Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2020/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÁC LOẠI NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, MỒ MẢ, TÀU THUYỀN, MÁY MÓC THIẾT BỊ, NÔNG CỤ, NGƯ CỤ, CÂY CỐI, HOA MÀU VÀ NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN” KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Văn bản số 3154/SXD-QLHĐXD ngày 19/12/2019 (kèm theo Báo cáo thẩm định số 703/BC-STP ngày 18/12/2019 của Sở Tư pháp).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/02/2020 và thay thế Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- Bộ TN&MT (để b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các Phó VP/UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, XD1;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Hưng

 

BỘ ĐƠN GIÁ

BỒI THƯỜNG CÁC LOẠI NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, MỒ MẢ, TÀU THUYỀN, MÁY MÓC THIẾT BỊ, NÔNG CỤ, NGƯ CỤ, CÂY CỐI, HOA MÀU VÀ NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về đơn giá bồi thường phần tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản và được dùng làm cơ sở để xác định giá trị bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

2. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có tài sản gắn liền với đất hợp pháp khi Nhà nước thu hồi đất.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Điều 3. Nội dung bộ đơn giá

Đơn giá bồi thường tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất thuộc phạm vi quy định tại Điều 2, Chương 1, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, bao gồm;

1. Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả (Phụ lục số 01).

2. Đơn giá tàu thuyền và máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ (Phụ lục 02).

3. Đơn giá cây cối hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản (Phụ lục 03).

Chương II

QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

Điều 4. Nhà cửa, vật kiến trúc các loại

1. Đối với các công trình của các hộ gia đình, cá nhân: Đơn giá được tính theo giá trị xây dựng mới, gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy thi công và một số khoản chi phí khác để hoàn thành việc xây dựng công trình (chi phí hạng mục chung 4,0%).

2. Đối với các công trình công cộng (trường học, nhà làm việc...): Đơn giá được tính theo giá trị xây dựng mới (phần xây dựng), bao gồm các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công, thuế GTGT và các khoản mục chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí hạng mục chung theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

3. Một số loại vật kiến trúc khác được điều tra, khảo sát theo giá thị trường tại các địa phương trên toàn tỉnh.

4. Nhà khung chịu lực bằng BTCT là nhà có hệ thống móng, dầm móng, trụ, dầm bằng bê tông cốt thép; tất cả các loại tải trọng ngang và thẳng đứng đều truyền dầm xuống cột, các dầm, giằng, cột kết hợp với nhau thành một hệ không gian vững cứng.

5. Nhà tường chịu lực là nhà không có trụ bằng BTCT (móng gạch đá, tường xây gạch đá chịu lực bản thân và một số ngoại lực); tất cả các loại tải trọng của sàn, lực ngang và thẳng đứng đều truyền vào tường và qua đó truyền xuống móng.

6. Đối với nhà cửa, vật kiến trúc các loại, khi kiểm đếm khối lượng cần xác định rõ đặc điểm kiến trúc, kết cấu từng công trình phù hợp với quy định của bộ đơn giá này để áp dụng mức giá và các yếu tố điều chỉnh tăng (giảm) theo hiện trạng thực tế. Đối với trường hợp nhà cửa, vật kiến trúc xây dựng dở dang trước thời điểm thu hồi đất thì Hội đồng bồi thường căn cứ khối lượng, thực tế, mức độ hoàn thành và mức giá trong bộ đơn giá này để tính toán để áp dụng cho phù hợp.

7. Đối với nhà cửa, vật kiến trúc (sau đây gọi là công trình) bị ảnh hưởng một phần khi giải phóng mặt bằng được bồi thường, hỗ trợ như sau:

a) Trường hợp khi giải phóng mặt bằng mà bị phá dỡ một phần công trình nhưng vẫn tồn tại và sử dụng được phần còn lại thì được bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ đó theo đơn giá hiện hành và chi phí cải tạo sửa chữa phần công trình còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của công trình đó trước khi bị phá dỡ, mức tính toán bồi thường, hỗ trợ do Hội đồng bồi thường nghiên cứu tính toán, đề xuất, trình phòng chuyên môn cấp huyện hoặc Sở chuyên ngành thẩm định theo phân cấp trước khi phê duyệt.

b) Trường hợp thu hồi một phần công trình mà phần công trình còn lại không còn sử dụng được thì được bồi thường toàn bộ công trình.

8. Đối với nhà xây dựng ở nơi có địa hình, địa chất phức tạp (đồi núi, ao, hồ...) thì Hội đồng bồi thường chịu trách nhiệm xác định cụ thể chiều cao móng tính từ đáy móng đến mép trên của móng (yêu cầu có hồ sơ xác nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan và có hình ảnh chứng minh) để áp dụng hệ số điều chỉnh (K) tính theo giá trị công trình được áp dụng đơn giá ở Phụ lục 01 (Đơn giá nhà cửa; vật kiến trúc) như sau:

a) Đối với nhà 1 tầng móng đá, tường chịu lực:

K=1,0 đối với nhà có chiều cao móng dưới 1,5m

K=1,04 đối với nhà có chiều cao móng từ 1,5m đến 2m

K=1,05 đối với nhà có chiều cao móng trên 2m

b) Đối với nhà móng BTCT kết hợp xây gạch đá, khung dầm chịu lực:

- Trường hợp chiều cao móng từ 2m đến 2,5m:

K=1,04 đối với nhà 1 tầng

K=1,03 đối với nhà 2 tầng

K=1,02 đối với nhà ≥ 3 tầng

- Trường hợp chiều cao móng trên 2,5m:

K=1,05 đối với nhà 1 tầng

K=1,04 đối với nhà 2 tầng

K=1,03 đối với nhà ≥ 3 tầng

- Trường hợp nhà có kết cấu móng khác với loại móng trong bộ đơn giá (móng băng, móng bè, móng cọc...) thì Hội đồng bồi thường có trách nhiệm kiểm tra, xác định loại móng cụ thể, để xây dựng bổ sung phương án và giá trị bồi thường, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định (yêu cầu có hồ sơ xác nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan và có hình ảnh chứng minh; đối với công trình công cộng có thể căn cứ hồ sơ hoàn công), cụ thể như sau:

+ Phần thân nhà (từ cốt 0.0 trở lên): tính bằng diện tích nhà nhân (x) với 85% đơn giá nhà có quy cách tương ứng như trong bộ đơn giá (có thể tính toán; phê duyệt và chi trả kinh phí theo thời điểm chi trả tiền của Hội đồng trong trường hợp phần móng chưa đủ cơ sở để xác định, tính toán).

+ Phần móng tính theo kết cấu móng và khối lượng thực tế. Hội đồng bồi thường chịu trách nhiệm kiểm kê và tính toán phê duyệt bổ sung tại thời điểm các hộ thực hiện di dời (trong trường hợp không thể xác định được tại thời điểm kiểm kê trước đó).

9. Diện tích mái lợp được tính bằng cách đo trực tiếp hoặc lấy theo diện tích mặt chiếu bằng của mái nhân với hệ số theo từng loại mái như sau: Lợp mái ngói nhân hệ số 1,16; Lợp mái tôn nhân hệ số 1,07; Lợp fibro ximăng nhân hệ số 1,08.

Đối với nhà mái đổ bê tông, nhưng do điều kiện kinh tế hộ gia đình, phần mái bê tông đổ không hết diện tích xây dựng thì phần diện tích không có mái bê tông vẫn được tính theo giá của nhà mái bê tông và khấu trừ phần chênh lệch giá giữa mái bê tông và mái thực tế của phần diện tích đó.

10. Đơn giá nhà trong Bộ đơn giá này chưa bao gồm phần ốp gạch trong và ngoài nhà (phòng ăn, vệ sinh...); trần các loại; ốp gỗ lambri; lát sàn gỗ; khuôn cửa đi, cửa sổ bằng gỗ; Khi thực hiện áp giá bồi thường được tính thêm bằng cách khối lượng thực tế hoặc diện tích thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.

Nhà có cửa đi 02 lớp thì cửa lớp ngoài được tính riêng; đối với nhà có cửa sổ 2 lớp thì cửa lớp trong được tính riêng.

11. Nhà có cửa đi, cửa sổ, cầu thang (bậc cấp, lan can, tay vịn, trụ...) và lát gạch bằng vật liệu khác, chất lượng gỗ khác với quy cách nhà trong bộ đơn giá này thì được tính bù trừ bằng cách lấy khối lượng thực tế nhân với chênh lệch đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá.

Nhà ở độc lập có diện tích cửa đi lớn hơn 8,0m2/100m2 sàn, cửa sổ lớn hơn 5,0m2/100m2 sàn (trừ nhà ở biệt thự tại điểm 1, mục III - Nhà ở dân dụng) thì được tính bổ sung phần diện tích cửa vượt định mức nêu trên theo quy cách và đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.

Trường hợp do nhu cầu sử dụng, nhà bố trí cửa đi kích thước lớn (bằng kính cường lực hoặc cửa cuốn) thì được tính bổ sung khối lượng cửa đi theo đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này đồng thời giảm khối lượng cửa đi bằng gỗ (5,0m2) theo quy cách và đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.

Nhà có khuôn cửa gỗ thì tính thêm bằng cách lấy chiều dài thực tế khuôn cửa nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.

12. Nhà có đổ thêm kết cấu BTCT khác (sê nô, lô gia, gác xép...) thì tính thêm bằng cách lấy diện tích kết cấu BTCT (bao gồm cả hoàn thiện) nhân (x) với 600.000 đồng/m2; đối với nhà có bố trí gác xép, gác lửng kết cấu bằng gỗ, hoặc vật liệu khác thì lấy khối lượng thực tế nhân với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá; cầu thang lên gác xép (gác lửng) của nhà ở gia đình hoặc nhà (ốt), cầu thang lên tầng áp mái (mái nhà) và cầu thang bộ ngoài nhà được tính riêng.

Nhà 1 tầng nếu có cầu thang hoặc nhà 2 tầng trở lên có cầu thang, lên tầng áp mái (tầng tum) thì được tính thêm bằng cách lấy khối lượng thực tế cầu thang (diện tích bản thang) nhân (x) đơn giá tương ứng trong Bộ đơn giá này.

Đối với nhà có cầu thang chỉ mới xây thô, chưa có tay vịn, trụ và ốp bậc cấp: Giảm 100.000 đồng/m2 XD.

Chiều dài trung bình cầu thang của một tầng là 7,2m dùng để điều chỉnh cho trường hợp nhà 2, 3 tầng không có cầu thang (do bố trí cầu thang thép phía ngoài hoặc dùng cầu thang của nhà bên cạnh).

13. Cách tính diện tích xây dựng các loại nhà

a) Diện tích xây dựng đối với nhà 1 tầng có đổ sàn mái BTCT tính theo diện tích sàn mái, nếu không đổ sàn mái BTCT tính theo kích thước đến mép ngoài của tường móng. Trường hợp có mái hiên, sảnh bằng bê tông cốt thép thì cộng thêm phần diện tích đó vào diện tích xây dựng để áp giá. Diện tích xây dựng không bao gồm: Các bộ phận phụ (thang bộ ngoài nhà, đường dốc ngoài nhà, bậc tam cấp, mái đua, các tấm chắn nắng ngang,...); Các diện tích chiếm chỗ của các thiết bị ngoài trời (điều hòa nhiệt độ, ống thông hơi,...).

b) Đối với nhà 2 tầng trở lên thì tầng 1 tính như nhà một tầng và các tầng khác tính theo diện tích sàn hoặc sàn mái bê tông cốt thép, cụ thể:

- Nếu tầng trên không đổ mái bê tông cốt thép thì diện tích tầng đó được tính theo mép ngoài của tường nhà. Trường hợp có mái hiên, sảnh bằng bê tông cốt thép thì cộng thêm phần diện tích đó vào diện tích của tầng để áp giá.

c) Diện tích nhà, gỗ tính theo kích thước ngoài cùng của kết cấu gỗ (kẻ mái và xà gồ), đối với nhà có làm thêm phần chái mái bằng tôn, mái kính cường lực, tấm lợp thông minh hoặc fibroximăng, thì phần diện tích này không được tính vào diện tích của nhà gỗ mà tính riêng cho phần mái che theo quy cách và đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.

d) Đối với các loại nhà gỗ xây bao có kết cấu không hoàn chỉnh (nhà có hai đốc xây, không có vì gỗ ở hai đầu nhà) thì đơn giá phần nhà gỗ được tính bằng 65% đơn giá nhà tương ứng trong bộ đơn giá này.

e) Đối với nhà đang xây dựng dở dang thì Hội đồng bồi thường xác định theo mức độ hoàn thành và tính toán bằng cách lấy khối lượng các công việc đã xây dựng hoàn thiện nhân (x) với đơn giá tương ứng theo quy định trong bộ đơn giá này hoặc tính theo đơn giá nhà hoàn thiện tương ứng đã ban hành sau đó trừ đi khối lượng các công việc chưa thực hiện xây dựng.

g) Đối với nhà cửa, vật kiến trúc có thiết kế và sử dụng các loại vật liệu hoàn thiện cao cấp, không thể vận dụng đơn giá ban hành kèm theo quyết định này thì Hội đồng bồi thường xem xét xác định giá theo giá dự toán thực tế tại thời điểm bồi thường theo Đơn giá xây dựng công trình và giá vật liệu xây dựng do Sở Xây dựng công bố (trường hợp không có trong hệ thống giá được công bố thì căn cứ vào báo giá nhà sản xuất, thông tin giá nhà cung cấp, giá thực tế trên thị trường tại địa bàn để áp dụng); dự toán chi phí chi tính đến chi phí trực tiếp, chi phí hạng mục chung 4.0% và thuế giá trị gia tăng.

h) Đối với giếng, khoan ở những vùng đồi núi cao, những nơi nguồn nước khó khăn hoặc những nơi đất cát mềm, giá ban hành không phù hợp thì xác định theo giá thực tế tại thời điểm bồi thường.

i) Giàn cây leo (bầu, bí, dưa, mướp...):

- Đối với giàn được xác định theo qui cách và loại vật liệu sử dụng. Đơn giá giàn chỉ áp dụng trong trường hợp đang sử dụng cho các loại cây leo sinh trưởng hoặc đang thu hoạch.

