. NỘI DUNG ĐIỀU TRA, PHIẾU ĐIỀU TRA

1 Nội dung Điều tra:

- Thông tin chung về đơn vị: Thông tin về đơn vị, nguồn nhân lực của đơn vị, loại hình kinh tế của đơn vị, lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh chính.

- Thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ: Tổ chức khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, tổng kinh phí đầu tư cho các hoạt động khoa học và công nghệ, Nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo, Hệ thống quản lý chất lượng, công cụ nâng cao năng suất, chất lượng, tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật sản phẩm hàng hóa, Hoạt động sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp,...

2. Phiếu điều tra

Điều tra về tiềm lực khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp năm 2018 sử dụng 01 loại phiếu: Phiếu 1/ĐTTLKHCN /2018 - Phiếu điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp năm 2018 (Phụ lục kèm theo).

V. PHÂN LOẠI, DANH MỤC ÁP DỤNG CHO CUỘC ĐIỀU TRA

1. Cuộc Điều tra tiềm lực Khoa học và Công nghệ các doanh nghiệp năm 2018 là cuộc điều tra thống kê ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia nhằm thu thập thông tin có tính chất đặc thù phục vụ yêu cầu quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 30 của Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015.

2. Cuộc điều tra sử dụng các bảng danh mục sau:

(1) Bảng phân ngành kinh tế: Áp dụng Bảng Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ (VSIC 2007) và Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(2) Danh mục các đơn vị hành chính: Áp dụng Bảng danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ và được cập nhật đến thời điểm 31/12/2017.

VI. LOẠI ĐIỀU TRA, PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN

1. Loại Điều tra

Điều tra chọn mẫu trong phạm vi các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI có sự tác động của khoa học và công nghệ.

Phương pháp chọn mẫu:

- Xác định quy mô mẫu:

Quy mô mẫu được xác định theo công thức:

Trong đó:

N: Là số đơn vị tổng thể mẫu

N: Là số đơn vị tổng thể chung

x: Là phạm vi sai số chọn mẫu

z : Là giá trị phân phối tương ứng với độ tin cậy lựa chọn (nếu độ tin cậy 95% thì giá trị z = 1,96)

p: Là ước tính tỷ lệ % của tổng thể

q = 1 - p: Thường tỷ lệ p và q được ước tính 50%/50% đó là khả năng lớn nhất có thể xảy ra của tổng thể

Tính cỡ mẫu với độ tin cậy 95%, giá trị z tương ứng là 1,96, sai số cho phép nằm trong khoảng +5%. Giả định p*q lớn nhất có thể xảy ra là 0,5*0,5. Với số tổng thể chung: N = 510, cỡ mẫu sẽ được tính là:

Để đảm bảo tính đại diện tốt hơn, chọn cỡ mẫu là 230.

2. Phương pháp thu thập thông tin

Thu thập thông tin theo hai phương pháp:

- Phương pháp gián tiếp: Phương pháp gián tiếp áp dụng đối với đối tượng, đơn vị điều tra có thể tự ghi và trả lời các câu hỏi trong phiếu điều tra và yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp điều tra gửi phiếu điều tra về cơ quan điều tra theo đúng nội dung và thời gian quy định của Phương án điều tra.

- Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: Điều tra viên trực tiếp đến tiếp xúc với các cá nhân thuộc đối tượng điều tra giới thiệu mục đích, ý nghĩa, nội dung và cùng với họ ghi thông tin vào phiếu điều tra.

VII. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ THÔNG TIN VÀ TỔNG HỢP SỐ LIỆU ĐIỀU TRA

1. Phương pháp xử lý thông tin

Cuộc Điều tra được xử lý tổng hợp tập trung bằng máy tính, nhập tin bằng bàn phím trên phần mềm thống kê phân tích dữ liệu (SPSS).

2. Quy trình và cách thức tổng hợp số liệu điều tra

Các điều tra viên có trách nhiệm thu thập phiếu điều tra đúng trong danh sách và lĩnh vực điều tra; Kiểm tra, đối chiếu số liệu trước khi gửi về Sở Khoa học và Công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức, chỉ đạo và triển khai công tác xử lý toàn bộ số liệu điều tra tiềm lực Khoa học và Công nghệ năm 2018.

