Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 887/KH-UBND

Lai Châu, ngày 8 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH LAI CHÂU NĂM 2021

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐH ngày 23/10/2020, của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Thực hiện Nghị quyết số 39/NQ/2020/NQ-HĐND, ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về việc Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2020-2025;

Nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021; Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu xây dựng Kế hoạch Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lai Châu năm 2021, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm giới thiệu tiềm năng thế mạnh, quảng bá hình ảnh của Tỉnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương, đẩy mạnh phát triển thương mại, du lịch, nông nghiệp, ....

- Tạo cơ hội cho các tổ chức quốc tế, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước, doanh nghiệp tỉnh Lai Châu gặp gỡ, giao lưu, kết nối; cung cấp đến nhà đầu tư các thông tin, danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư của Tỉnh.

2. Yêu cầu

- Hoạt động xúc tiến, quảng bá cần bám sát nội dung các Nghị quyết, Chương trình xúc tiến, quảng bá của Trung ương, Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia và nhu cầu của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong công tác quảng bá, xúc tiến, giới thiệu.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng Trung ương, các tỉnh, thành phố có quan hệ hợp tác về phát triển kinh tế - xã hội, các cơ quan đại diện ngoại giao, các hãng truyền thông lớn trong và ngoài nước để công tác tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá đạt hiệu quả cao.

- Hoạt động xúc tiến, quảng bá phải chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, hình thức thể hiện, định hướng đúng mục tiêu và đối tượng được tuyên truyền; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xúc tiến, quảng bá thời gian qua.

- Xác định nội dung xúc tiến đầu tư, quảng bá phù hợp với tình hình thực tế của Tỉnh, phù hợp với tình hình dịch Covid-19, đảm bảo thực hiện tốt “Mục tiêu kép” vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Lựa chọn hình thức xúc tiến, quảng bá thiết thực, hiệu quả, hấp dẫn, dễ tiếp cận cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp và du khách trong nước và quốc tế.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư

a) Tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lai Châu năm 2021 với quy mô cấp tỉnh vào quý III năm 2021 tại tỉnh Lai Châu để quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh, các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, danh mục dự án thu hút đầu tư để khai thác tiềm năng, lợi thế phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

b) Hàng tháng, tổ chức chương trình “Cà phê doanh nhân” tại Lai Châu với các hoạt động chính: Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành gặp gỡ các doanh nghiệp, doanh nhân để trao đổi, nắm bắt thông tin nhằm tăng cường sự gắn kết, giải đáp thắc mắc giữa chính quyền với doanh nghiệp,....

c) Tổ chức đón tiếp các đoàn đến tìm hiểu cơ hội đầu tư; hỗ trợ, trao đổi, kết nối với các sở, ngành để giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh, đưa các đoàn đi tham quan, khảo sát thực tế….

d) Tổ chức Đoàn cán bộ của tỉnh đi gặp gỡ, tiếp xúc với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp lớn trong cả nước để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và thu hút kêu gọi đầu tư.

đ) Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư tại sự kiện Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2021 và Tuần Văn hóa -Du lịch Lai Châu tại Hà Nội năm 2021với các hoạt động chính: Trưng bày, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh, các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, danh mục dự án thu hút đầu tư để các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu thông tin

e) Tham gia quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh, các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, danh mục dự án thu hút đầu tư cùng các đoàn, các hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trong và ngoài nước do các Bộ, ngành, và các tỉnh, thành phố tổ chức.

2. Hoạt động xúc tiến thương mại

a) Tổ chức 03 phiên chợ “Đưa hàng Việt về Miền núi” tại các huyện Mường Tè, Phong Thổ và Sìn Hồ thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2021, với quy mô từ 20-25 gian hàng, thực hiện trong quý II với các hoạt động chính: Trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm hàng hóa của Tỉnh nói riêng và của Việt Nam nói chung theo tinh thần Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

b) Tổ chức tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước.