- Loại giàn cây leo sử dụng vật liệu tận dụng thuộc các vùng đã được bồi thường, hỗ trợ thì không tính chi phí vật liệu, chỉ hỗ trợ chi phí nhân công 1.500 đ/m2 giàn.

Phương pháp đo diện tích giàn: Đối với giàn có kết cấu khung cột thẳng đứng sườn mặt giàn nằm ngang, đan ô, diện tích được tính theo diện tích của mặt sườn giàn đan ô theo phương ngang; Đối với giàn có kết cấu chữ A sử dụng 2 mặt hoặc 1 mặt cho cây leo, diện tích được tính theo bề mặt phần có cây leo; Đối với giàn dùng các cành cây rải trong vườn, diện tích được tính theo mặt bằng có cây leo.

k) Đối với công trình khác:

- Non bộ (bao gồm bể + non bộ):

Phần bể loại không di dời được: Tính chi phí bồi thường theo giá Bể chứa nước trong bộ đơn giá và diện tích ốp lát gạch men (nếu có)

Phần non bộ loại không di dời được: Tính chi phí bồi thường theo đơn giá thị trường tại thời điểm kiểm kê, áp giá.

Phần bể và non bộ di dời được: Tính chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp dựng và thiệt hại do tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt.

- Di dời tẹc xăng, dầu, máy bơm xăng, đường điện nội bộ của trạm xăng dầu (nếu có): Tính chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt và thiệt hại do tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt.

Điều 5. Hệ số điều chỉnh đơn giá theo khu vực đối với đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc

1. Khu vực các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh: 1,05;

2. Khu vực thị xã Kỳ Anh: 1,1;

3. Các khu vực còn lại: 1.

Điều 6. Mồ mả

1. Mồ mả xây được tính theo quy mô trung bình, phổ thông nhất. Giá trị tính bồi thường bao gồm chi phí xây dựng cần thiết để hoàn thành công trình theo quy cách tương ứng.

2. Đơn giá các loại mộ lắp ghép đã bao gồm phí vận chuyển và chi phí lắp đặt, đất, cát chèn mộ.

3. Đối với các trường hợp di dời mồ mả không vào quy hoạch tập trung hoặc địa điểm quy hoạch khu tập trung lớn hơn 15 km, thì hỗ trợ thêm chi phí di chuyển (phải có xác nhận của các tổ chức chính quyền cấp xã và Hội đồng bồi thường tại thời điểm cất bốc): 1.000.000 đồng/mộ.

4. Đối với mồ mả khi cất bốc được hỗ trợ chi phí nghi lễ tâm linh theo phong tục tập quán của địa phương. Mức hỗ trợ theo quy định trong bộ đơn giá này.

5. Đối với mồ mả hung táng khi cất bốc chưa phân hủy, ngoài việc bồi thường còn được hỗ trợ thêm chi phí áo quan phục vụ cho việc di chuyển, chôn cất và chi phí xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường theo mức giá quy định trong bộ đơn giá này (phải có xác nhận của các tổ chức chính quyền cấp xã và Hội đồng bồi thường tại thời điểm cất bốc).

6. Đối với trường hợp cá biệt khác, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng căn cứ vào tình hình thực tế, lập dự toán cụ thể mức bồi thường trình cơ quan có thẩm quyền xem xét thẩm định phê duyệt.

7. Đối với mồ mả không có thân nhân (mộ vô chủ) thì kinh phí bồi thường được giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi để chi phí di chuyển đến nơi chôn cất mới trong vùng quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa và khi tiến hành di dời phải có xác nhận tại hiện trường giữa chủ đầu tư, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và Ủy ban nhân dân cấp xã để làm cơ sở chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ.

Điều 7. Một số trường hợp khác

1. Đối với công tác đào đất ao, hồ kênh mương: Bồi thường theo khối lượng thực tế đối với việc đào ao, hồ, kênh mương. Khối lượng do quá trình hình thành của tự nhiên được tận dụng để làm ao, hồ, kênh mương thì không tính vào khối lượng đào đắp để bồi thường, hỗ trợ.

2. Công trình hạ tầng kỹ thuật:

a) Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn liền với đất đang sử dụng được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

b) Về chi phí san lấp mặt bằng, chi phí tôn tạo đất không có hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng căn cứ vào hiện trạng thực tế về san lấp mặt bằng, tôn tạo đất và giá đất trong bộ đơn giá này để xác định, đề xuất khoản chi phí đầu tư vào đất còn lại trình cơ quan Tài chính (nếu đối tượng sử dụng đất là đơn vị, tổ chức thì trình Sở Tài chính; các đối tượng còn lại trình Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện) chủ trì xem xét có ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức bồi thường không quá 50% chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

Điều 8. Tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ và các loại tài sản khác

1. Về chủng loại dựa trên kết quả điều tra, khảo sát với các loại đang được sử dụng phổ biến tại các địa phương trên toàn tỉnh.

2. Về mức giá dựa trên báo giá của các nhà sản xuất, cung cấp và khảo sát thực tế tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

3. Căn cứ vào tình hình thực tế, tài liệu liên quan và giá trị còn lại để xác định mức bồi thường, hỗ trợ phù hợp theo từng dự án.

4. Các loại tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ,... thuộc vùng tái định cư có chuyển đổi nghề nghiệp được hỗ trợ bằng (=) giá trị hiện hành theo đơn giá nhân (x) tỷ lệ % mức hỗ trợ theo quy định hiện hành của UBND tỉnh. Trường hợp các vùng tái định cư không chuyển đổi nghề nghiệp thì không được bồi thường mà chỉ được hỗ trợ chi phí di chuyển, tháo lắp, hao hụt vật liệu (riêng tàu thuyền các loại chỉ hỗ trợ chi phí nhân công điều khiển và nhiên liệu trong quá trình di chuyển).

5. Các loại máy móc thiết bị không có trong bộ đơn giá này thì Hội đồng bồi thường có thể thực hiện thẩm định giá của đơn vị có năng lực hoặc tham khảo giá thị trường thông qua báo giá của nhà sản xuất, nhà cung cấp hoặc hóa đơn giá trị gia tăng của sản phẩm.

6. Các loại đồ dùng nội thất, thiết bị trong nhà có thể tháo rời, di chuyển được như tủ, giường, bàn ghế thì không được bồi thường mà chỉ hỗ trợ chi phí tháo lắp, di chuyển.

Điều 9. Cây cối, hoa màu

1. Đối với cây cối, hoa màu: Đơn giá bồi thường tính toán dựa trên cơ sở chi phí đầu tư (cây giống, phân bón, công chăm sóc bảo vệ, thuốc bảo vệ thực vật...) hoặc giá trị kinh tế do cây đó mang lại.

2. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đối với cây hàng năm nếu bộ đơn giá này còn thiếu hoặc đơn giá chưa phù hợp với địa phương thì hàng năm UBND huyện, thành phố, thị xã xây dựng và ban hành bảng giá để áp dụng, mức bồi thường được tính theo giá trị sản lượng thu hoạch của một vụ. Giá trị sản lượng thu hoạch của một vụ được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của loại cây trồng đó tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất;

b) Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất;

c) Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại;

d) Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

đ) Đối với các loại cây lấy gỗ như thông, keo, bạch đàn... trồng rải rác trong vườn, trồng làm hàng rào (trồng phân tán); trồng trên bờ thửa; bờ lô, khoảnh ở nương rẫy kết hợp bảo vệ cây nông nghiệp; trồng trên đất công cộng (đường giao thông, bờ mương) thì mức tính bằng số lượng cây nhân với đơn giá tại Phụ lục 03 của bộ đơn giá này.

e) Đối với các loại cây trồng rừng nguyên liệu, khi mật độ trồng rừng vượt quá tiêu chuẩn, cách tính giá trị bồi thường như sau:

- Số cây nằm trong mật độ tiêu chuẩn tính giá trị bồi thường theo mức giá trong bộ đơn giá này.

- Số cây vượt quá tiêu chuẩn tính hỗ trợ bao gồm giống, công chăm sóc bảo vệ theo mức giá quy định trong bộ đơn giá này, nhưng số cây vượt không quá 01 lần mật độ tiêu chuẩn. Đối với trường hợp cây tái sinh, chỉ tính tối đa là 02 chồi/gốc.

g) Đối với những vùng có điều kiện tự nhiên có tính đặc thù của tiểu vùng khí hậu, nhằm phòng chống các thiên tai như bão, lốc, gió Lào, lở đất ở một số khu vực trên địa bàn toàn tỉnh mà không vì mục đích để tính bồi thường với số cây trồng vượt mật độ tiêu chuẩn (2.500 cây/ha) thì số cây vượt trên 2.500 cây/ha được tính mức bồi thường bằng 80% đơn giá chuẩn ban hành cho số cây vượt, nhưng số cây vượt không quá 2 lần mật độ tiêu chuẩn (5.000 cây), số cây vượt quá 7.500 cây thì không được bồi thường, hỗ trợ. Trường hợp ở những nơi mà rừng cây có tính đặc thù, việc áp dụng đơn giá nêu trên không phù hợp thì Hội đồng bồi thường lập phương án bồi thường báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

h) Đơn giá cây ăn quả được tính theo tiêu chuẩn quy cách và mật độ hiện hành. Trường hợp trồng vượt quá tiêu chuẩn, được hỗ trợ về cây trồng, công trồng theo mức giá như sau.

- Cam, chanh, bưởi, xoài, nhãn trồng có đường kính nhỏ hơn 2cm (đường kính thân cây để xác định mức giá bồi thường được đo tại vị trí cách mặt đất 30cm): 4.000 đồng/cây.

- Ổi, khế và một số cây ăn quả khác trồng có đường kính nhỏ hơn 2cm: 3.000 đồng/cây.

3. Đối với những loại cây trồng chưa có trong danh mục bảng giá, khi xây dựng phương án, Hội đồng bồi thường vận dụng đơn giá của các loại cây trồng tương đương đã có trong bảng giá để tính toán, nhưng chênh lệch không quá 20%. Trường hợp không có loại cây trồng tương đương, Hội đồng bồi thường khảo sát thực tế về chi phí đầu tư, năng suất, sản lượng và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất, để xác định mức giá bồi thường phù hợp và đề xuất cấp có thẩm quyền, xem xét cho ý kiến trước khi thực hiện. Đối với các loại cây trồng, rau màu ngắn ngày trồng sau thời điểm thu hồi đất thì không được bồi thường.

4. Cây cối sau khi đã được bồi thường đầy đủ theo quy định thì về nguyên tắc là thuộc sở hữu của Nhà nước, tuy nhiên để tạo điều kiện cải thiện đời sống cho người dân, thì các hộ gia đình, cá nhân có cây cối đã được bồi thường phải tự chặt hạ, dời dọn và tận thu để bàn giao mặt bằng sạch. Nếu hộ gia đình, cá nhân không tự chặt hạ, dời dọn thì tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tổ chức chặt hạ, thu dọn để bàn giao mặt bằng, kinh phí chặt hạ được lấy từ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định hiện hành.

Trường hợp tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có nhu cầu giữ lại nguyên hiện trạng rừng cây, vườn cây để tạo cảnh quan, môi trường cho dự án thì tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất hỗ trợ thêm cho người có rừng cây, vườn cây theo mức thỏa thuận nhưng không quá 50% giá trị bồi thường rừng cây; vườn cây đó. Khoản kinh phí hỗ trợ thêm này không tính khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.

5. Kiểm đếm mật độ cây đối với trường hợp diện tích ≥ 1ha bằng phương pháp lập ô tiêu chuẩn, đếm số lượng cây, lấy trung bình để xác định mật độ cây.

Điều 10. Nuôi trồng thủy hải sản

1. Đối với nuôi trồng thủy hải sản: Đơn giá bồi thường tính toán dựa trên cơ sở chi phí đầu tư (con giống, thức ăn, thuốc phòng dịch, nạo vét ao đầm, chăm sóc bảo vệ...) theo giai đoạn phát triển, năng suất sản lượng bình quân.

2. Đối với vật nuôi là thủy, hải sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường, chỉ hỗ trợ công thu hoạch

3. Khối lượng để tính bồi thường, hỗ trợ nuôi trồng thủy hải sản được xác định theo chi phí sản xuất trên diện tích mặt nước thực nuôi tại thời điểm kiểm kê, mức giá tương ứng theo đối tượng nuôi, mật độ, hình thức nuôi và thời gian nuôi được quy định trong bộ đơn giá này.