3. Báo cáo điều tra

Dữ liệu sẽ được tự động phân tích bằng phần mềm và tổng hợp bằng báo cáo điều tra.

VIII. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH

1. Tháng 6 -11/2018: Chuẩn bị và lập phương án, phiếu điều tra và lập danh sách đối tượng điều tra; tiến hành điều tra, thu thập thông tin.

2. Tháng 12/2018: Nhập tin, xử lý, tổng hợp và báo cáo kết quả điều tra, gồm:

- Kiểm tra, làm sạch phiếu;

- Tổng hợp kết quả đầu điều tra;

- Nhập tin phiếu điều tra;

- Xử lý, tổng hợp số liệu các kết quả điều tra;

- Viết báo cáo phân tích, tổng hợp kết quả điều tra;

- In ấn số liệu kết quả điều tra, các báo cáo phân tích, tổng hợp.

3. Triển khai thu thập số liệu: Bắt đầu vào ngày 10/6/2018.

- Thông báo trước cho các tổ chức, doanh nghiệp được điều tra và các đối tượng điều tra viên cần gặp về ngày, giờ điều tra viên đến điều tra.

- Trong quá trình thu thập thông tin, nếu chưa rõ, điều tra viên cần hướng dẫn để các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp hoặc giải thích để hoàn thiện phiếu điều tra. Điều tra viên chỉ ghi vào phiếu những thông tin trung thực và đã được kiểm tra. Điều tra viên tuyệt đối không được tự ý ghi chép vào phiếu những thông tin giả tạo, sai sự thật dưới mọi hình thức.

4. Xử lý số liệu tổng hợp

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức, chỉ đạo và xử lý toàn bộ số liệu điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp năm 2018.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác tổ chức thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp năm 2018 theo đúng kế hoạch, nội dung và phương án quy định.

Địa chỉ liên lạc:

Sở Khoa học và Công nghệ

08 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

ĐT: 0252.3832247, Email: thucnh@skhcn.binhthuan.gov.vn

2. Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra

Nhằm bảo đảm chất lượng của cuộc Điều tra, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc giám sát, kiểm tra kết quả thường xuyên hoặc đột xuất trong suốt thời gian thu thập, tổng hợp số liệu điều tra trên địa bàn tỉnh.

Nội dung giám sát, kiểm tra, thanh tra gồm: Giám sát, kiểm tra việc lập danh sách đối tượng điều tra, số lượng và chất lượng phiếu, cách hỏi và ghi phiếu của từng điều tra viên, tính logic giữa các cột, dòng, các chỉ tiêu, quan hệ giữa các biểu, kiểm tra số học, đơn vị tính, kiểm tra thực địa tại địa bàn...

Hình thức giám sát, kiểm tra: Kiểm tra chéo, cấp trên giám sát, kiểm tra cấp dưới, kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất, kiểm tra trọng điểm, tổng kiểm tra trước khi nghiệm thu. Tổ công tác kiểm tra điển hình việc tổ chức và thực hiện điều tra tại các tổ chức, doanh nghiệp để phát hiện và giải quyết tại chỗ, kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình điều tra.

Nhằm bảo đảm chất lượng của thông tin thu thập tại địa bàn trước khi nghiệm thu, bàn giao, điều tra viên phải đặc biệt lưu ý đến trách nhiệm kiểm tra tất cả các phiếu điều tra cả về nội dung, phương pháp tính, tính logic, kiểm tra số học, các quy định hành chính bắt buộc (chữ ký...). /.

 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

Về tiềm lực khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2018

A. Thông tin chung về đơn vị:

1. Thông tin về đơn vị:

- Tên đơn vị:..........................................................................................................................

- Mã số thuế của doanh nghiệp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Địa chỉ (Thôn, khu phố, số nhà, đường phố):

.......................................................................................................................

+ Huyện, thị xã, thành phố: ........................................................

 

 

 

 

 

+ Xã, phường, thị trấn: ..............................................................

 

 

 

 

 

- Số điện thoại:...............................................; Số fax:..........................................................

- Địa chỉ email:......................................................................................................................

