Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1301/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 22 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 223/TTr-SLĐTBXH ngày 08 /5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 02 Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

(Nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện lập Danh sách đăng ký tài khoản cho công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin điện tử một cửa của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 1301/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

A/ QUY TRÌNH NỘI BỘ (01 LĨNH VỰC, 01 TTHC)

I. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (01 TTHC)

1. Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

- Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc (Quyết định 794/QĐ-UBND ngày 13/4/2020)

Trình tự các bước thực hiện

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện xử lý hồ sơ.

1/2 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Sổ theo dõi hồ sơ

- Xử lý trên phần mềm

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện chuyển chuyên viên phòng xem xét giải quyết.

1/2 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

Bước 3

Chuyên viên tiếp nhận; xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC, và trình Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện xem xét

01 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Dự thảo kết quả TTHC

- Xử lý trên phần mềm

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện ký phê duyệt kết quả TTHC và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

1/2 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Kết quả TTHC

- Xử lý trên phần mềm

Bước 5

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC.

1/2ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Kết quả TTHC

- Sổ theo dõi hồ sơ

- Xử lý trên phần mềm một cửa

Tổng thời gian giải quyết TTHC

03 ngày làm việc

 

B/ QUY TRÌNH KHÔNG NỘP TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CẤP HUYỆN (01 LĨNH VỰC, 01 TTHC)

I. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (01 TTHC)

1. Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

- Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc (Quyết định 794/QĐ-UBND ngày 13/4/2020)

Trình tự các bước thực hiện

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian  thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Viên chức Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp huyện

1/2 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Xử lý trên phần mềm- Xử lý trên phần mềm (nếu có)

Bước 2

Lãnh đạo Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện chuyển cho Viên chức Cơ sở xem xét, thẩm tra hồ sơ

1/2 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Xử lý trên phần mềm- Xử lý trên phần mềm (nếu có)

Bước 3

Viên chức xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả TTHC và trình Lãnh đạo Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện 

01 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Kết quả TTHC

Bước 4

Lãnh Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện  phê duyệt kết quả TTHC chuyển Viên chức Cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp huyện 

1/2 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Kết quả TTHC

Bước 5

Viên chức Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC

1/2 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Kết quả TTHC

- Xử lý trên phần mềm- Xử lý trên phần mềm (nếu có)

Tổng thời gian giải quyết TTHC

03 ngày làm việc