4. Khối lượng đào, đắp, xây dựng ao nuôi trồng thủy sản, chi phí cải tạo ao nuôi và các công trình phụ được xác định theo khối lượng thực tế, mức giá theo quy định trong bộ đơn giá này và đơn giá xây dựng cơ bản hiện hành.

5. Đối với sản phẩm nuôi trồng thủy hải sản đã thu hoạch trước thời điểm thu hồi đất thì không được bồi thường, hỗ trợ.

6. Đối với máy móc, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ cho việc nuôi trồng thủy sản thì Hội đồng bồi thường tính chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt và thiệt hại do tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt.

Chương III

TRÁCH NHIỆM HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của Hội đồng Bồi thường

1. Đánh giá, tính toán và đề xuất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp thu hồi một phần công trình tại khoản 7 Điều 4 Quyết định này. Trường hợp Hội đồng bồi thường không thể tự thực hiện thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét việc thuê đơn vị tư vấn độc lập thực hiện) kinh phí thuê đơn vị tư vấn được lấy trong kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, GPMB của Hội đồng Bồi thường theo quy định hiện hành.

2. Xác định mức độ ảnh hưởng, đề xuất cụ thể phương án giải quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định Đối với các trường hợp có mốc GPMB quá sát nhà ở, ốt, quán hoặc các công trình khác, có ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của người dân.

3. Đánh giá mức độ hoàn thành đối với nhà đang xây dựng dở dang hoặc đối với nhà, công trình có thiết kế phức tạp, mức độ hoàn thiện cao cấp thì Hội đồng bồi thường phải đánh giá, tính toán phù hợp với quy định tại khoản e, g Điều 4 Quyết định này.

4. Hội đồng bồi thường phối hợp với chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về tính chính xác của các loại mộ để có phương án áp giá bồi thường và hỗ trợ phù hợp đối với quy định tại Điều 6 Quyết định này.

5. Hội đồng bồi thường và chính quyền địa phương có trách nhiệm xác định nguồn gốc ao, hồ, kênh mương hình thành tự nhiên trong nội dung bồi thường đào đất ao, hồ, kênh, mương tại khoản 1 Điều 7.

6. Hội đồng bồi thường chịu trách nhiệm tính toán mức hỗ trợ, trình cấp thẩm quyền phê duyệt đối với nội dung bồi thường quy định tại khoản 4 Điều 8 Quyết định này.

7. Trường hợp nơi có địa hình phức tạp, khó khăn ở các khu vực miền núi, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái, định cư, căn cứ thực tế, báo cáo xin ý kiến của UBND tỉnh và các sở, ban ngành liên quan trước khi thực hiện lập phương án bồi thường đối với các trường hợp đặc biệt.

8. Đối với những loại cây trồng chưa có trong Bộ đơn giá này, Hội đồng bồi thường chịu trách nhiệm xác định và tính toán theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Quyết định này.

9. Đối với trường hợp việc áp dụng bộ đơn giá này chưa phù hợp với thực tế, Hội đồng bồi thường có trách nhiệm lập hồ sơ kiểm đếm đầy đủ, nêu rõ quy cách, chủng loại, báo cáo về Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở chuyên ngành để cùng xem xét, xác định đơn giá trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi phê duyệt phương án bồi thường.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình triển khai thực hiện, Hội đồng bồi thường phải căn cứ vào các quy định hiện hành, các quy hoạch có liên quan và tình hình thực tế để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và áp dụng đơn giá cho phù hợp. Trường hợp có phát sinh vướng mắc các cơ quan quản lý, các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời bằng văn bản về Sở Xây dựng (cơ quan chủ trì) để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC 01

ĐƠN GIÁ CÁC LOẠI NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, MỒ MẢ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Các từ ngữ viết tắt trong đơn giá

ĐK: Đường kính

m2 XD: Mét vuông xây dựng

XM: Xi măng

VXM: Vữa xi măng.

BT: Bê tông

BTCT: Bê tông cốt thép

PCCC: Phòng cháy chữa cháy

Stt

Loại công trình, quy cách

Đơn vị tính

Đơn giá
(đồng)

ĐƠN GIÁ CÁC LOẠI NHÀ CỬA

I

TRƯỜNG HỌC VÀ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KHÁC CÓ KẾT CẤU TƯƠNG TỰ

1

Nhà từ 3 đến 4 tầng: móng BTCT kết hợp xây gạch đá; khung chịu lực; tường bao che xây gạch đặc 220; sàn BTCT; chiều cao mỗi tầng 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT; hệ thống xà gồ gỗ; lợp ngói 22v/m2; cửa đi panô kính, cửa sổ kính, gỗ dỗi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống điện chiếu sáng, chống sét, PCCC đầy đủ; cầu thang bậc mài granito, lan can sắt, trụ, tay vịn bằng gỗ nhóm III.

m2 XD

4.790.000

 

Các trường hợp điều chỉnh:

- Nếu không có hệ thống PCCC: Giảm 35.000 đ/m2 XD

- Nếu có khu vệ sinh: Tăng 150.000 đ/m2 sàn của tầng có khu vệ sinh

- Nếu lợp tôn: Giảm 120.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu lợp tôn xốp chống nóng: Giảm 50.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu lợp FibroXM: Giảm 200.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép: Tăng 55.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép kết hợp gỗ: Tăng 10.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu không đổ sàn mái BTCT: Giảm 550.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu không lợp mái ngói: Giảm 350.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Giảm 182.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 335.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: Giảm 298.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: Giảm 369.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch đặc 110: Giảm 258.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch đặc 150: Giảm 180.000 đ/m2 XD

- Nếu xây táp lô 220: Giảm 293.000 đ/m2 XD

- Nếu xây táp lô 150: Giảm 349.000 đ/m2 XD

- Nếu xây táp lô 100: Giảm 410.000 đ/m2 XD

- Nếu xây gạch không nung 220: Giảm 190.000 đ/m2 XD

- Nếu xây gạch không nung 150: Giảm 250.000 đ/m2 XD

- Nếu xây gạch không nung 110: Giảm 350.000 đ/m2 XD

- Nếu tường quét vôi ve: Giảm trừ 90.000 đ/m2 XD

- Nếu tường không sơn: Giảm 104.000 đ/m2 XD

- Nếu không trát: Giảm 269.000 đ/m2 XD

- Nếu nền láng ximăng: Giảm 107.000 đ/m2 XD

- Khi chiều cao tầng nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000 đồng cho 1m2 sàn của tầng đó.

 

 

2

Nhà 2 tầng: Móng BTCT kết hợp xây gạch đá; khung chịu lực; tường bao che xây gạch đặc 220; sàn BTCT; chiều cao mỗi tầng 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT, hệ thống xà gồ gỗ, lợp ngói 22v/m2; cửa đi panô kính, cửa sổ kính, gỗ dỗi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống điện chiếu sáng, chống sét, PCCC đầy đủ; cầu thang bậc mài granito, lan can sắt, trụ, tay vịn bằng gỗ nhóm III.

m2 XD

5.040.000

 

Các trường hợp điều chỉnh:

- Nếu không có hệ thống PCCC: Giảm 35.000 đ/m2 XD

- Nếu có khu vệ sinh: Tăng 155.000 đ/m2 sàn của tầng có khu vệ sinh

- Nếu lợp tôn: Giảm 120.000 đ/m2sàn mái

- Nếu lợp tôn xốp chống nóng: Giảm 50.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu lợp FibroXM: Giảm 200.000 đ/m2sàn mái

- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép: Tăng 53.000 đ/m2sàn mái

- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép kết hợp gỗ: Tăng 9.000 đ/m2sàn mái

- Nếu không đổ sàn mái BTCT: Giảm 550.000 đ/m2sàn mái

- Nếu không lợp mái ngói: Giảm 350.000 đ/m2sàn mái

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Giảm 184.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 337.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: Giảm 300.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: Giảm 371.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch đặc 110: Giảm 260.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch đặc 150: Giảm 182.000 đ/m2 XD

- Nếu xây táp lô 220: Giảm 295.000 đ/m2 XD

- Nếu xây táp lô 150: Giảm 351.000 đ/m2 XD

- Nếu xây táp lô 100: Giảm 412.000 đ/m2 XD

- Nếu xây gạch không nung 220: Giảm 190.000 đ/m2 XD

- Nếu xây gạch không nung 150: Giảm 250.000 đ/m2 XD

- Nếu xây gạch không nung 110: Giảm 350.000 đ/m2 XD

- Nếu tường quét vôi ve: Giảm trừ 90.000 đ/m2 XD

- Nếu tường không sơn: Giảm 104.000 đ/m2 XD

- Nếu không trát: Giảm 269.000 đ/m2 XD

- Nếu nền láng ximăng: Giảm 107.000 đ/m2 XD

- Khi chiều cao tầng nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000 đồng cho 1m2 sàn của tầng đó.

 

 

3

Nhà 1 tầng

 

 

3.1

Móng BTCT kết hợp xây gạch đá; khung chịu lực; tường bao che xây gạch đặc 220; chiều cao hộc 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT, hệ thống xà gồ gỗ, lợp ngói 22v/m2; cửa đi panô kính, cửa sổ kính, gỗ dỗi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống chống sét, hệ thống điện chiếu sáng, PCCC đầy đủ.

m2 XD

5.790.000

3.2

Móng BTCT kết hợp xây gạch đá; tường chịu lực xây gạch đặc 220; chiều cao hộc 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT; hệ thống xà gồ gỗ; lợp ngói 22v/ m2; cửa đi panô kính, cửa sổ kính, gỗ dỗi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống chống sét, hệ thống điện chiếu sáng, PCCC đầy đủ.

m2 XD

4.620.000

 

Các trường hợp điều chỉnh cho mục 3.1; 3.2:

- Nếu không có hệ thống PCCC: Giảm 55.000 đ/m2XD

- Nếu có khu vệ sinh: Tăng 160.000 đ/m2 XD

- Nếu lợp tôn: Giảm 120.000 đ/m2sàn mái

- Nếu lợp tôn xốp chống nóng: Giảm 50.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu lợp FibroXM: Giảm 200.000 đ/m2sàn mái

- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép: Tăng 50.000 đ/m2sàn mái

- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép kết hợp gỗ: Tăng 8.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu không đổ sàn mái BTCT: Giảm 546.000 đ/m2sàn mái

- Nếu không lợp mái ngói: Giảm 350.000 đ/m2sàn mái

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Giảm 186.000 đ/m2XD

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 339.000 đ/m2XD

- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: Giảm 302.000 đ/m2XD

- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: Giảm 373.000 đ/m2XD

- Nếu tường xây gạch đặc 110: Giảm 262.000 đ/m2XD

- Nếu tường xây gạch đặc 150: Giảm 184.000 đ/m2XD

- Nếu xây táp lô 220: Giảm 297.000 đ/m2XD

- Nếu xây táp lô 150: Giảm 353.000 đ/m2XD

- Nếu xây táp lô 100: Giảm 414.000 đ/m2XD

- Nếu xây gạch không nung 220: Giảm 195.000 đ/m2 XD

- Nếu xây gạch không nung 150: Giảm 250.000 đ/m2 XD

- Nếu xây gạch không nung 110: Giảm 350.000 đ/m2 XD

- Nếu tường quét vôi ve: Giảm trừ 90.000 đ/m2 XD

- Nếu tường không sơn: Giảm 104.000 đ/m2 XD

- Nếu không trát: Giảm 269.000 đ/m2 XD

- Nếu nền láng ximăng: Giảm 107.000 đ/m2XD

- Khi chiều cao nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000 đồng cho 1 m2XD.

 

 

II

TRỤ SỞ, NHÀ LÀM VIỆC, VĂN PHÒNG, TRẠM Y TẾ VÀ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KHÁC CÓ KẾT CẤU TƯƠNG TỰ

 

 

1

Nhà từ 3 đến 4 tầng: Móng BTCT kết hợp xây gạch đá; khung chịu lực; tường bao che xây gạch đặc 220; sàn BTCT, chiều cao mỗi tầng 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT, hệ thống xà gồ gỗ, lợp ngói 22v/ m2, cửa đi panô kính, cửa sổ kính, gỗ dỗi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống điện, nước; vệ sinh khép kín các tầng, chống sét, PCCC đầy đủ; cầu thang bậc lát gạch Ceramic, lan can sắt, trụ, tay vịn bằng gỗ nhóm III.

m2 sàn

5.040.000

 

Các trường hợp điều chỉnh:

- Nếu không có hệ thống PCCC: Giảm 35.000 đ/m2 sàn

- Nếu không có vệ sinh khép kín các tầng: Giảm 150.000 đ/m2 sàn của tầng không có khu vệ sinh khép kín

- Nếu lợp tôn: Giảm 120.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu lợp tôn xốp chống nóng: Giảm 50.000 đ/m2 sàn mái.

