Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC NINH NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 26/2012/QĐ-TTg ngày 08/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành “Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh”;

Căn cứ văn bản số 1909/BKHĐT-ĐTNN ngày 06/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chương trình XTĐT năm 2021 của tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 05/TTr-KHĐT.KTĐN ngày 02/02/2021 về việc đề nghị phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh năm 2020, cụ thể như sau:

1. Tổng kinh phí thực hiện: 8.669.810.000 đồng (Tám tỷ, sáu trăm sáu mươi chín triệu, tám trăm mười nghìn đồng).

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán năm 2021.

3. Nội dung chương trình:

a) Chương trình xúc tiến đầu tư: 6.271.810.000 đồng, trong đó:

* Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện:

- Kinh phí (dự kiến): 4.032.810.000 đồng.

- Thời gian tổ chức: dự kiến trong năm 2021.

* Sở Kế hoạch và Đầu tư (Giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh thực hiện): 1.439.000.000 đồng, bao gồm:

- Vận hành trang thông tin điện tử về thủ tục đầu tư, môi trường của tỉnh, chính sách pháp luật của nhà nước; chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh, các chương trình hành động về cải thiện môi trường đầu tư trên trang Web của Trung tâm: 50.000.000 đồng.

- Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách cơ hội đầu tư trên Đài truyền hình Bắc Ninh, báo Bắc Ninh, tạp chí nhà đầu tư,…: 100.000.000 đồng

- Biên tập và in tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Việt Cty TNHH 1 TV, hai thành viên trở lên, Cty cổ phần: 56.000.000 đồng.

- Biên tập và in cuốn Sổ tay hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp (tiếng Việt và tiếng Anh): 51.000.000 đồng

- Biên tập và in cuốn Hướng dẫn thủ tục đầu tư (tiếng Việt và tiếng Anh): 21.000.000 đồng.

- Biên tập và in cuốn Bắc Ninh tiềm năng và lợi thế đầu tư (ngôn ngữ Việt, Anh, Hàn, Nhật): 28.000.000 đồng.

- Tổ chức triển lãm: "Triển lãm công nghệ thông tin và các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ": 918.000.000 đồng.

- Tổ chức đoàn đi trao đổi học tập kinh nghiệp xúc tiến đầu tư tại tỉnh Bình Dương (03 ngày): 70.000.000 đồng.

- Tổ chức khu triển lãm xúc tiến đầu tư Bắc Ninh tham gia Hội chợ thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 31 (Vietnam Expo 2021) (dự kiến 4 gian hàng tiêu chuẩn): 145.000.000 đồng.

* Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì thực hiện: 800.000.000 đồng, bao gồm:

- Duy trì Website, chi trả nhuận bút dịch tài liệu: 43.000.000 đồng.

- Văn phòng phẩm và mua phôi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 90.000.000 đồng.

- Tiếp và làm việc với các nhà đầu tư đến tìm cơ hội đầu tư tại các KCN Bắc Ninh: 180.000.000 đồng.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài truyền hình Bắc Ninh, báo Bắc Ninh, báo tạp chí,…: 100.000.000 đồng.

- Tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore: 387.000.000 đồng.

b) Chương trình xúc tiến du lịch: 1.935.000.000 đồng, trong đó:

* Sở Kế hoạch và Đầu tư (giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh thực hiện): 1.935.000.000 đồng, bao gồm:

- Biên soạn, in, phát hành tờ rơi, tập gấp, các ấn phẩm du lịch về Bắc Ninh: 170.000.000 đồng.

- Tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch tại các sự kiện, lễ hội đầu xuân trên địa bàn tỉnh: 65.000.000 đồng.

- Tham gia hội chợ quảng bá xúc tiến du lịch 2 cuộc (01 cuộc phía bắc và 01 cuộc phía nam): 210.000.000 đồng.

- Tổ chức 04 chương trình xúc tiến, quảng cáo du lịch gắn với các sự kiện văn hóa, du lịch lớn trên địa bàn tỉnh (Hát dân ca quan họ trên thuyền định kỳ): 210.000.000 đồng.

- Liên hoan du lịch - ẩm thực làng nghề Bắc Ninh 2021: 670.000.000 đồng.

- Tổ chức khu trưng bày “Không gian Bắc Ninh trong lòng Hà Nội”: 610.000.000 đồng.

c) Chương trình xúc tiến thương mại: 463.000.000 đồng, trong đó:

* Sở Kế hoạch và Đầu tư (Giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh BắcNinh): 463.000.000 đồng, bao gồm:

- Đào tạo tập huấn kỹ năng bán hàng văn minh thương mại: 17.000.000 đồng.

- Hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tham gia Hội chợ thương mại (02 kỳ): 360.000.000 đồng.

- Tham gia Hội chợ Thương mại, du lịch Quốc tế Việt – Trung (Móng Cái) 2021: 86.000.000 đồng.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh năm 2021 đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu đề ra; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Điều 3. Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao bố trí kinh phí trong dự toán năm 2021 và thẩm định kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh năm 2021 theo các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ
Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- TTTU, TT HĐND (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh
: CVP, PCVP;
- Lưu: VT, KTTHchi

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Quốc Tuấn