Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 140-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 1979 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ÁP DỤNG GIÁ CƯỚC VẬN TẢI THỐNG NHẤT Ở CÁC TỈNH MIỀN NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 170-CP ngày 26-11-1964 của Hội đồng Chính phủ ban hành biểu cước vận tải hàng hóa bằng đường sắt, đường ôtô và cơ giới đường sông;
Căn cứ tình hình tổ chức vận tải ở các tỉnh miền Nam sau khi đã cơ bản cải tạo xong lực lượng vận tải tư nhân và thống nhất tiền tệ trong cả nước.
Theo đề nghị của Ủy ban Vật giá Nhà nước và Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thi hành thống nhất ở các tỉnh miền Nam kể từ Quảng Nam – Đà Nẵng trở vào, hệ thống giá cước vận tải hàng hóa bằng đường sắt, đường ôtô và cơ giới đường sông ban hành theo Nghị định số 170-CP ngày 26-11-1964(1) của Hội đồng Chính phủ và hệ thống giá cước hành khách hiện hành ở các tỉnh miền Bắc.

Ủy ban Vật giá Nhà nước và Bộ Giao thông vận tải căn cứ tình hình cụ thể về cấp đường và chênh lệch giá xăng dầu, để hướng dẫn giá cước của các tuyến vận tải cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 2. – Các đồng chí Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ , Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này theo sự hướng dẫn của Ủy ban Vật giá Nhà nước và Bộ Giao thông vận tải.

Điều 3. – Hệ thống giá cước vận tải hàng hóa, hành khách và các giá cước cụ thể nói trên bắt đầu thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 1979.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng

 

(1) In trong Công báo 1964, số 42, trang 792.