Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1403/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG BỊ XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ;

n cứ Thông tư số 07/2020/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng quy định tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách, giao, mua sắm, bố trí, quản lý, sử dụng, xử lý xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế.

- Số lượng xe ô tô chuyên dùng quy định tại Quyết định này là số lượng tối đa được sử dụng tại đơn vị.

- Mức giá mua xe ô tô căn cứ theo giá bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm, đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe.

- Nguồn kinh phí mua xe ô tô trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp của đơn vị được phép sử dụng theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị được trang bị xe ô tô theo quy định tại Quyết định này ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng, thực hiện việc quản lý, sử dụng xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức và công khai, minh bạch, đảm bảo hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng

 

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG BỊ XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số 1403/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Đơn vị sử dụng

Chủng loại

Định mức

Chủng loại

Ghi chú

1

Đại học Thái Nguyên - Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược

Xe ô tô cứu thương

01

Xe ô tô cứu thương thông thường

Phục vụ cấp cứu bệnh nhân

Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế

01

Xe chuyên dùng có thiết bị để chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến

Phục vụ chuyển giao, đào tạo tại các tuyến, tại các cơ sở y tế cộng đồng

2

Đại học Huế - Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược

Xe ô tô cứu thương

03

Xe ô tô cứu thương thông thường

Phục vụ cấp cứu bệnh nhân

Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế

01

Xe chuyên dùng có thiết bị để chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến

Phục vụ chuyển giao, đào tạo tại các tuyến, tại các cơ sở y tế cộng đồng

3

Trường Đại học Tây Nguyên

Xe ô tô cứu thương

01

Xe ô tô cứu thương thông thường

Phục vụ cấp cứu bệnh nhân

Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế

01

Xe vận chuyển người bệnh

Phục vụ vận chuyển bệnh nhân

Ghi chú: Xe ô tô cứu thương thông thường đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 27/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương.