Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1401/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/ 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Thông tư số 05/20201TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông;

Căn cứ Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 723/TTr-SGDĐT ngày 08/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3; 
- Bộ GD&ĐT;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- Ban TG Tỉnh ủy;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K9.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hải Giang

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 19/4/ 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

A. Căn cứ để xây dựng kế hoạch:

Kế hoạch Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Kỳ thi) được thực hiện theo quy định tại các văn bản dưới đây:

- Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Thông tư số 05/20201TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông;

- Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

B. Nội dung:

1. Tổ chức Hội đồng thi

Toàn tỉnh sẽ tổ chức 01 Hội đồng thi để tổ chức Kỳ thi cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định thành lập Hội đồng thi và các ban của Hội đồng thi để thực hiện các công việc của Kỳ thi; quyết định số điểm thi và số lượng thành viên của hội đồng thi theo đúng quy định tại Quy chế thi.

2. Đăng ký dự thi

- Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định các điểm đăng ký dự thi, các điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi đảm bảo thuận tiện cho thí sinh.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường trung học phổ thông (THPT), Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là đơn vị dự thi) tổ chức cho các đối tượng đăng ký dự thi (ĐKDT) theo quy định tại Điều 12, Điều 13 của Quy chế thi. Lưu ý một số điểm sau:

+ Chịu trách nhiệm phát hành và hướng dẫn thí sinh điền vào “Phiếu đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng” (gọi tắt là Phiếu ĐKDT) đầy đủ và đúng các thông tin, đặc biệt chú ý rà soát thông tin về đối tượng ưu tiên và khu vực tuyển sinh trong việc xét tuyển vào đại học, cao đẳng; hướng dẫn thí sinh điền vào “Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp trung học phổ thông” đảm bảo chính xác, đặc biệt là thông tin về kết quả học tập và rèn luyện lớp 12, diện ưu tiên, khuyến khích để xác định đúng diện ưu tiên và cộng điểm khuyến khích (nếu có) trong xét tốt nghiệp THPT;

+ Xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh. Tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ ĐKDT không hợp lệ;

+ Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc ĐKDT (nơi đón tiếp thí sinh đến đăng ký, máy ảnh, máy vi tính, Phiếu ĐKDT, Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, túi hồ sơ...);

+ Tổ chức kiểm tra, kiểm tra chéo thông tin thí sinh ĐKDT, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, đặc biệt lưu ý các thông tin về đối tượng ưu tiên và khu vực tuyển sinh trong việc xét tuyển vào đại học, cao đẳng và thông tin về diện ưu tiên, điểm khuyến khích trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị dự thi cần nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và đảm bảo Lịch công tác của Kỳ thi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Một số mốc thời gian cần chú ý:

+ Từ ngày 27/4/2021 đến ngày 11/5/2021, các đơn vị ĐKDT thực hiện: thu hồ sơ ĐKDT, nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý thi; Sau khi đã nhập xong dữ liệu, tổ chức in thông tin ĐKDT của thí sinh để tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận. Sau ngày 11/5/2021, thí sinh không được thay đổi Điểm thi và các thông tin về Bài thi, Môn thi đã đăng ký. Hoàn thành việc nhập Hồ sơ ĐKDT trước ngày 19/5/2021.

+ Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị dự thi kiểm tra, kiểm tra chéo thông tin, bàn giao danh sách và phiếu ĐKDT cho Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 27/5/2021.

+ Đến ngày 01/6/2021, các đơn vị ĐKDT hoàn thành việc: thu Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT kèm theo; nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm quản lý thi; tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận.

+ Chậm nhất ngày 04/6/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành việc cập nhật báo cáo trước kỳ thi vào hệ thống phần mềm Quản lý thi và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

+ Các đơn vị ĐKDT phải thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi trước ngày 04/6/2021.

3. Lịch thi

Ngày

Buổi

Bài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

06/7/2021

SÁNG

08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi

CHIỀU

14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi

07/7/2021

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

CHIỀU

Toán

90 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

08/7/2021

SÁNG

Bài thi KHTN

Vật lí

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Hóa học

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Sinh học

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

Bài thi KHXH

Lịch sử

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Địa lí

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Giáo dục công dân

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

09/7/2021

SÁNG

Dự phòng

 

 

 

4. Các phần mềm dùng trong Kỳ thi

Sử dụng các phần mềm trong Kỳ thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp:

- Phần mềm quản lý kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021, Phần mềm hỗ trợ chấm thi tự luận (gọi tắt là hệ thống QLT);

- Phần mềm chấm thi trắc nghiệm.

Các đơn vị phải bảo đảm đúng quy định của Quy chế thi về phân công công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ sử dụng hệ thống QLT, phần mềm chấm thi trắc nghiệm và sử dụng thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin khác phục vụ trong các khâu tổ chức Kỳ thi.

5. In sao đề thi

Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Ban in sao đề thi, Ban vận chuyển đề thi đúng quy định của Quy chế thi để tiến hành in sao và vận chuyển đề thi của Kỳ thi cho tất cả các điểm thi thuộc Hội đồng thi.

Tổ chức việc in sao đề thi theo đúng các quy định trong Quy chế thi và Công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ban in sao đề thi chịu trách nhiệm tổ chức in sao và bàn giao đề thi cho Ban vận chuyển đề thi của Hội đồng thi để giao đề cho các điểm thi trước ngày thi ít nhất 01 ngày.

6. Coi thi

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Ban coi thi đúng quy định của Quy chế thi, điều động, phân công cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi tại Hội đồng thi của tỉnh.

Số điểm thi của Hội đồng thi do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định trên cơ sở tạo điều kiện cho thí sinh tham gia Kỳ thi được thuận tiện và tiết kiệm.