- Website:..............................................................................................................................

- Năm thành lập:...................................................................................................................

2. Thông tin về nguồn nhân lực của đơn vị:

- Họ và tên thủ trưởng của đơn vị:.........................................................................................

- Số điện thoại liên hệ:...........................................................................................................

- Tổng số nhân lực trong đơn vị:………………. người.

- Trong đó:

+ Tiến sỹ:………………….. Người;

+ Thạc sỹ:………………… Người;

+ Đại học:…………………..Người;

+ Cao đẳng:……………….. Người;

+ Trung cấp:……………….. Người;

+ Công nhân kỹ thuật, nhân viên:…………. Người.

(Lưu ý: Đối với những người có trình độ chuyên khoa I, chuyên khoa II thì được thống kê vào nội dung đại học).

3. Loại hình kinh tế của đơn vị: (đánh dấu (X) vào một ô lựa chọn)

- Doanh nghiệp nhà nước          □

- Doanh nghiệp tư nhân             □

- Doanh nghiệp TNHH                □

- Công ty cổ phần                     □

- Doanh nghiệp FDI                   □

4. Lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh chính (Là lĩnh vực tạo ra giá trị sản xuất là lớn nhất. Nếu không xác định được giá trị sản xuất thì dựa vào doanh thu lớn nhất hoặc lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nhất): ..............................................................................................

....................................................................................................................

 

 

 

 

 

- Lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh khác (nếu có, nêu cụ thể từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh):

+ Ngành: ................................................................................................

 

 

 

 

 

+ Ngành: ................................................................................................

 

 

 

 

 

+ Ngành: ................................................................................................

 

 

 

 

 

B. Thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ:

1. Doanh nghiệp đã thành lập Tổ chức khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp chưa?

(đánh dấu (X) vào một ô lựa chọn):          Rồi □;                        Chưa □

1.1. Nếu rồi thì ghi cụ thể tên Tổ chức khoa học và công nghệ:……………………….

……………:…………………………………………………………………………………..

1.2 Tổng số lao động trong tổ chức khoa học và công nghệ:………………….

1.3. Chức năng, nhiệm vụ:

- Nghiên cứu- phát triển                     □;                - Tư vấn                   □

- Phòng thử nghiệm, phân tích           □;                - Loại hình khác        □

1.4. Tình hình và kết quả hoạt động của Tổ chức KH&CN, theo đánh giá của DN:

Tốt □;                Khá □;               Bình thường □;           Yếu □;               Kém □

2. Doanh nghiệp đã thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ chưa? (đánh dấu (X)

vào một ô lựa chọn): Rồi □;                    Chưa □

Nếu có từ nguồn nào?

+ Trích 10% lợi nhuận trước thuế theo Luật Doanh nghiệp □     + Nguồn khác   □

3. Tổng kinh phí đầu tư cho các hoạt động khoa học và công nghệ từ 2016 đến năm

2017):……….. ….….triệu đồng (Không bao gồm kinh phí đầu tư xây dựng mặt bằng sản xuất, mua máy móc, thiết bị ). Trong đó:

Nội dung

Số tiền

1. Vốn của doanh nghiệp

 

2. Vốn vay

 

3. Ngân sách nhà nước hỗ trợ

 

4. Huy động từ các nguồn khác

 

4. Tổng kinh phí hiện có của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ:……triệu đồng.

- Đã chi cho các hoạt động khoa học và công nghệ nào dưới đây: (đánh dấu (X) vào các ô lựa chọn)

+ Nghiên cứu - phát triển và đổi mới sáng tạo                                                            □

+ Về đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ                                                       □

+ Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng; công cụ nâng cao năng suất, chất lượng     □

+ Hoạt động bảo hộ và phát triển tài sản sở hữu trí tuệ                                               □

+ Các hoạt động khoa học và công nghệ khác                                                           □

5. Nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo:

Nội dung

Số lượng

1. Nghiên cứu chế tạo, sản xuất ra sản phẩm mới

 

2. Nghiên cứu cải tiến kiểu dáng sản phẩm, sáng kiến.

 

3. Nghiên cứu cải tiến công nghệ

 

4. Cải tiến qui trình và tổ chức sản xuất

 

5. Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

 

6. Về đổi mới công nghệ, tiếp nhận chuyển giao công nghệ:

Nội dung

Số lượng

Cụ thể về công nghệ và tổ chức chuyển giao cho đơn vị

1. Số công nghệ tiếp nhận

- Trong nước

 

............................................................