Trong năm 2021, tổ chức tham gia các hội chợ thương mại và hội chợ về lĩnh vực nông nghiệp tại các tỉnh, thành trong nước: Hà Nội, Lào Cai, Sơn La, Hải Phòng và Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cần Thơ…. Các hoạt động chính gồm: Trưng bày, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh; thu hút đầu tư, thương mại, du lịch với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước; trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm hàng hóa đặc trưng của địa phương.

c) Duy trì và vận hành sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã giới thiệu quảng bá và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trên sàn giao dịch điện tử laichau.biz.

d) Tổ chức “Sự kiện trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm du lịch, thương mại, OCOP, nông sản, đặc sản vùng miền năm 2021” với quy mô từ 30-50 gian hàng cùng thời điểm diễn ra Hội nghị Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu năm 2021.

đ) Tham gia giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản của địa phương tại sự kiện “Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Hà Nội năm 2021” vào quý III năm 2021.

3. Hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch

a) Thuê phần mềm du lịch thông minh để giới thiệu tiềm năng và các sản phẩm du lịch tỉnh Lai Châu. Tạo môi trường tương tác trên mạng internet giữa các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm du lịch, khách du lịch, nhà quản lý,... Hỗ trợ cho doanh nghiệp làm dịch vụ du lịch, khách du lịch tìm kiếm, khai thác thông tin về Lai Châu.

b) Xuất bản sách tiềm năng phát triển du lịch Lai Châu; xây dựng, in ấn tập gấp Du lịch cộng đồng Lai Châu; xuất bản, in sao đĩa DVD giới thiệu tổng quan về tiềm năng phát triển du lịch tỉnh Lai Châu.

c) Quản trị, vận hành và duy trì hoạt động Website du lịch Lai Châu (dulichlaichau.vn) và chuyên mục du lịch Lai Châu trên Website du lịch Tây Bắc (dulichtaybac.vn).

d) Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Hà Nội với quy mô cấp tỉnh vào quý III năm 2021 với chủ đề dự kiến “Hương sắc Lai Châu” tại vườn hoa Lý Thái Tổ - Hà Nội. Các hoạt động chính gồm: Lễ khai mạc, lễ bế mạc, biểu diễn văn nghệ, trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch, không gian văn hóa, lễ hội đường phố, tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch.

đ) Tổ chức Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2021 với quy mô cấp tỉnh vào quý IV năm 2021 với chủ đề dự kiến “Khát vọng đại ngàn” tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu và các điểm du lịch tại các huyện: Tam Đường, Phong Thổ và Thành phố Lai Châu, các hoạt động chính gồm: Lễ khai mạc, lễ bế mạc, biểu diễn văn nghệ, trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch, không gian văn hóa, lễ hội đường phố, tổ chức Giải dù lượn đường trường Putaleng mở rộng lần thứ III chủ đề dự kiến “Bay trên Putaleng”, tổ chức Giải siêu Marathon địa hình Lai Châu 2021 chủ đề dự kiến “Kỳ bí và thách thức”; tổ chức trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật “Vẻ đẹp du lịch Lai Châu” năm 2021,....

e) Tổ chức quảng bá trên các phương tiện truyền thông.

Xây dựng phim phóng sự quảng bá du lịch Lai Châu trên đài Truyền hình Việt Nam (VTV); sản xuất các video clip quảng bá du lịch Lai Châu; đăng bài, phóng sự ảnh quảng bá trên các tạp chí, báo giấy, báo điện tử; in ấn phẩm (bản đồ, tờ rơi, cẩm nang, sách, ảnh…).

g) Tham gia các sự kiện xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước.

- Tổ chức tham gia các sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch lớn trong cả nước như: Năm du lịch quốc gia 2021 tại Ninh Bình; Liên hoan Festival du lịch “Tinh hoa Tây bắc - Lào Cai”; Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam tại Hà Nội (VITM 2021); Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE 2021); Liên hoan làng du lịch tiêu biểu toàn quốc tại Hòa Bình; Lễ hội ẩm thực festival truyền thống Huế năm 2021; Ngày hội Văn hóa du lịch, thương mại và ẩm thực khu vực Bắc Trung Bộ tại Nghệ An năm 2021; Hội chợ xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Trung Quốc; Hội chợ xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Lào.