- Nếu lợp FibroXM: Giảm 200.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép: Tăng 55.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép kết hợp gỗ: Tăng 10.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu không đổ sàn mái BTCT: Giảm 547.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu không lợp mái ngói: Giảm 350.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Giảm 182.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 335.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: Giảm 298.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: Giảm 369.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch đặc 110: Giảm 258.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch đặc 150: Giảm 180.000 đ/m2 sàn

- Nếu xây táp lô 220: Giảm 293.000 đ/m2 sàn

- Nếu xây táp lô 150: Giảm 349.000 đ/m2 sàn

- Nếu xây táp lô 100: Giảm 410.000 đ/m2 sàn

- Nếu xây gạch không nung 220: Giảm 190.000 đ/m2 XD

- Nếu xây gạch không nung 150: Giảm 250.000 đ/m2 XD

- Nếu xây gạch không nung 110: Giảm 350.000 đ/m2 XD

- Nếu tường quét vôi ve: Giảm trừ 93.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường không sơn: Giảm 107.000 đ/m2 sàn

- Nếu không trát: Giảm 280.000 đ/m2 sàn

- Khi chiều cao tầng nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000 đồng cho 1 m2 sàn của tầng đó.

 

 

2

Nhà 2 tầng: Móng BTCT kết hợp xây gạch đá; khung chịu lực; tường bao che xây gạch đặc 220; sàn BTCT; chiều cao mỗi tầng 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT, hệ thống xà gồ gỗ, lợp ngói 22v/m2; cửa đi panô kính, cửa sổ kính, gỗ dỗi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống điện, nước; vệ sinh khép kín các tầng, chống sét, PCCC đầy đủ; cầu thang bậc lát gạch Ceramic, lan can sắt, trụ, tay vịn bằng gỗ nhóm III.

m2 sàn

5.300.000

 

Các trường hợp điều chỉnh:

- Nếu không có hệ thống PCCC: Giảm 45.000 đ/m2 sàn

- Nếu không có vệ sinh khép kín các tầng: Giảm 155.000 đ/m2 sàn của tầng không có khu vệ sinh khép kín

- Nếu lợp tôn: Giảm 120.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu lợp tôn xốp chống nóng: Giảm 50.000 đ/m2 sàn mái.

- Nếu lợp FibroXM: Giảm 200.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép: Tăng 53.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép kết hợp gỗ: Tăng 9.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu không đổ sàn mái BTCT: Giảm 547.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu không lợp mái ngói: Giảm 350.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Giảm 184.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 337.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: Giảm 300.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: Giảm 371.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch đặc 110: Giảm 260.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch đặc 150: Giảm 182.000 đ/m2 sàn

- Nếu xây táp lô 220: Giảm 295.000 đ/m2 sàn

- Nếu xây táp lô 150: Giảm 351.000 đ/m2 sàn

- Nếu xây táp lô 110: Giảm 412.000 đ/m2 sàn

- Nếu xây gạch không nung 220: Giảm 195.000 đ/m2 XD

- Nếu xây gạch không nung 150: Giảm 250.000 đ/m2 XD

- Nếu xây gạch không nung 110: Giảm 350.000 đ/m2 XD

- Nếu tường quét vôi ve: Giảm trừ 93.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường không sơn: Giảm 107.000 đ/m2 sàn

- Nếu không trát: Giảm 275.000 đ/m2 sàn

- Nếu nền láng ximăng: Giảm 107.000 đ/m2 sàn

- Khi chiều cao tầng nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000 đồng cho 1 m2 sàn của tầng đó.

 

 

3

Nhà 1 tầng

 

 

3.1

Nhà 1 tầng: Móng BTCT kết hợp xây gạch đá; khung chịu lực; tường bao che xây gạch đặc 220; chiều cao hộc 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT; hệ thống xà gồ gỗ, lợp ngói 22v/m2; cửa đi panô kính, cửa sổ kính, gỗ dỗi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống chống sét, hệ thống điện chiếu sáng, nước, vệ sinh khép kín, PCCC đầy đủ.

m2 XD

5.940.000

3.2

Nhà 1 tầng: Móng BTCT hoặc xây gạch đá, tường chịu lực xây gạch đặc 220; chiều cao hộc 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT; hệ thống xà gồ gỗ, lợp ngói 22v/m2; cửa đi panô kính, cửa sổ kính, gỗ dỗi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống chống sét, hệ thống điện chiếu sáng, nước, hệ thống vệ sinh khép kín, PCCC đầy đủ.

m2 XD

4.850.000

 

Các trường hợp điều chỉnh cho mục 3.1; 3.2:

- Nếu không có hệ thống PCCC: Giảm 55.000 đ/m2 XD

- Nếu không có vệ sinh khép kín: Giảm 160.000 đ/m2XD

- Nếu lợp tôn: Giảm 120.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu lợp tôn xốp chống nóng: Giảm 50.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu lợp FibroXM: Giảm 200.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép: Tăng 50.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép kết hợp gỗ: Tăng 8.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu không đổ sàn mái BTCT: Giảm 546.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu không lợp mái ngói: Giảm 350.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Giảm 186.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 339.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: Giảm 303.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: Giảm 373.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch đặc 110: Giảm 262.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch đặc 150: Giảm 184.000 đ/m2 XD

- Nếu xây táp lô 220: Giảm 297.000 đ/m2 XD

- Nếu xây táp lô 150: Giảm 353.000 đ/m2 XD

- Nếu xây táp lô 100: Giảm 414.000 đ/m2 XD

- Nếu xây gạch không nung 220: Giảm 195.000 đ/m2 XD

- Nếu xây gạch không nung 150: Giảm 250.000 đ/m2 XD

- Nếu xây gạch không nung 110: Giảm 350.000 đ/m2 XD

- Nếu tường quét vôi ve: Giảm trừ 93.000 đ/m2 XD

- Nếu tường không sơn: Giảm 107.000 đ/m2 XD

- Nếu không trát: Giảm 270.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: Giảm 75.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 85.000 đ/m2 XD

- Nếu nền láng ximăng: Giảm 107.000 đ/m2 XD

- Khi chiều cao nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000 đồng cho 1 m2 XD.

 

 

III

NHÀ Ở DÂN DỤNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC CÓ KẾT CẤU TƯƠNG TỰ

 

 

1

Nhà ở riêng lẻ xây dạng biệt thự: Nhà hai tầng hoặc nhiều tầng; có 3 phía trở lên tiếp xúc với sân vườn, được thiết kế tạo dáng kiến trúc hiện đại; kết cấu móng BTCT kết hợp xây gạch hoặc đá hộc; kết cấu phần thân: khung bê tông cốt thép chịu lực; dầm, sàn, mái bê tông cốt thép; lợp ngói xi măng có sơn màu, sườn mái bằng thép hộp hoặc gỗ nhóm 3 trở lên; tường xây gạch dày 22cm; chiều cao trung bình mỗi tầng 3,6m; trần nhà đóng bằng gỗ nhóm 3, hoặc trần thạch cao hoặc tấm trần chuyên dụng cao cấp chiếm >=50% diện tích trần toàn nhà; phần tường, trần trong nhà còn lại bả ma tít, sơn cao cấp; tường trụ các mặt chính phía ngoài ốp các loại gạch trang trí cao cấp hoặc bả ma tít + sơn chống thấm; nền nhà lát gạch Granit nhân tạo trở lên; cửa gỗ 2 lớp (trong kính ngoài chớp) khuôn ngoại cả tường gỗ nhóm 2; bậc cầu thang lát đá Granít tự nhiên hoặc lát gỗ, lan can cầu thang bằng gỗ nhóm 2 hoặc gỗ kính; hệ thống điện đi chìm tường và trần, hệ thống cấp thoát nước đồng bộ; thiết bị điện và vệ sinh cao cấp; bếp khép kín trong nhà đầy đủ các tiện nghi, hiện đại; khu vệ sinh khép kín từng tầng.

m2 sàn

7.160.000

2

Nhà từ 3 đến 4 tầng: Móng BTCT kết hợp xây gạch đá; khung chịu lực; tường bao che xây gạch đặc 220; sàn BTCT; chiều cao mỗi tầng 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT; hệ thống xà gồ gỗ; lợp ngói 22v/m2; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ dỗi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống điện, nước, vệ sinh khép kín ở các tầng; cầu thang bậc lát gạch Ceramic, trụ tiết diện trên 0,06m2, lan can, tay vịn bằng gỗ nhóm III.

m2 sàn

5.050.000

 

Các trường hợp điều chỉnh mục 2:

- Nếu không có hệ thống cấp nước: Giảm 105.000 đ/m2 sàn

- Nếu không có hệ thống điện: Giảm 95.000 đ/m2 sàn

- Nếu có hệ thống chống sét: Tăng 30.000 đ/m2 sàn

- Nếu không có vệ sinh khép kín: Giảm 120.000 đ/m2 sàn của tầng không có khu vệ sinh

- Nếu trong một tầng có nhiều hơn một khu vệ sinh khép kín thì được tính thêm bằng cách: lấy diện tích khu vệ sinh Tăng thêm nhân (x) với 1.700.000 đ/m2 khu vệ sinh

- Nếu lợp ngói 10v/m2: Tăng 47.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu lợp tôn: Giảm 120.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu lợp tôn xốp chống nóng: Giảm 50.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu lợp Fibro XM: Giảm 200.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu không đổ BT sàn mái: Giảm 547.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu không lợp mái ngói: Giảm 340.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép: Tăng 60.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép kết hợp gỗ: Tăng 10.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu tường quét vôi ve: Giảm 100.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường không sơn: Giảm 117.000 đ/m2sàn

- Nếu không trát: Giảm 250.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch đặc 150: Giảm 202.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch đặc 110: Giảm 318.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Giảm 187.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 410.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: Giảm 345.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: Giảm 466.000 đ/m2 sàn

- Nếu xây táp lô 220: Giảm 380.000 đ/m2sàn

- Nếu xây táp lô 150: Giảm 450.000 đ/m2sàn

- Nếu xây táp lô 100: Giảm 505.000 đ/m2sàn

- Nếu xây gạch không nung 220: Giảm 250.000 đ/m2 XD

- Nếu xây gạch không nung 150: Giảm 350.000 đ/m2 XD

- Nếu xây gạch không nung 110: Giảm 425.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát đá Granit: Tăng 350.000 đ/m2 sàn

- Nếu nền lát gạch Granit nhân tạo: Tăng 150.000 đ/m2 sàn

- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: Giảm 75.000 đ/m2 sàn

- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 85.000 đ/m2 sàn

- Nếu nền láng ximăng: Giảm 107.000 đ/m2 sàn

- Nếu không láng nền: Giảm 195.000 đ/m2 sàn

- Khi chiều cao tầng nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000 đồng cho 1 m2 sàn của tầng đó.

 

 

3

Nhà 2 tầng

 

 

3.1

Nhà 2 tầng: Móng BTCT kết hợp xây gạch đá; khung chịu lực; tường bao che xây gạch đặc 220; sàn BTCT; chiều cao mỗi tầng 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT; hệ thống xà gồ gỗ, lợp ngói 22v/m2; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ dỗi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống điện, nước, vệ sinh khép kín ở các tầng; cầu thang bậc lát gạch Ceramic, trụ tiết diện trên 0,06m2, lan can, tay vịn bằng gỗ nhóm III.

m2 sàn

5.235.000

3.2

Nhà 2 tầng: Móng BTCT hoặc xây gạch đá; tường chịu lực; xây gạch đặc tường 220; sàn BTCT; chiều cao mỗi tầng 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn, mái BTCT; hệ thống xà gồ gỗ, lợp ngói 22v/ m2; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ dỗi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống điện, nước, vệ sinh khép kín ở các tầng; cầu thang bậc lát gạch Ceramic, trụ tiết diện trên 0,06m2, lan can, tay vịn bằng gỗ nhóm III.

m2 sàn

4.520.000

 

Các trường hợp điều chỉnh cho mục 3.1, 3.2:

- Nếu không có hệ thống cấp nước: Giảm 110.000 đ/m2 sàn

- Nếu không có hệ thống điện: Giảm 95.000 đ/m2 sàn

- Nếu có hệ thống chống sét: Tăng 35.000 đ/m2 sàn

- Nếu không có vệ sinh khép kín: Giảm 120.000 đ/m2 sàn của tầng không có khu vệ sinh

- Nếu trong một tầng có nhiều hơn một khu vệ sinh khép kín thì được tính thêm bằng cách: lấy diện tích khu vệ sinh Tăng thêm nhân (x) với 1.700.000đ/1 m2 khu vệ sinh

- Nếu lợp ngói 10v/m2: Tăng 47.000 đ/m2sàn mái

- Nếu lợp tôn: Giảm 120.000 đ/m2sàn mái

- Nếu lợp tôn xốp chống nóng: Giảm 50.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu lợp Fibro XM: Giảm 200.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu không đổ BT sàn mái: Giảm 547.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu không lợp mái ngói: Giảm 340.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép: Tăng 55.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép kết hợp gỗ: Tăng 9.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu tường quét vôi ve: Giảm 100.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường không sơn: Giảm 117.000 đ/m2 sàn

- Nếu không trát: Giảm 250.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch đặc 150: Giảm 202.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch đặc 110: Giảm 318.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Giảm 187.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 410.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: Giảm 345.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: Giảm 466.000 đ/m2 sàn

- Nếu xây táp lô 220: Giảm 380.000 đ/m2sàn

- Nếu xây táp lô 150: Giảm 450.000 đ/m2 sàn

- Nếu xây táp lô 100: Giảm 505.000 đ/m2 sàn

- Nếu xây gạch không nung 220: Giảm 250.000 đ/m2 XD

- Nếu xây gạch không nung 150: Giảm 350.000 đ/m2 XD

- Nếu xây gạch không nung 110: Giảm 425.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát đá Granit tự nhiên: Tăng 350.000 đ/m2 sàn

- Nếu nền lát gạch Granit nhân tạo: Tăng 150.000 đ/m2 sàn

- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: Giảm 75.000 đ/m2 sàn

- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 85.000 đ/m2 sàn

- Nếu nền láng ximăng: Giảm 107.000 đ/m2 sàn

- Nếu không láng nền: Giảm 195.000 đ/m2 sàn

- Khi chiều cao tầng nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000đ cho 1 m2 sàn của tầng đó.