Từ ngày 06/7/2021 đến ngày 08/7/2021 tổ chức công tác coi thi tại các điểm thi theo đúng quy định tại Quy chế thi và Công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Chấm thi và phúc khảo

a) Chấm thi

Các Ban chấm thi (tự luận, trắc nghiệm) của Hội đồng thi chịu trách nhiệm tổ chức chấm thi theo Quy chế thi và Công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Địa điểm chấm thi do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định trên cơ sở đảm bảo cho việc thực hiện chấm thi đúng Quy chế và tiến độ.

Thời gian làm việc của các Ban chấm thi: từ ngày 09/7/2021 và hoàn thành chậm nhất là ngày 24/7/2021.

Công bố kết quả thi vào ngày 26/7/2021.

b) Phúc khảo bài thi

Ban phúc khảo làm việc khi có hồ sơ đăng ký phúc khảo của thí sinh. Địa điểm chấm phúc khảo do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Thời gian và kế hoạch làm việc:

Các đơn vị dự thi nhận đơn và lập danh sách phúc khảo sau khi công bố kết quả thi, cập nhật vào hệ thống QLT chậm nhất là ngày 05/8/2021.

Tổ chức phúc khảo bài thi từ ngày 06/8/2021; chậm nhất đến ngày 16/8/2021 hoàn thành việc phúc khảo; chậm nhất đến ngày 20/8/2021 hoàn thành việc xét công nhận công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo.

8. Công nhận tốt nghiệp

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT và thực hiện việc xét công nhận tốt nghiệp cho thí sinh theo đúng Quy chế và đảm bảo theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Thanh tra, kiểm tra

Căn cứ Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn về công tác thanh tra hiện hành.

11. Lịch làm việc của kỳ thi

Thực hiện theo Phụ lục 1 tại Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

C. Tổ chức thực hiện

1. Ban Chỉ đạo thi của tỉnh

- Chỉ đạo việc tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh theo Điều 7 của Quy chế thi và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xử lý và báo cáo Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia các tình huống phát sinh ngoài Quy chế (nếu có).

- Chỉ đạo, kiểm tra việc phối hợp giữa các ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng thi tổ chức Kỳ thi theo Quy chế thi. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thi trong suốt Kỳ thi.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo và kiểm tra việc hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại học sinh ở các trường phổ thông và trực thuộc; tổ chức việc chuẩn bị hồ sơ, sổ sách và điều kiện về cơ sở vật chất cho Kỳ thi;

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai quán triệt các văn bản về thi; tập huấn nghiệp vụ thi, thanh tra thi; chỉ đạo chặt chẽ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và xét tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021 đảm bảo đúng tiến độ và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh; đề nghị phê duyệt kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của tỉnh;

- Quyết định thành lập Hội đồng thi, các ban của Hội đồng thi để tổ chức thực hiện các công việc của Kỳ thi theo quy định;

- Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức Kỳ thi bao gồm: Chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ tham gia Kỳ thi; công tác chuẩn bị, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, giải quyết các khiếu nại, tố cáo về thi... theo Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp THPT cho thí sinh;

- Chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, thanh tra ở tất cả các khâu của kỳ thi; chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm (nếu có); phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh, các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát phòng nghỉ, phòng trọ, điều kiện sinh hoạt, đi lại, an ninh trật tự,… đáp ứng phục vụ phụ huynh học sinh, thí sinh tham dự Kỳ thi và cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức thi;

- Tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức Kỳ thi ở địa phương, thực hiện việc khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, thí sinh trong phạm vi quyền hạn quy định; đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo Quy chế thi và các quy định của pháp luật đối với những người tham gia làm công tác thi.

3. Các sở, ban ngành liên quan

a. Công an tỉnh: Chịu trách nhiệm chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo các điểm thi lập phương án bảo vệ Kỳ thi; bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là tại các khu vực in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo. Có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với các hiện tượng tiêu cực làm ảnh hưởng đến Kỳ thi;

b. Thanh tra tỉnh: Chịu trách nhiệm thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra các khâu tổ chức Kỳ thi theo đúng Quy chế thi và các công văn hướng dẫn của bộ Giáo dục và Đào tạo;

c. Sở Y tế: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ trong Kỳ thi và thí sinh dự thi; giải quyết các thủ tục cần thiết theo quy định đối với các trường hợp thí sinh ốm đau, nằm viện; chủ động phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra thường xuyên vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn trong thời gian tổ chức Kỳ thi; đặc biệt là công tác hỗ trợ đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid - 19;

d. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch đảm bảo, ưu tiên giải quyết kịp thời và hướng dẫn sử dụng kinh phí cho Kỳ thi đúng quy định;

đ. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong thời gian tổ chức Kỳ thi;

e. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền về Kỳ thi;

g. Công ty Điện lực Bình Định: Có kế hoạch điều phối nhằm đảm bảo nguồn điện trong thời gian tổ chức Kỳ thi. Đặc biệt ưu tiên có điện 100% trong những ngày in sao đề thi tại điểm in sao, các điểm thi trong thời gian thi, địa điểm chấm thi, phúc khảo trong thời gian tổ chức chấm thi, phúc khảo.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt Kỳ thi ở địa phương;

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm ... để tổ chức Kỳ thi đạt kết quả tốt;

- Đối với những huyện miền núi, điều kiện giao thông đi lại khó khăn; cần chủ động có phương án hỗ trợ việc đi lại, ăn ở của thí sinh tham gia Kỳ thi trong mọi tình huống, nhất là trong trường hợp có mưa to, bão lũ..; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thí sinh không tham gia Kỳ thi vì điều kiện đi lại không đảm bảo.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể để các cơ quan, đơn vị , địa phương phối hợp tổ chức thực hiện./.