- Các hoạt động chính: Giới thiệu, quảng bá du lịch qua các tài liệu, ấn phẩm, video về du lịch Lai Châu; biểu diễn văn nghệ truyền thống dân tộc của các làng du lịch cộng đồng; trưng bày, giới thiệu các phẩm đặc trưng của tỉnh; tham dự các hội nghị về xúc tiến, liên kết, hợp tác về du lịch,...

h) Chương trình hợp tác phát triển du lịch.

- Thực hiện chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch Lai Châu và Hà Nội; liên kết hợp tác phát triển du lịch 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP Hồ Chí Minh; hợp tác phát triển du lịch với tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; hợp tác phát triển du lịch với tỉnh Vân Nam, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; tổ chức đón đoàn trong Chương trình Tour Caravan (xe mô tô 2 bánh và ô tô 4 bánh) chủ đề dự kiến “Cung đường mùa xuân”.

- Liên kết du lịch các tỉnh khu vực Tây Bắc, phối hợp với các Công ty du lịch, lữ hành xây dựng các tour du lịch qua các điểm du lịch của tỉnh; mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào các dự án du lịch; tổ chức đón 02 đoàn famtrip khảo sát du lịch Lai Châu.

(Có biểu chi tiết các hoạt động kèm theo)

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư; kết nối đối tác, phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, danh mục dự án kêu gọi đầu tư của Tỉnh đến nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tạo lập môi trường đầu tư công khai, minh bạch, thông thoáng và hấp dẫn nhằm huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhằm tăng cường thu hút số lượng dự án, quy mô đầu tư.

- Tăng cường mối quan hệ với các tổ chức đầu tư, thương mại của nước ngoài. Phối hợp với Trung tâm xúc tiến các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại tổng hợp nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hàng hóa đặc trưng của Tỉnh.

- Tích cực tổ chức và tham gia các hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo; tăng cường công tác nghiên cứu và khảo sát thị trường trong và ngoài nước nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản đặc trưng của địa phương.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xúc tiến đầu tư và xây dựng thương hiệu du lịch; tăng cường công tác xúc tiến quảng bá du lịch theo hướng chuyên nghiệp và liên kết vùng; phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên, cảnh quan môi trường; tham gia các hội chợ quốc tế về du lịch; nghiên cứu thị trường và đánh giá khả năng tiềm lực du lịch của Tỉnh để lựa chọn kênh phân phối và áp dụng các hình thức xúc tiến sản phẩm, dịch vụ, điểm đến du lịch phù hợp. Thực hiện có hiệu quả công tác xúc tiến du lịch tại các thị trường truyền thống và thị trường tiềm năng trong và ngoài nước; mở rộng liên kết với các tỉnh, thành trong cả nước, phát triển các tuyến du lịch phù hợp với điều kiện và thế mạnh của tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Được phân bổ tại Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2021, giao cho các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2021 và các nguồn kinh phí khác.

- Đối với các nội dung phát sinh, các sở, ngành lập dự toán tiết gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh theo quy định.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, các sở, ngành có thể vận động nguồn kinh phí xã hội hóa từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Liên minh Hợp tác xã tỉnh

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành và UBND các huyên, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung có liên quan theo Kế hoạch.

- Chủ động xin ý kiến và tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Báo cáo kết quả thực hiện; đề xuất các giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh hội nghị về quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, xúc tiến quảng bá du lịch thì các đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

2. Sở Công Thương

- Chủ động đề xuất, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành liên quan hỗ trợ tỉnh Lai Châu trong công tác xúc tiến thương mại.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá thương mại theo hướng xã hội hóa; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh.

3. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung kinh phí đối với các nội dung mới đề xuất.

- Hướng dẫn công tác thanh, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan

Theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các sở, ngành, địa phương chủ động tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá tiềm năng thế mạnh. Tích cực phối hợp và hỗ trợ các đơn vị trong tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lai Châu năm 2021.

Trên đây là Kế hoạch Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu yêu cầu các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức, lập kế hoạch triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy; (B/c)
- Thường trực HĐND tỉnh; (B/c)
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Trung tâm XTĐT phía bắc;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố
- Lưu: VT, TH, Kt3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Tiến Dũng