Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1319/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 08 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-BGTVT ngày 10/7/2019 của Bộ trưở Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1435/TTr-SGTVT ngày 13/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Trung tâm hành chính công tỉnh và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (V
P Chính phủ);
- C
hủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT,
XDCB, KSTT, CVP, PCVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn T
iến Nhường

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC NINH
(Kèm theo Quyết định số 1319/QĐ - UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Thời hạn thực hiện

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

B-BGT-285276-TT

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu.

 

 

8 ngày.

Trong đó:

- 1 ngày tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm HCC tỉnh

- 7 ngày Sở GTVT phối hợp cùng các cơ quan có liên quan để kiểm tra và tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số theo quy định.

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Trung tâm HCC tỉnh. Sau đó, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyền hồ sơ về Sở GTVT để xem xét, giải quyết.

- Bước 2: Sở GTVT xem xét, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và tiến hành cấp giấy chứng nhận nếu hồ sơ đạt yêu cầu. Trường hợp không đạt yêu cầu thì Sở GTVT thông báo cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công Tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ: Số: 11A, đường lý thái tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở GTVT Bắc Ninh

 

- Trực tiếp

 

Lệ phí cấp đăng ký, biển số lần đầu: 200.000 đồng/lần cấp/phương tiện.

 

- Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đăng ký máy chuyên dùng;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

2

B-BGT-285280-TT

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

8 ngày.

Trong đó:

- 1 ngày tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm HCC tỉnh

- 8 ngày Sở GTVT phối hợp cùng các cơ quan có liên quan để kiểm tra và tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số theo quy định.

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Trung tâm HCC tỉnh theo cách thức trên. Sau đó, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyền hồ sơ về Sở GTVT để xem xét, giải quyết.

- Bước 2: Sở GTVT xem xét, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và tiến hành cấp giấy chứng nhận nếu hồ sơ đạt yêu cầu. Trường hợp không đạt yêu cầu thì Sở GTVT thông báo cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công Tỉnh Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện: Sở GTVT Bắc Ninh

- Trực tiếp

 

Lệ phí cấp đăng ký, biển: 200.000 đồng/lần cấp/phương tiện.

 

- Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đăng ký máy chuyên dùng;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

3

B-BGT-285285-TT

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

3 ngày.

Trong đó:

- 1 ngày tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm HCC tỉnh

- 2 ngày Sở GTVT phối hợp cùng các cơ quan có liên quan để kiểm tra và tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số theo quy định.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công Tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ: Số: 11A, đường lý thái tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở GTVT Bắc Ninh

Trực tiếp

- Lệ phí cấp đăng ký, biển số tạm thời: 70.000 đồng/lần cấp/phương tiện

- Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đăng ký máy chuyên dùng;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

4

B-BGT-285286-TT

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

3 ngày.

Trong đó:

- 1 ngày tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm HCC tỉnh

- 2 ngày Sở GTVT phối hợp cùng các cơ quan có liên quan để kiểm tra và tiến hành cấp Giấy đổi chứng nhận đăng ký, biển số theo quy định.

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Trung tâm HCC tỉnh theo cách thức trên. Sau đó, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyền hồ sơ về Sở GTVT để xem xét, giải quyết.

- Bước 2: Sở GTVT xem xét, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và tiến hành cấp đổi nếu hồ sơ đạt yêu cầu. Trường hợp không đạt yêu cầu thì Sở GTVT thông báo cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công Tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ: Số: 11A, đường lý thái tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở GTVT Bắc Ninh

 

- Trực tiếp

 

- Lệ phí đổi giấy đăng ký kèm theo biển số: 200.000 đồng/lần cấp/phương tiện.

- Lệ phí đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số: 50.000 đồng/lần cấp/ phương tiện.

- Lệ phí đóng lại số khung, số máy: 50.000 đồng/lần cấp/ phương tiện.

- Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đăng ký máy chuyên dùng;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

5

B-BGT-285281-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất.

 

20 ngày

Trong đó:

- 1 ngày tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm HCC tỉnh

- 19 ngày Sở GTVT phối hợp cùng các cơ quan có liên quan để kiểm tra và tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số theo quy định.

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Trung tâm HCC tỉnh theo cách thức trên. Sau đó, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyền hồ sơ về Sở GTVT để xem xét, giải quyết.