 

 

4

Nhà 1 tầng

 

 

4.1

Nhà 1 tầng: Móng BTCT kết hợp xây gạch đá, khung chịu lực; tường bao che xây gạch đặc 220; chiều cao hộc 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT; hệ thống xà gồ gỗ, lợp ngói 22v/ m2; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ dỗi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống điện, nước, vệ sinh khép kín.

m2 XD

5.340.000

4.2

Nhà 1 tầng: Móng BTCT hoặc kết hợp đá hộc; tường chịu lực xây gạch đặc 220; chiều cao hộc 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT, hệ thống xà gồ gỗ, lợp ngói 22v/ m2; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ dỗi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống điện nước, vệ sinh khép kín.

m2 XD

4.350.000

 

Các trường hợp điều chỉnh cho mục 4.1; 4.2:

- Nếu có hệ thống chống sét: Tăng 70.000 đ/m2 XD

- Nếu không có hệ thống cấp nước: Giảm 115.000 đ/m2 XD

- Nếu không có hệ thống điện: Giảm 95.000 đ/m2 XD

- Nếu không có vệ sinh khép kín: Giảm 120.000 đồng/ m2 XD

- Nếu trong một tầng có nhiều hơn một khu vệ sinh khép kín thì được tính thêm bằng cách: lấy diện tích khu vệ sinh Tăng thêm nhân (x) với 1.700.000đ/1 m2

- Nếu lợp ngói 10v/m2: Tăng 47.000 đ/m2XD

- Nếu lợp tôn: Giảm 120.000 đ/m2XD

- Nếu lợp tôn xốp chống nóng: Giảm 50.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu lợp FibroXM: Giảm 200.000 đ/m2 XD

- Nếu không lợp mái ngói: Giảm 340.000 đ/m2 XD

- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép: Tăng 50.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép kết hợp gỗ: Tăng 8.000 đ/m2 sàn mái

- Nếu không đổ BT sàn mái: Giảm 546.000 đồng/ m2 XD

- Nếu tường quét vôi ve: Giảm 90.000 đ/m2 XD

- Nếu tường không sơn: Giảm 107.000 đ/m2 XD

- Nếu không trát: Giảm 250.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch đặc 150: Giảm 160.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch đặc 110: Giảm 255.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Giảm 150.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 275.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: Giảm 275.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: Giảm 401.000 đ/m2 sàn

- Nếu xây táp lô 220: Giảm 310.000 đ/m2 XD

- Nếu xây táp lô 150: Giảm 360.000 đ/m2 XD

- Nếu xây táp lô 100: Giảm 400.000 đ/m2 XD

- Nếu xây gạch không nung 220: Giảm 170.000 đ/m2 XD

- Nếu xây gạch không nung 150: Giảm 250.000 đ/m2 XD

- Nếu xây gạch không nung 110: Giảm 310.000 đ/m2 XD

- Nếu xây đá quả (tường 150-220): Giảm 130.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát đá Granit tự nhiên: Tăng 350.000 đ/m2 sàn

- Nếu nền lát gạch Granit nhân tạo: Tăng 150.000 đ/m2 sàn

- Nếu nền đánh granito: Tăng 50.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: Giảm 75.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 85.000 đ/m2 XD

- Nếu nền láng ximăng: Giảm 107.000 đ/m2 XD

- Nếu không láng nền: Giảm 195.000 đ/m2 XD

- Nếu không có cửa: Giảm 440.000 đ/m2 XD

- Khi chiều cao nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000đ cho 1 m2 XD.

 

 

4.3

Nhà 1 tầng: Móng đá hộc; tường chịu lực; xây gạch đặc 220; chiều cao hộc 3,3m; mái lợp ngói 22v/ m2; hệ thống xà gồ gỗ; nền lát gạch ceramic, tường sơn; cửa đi, cửa sổ bằng gỗ dỗi (chưa tính khuôn ngoại); có hệ thống điện.

m2 XD

3.100.000

 

Các trường hợp điều chỉnh:

- Nếu có hệ thống chống sét: Tăng 70.000 đ/m2 XD

- Nếu có hệ thống cấp nước: Tăng 95.000 đ/m2 XD

- Nếu không có hệ thống điện: Giảm 85.000 đ/m2 XD

- Nếu có vệ sinh khép kín: Tăng 180.000 đ/m2 XD

- Nếu lợp ngói 10v/m2: Tăng 47.000 đ/m2 XD

- Nếu lợp tôn: Giảm 120.000 đ/m2 XD

- Nếu lợp tôn xốp chống nóng: Giảm 50.000 đ/m2 XD

- Nếu lợp FibroXM: Giảm 200.000 đ/m2 XD

- Nếu mái lợp tranh: Giảm 260.000 đ/m2XD

- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: Giảm 75.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 85.000 đ/m2 XD

- Nếu nền láng ximăng: Giảm 107.000 đ/m2 XD

- Nếu không láng nền: Giảm 195.000 đ/m2 XD

- Nếu tường quét vôi ve: Giảm 63.000 đ/m2 XD

- Nếu tường không sơn: Giảm 87.000 đ/m2 XD

- Nếu không trát: Giảm 165.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch đặc 150: Giảm 160.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch đặc 110: Giảm 255.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Giảm 150.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 275.000 đ/m2 sàn

- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: Giảm 275.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: Giảm 401.000 đ/m2 XD

- Nếu xây táp lô 220: Giảm 310.000 đ/m2 XD

- Nếu xây táp lô 150: Giảm 360.000 đ/m2 XD

- Nếu xây táp lô 100: Giảm 400.000 đ/m2 XD

- Nếu xây gạch không nung 220: Giảm 170.000 đ/m2 XD

- Nếu xây gạch không nung 150: Giảm 250.000 đ/m2 XD

- Nếu xây gạch không nung 110: Giảm 310.000 đ/m2 XD

- Nếu xây đá quả (tường 150-220): Giảm 130.000 đ/m2 XD

- Nếu xây bằng gạch tổ ong: Tăng 220.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát đá Granit tự nhiên: Tăng 350.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch Granit nhân tạo: Tăng 150.000 đ/m2 sàn

- Nếu nền đánh granito: Tăng 50.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: Giảm 75.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 85.000 đ/m2 XD

- Nếu nền láng ximăng: Giảm 107.000 đ/m2 XD

- Nếu không láng nền: Giảm 195.000 đ/m2 XD

- Nếu không có cửa: Giảm 260.000 đ/m2 XD

- Khi chiều cao nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 20.000đ cho 1 m2 XD.

 

 

4.4

Nhà kết cấu đơn giản (1 mái, 2 mái): Móng đá hộc hoặc đá quả, tường xây gạch đặc 110, hộc cao 3m, nền lát gạch ceramic, mái lợp tôn, tường quét vôi ve, cửa đi, cửa sổ bằng gỗ nhóm IV hoặc nhôm kính, có hệ thống điện.

m2 XD

1.800.000

 

Các trường hợp điều chỉnh:

- Nếu không có hệ thống điện: Giảm 65.000 đ/m2 XD

- Nếu có hệ thống cấp nước: Tăng 75.000 đ/m2 XD

- Nếu có vệ sinh khép kín: Tăng 180.000 đ/m2 XD

- Nếu mái lợp ngói 22v/m2: Tăng 120.000 đ/m2 XD

- Nếu mái lợp tôn xốp chống nóng: Tăng 80.000 đ/m2 XD

- Nếu lợp Fibro XM: Giảm 80.000 đ/m2 XD

- Nếu lợp tranh: Giảm 155.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch đặc 220: Tăng 225.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch đặc 150: Tăng 116.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Tăng 161.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: Giảm 50.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 110: Giảm 79.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 56.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch không nung 220: Tăng 25.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch không nung 110: Giảm 85.000 đ/m2 XD

- Nếu xây táp lô 150: Giảm 95.000 đ/m2 XD

- Nếu xây táp lô 110: Giảm 105.000 đ/m2 XD

- Nếu xây đá quả (tường 150-220): Giảm 150.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch tổ ong: Tăng 230.000 đ/m2 XD

- Nếu không trát tường: Giảm 162.000 đ/m2 XD

- Nếu sơn tường: Tăng 45.000 đ/m2 XD

- Nếu không quét vôi ve: Giảm 28.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: Giảm 55.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 73.000 đ/m2 XD

- Nếu nền láng ximăng: Giảm 106.000 đ/m2 XD

- Nếu không láng nền (nền đất): Giảm 175.000 đ/m2 XD

- Nếu không có cửa: Giảm 200.000 đ/m2 XD

Nếu có cửa cuốn tự động: hỗ trợ thêm công tháo dỡ, lắp đặt 600.000 đồng/bộ.

- Nếu nhà có cửa khác như cửa kính, cửa tôn, cửa kính cường lực, cửa cuốn... thì được tính bằng cách tính bổ sung khối lượng cửa đi theo đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này đồng thời giảm khối lượng cửa đi bằng gỗ dỗi theo chiết tính ở trên;

- Khi chiều cao nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 18.000đ cho 1 m2XD.

 

 

4.5

Nhà xây bao (nhà xây bao hoàn chỉnh, chưa tính phần khung gỗ và mái): móng gạch, đá quả hoặc đá hộc, tường xây gạch đặc 220, cao 3m, nền lát gạch ceramic, tường quét vôi ve, cửa đi, cửa sổ bằng gỗ dỗi (chưa tính khuôn ngoại), hệ thống điện đầy đủ.

m2 XD

1.875.000

 

Các trường hợp điều chỉnh:

- Nếu có hệ thống chống sét: Tăng 65.000 đ/m2XD

- Nếu không có hệ thống điện: Giảm 65.000 đ/m2XD

- Nếu có hệ thống cấp nước: Tăng 75.000 đ/m2XD

- Nếu có vệ sinh khép kín: Tăng 180.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Giảm 65.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch không nung 220: Giảm 95.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: Giảm 130.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: Giảm 175.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch đặc 110: Giảm 125.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 165.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch không nung 110: Giảm 180.000 đ/m2 XD

- Nếu xây táp lô 220: Giảm 200.000 đ/m2 XD

- Nếu xây táp lô 150: Giảm 230.000 đ/m2 XD

- Nếu xây táp lô 100: Giảm 250.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch tổ ong: Tăng 25.000 đ/m2 XD

- Nếu không trát tường: Giảm 188.000 đ/m2 XD

- Nếu quét sơn: Tăng 49.000 đ/m2 XD

- Nếu không quét vôi ve: Giảm 25.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát đá hoa cương, cẩm thạch: Tăng 250.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát đá Granit tự nhiên: Tăng 350.000 đ/m2 sàn

- Nếu nền lát gạch Granit nhân tạo: Tăng 150.000 đ/m2 sàn

- Nếu nền đánh granito: Tăng 39.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: Giảm 75.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 85.000 đ/m2 XD

- Nếu nền láng ximăng: Giảm 106.000 đ/m2 XD

- Nếu không láng nền: Giảm 195.000 đ/m2 XD

- Nếu xây đá quả (tường 150-220): Giảm 160.000 đ/m2 XD

- Nếu không có cửa: Giảm 140.000 đ/m2 XD

- Trường hợp nhà xây bao chưa hoàn thiện, hoặc xây bao kết hợp các vật liệu khác thì lấy trường hợp nhà không có bao che cộng thêm phần diện tích bao che thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.

