Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1403/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 334/TTr-CP ngày 17/7/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1403/QĐ-CTN ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch nước)

1.

Vũ Thị Thúy, sinh ngày 10/3/1990 tại Ninh Bình

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Hiện trú tại: Fukuoka-ken, Asakura-shi, Komo 376-1, Nhật Bản

Hộ chiếu số B7410276 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 31/01/2013

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 12, xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Giới tính: Nữ

2.

Nguyễn Thị Minh Tâm, sinh ngày 08/4/1988 tại Quảng Nam

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Hiện trú tại: Tokyo-to, Shinagawa-ku, Gotanda 7-24-14-203, Nhật Bản

Hộ chiếu số N1854177 do Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cấp ngày 21/11/2017

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 144 Trần Phú, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Giới tính: Nữ