- Bước 2: Sở GTVT xem xét, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và tiến hành cấp lại nếu hồ sơ đạt yêu cầu. Trường hợp không đạt yêu cầu thì Sở GTVT thông báo cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công Tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ: Số: 11A, đường lý thái tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở GTVT Bắc Ninh

 

- Trực tiếp

 

- Lệ phí cấp lại giấy đăng ký kèm theo biển số: 200.000 đồng/lần cấp/phương tiện.

- Lệ phí cấp lại giấy đăng ký không kèm biển số: 50.000 đồng/lần cấp/phương tiện.

- Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đăng ký máy chuyên dùng;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

6

B-BGT-285279-TT

Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố

 

8 ngày

Trong đó:

- 1 ngày tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm HCC tỉnh

- 7 ngày Sở GTVT phối hợp cùng các cơ quan có liên quan để kiểm tra và tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số theo quy định.

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Trung tâm HCC tỉnh theo cách thức trên. Sau đó, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyền hồ sơ về Sở GTVT để xem xét, giải quyết.

- Bước 2: Sở GTVT xem xét, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và tiến hành cấp giấy chứng nhận nếu hồ sơ đạt yêu cầu. Trường hợp không đạt yêu cầu thì Sở GTVT thông báo cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công Tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ: Số: 11A, đường lý thái tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở GTVT Bắc Ninh

 

- Trực tiếp;

 

- Lệ phí cấp giấy đăng ký kèm theo biển số: 200.000 đồng/lần cấp/phương tiện.

- Lệ phí cấp giấy đăng ký không kèm theo biển số: 50.000 đồng/lần cấp/phương tiện.

- Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đăng ký máy chuyên dùng;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

7

B-BGT-285277-TT

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

3 ngày

Trong đó:

- 1 ngày tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm HCC tỉnh

- 2 ngày Sở GTVT phối hợp cùng các cơ quan có liên quan để kiểm tra và tiến hành cấp Phiếu di chuyển theo quy định.

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Trung tâm HCC tỉnh theo cách thức trên. Sau đó, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyền hồ sơ về Sở GTVT để xem xét, giải quyết.

- Bước 2: Sở GTVT xem xét, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và tiến hành cấp phiếu di chuyển nếu hồ sơ đạt yêu cầu. Trường hợp không đạt yêu cầu thì Sở GTVT thông báo cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công Tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ: Số: 11A, đường lý thái tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở GTVT Bắc Ninh

- Trực tiếp;

 

Không có

- Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đăng ký máy chuyên dùng;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

8

B-BGT-285278-TT

Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác chuyển đến

 

8 ngày

Trong đó:

- 1 ngày tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm HCC tỉnh

- 7 ngày Sở GTVT phối hợp cùng các cơ quan có liên quan để kiểm tra và tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số theo quy định.

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Trung tâm HCC tỉnh theo cách thức trên. Sau đó, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyền hồ sơ về Sở GTVT để xem xét, giải quyết.

- Bước 2: Sở GTVT xem xét, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và tiến hành cấp đăng ký nếu hồ sơ đạt yêu cầu. Trường hợp không đạt yêu cầu thì Sở GTVT thông báo cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công Tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ: Số: 11A, đường lý thái tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở GTVT Bắc Ninh

- Trực tiếp;

 

- Lệ phí cấp đăng ký, biển số: 200.000 đồng/lần cấp/phương tiện

- Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đăng ký máy chuyên dùng;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

9

B-BGT-285288-TT

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

2 ngày

Trong đó:

- 1 ngày tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm HCC tỉnh

- 1 ngày Sở GTVT phối hợp cùng các cơ quan có liên quan để kiểm tra và tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số theo quy định.

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Trung tâm HCC tỉnh theo cách thức trên. Sau đó, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyền hồ sơ về Sở GTVT để xem xét, giải quyết.

- Bước 2: Sở GTVT tiếp nhận hồ sơ, thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số hoặc ra quyết định thu hồi nếu phát hiện có vi phạm về cấp đăng ký, cấp biển số.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công Tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ: Số: 11A, đường lý thái tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở GTVT Bắc Ninh

- Trực tiếp;

 

Không có

- Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đăng ký máy chuyên dùng.