Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1329/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CẦN THU HÚT TẠI TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng (tại Tờ trình số 124/TTr-SNV ngày 17/5/2018),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục chuyên ngành đào tạo cần thu hút tại tỉnh Sóc Trăng năm 2018, cụ thể như sau:

(Kèm theo danh sách chi tiết)

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thu hút nhân lực trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thu hút nhân lực các ngành thuộc lĩnh vực Y tế, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: TH, HC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hùng

 

DANH MỤC

PHÊ DUYỆT CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO THU HÚT NHÂN LỰC NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

STT

Đơn vị

Chuyên ngành thu hút

Trình độ

Số lượng

Ghi chú

1

Bệnh viện chuyên khoa Sản nhi

Sản

Đại học hoặc Sau đại học

7

 

Nội Nhi

Đại học hoặc Sau đại học

4

Ngoại Nhi

Đại học hoặc Sau đại học

2

Gây mê hồi sức

Đại học hoặc Sau đại học

2

Mắt

Đại học hoặc Sau đại học

1

Tai-Mũi-Họng

Đại học hoặc Sau đại học

1

Chẩn đoán hình ảnh

Đại học hoặc Sau đại học

2

Kiểm soát nhiễm khuẩn

Đại học hoặc Sau đại học

1

2

Trung tâm Y tế huyện Mỹ Tú

Y đa khoa

Đại học

4

 

Y tế công cộng

Đại học

1

 

Trung tâm Y tế huyện Kế Sách

Ngoại khoa

Chuyên khoa I

1

 

Hồi sức cấp cứu

Chuyên khoa I

1

Y đa khoa

Đại học

1

3

Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên

Chẩn đoán hình ảnh học

Sau đại học

1

 

Răng - Hàm - Mặt

Đại học

1

Da liễu

Sau đại học

1

Tai - Mũi- Họng

Sau đại học

1

Mắt

Sau đại học

1

Ngoại Tổng quát

Sau đại học

1

4

Trung tâm Y tế huyện Long Phú

Y đa khoa

Đại học

2

 

Y học dân tộc

Đại học

1

Tai - Mũi- Họng

Đại học

1

Mắt

Đại học

1

5

Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu

Y đa khoa

Đại học

6

 

6

Trung tâm Y tế huyện Thạnh Trị

Y học cổ truyền

Đại học

2

 

Răng - Hàm - Mặt

Đại học

1

Y đa khoa

Đại học

3

7

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

Sản phụ khoa

Sau đại học

1

 

Nhi khoa

Sau đại học

1

Ngoại khoa

Sau đại học

1

Mắt

Sau đại học

1

Răng - Hàm - Mặt

Sau đại học

1

Tai - Mũi - Họng

Sau đại học

1

Chẩn đoán hình ảnh

Sau đại học

1

8

Trung tâm Y tế huyện Trần Đề

Sản

Đại học

2

 

Nhi

Đại học

2

Ngoại

Đại học

2

Nhiễm

Đại học

1

Hồi sức cấp cứu

Đại học

2

Chẩn đoán hình ảnh

Đại học

2

Phục hồi chức năng

Đại học

2

Đông Y

Đại học

3

9

Trung tâm Y tế thị xã Ngã Năm

Mắt

Đại học

1

 

Gây mê hồi sức

Đại học

2

Răng - Hàm - Mặt

Đại học

1

Tai - Mũi - Họng

Đại học

1

Da liễu

Đại học

1

Chẩn đoán hình ảnh

Đại học

1

Y học cổ truyền

Đại học

1

10

Trung tâm Y tế thành phố Sóc Trăng

Y tế công cộng

Đại học

2

 

Nha khoa

Đại học

1

Y đa khoa

Đại học

3

11

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

Y đa khoa

Đại học

2

 

12

Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe

Y đa khoa

Đại học

1

 

13

Trung tâm Y tế huyện Cù Lao Dung

Y đa khoa

Đại học

3

 

Gây mê

Đại học

1

Chẩn đoán hình ảnh

Đại học

1

Tai - Mũi - Họng

Đại học

1

14

Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe Cán bộ Tỉnh ủy

Chẩn đoán hình ảnh

Chuyên khoa I

1

 

15

Trường Chính trị tỉnh

Luật

Tiến sĩ

1

 

Tổng số

99