............................................................

............................................................

- Ngoài nước

 

............................................................

............................................................

............................................................

2. Số công nghệ chuyển giao

- Trong nước

 

............................................................

............................................................

............................................................

- Ngoài nước

 

............................................................

............................................................

............................................................

3. Đơn vị có làm thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ không?

 

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

7. Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng; công cụ nâng cao năng suất, chất lượng

Nội dung

Không

Cụ thể

1. Hệ thống quản lý sản xuất: Đã xây dựng và áp dụng theo ISO 9001 hoặc HACCP, SA 8000, GMP…

 

 

 

2. Hệ thống năng lực bảo vệ môi trường ISO 14001

 

 

 

3. Các hệ thống quản lý chất lượng; công cụ nâng cao năng suất, chất lượng khác mà đơn vị đã áp dụng

 

 

 

8. Về tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật sản phẩm hàng hóa

Nội dung

Số lượng

1. Số tiêu chuẩn cơ sở mà doanh nghiệp đã xây dựng

 

2. Số sản phẩm doanh nghiệp đã công bố chất lượng

 

3. Số sản phẩm của doanh nghiệp đã được chứng nhận hợp chuẩn, hợp qui

 

9. Hoạt động sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, được bảo hộ:

Hoạt động sở hữu trí tuệ

Số lượng

Cụ thể

Sáng chế, giải pháp hữu ích

 

 

Kiểu dáng công nghiệp

 

 

Nhãn hiệu

 

 

10. Những mặt thuận lợi và khó khăn về hoạt động khoa học và công nghệ trong đơn vị:

(đánh dấu (X) vào các ô lựa chọn)

a) Thuận lợi:

+ Môi trường pháp lý thuận lợi. □

+ Được sự quan tâm và hỗ trợ trực tiếp của nhà nước □

+ Hỗ trợ các Hiệp Hội doanh nghiệp, Hội nghề nghiệp về hoạt động khoa học và công

nghệ □

+ Điều kiện thuận lợi của đơn vị: (ghi cụ thể những mặt thuận lợi)

. Về nhân lực: ......................................................................................................

. Về tài chính: .......................................................................................................

. Thuận lợi khác: ..................................................................................................

b) Khó khăn:

+ Chưa tiếp cận được các chính sách hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ □

+ Các cơ quan nhà nước chưa hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ cho đơn vị □

+ Những khó khăn thuộc về doanh nghiệp: (ghi cụ thể những khó khăn)

.Về nhân lực: ......................................................................................................

.Về tài chính: .......................................................................................................

. Khó khăn khác: ..................................................................................................

11. Một số kết quả điển hình về hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị trong thời gian 02 năm 2016-2017:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

12. Những thành tích về hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp trong thời gian 02 năm 2016-2017: (đánh dấu (X) vào các ô lựa chọn)

+ Giải thưởng chất lượng Việt Nam                                □

+ Hàng Việt Nam chất lượng cao                                   □

+ Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến            □

+ Nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ        □

+ Các lĩnh vực khác: ………………………………………………………………………..

STT

Thành tích

Số lượng

1

 

 

2

 

 

3

 

 

…..

 

 

13. Thông tin Phòng, ban/ đơn vị nào của đơn vị làm đầu mối để tham mưu giúp lãnh đạo tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ:

- Tên phòng, ban/đơn vị:………………………………………………………..

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………..

- Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………..

14. Những đề xuất, kiến nghị (nêu cụ thể):

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

 


Người ghi phiếu khảo sát

(Họ tên và chữ ký)

…….., ngày …..tháng …..năm 2018
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký tên và đóng dấu)

 

Số điện thoại liên hệ: ………………..

* Một số lư u ý:

- Các thông tin cung cấp theo phiếu này chỉ nhằm phục vụ công tác thống kê và được bảo mật theo quy định.

- Thời gian thu thập số liệu:02 năm, kể từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2017.