- Chiết tính tăng giảm 16.000 đ/m2 XD khi tăng hoặc giảm 0,1m chiều cao nhà

 

 

4.6

Công trình liền kề (được liên kết với 1 mặt tường của công trình chính): Móng xây gạch đá, tường xây táp lô 110 hoặc xây đá, cao hộc 2,6m, cửa gỗ nhóm IV, tường quét vôi ve, nền láng xi măng, mái lợp ngói.

m2 XD

1.675.000

 

Các trường hợp điều chỉnh:

- Nếu lợp tôn: Giảm 100.000 đ/m2 XD

- Nếu lợp tôn xốp chống nóng: Giảm 50.000 đ/m2 XD

- Nếu lợp FibroXM: Giảm 150.000 đ/m2 XD

- Nếu lợp tranh: Giảm 205.000 đ/m2 XD

- Nếu liên kết với 2 mặt tường của công trình chính: Giảm 165.000 đ/m2 XD

- Nếu liên kết với 3 mặt tường của công trình chính: Giảm 245.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch đặc 220: Tăng 318.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch đặc 110: Tăng 115.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Tăng 162.000 đ/m2XD

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Tăng 85.000 đ/m2XD

- Nếu tường gạch không nung 220: Tăng 135.000 đ/m2XD

- Nếu tường gạch không nung 110: Tăng 55.000 đ/m2XD

- Nếu tường xây gạch đặc 150: Tăng 157.000 đ/m2 XD

- Nếu xây gạch 6 lỗ 150: Tăng 85.000 đ/m2 XD

- Nếu xây gạch 6 lỗ 110: Tăng 65.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch táp lô 150: Tăng 35.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch tổ ong: Tăng 325.000 đ/m2 XD

- Nếu tường sơn: Tăng 35.000 đ/m2 XD

- Nếu không quét vôi ve: Giảm 22.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát đá Granit tự nhiên: Tăng 480.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch ceramic: Tăng 150.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch liên doanh: Tăng 120.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: Tăng 55.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch đất nung: Tăng 38.000 đ/m2 XD

- Nếu không láng nền: Giảm 106.000 đ/m2 XD

- Nếu không trát: Giảm 154.000/ m2 XD

- Nếu cửa gỗ nhóm II-III: Tăng 205.000 đ/m2 XD

- Nếu cửa kính uPVC: Tăng 90.000 đ/m2 XD

- Nếu cửa nhôm kính loại thường: Tăng 30.000 đ/m2 XD

- Nếu cửa sắt xếp bọc tôn: Tăng 40.000 đ/m2 XD

- Nếu cửa lắp bản ván ghép và cửa tôn khung thép: Giảm 20.000 đ/m2 XD

- Nếu không có cửa: Giảm 100.000 đ/m2 XD

- Nếu có vệ sinh khép kín: Tăng 250.000 đ/m2 XD

- Khi chiều cao chái khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 16.000đ cho 1 m2XD.

 

 

4.7

Nhà phụ, nhà tạm: kết cấu bằng tranh, tre, nứa, lá; cửa tạm, đơn giản hoặc không cửa; nền đất; bao che xung quanh bằng cót hoặc tranh lá…; mái lợp giấy dầu, bạt, các loại lá, nền đất

m2 XD

350.000

5

Nhà kết cấu bằng gỗ hoàn chỉnh (chưa tính phần xây bao)

 

 

5.1

Nhà khung gỗ nhóm 2; chiều cao cột cái 3,6m; đường kính cột cái 18cm; mái lợp ngói 22v/ m2

m2 XD

1.390.000

5.2

Nhà khung gỗ nhóm 3-4; chiều cao cột cái 3,6m; đường kính cột cái 18cm; mái lợp ngói 22v/ m2

m2 XD

1.270.000

5.3

Nhà khung gỗ nhóm 5-6; chiều cao cột cái 3,6m; đường kính cột cái 18cm; mái lợp ngói 22v/ m2

m2 XD

1.150.000

 

Các trường hợp điều chỉnh cho mục 5.1, 5.2, 5.3:

- Trường hợp nhà gỗ không xây bao: Tăng 500.000 đ/m2 XD (bao gồm phần xây móng, bó nền, tôn nền, lót nền, láng nền); ngoài ra chiết tính:

+ Nếu lát nền bằng gạch Ceramic: Tăng 150.000 đ/m2 XD

+ Nếu lát nền bằng gạch liên doanh: Tăng 120.000 đ/m2 XD

+ Nếu lát nền bằng gạch đất nung: Tăng 36.000 đ/m2 XD

+ Nếu lát gạch xi măng: Tăng 61.000 đ/m2 XD

+ Nếu láng XM: Tăng 30.000 đ/m2 XD

- Nếu lợp tôn: Giảm 35.000 đ/m2 XD

- Nếu lợp FibroXM: Giảm 92.000 đ/m2 XD

- Nếu mái lợp tranh: Giảm 150.000 đ/m2 XD

- Nếu có hệ thống điện (đối với nhà gỗ không xây bao): Tăng 65.000 đ/m2 XD

- Nếu trần bằng vách gỗ, ván ép… thì cộng thêm phần diện tích trần, bao che nhân theo đơn giá tương ứng của bộ đơn giá này

- Khi chiều cao cột cái khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 25.000đ cho 1 m2XD.

- Khi đường kính cột cái khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 10.000đ cho 1 m2XD.

 

 

IV

NHÀ CÔNG NGHIỆP, NHÀ KHO VÀ CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC CÓ KẾT CẤU TƯƠNG TỰ

 

 

1

Móng đơn BTCT, móng tường xây gạch đá, Cột thép, vì kèo, xà gồ thép hình, tường bao che xây gạch, mái lợp tôn sóng màu, nền đổ BT, cửa sắt xếp, sản xuất tại nhà máy theo hệ thống liên hoàn (có thiết kế); có hệ thống điện đầy đủ.

 

 

1.1

Nhịp khung <=15m, cao <=6m

m2 XD

3.335.000

1.2

Nhịp khung >15m, cao >6m

m2 XD

3.585.000

 

Các trường hợp điều chỉnh cho mục 1.1; 1.2

- Nếu có hệ thống chống sét: Tăng 75.000 đ/m2 XD

- Nếu không có hệ thống điện: Giảm 95.000 đ/m2XD

- Nếu có hệ thống cấp nước: Tăng 85.000 đ/m2XD

- Nếu không có bao che: Giảm 263.000 đ/m2XD

- Nếu lợp Fibro XM: Giảm 80.000 đ/m2XD

- Nếu lợp tôn xốp chống nóng: Tăng 70.000 đ m2 XD

- Nếu mái lợp ngói 22v/m2: Tăng 120.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch ceramic: Giảm 65.000 đ/m2 XD

- Nếu nền láng VXM: Giảm 157.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: Giảm 123.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 148.000 đ/m2 XD

- Nếu không đổ BT nền: Giảm 260.000 đ/m2 XD

- Nếu có 1 khu vệ sinh khép kín: Tăng 110.000 đ/m2 XD

- Nếu có nhiều hơn một khu vệ sinh khép kín thì được tính thêm bằng cách: Lấy diện tích khu vệ sinh tăng thêm nhân (x) với 1.700.000đ/1 m2

- Nếu bao che bằng vật liệu khác thì lấy trường hợp nhà không có bao che cộng thêm phần diện tích bao che thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.

 

 

2

Móng đơn BTCT, móng tường xây gạch đá, Cột bê tông hoặc cột thép hình, vì kèo, xà gồ thép hình, tường bao che xây gạch, mái lợp tôn sóng màu, nền đổ BT, cửa sắt xếp, sản xuất gia công bằng thủ công.

 

 

2.1

Nhịp khung <=15m, cao <=6m

m2 XD

2.165.000

2.2

Nhịp khung >15m, cao >6m

m2 XD

2.450.000

 

Các trường hợp điều chỉnh cho mục 2.1; 2.2:

- Nếu có hệ thống chống sét: Tăng 75.000 đ/m2 XD

- Nếu không có hệ thống điện: Giảm 95.000 đ/m2 XD

- Nếu có hệ thống cấp nước: Tăng 85.000 đ/m2 XD

- Nếu không có bao che: Giảm 263.000 đ/m2 XD

- Nếu lợp Fibro XM: Giảm 80.000 đ/m2 XD

- Nếu lợp tôn xốp chống nóng: Tăng 70.000 đ/m2 XD

- Nếu mái lợp ngói 22v/m2: Tăng 120.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch ceramic: Giảm 65.000 đ/m2 XD

- Nếu nền láng VXM: Giảm 157.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: Giảm 123.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 148.000 đ/m2 XD

- Nếu không đổ BT nền: Giảm 260.000 đ/m2 XD

- Nếu có 1 khu vệ sinh khép kín: Tăng 110.000 đ/m2 XD

- Nếu có nhiều hơn một khu vệ sinh khép kín thì được tính thêm bằng cách: Lấy diện tích khu vệ sinh tăng thêm nhân (x)1.700.000đ/1 m2

- Nếu bao che bằng vật liệu khác thì lấy trường hợp nhà không có bao che cộng thêm phần diện tích bao che thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.

 

 

3

Nhà lắp ghép kết cấu nhẹ:

Móng BTCT, cột vì kèo và giằng bằng thép hộp hoặc thép hình nhẹ, mái lợp tôn chống nóng 3 lớp, bao che mặt ngoài bằng tấm nhựa PVC, vách ngăn 3 lớp (tôn - xốp - tôn), nền lát gạch Ceramic hoặc gạch PVC, hệ thống cửa đi và cửa sổ uPVC, trần thạch cao hoặc trần tôn, hệ thống điện đầy đủ

 

 

3.1

Loại nhà 1 tầng

m2 XD

3.365.000

3.2

Loại nhà 2 tầng

m2 XD

3.180.000

 

Các trường hợp điều chỉnh cho mục 3.1, 3.2:

- Nếu có hệ thống chống sét: Tăng 70.000 đ/m2 XD

- Nếu không có hệ thống điện: Giảm 95.000 đ/m2 XD

- Nếu có hệ thống cấp nước: Tăng 85.000 đ/m2 XD

- Nếu nền láng xi măng: Giảm 106.000 đ/m2 XD

- Nếu nền đổ BT: 210.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch hoa xi măng: Giảm 123.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 148.000 đ/m2 XD

- Nếu có 1 khu vệ sinh khép kín: Tăng 110.000 đ/m2 XD

- Nếu trong một tầng có nhiều hơn một khu vệ sinh khép kín thì được tính thêm bằng cách: Lấy diện tích khu vệ sinh tăng thêm nhân (x)1.700.000đ/1 m2.

 

 

4

Nhà khung thép hộp, thép ống (kết cấu đơn giản) cao 3,6m: Kết cấu cột bằng thép ống D60 hoặc hộp 10x5, vì kèo bằng thép ống, hoặc thép V; Bó nền xây gạch đá, nền lát gạch liên doanh, mái lợp tôn, bao che xây táp lô 110, cửa gỗ nhóm 5,6 hoặc bằng tôn, tường quét vôi ve, có hệ thống điện.

m2 XD

1.125.000

 

Các trường hợp điều chỉnh cho mục 4.

- Tăng hoặc giảm 5% đơn giá gốc khi tiết diện cột thay đổi tăng hoặc giảm một cấp tương ứng.

- Nếu có hệ thống chống sét: Tăng 65.000 đ/m2 XD

- Nếu không có hệ thống điện: Giảm 95.000 đ/m2 XD

- Nếu có hệ thống cấp nước: Tăng 85.000 đ/m2 XD

- Nếu có khu vệ sinh khép kín: Tăng 110.000 đ/m2 XD

- Nếu lợp Fibro XM: Giảm 80.000 đ/m2 XD

- Nếu lợp tôn xốp chống nóng: Tăng 80.000 đ/m2 XD

- Nếu không bao che (bao gồm cả tường, cửa, vôi ve...): Giảm 523.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch đặc 220: Tăng 258.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch đặc 110: Tăng 100.000 đ/m2XD

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Tăng 160.000 đ/m2XD

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Tăng 75.000 đ/m2XD

- Nếu tường xây gạch đặc 150: Tăng 120.000 đ/m2 XD

- Nếu xây gạch 6 lỗ 150: Tăng 85.000 đ/m2 XD

- Nếu xây gạch 6 lỗ 110: Tăng 65.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch không nung 220:Tăng 115.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch không nung 110: Tăng 75.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch táp lô 150: Tăng 35.000 đ/m2 XD

- Nếu tường sơn: Tăng 45.000 đ/m2 XD

- Nếu không quét vôi ve: Giảm 25.000 đ/m2 XD

- Nếu không trát: Giảm 188.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: Giảm 55.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 73.000 đ/m2 XD

- Nếu nền láng ximăng: Giảm 107.000 đ/m2 XD

- Nếu không láng nền: Giảm 195.000 đ/m2 XD

- Nếu nền đổ BT: Tăng 105.000đồng/ m2 XD

- Nếu cửa gỗ nhóm III-IV: Tăng 75.000 đ/m2 XD

- Nếu cửa kính uPVC: Tăng 40.000 đ/m2 XD

- Nếu cửa nhôm kính loại thường: Giảm 45.000 đ/m2 XD

- Nếu có trần: Cộng thêm bằng cách lấy diện tích trần thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.

- Chiết tính tăng giảm 18.000 đ/m2 XD khi tăng hoặc giảm 0,1m chiều cao nhà.

