Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1374/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 15 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYỂN SINH MẦM NON NĂM HỌC 2021-2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-GDĐT ngày 18/6/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 644/TTr-SGDĐT ngày 02/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyển sinh mầm non năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3; 
- Bộ GDĐT;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- Công an tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K9.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hải Giang

 

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH MẦM NON NĂM HỌC 2021-2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch

Kế hoạch tuyển sinh mầm non năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định được thực hiện theo quy định tại các văn bản dưới đây:

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;

- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

- Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-GDĐT ngày 18/6/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

II. Nội dung

1. Mục đích yêu cầu

a) Huy động tối đa trẻ em độ tuổi từ 03 tháng tuổi đến 5 tuổi trên địa bàn tỉnh vào học tại các cơ sở mầm non và thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

b) Tuyển sinh đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; thực hiện tuyển sinh đúng đối tượng, điều kiện, địa bàn; đảm bảo cân đối quy mô trường, lớp, đội ngũ giáo viên của các cơ sở giáo dục mầm non.

c) Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo thông tin rộng rãi để phụ huynh nắm rõ: địa bàn tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

d) Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, đảm bảo sĩ số ở từng nhóm, lớp theo quy định tại Điều lệ trường mầm non.

2. Phương thức tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh

a) Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

b) Đối tượng tuyển sinh: Trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo

3. Hồ sơ dự tuyển và điều kiện dự tuyển

a) Hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ dự tuyển gồm có:

- Đơn xin nhập học nhà trẻ/mẫu giáo (theo mẫu quy định);

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (bản dấu đỏ hoặc qua chứng thực);

- Bản photo sổ hộ khẩu (không yêu cầu công chứng, chỉ cần mang theo bản chính để đối chiếu).

b) Điều kiện dự tuyển

- Có đủ hồ sơ hợp lệ;

- Trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo.

4. Số lượng và địa bàn tuyển sinh

Các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo quy định tại Điều 15 của Điều lệ trường mầm non. Trường hợp trẻ không trúng tuyển, cha mẹ học sinh rút hồ sơ nộp vào các cơ sở giáo dục mầm non khác để được xét tuyển. Đối với trẻ mẫu giáo trường hợp số trẻ đăng ký nhập học tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi.

5. Cách thức tổ chức tuyển sinh

a) Hội đồng tuyển sinh

Mỗi cơ sở giáo dục mầm non thành lập một hội đồng tuyển sinh, do Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập. Thành phần của Hội đồng tuyển sinh gồm:

- Chủ tịch hội đồng là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng;

- Phó Chủ tịch hội đồng là Phó Hiệu trưởng;

- Thư ký và một số ủy viên.

* Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh

- Kiểm tra hồ sơ dự tuyển của trẻ;

- Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, danh sách trẻ được tuyển;

(Biên bản xét tuyển phải có đủ họ tên, chữ ký của các thành viên Hội đồng; danh sách trẻ được tuyển phải được Chủ tịch Hội đồng ký và ghi rõ họ tên).

- Báo cáo kết quả tuyển sinh cho Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Được sử dụng con dấu của nhà trường vào các văn bản của Hội đồng;

- Kết quả tuyển sinh phải được Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, duyệt chính thức.

b) Thời gian thực hiện

- Phát hành và thu nhận hồ sơ dự tuyển tại các cơ sở giáo dục mầm non từ ngày 16/6/2021 đến ngày 15/7/2021;

- Hội đồng tuyển sinh các cơ sở giáo dục mầm non bắt đầu xét tuyển từ ngày 16/7 đến ngày 22/7/2021;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo bắt đầu xét duyệt kết quả tuyển sinh của các cơ sở giáo dục mầm non từ ngày 23/7/2021 đến ngày 15/8/2021. Thời gian nộp hồ sơ xét duyệt của các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn do Phòng Giáo dục và Đào tạo quy định.

* Hồ sơ tuyển sinh nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo (02 bộ) gồm có:

- Danh sách trẻ được xét tuyển;

- Biên bản xét tuyển của cơ sở giáo dục mầm non;

- Báo cáo tình hình công tác tuyển sinh tại cơ sở giáo dục mầm non.

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển sinh mầm non năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định;

- Hướng dẫn, chỉ đạo, đồng thời thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức tuyển sinh mầm non của các Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện báo cáo và lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định.

2. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Lập kế hoạch tuyển sinh trẻ mầm non, trong đó có phân tuyến tuyển sinh và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ sở giáo dục mầm non; trình UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt; đồng thời, thực hiện hướng dẫn việc tổ chức thực hiện kế hoạch trên địa bàn;

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non thông báo công khai, rộng rãi thông tin tuyển sinh (phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh…);

- Tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non nhằm tăng quy mô tuyển sinh, giảm số học sinh trái tuyến, hạn chế tình trạng quá tải số trẻ/lớp;

- Ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn;

- Phê duyệt kết quả tuyển sinh của từng cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn;

- Thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh cấp học mầm non;

- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật về lưu trữ;

- Báo cáo số lượng tuyển sinh nhà trẻ, mẫu giáo (từng cơ sở giáo dục mầm non) cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh mầm non năm học 2021-2022 trên địa bàn;

- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các phường, xã, thị trấn và các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tổ chức công tác thông tin, truyền thông rộng rãi về Kế hoạch tuyển sinh mầm non năm học 2021-2022 trên địa bàn để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tổ chức tốt công tác tuyển sinh theo đúng Kế hoạch; thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời cho Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.