 

 

V

CÔNG TRÌNH VẬT KIẾN TRÚC KHÁC

 

 

1

Ốt kinh doanh, nhà bán hàng, nhà ở hoặc nhà khác có kết cấu tương tự: Móng đá hộc hoặc đá quả, tường xây gạch đặc 110, hộc cao 3m, nền lát gạch liên doanh, mái lợp tôn, tường quét vôi ve, cửa sắt xếp bọc tôn, có hệ thống điện.

m2 XD

1.825.000

 

Các trường hợp điều chỉnh:

- Nếu có hệ thống chống sét: Tăng 65.000 đ/m2 XD

- Nếu không có hệ thống điện: Giảm 65.000 đ/m2 XD

- Nếu có hệ thống cấp nước: Tăng 75.000 đ/m2 XD

- Nếu có vệ sinh khép kín: Tăng 180.000 đ/m2 XD

- Nếu không có cửa: Giảm 150.000 đ/m2 XD

- Nếu mái lợp tôn xốp chống nóng: Tăng 80.000 đ/m2 XD

- Nếu mái lợp ngói 22v: Tăng 120.000 đ/m2 XD

- Nếu lợp Fibro XM: Giảm 80.000 đ/m2 XD

- Nếu lợp tranh: Giảm 155.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch đặc 220: Tăng 225.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch đặc 150: Tăng 116.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Tăng 161.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: Giảm 50.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 110: Giảm 79.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 56.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch không nung 220:Tăng 115.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch không nung 110: Giảm 85.000 đ/m2 XD

- Nếu xây táp lô 150: Giảm 95.000 đ/m2 XD

- Nếu xây táp lô 110: Giảm 105.000 đ/m2 XD

- Nếu không trát tường: Giảm 162.000 đ/m2 XD

- Nếu sơn tường: Tăng 45.000 đ/m2 XD

- Nếu không quét vôi ve: Giảm 28.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát đá Granit tự nhiên: Tăng 430.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: Giảm 55.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 73.000 đ/m2 XD

- Nếu nền láng ximăng: Giảm 106.000 đ/m2 XD

- Nếu không láng nền (nền đất): Giảm 175.000 đ/m2 XD

- Nếu có cửa cuốn tự động: hỗ trợ thêm công tháo dỡ, lắp đặt 1000.000 đồng/bộ

- Nếu có cửa cuốn không tự động (không có môtơ): hỗ trợ thêm công tháo dỡ, lắp đặt 350.000 đồng/bộ

- Nếu không có cửa: Giảm 200.000 đ/m2 XD

- Nếu có trần: Cộng thêm bằng cách lấy diện tích trần thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.

- Nếu có các loại cửa khác: Cộng thêm bằng cách lấy diện tích cửa thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này (phải giảm trừ phần cửa xếp bọc tôn, lấy diện tích cửa xếp bọc tôn 6,5 m2 để chiết tính).

- Khi chiều cao nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 18.000đ cho 1 m2 XD.

- Đối với ốt kinh doanh được xây liền kề với nhau (chung một phần móng và tường), nhưng khi áp giá bồi thường nếu tính riêng cho từng ốt thì đơn giá bồi thường lấy bằng 85% đơn giá ở trên.

 

 

2

Lều quán: Móng cột trụ BT đúc sẵn hoặc gỗ nhóm 5-6, bao che bằng vách gỗ hoặc tôn, nền láng XM, mái lợp Fibro XM

m2 XD

498.000

 

- Nếu mái lợp tôn: Tăng 60.000 đồng/ m2 XD

- Nếu lợp tranh: Giảm 45.000 đồng/ m2 XD

- Nếu nền lát gạch liên doanh: Tăng 103.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: Tăng 30.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 7.000 đ/m2 XD

- Nếu không láng nền (nền đất): Giảm 86.000 đ/m2 XD

- Nếu trường hợp thưng che vật liệu khác thì chiết tính chênh lệch theo mục đơn giá vật kiến trúc khác.

- Nếu cột gỗ nhóm 3-4: Tăng 200.000 đ/m2 XD

 

 

Lều quán tạm: khung bằng gỗ tạp hoặc tre mét, mái lợp tranh, nền láng xi măng.

m2 XD

240.000

3

Công trình vệ sinh độc lập

 

 

3.1

Móng đá hộc hoặc đá quả, tường xây gạch đặc 220, sàn mái BTCT, nền lát gạch men ceramic, ốp tường gạch liên doanh, tường ngoài sơn, hầm phốt tự hoại xây gạch hoặc đổ BT, hệ thống điện, nước đầy đủ (chưa tính bể nước và thiết bị).

m2 XD

3.640.000

 

Các trường hợp điều chỉnh:

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Giảm 185.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch đặc 150: Giảm 195.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch đặc 110: Giảm 235.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 265.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: Giảm 215.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: Giảm 275.000 đ/m2 XD

- Nếu xây táp lô 150: Giảm 310.000 đ/m2 XD

- Nếu xây táp lô 110: Giảm 345.000 đ/m2 XD

- Nếu tường quét vôi ve: Giảm 60.000 đ/m2 XD

- Nếu tường không sơn: Giảm 83.000 đ/m2 XD

- Nếu không trát: Giảm 212.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: Giảm 55.000 đ/m2 XD

- Nếu lát gạch men trung quốc: Giảm 65.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 73.000 đ/m2 XD

- Nếu nền láng ximăng: Giảm 106.000 đ/m2 XD

- Nếu không đổ mái BTCT: Giảm 465.000 đ/m2 sàn

- Nếu mái lợp ngói, không đổ BTCT: Giảm 80.000 đ/m2 XD

- Nếu mái lợp tôn, không đổ BTCT: Giảm 265.000 đ/m2 XD

- Nếu mái lợp tôn chống nóng, không đổ BTCT: Giảm 185.000 đ/m2 XD

- Nếu lợp Fibro XM, không đổ BTCT: Giảm 310.000 đ/m2 XD

- Nếu không ốp gạch: Giảm 242.000 đ/m2 XD

- Nếu không có bể phốt (đối với một số loại nhà tắm có kết cấu tương tự): Giảm 720.000 đ/m2 XD

- Nếu bán tự hoại: Giảm 600.000 đ/m2 XD

- Nếu bể phốt bằng Composite hoặc nhựa tổng hợp thì chiết tính tăng giảm theo khối lượng thực tế và đơn giá trong bộ đơn giá này.

- Nếu bể chứa nước xây: tính thêm theo loại bể, dung tích tương ứng trong bộ đơn giá này

- Nếu có trần: tính thêm bằng cách lấy diện tích trần thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này

- Các loại thiết bị (bồn nước, bệ xí, chậu tiểu, Lavabo, bình nóng lạnh, gương soi, vòi sen, vòi rửa vệ sinh, thuyền tắm, quạt hút…) được hỗ trợ công tháo dỡ, lắp đặt và hao hụt vật liệu như sau.

+ Chậu rửa, Lavobo: 300.000 đồng/cái

+ Thuyền tắm, bồn tắm: 1.500.000 đồng/cái

+ Xí bệt: 1.650.000 đồng/ cái (bồi thường 100%)

+ Chậu tiểu: 420.000 đồng/cái (bồi thường 100%)

+ Xí xổm: 1.150.000 đồng/cái (bồi thường 100%)

+ Vòi sen, vòi rửa: 120.000 đồng/cái

+ Bình nóng lạnh: 1.205.000 đồng/cái

+ Gương soi: 150.000 đồng/cái

+ Quạt hút: 200.000 đồng/cái

+ Đèn sưởi: 100.000 đồng/cái

+ Bồn chứa nước loại <1,5m3: 650.000 đồng/cái

+ Bồn nước loại < 3m3: 900.000 đồng/cái

+ Bồn nước loại ≥3m3: 1.100.000 đồng/cái

+ Điều hòa nhiệt độ: 1.250.000 đ/cái

 

 

3.2

Nhà vệ sinh ủ ngăn: xây tường gạch liên kết hố chứa ngăn bằng bê tông tấm đan BTCT, mái lợp ngói 22v/m2, tường trát xi măng, cửa pano ván ghép nhóm V-VI:

Các trường hợp điều chỉnh:

- Nếu lợp mái Fibro XM: Giảm 195.000 đ/m2XD

- Nếu lợp tôn xốp chống nóng: Giảm 50.000 đ/m2 XD

- Nếu lợp mái tôn: Giảm 130.000 đ/m2XD

- Nếu lợp mái tranh: Giảm 250.000 đ/m2XD

- Nếu mái BTCT: Tăng 405.000 đ/m2 XD

- Nếu không có mái: Giảm 385.000 đ/m2 XD

m2 XD

2.200.000

3.3

Công trình vệ sinh (hố xí, tiểu, tắm) làm bằng tranh tre gỗ tạp, che xung quanh phên nứa, có bệ xây gạch, không mái che hoặc mái che đơn giản.

m2 XD

290.000

3.4

Nhà tắm nhà tiểu đơn giản: Móng đá, xây tường gạch đặc 220, nền láng xi măng, trát vữa xi măng (Không lợp mái)

m2 XD

1.400.000

 

Các trường hợp điều chỉnh:

- Nếu đổ mái BTCT: Tăng 405.000 đ/m2XD

- Nếu mái lợp ngói: Tăng 280.000 đ/m2 XD

- Nếu lợp tôn xốp chống nóng: Tăng 200.000 đ/m2 XD

- Nếu mái lợp tôn: Tăng 125.000 đ/m2 XD

- Nếu mái lợp Fibro XM: Tăng 85.000 đ/m2XD

- Nếu mái lợp tranh: Tăng 55.000 đ/m2 XD

- Nếu không trát: Giảm 125.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: Giảm 100.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch đặc 150: Giảm 126.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch đặc 110: Giảm 190.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 200.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 110: Giảm 220.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: Giảm 180.000 đ/m2 XD

- Nếu xây táp lô 150: Giảm 230.000 đ/m2 XD

- Nếu xây táp lô 110: Giảm 252.000 đ/m2 XD

- Nếu tường quét vôi ve: Tăng 60.000 đ/m2 XD

- Nếu tường có sơn: tăng 83.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch liên doanh: Tăng 103.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch men: Tăng 45.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: Tăng 30.000 đ/m2 XD

- Nếu nền lát gạch đất nung: Giảm 7.000 đ/m2 XD

- Nếu không láng nền (nền đất): Giảm 86.000 đ/m2 XD

- Nếu có các thiết bị vệ sinh khác: hỗ trợ tháo dỡ, lắp đặt như nhà vệ sinh độc lập tại mục 3.1

 

 

4

Chuồng trại chăn nuôi (Gia súc, gia cầm):

 

 

4.1

Móng xây gạch, đá, giằng móng bê tông cốt thép, trụ BTCT, tường xây gạch, quét vôi ve phía ngoài, nền bê tông đá dăm, chiều cao hộc 2,5 m, mái lợp ngói 22v/ m2, có hệ thống điện.

m2 XD

1.380.000

 

Các trường hợp điều chỉnh:

- Nếu không có hệ thống điện: Giảm 45.000 đ/m2 XD

- Nếu không đổ trụ, tường chịu lực: Giảm 230.000 đ/m2 XD

- Nếu lợp tôn xốp chống nóng: Giảm 20.000 đ/m2 XD

- Nếu lợp tôn: Giảm 75.000 đ/m2 XD

- Nếu lợp FibroXM: Giảm 120.000 đ/m2 XD

- Nếu mái lợp tranh: Giảm 265.000 đ/m2 XD

- Nếu đổ via, sê nô BTCT: tính thêm bằng cách lấy diện tích via dầm, sê nô (bao gồm cả hoàn thiện) nhân (x) với 410.000 đồng/ m2

- Nếu nền láng vữa xi măng: Giảm 65.000 đ/m2 XD

- Nếu nền bằng đất, gạch đá: Giảm 135.000 đ/m2 XD

- Nếu tường không quét vôi ve: Giảm 25.000 đ/m2 XD

- Nếu không trát: Giảm 120.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch đặc 220: Tăng 151.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch đặc 150: Tăng 90.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 4-6 lỗ 110: Giảm 50.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch 4-6 lỗ 150: Tăng 40.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây gạch không nung 110: giảm 10.000 đ/m2 XD

- Khi chiều cao chuồng trại khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 15.000đ cho 1 m2 XD.

 

 

4.2

Móng đá hộc, gạch, táp lô, đá quả, tường xây gạch thủ công hoặc táp lô, nền bê tông láng xi măng, mái lợp Fibro XM

m2 XD

825.000

4.3

Móng đá hộc, gạch, táp lô, đá quả, cột khung sườn bằng gỗ nhóm 2-3, nền láng xi măng, mái lợp Fibro XM

m2 XD

607.000

4.4

Móng đá hộc, gạch, táp lô, đá quả, cột BTCT hoặc gỗ nhóm 4-5, nền láng xi măng, mái lợp Fibro XM

m2 XD

561.000

4.5

Cột BTCT, khung sườn bằng gỗ nhóm 2-3, nền láng XM, mái lợp Fibro XM

m2 XD

450.000

4.6

Cột BTCT, khung sườn bằng gỗ nhóm 4-5, nền láng XM, mái lợp Fibro XM

m2 XD

415.000

4.7

Cột BTCT, khung sườn bằng gỗ nhóm 6-7 hoặc tre, nền láng XM, lợp Fibro XM

m2 XD

258.000

 

Các trường hợp điều chỉnh cho mục 4.2 đến 4.7:

- Mái lợp ngói: Tăng 185.000 đ/m2 XD

- Nếu mái lợp tôn: Tăng 82.000 đ/m2 XD

- Nếu mái lợp tranh: Giảm 95.000 đ/m2 XD

- Nếu không lợp mái: Giảm 120.000 đ/m2 XD

- Nếu không có móng: Giảm 110.000 đ/m2 XD

- Nếu tường xây bằng gạch không nung: Tăng 50.000 đ/m2 XD

- Mục 4.3 đến 4.7 nếu có xây bao: Tăng 60.000 đ/m2 XD

- Nếu tường có quét vôi ve phía ngoài: Tăng 25.000 đ/m2 XD

- Nếu không trát: Giảm 25.000 đ/m2 XD

- Nếu nền bê tông đá dăm: Tăng 65.000 đ/m2 XD

- Nếu nền đất: Giảm 75.000 đ/m2 XD

- Nếu che bằng lưới mắt cáo, B40: Giảm 50.000 đ/m2 XD

 

 

5

Mái che các loại

 

 

5.1

Cột thép ống hoặc cột BTCT đúc sẵn, khung sườn bằng ống thép, hộp thép tráng kẽm, lợp tôn màu

m2XD

370.000

5.2

Mái che có kết cấu dạng con sơn (không cột), lợp tôn màu

m2XD

277.000

5.3

Cột BTCT, khung sườn bằng gỗ nhóm II, lợp tôn màu

m2XD

439.000

5.4

Cột BTCT hoặc gỗ nhóm III, khung sườn bằng gỗ, lợp tôn màu

m2XD

347.000

5.5

Cột BTCT, khung sườn bằng gỗ nhóm IV trở xuống, lợp tôn màu

m2XD

289.000

 

Các trường hợp điều chỉnh cho mục 5.1 đến 5.5:

- Nếu lớp tấm nhựa thông minh Olympic: Tăng 1.050.000 đ/m2 XD

- Nếu lợp Fibro XM: Giảm 65.000 đ/m2 XD

- Nếu lợp tranh: Giảm 97.000 đ/m2 XD

- Nếu không lợp mái: Giảm 140.000 đ/m2 XD

- Nếu lợp tôn xốp cách nhiệt: Tăng 100.000 đ/m2 XD

- Nếu lợp tôn có lớp chống nóng: Tăng 20.000 đ/m2 XD

- Nếu có diềm xung quanh tính bổ sung bằng cách lấy diện tích diềm thực tế nhân (x) với 120.000 đ/m2 diềm

 

 

5.6

Mái che nắng làm bằng: tre nứa, mét, tranh phủ tạm

m2XD

100.000

5.7

Nhà khung sườn bằng thép hộp, thép tròn; phủ bằng tấm lưới, bạt polyme

m2XD

370.000

 

Giàn bầu bí các loại: bằng các loại vật liệu thép, tre, gỗ, mét có độ cao 1,5-2m, quy cách cột chống ø 7-10cm, đà đỡ ø5-7cm và tấm sườn ô x 30 cm

 

 

- Cột khung sườn bằng thép, lợp lưới B40

m2

140.000

- Cột bằng BTCT, khung sườn bằng gỗ tạm bợ, tre, nứa, mét mặt dàn lắp ghép đan ô

m2

70.000

Cột khung sườn bằng gỗ, tre, nứa, mét mặt dàn lắp ghép đan ô

m2

20.000

- Dàn làm bằng các loại vật liệu gỗ, tre, nứa, mét kèo đỡ chữ A (2 mặt) có đan ô

m2

15.000

- Dàn làm bằng các loại vật liệu gỗ, tre, nứa, mét chống đỡ vào tường có đan ô

m2

9.000

- Vật liệu khác bằng cành cây rãi trong vườn

m2

5.500

Nếu dàn có độ cao thấp hơn 1m nhân với (x) hệ số 0,8; cao h<0,5m x0,7. Nếu vật liệu thu hồi đã bồi thường chi tính chi phí nhân công 1.000 đ/m2

 

 

6

Khung ngoại, cánh cửa, song cửa sổ các loại

 

 

6.1

Khung ngoại:

 

 

 

- Khuôn cửa gỗ lim:

 

 

+ Tiết diện khung 6x25 cm

+ Tiết diện khung 5x25 cm

+ Tiết diện khung 6x18 cm

+ Tiết diện khung 5x18 cm

+ Tiết diện khung 6x14 cm

+ Tiết diện khung 5x14 cm

+ Tiết diện khung 8x8 cm

+ Tiết diện khung 6x8 cm

md

md

md

md

md

md

md

md

998.000

994.000

716.000

662.000

606.000

551.000

496.000

386.000

- Khuôn cửa đinh hương lấy giá tương ứng gỗ lim nhân hệ số 1,2

- Khuôn cửa sến, táu, kiền kiền, dổi lấy giá tương ứng gỗ lim nhân hệ số 0,8

- Khuôn cửa gỗ nhóm IV-V lấy giá tương ứng gỗ lim nhân hệ số 0,5

- Đối với khung ngoại có tiết diện khác với tiết diện trên thì Hội đồng bồi thường có thể lấy đơn giá nội suy từ loại khung có tiết diện gần nhất.

 

 

6.2

Cánh cửa các loại:

 

 

 

- Cửa đi bằng Pa nô kính, gỗ dỗi

m2

2.006.000

- Cửa sổ bằng kính, gỗ dỗi

m2

1.722.000

- Cửa đi bằng ván gỗ dỗi

m2

2.226.000

- Cửa sổ bằng ván gỗ dỗi

m2

2.006.000

- Cửa đi bằng Pa nô kính, gỗ lim

m2

2.226.000

- Cửa sổ bằng kính, gỗ lim

m2

2.006.000

- Cửa đi bằng ván gỗ lim

m2

2.783.000

- Cửa sổ bằng ván gỗ lim

m2

2.562.000

- Cửa đi bằng Pa nô kính, gỗ de

m2

1.554.000

- Cửa sổ bằng kính, gỗ de

m2

1.281.000

- Cửa đi bằng ván gỗ de

m2

1.785.000

- Cửa sổ bằng ván gỗ de

m2

1.554.000

- Cửa đi bằng gỗ đinh hương ván loại lớn

m2

4.232.000

- Cửa sổ bằng gỗ đinh hương ván loại lớn

m2

3.896.000

- Cửa nhôm kính loại thường

m2

672.000

- Cửa lắp bản ván ghép và cửa tôn khung thép

m2

336.000

- Cửa sổ chớp.

 

 

+ Gỗ Lim

m2

2.783.000

+ Gỗ Dỗi

m2

2.562.000

+ Gỗ De

m2

2.226.000

Đối với các loại cửa có quy cách trên, gỗ nhóm III; IV; V thì lấy đơn giá cửa gỗ dỗi tương ứng nhân hệ số K=0,8; 0,6; 0,4

 

 

- Cửa sắt xếp bọc tôn

m2

505.000

- Cửa cuốn (chưa tính môtơ và nguồn dự phòng)

m2

550.000

- Mô tơ cửa cuốn

 

5.000.000

- Nguồn dự phòng cửa cuốn

 

4.000.000

- Cửa kính cường lực (bao gồm cả cửa kính và phụ kiện thủy lực)

m2

1.550.000

Cửa nhựa uPVC có lõi thép gia cường, đã bao gồm khuôn cửa và phụ kiện kim khí:

 

 

+ Cửa đi:

 

 

Cửa đi 2 cánh mở quay, kính 5 ly, tay nắm, bản lề 3D có khóa và phụ kiện kim khí GQ

m2

1.350.000

Cửa đi 2, 4 cánh mở trượt, kính 5 ly phụ kiện con lăn + khóa bán nguyệt

m2

880.000

Cửa đi 1 cánh mở quay, kính 5 ly, tay nắm, bản lề 3D có khóa và phụ kiện kim khí

m2

1.320.000

+ Cửa sổ:

m2

 

Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài kính 5 ly, bản lề chữ A, chốt, khóa

m2

1.230.000

Cửa sổ 2 cánh mở trượt kính 5 ly, con lăn, khóa bán nguyệt

m2

880.000

Cửa sổ 1 cánh mở quay hoặc mở hất i, kính 5 ly, phụ kiện bản lề, khóa

m2

1.250.000

+ Vách kính:

 

 

Vách kính cố định, kính 5 ly

m2

720.000

Các loại cửa nhựa, vách kính trên nếu sử dụng kính an toàn dày 6,38mm thì cộng thêm 160.000 đ/m2 đối với cửa sổ và 110.000 đ/m2 đối với cửa đi, kính cường lực 8mm thì cộng thêm 220.000 đ/m2, kính cường lực 10mm thì cộng thêm 270.000 đ/m2.

 

Cửa và vách cố định bằng nhôm hệ

 

 

- Vách kính cố định

m2

980.000

- Cửa sổ mở trợt, phụ kiện khóa bán nguyệt, bánh xe trợt

m2

1.100.000

- Cửa sổ mở trợt, phụ kiện khóa sập (khóa âm), bánh xe trợt

m2

1.200.000

- Cửa sổ mở quay, phụ kiện bản lề chữ A, thanh cài đơn điểm

m2

1.450.000

- Cửa sổ mở quay, phụ kiện bản lề chữ A, thanh chuyển động đa điểm, tay nắm

m2

1.540.000

- Cửa sổ mở quay hệ, phụ kiện bản lề cối, mở quay 180 độ, thanh chuyển động đa điểm, tay nắm

m2

1.540.000

 

- Cửa đi mở quay một cánh, phụ kiện 3 bản lề 3D mở quay, 01 bộ khóa đơn điểm

m2

1.800.000

- Cửa đi mở quay 2 cánh, phụ kiện 6 bản lề mở quay, 01 bộ khóa đa điểm

m2

1.800.000

- Cửa sổ mở hất <0,5m2, phụ kiện 2 bản lề, một tay cài đơn điểm

m2

850.000

- Cửa sổ mở hất 0,5m2-0,8m2, phụ kiện 2 bản lề, một tay cài đơn

m2

1.150.000

Giá các loại cửa trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trình, nếu sử dụng kính an toàn dày 6,38mm thì cộng thêm 145.000 đ/m2, kính cường lực 8mm thì cộng thêm 220.000 đ/m2; kính cường lực 10mm thì cộng thêm 270.000 đ/m2.

 

6.3

Song cửa sổ các loại:

 

 

 

Song cửa bằng gỗ đinh hương

m2

880.000

Song cửa bằng gỗ lim

m2

671.000

Song cửa bằng gỗ táu

m2

561.000

Song cửa bằng gỗ dổi

m2

528.000

Song cửa bằng inox 304

m2

528.000

Song cửa bằng inox 201

m2

407.000

Song cửa hoa sắt sơn tĩnh điện

m2

352.000

7

Cổng các loại

 

 

7.1

Cột cổng: Móng xây đá hộc kết hợp BTCT, thân xây gạch, trụ có lõi BTCT, VXM, trát vữa XM, đắp phào chỉ, quét sơn.

 

 

7.1.1

Cột cổng (thuộc loại cổng có mái)

m3cột

7.000.000

7.1.2

Cột cổng (thuộc loại cổng không có mái)

m3cột

6.300.000

 

Các trường hợp điều chỉnh cho mục 7.1.1, 7.1.2:

- Nếu không có lõi BTCT: Giảm 650.000 đ/m3 cột

- Nếu thân xây đá hộc, đá quả: Giảm 550.000 đ/m3 cột

- Nếu thân xây táp lô: Giảm 230.000 đ/m3 cột

- Nếu thân xây đá hộc chít mạch nổi: Giảm 520.000 đ/m3 cột (đã chiết tính Giảm trát, sơn, gờ phào chỉ)

- Nếu ốp đá granit: Tăng 3.600.000 đ/m3 cột

- Nếu ốp đá cẩm thạch: Tăng 1.680.000 đ/m3 cột

- Nếu ốp gạch Granit nhân tạo: Tăng 1.200.000 đ/m3 cột

- Nếu ốp gạch Ceramic: Tăng 450.000 đ/m3 cột

- Nếu sơn giả đá: Tăng 600.000 đ/m3 cột

- Nếu sơn giả gỗ: Tăng 900.000 đ/m3 cột

- Nếu quét vôi: Giảm 114.000 đ/m3 cột

- Nếu không sơn: Giảm 188.000 đ/m3 cột

- Nếu không trát: Giảm 709.000 đ/m3 cột

- Nếu không đắp phào chỉ: Giảm 500.000 đ/m3 cột

 

 

7.1.3

Cột cổng móng bê tông, trụ cổng bằng thép hộp, ống tráng kẽm, được liên kết với nhau bằng các mối hàn, trụ cổng có hình hộp chữ nhật, vuông

m3cột

5.292.000

7.2

Mái cổng

 

 

 

Mái cổng: dầm, mái BTCT, dán ngói 11v/m2

m2mái

1.869.000

 

Mái cổng: dầm, mái BTCT, dán ngói 22v/ m2

m2mái

1.722.000

 

Mái cổng: dầm, mái BTCT, dán ngói 75v/ m2

m2mái

1.775.000

 

Mái cổng: dầm, mái BTCT, không dán ngói

m2mái

1.596.000

 

Mái cổng khung sườn bằng gỗ, lợp ngói

m2mái

746.000

7.3

Cánh cổng các loại

 

 

7.3.1

Cảnh cổng Inox (304) 5x2,5 cm (hoặc tương đương) khung Inox (304) 10x5 cm (hoặc tương đương), khoảng hở giữa 2 hộp 3 cm.

m2

2.150.000

7.3.2

Cánh cổng Inox (304) 4x2 cm (hoặc tương đương) khung Inox (304) 8x4 cm (hoặc tương đương), khoảng hở giữa 2 hộp 3 cm.

m2

1.950.000

 

Các trường hợp điều chỉnh cho mục 7.3.1; 7.3.2

- Nếu khoảng hở Tăng thêm từ 1 đến 10 cm: Giảm 5% đơn giá trên cho 1cm Tăng.

- Nếu khoảng hở Tăng trên 10: Giảm 60% đơn giá trên.

- Nếu khoảng hở Tăng trên 15: Giảm 70% đơn giá trên.

 

 

7.3.3

Cánh cổng thép hộp đen 5x2,5 cm (hoặc tương đương) khung thép đen 10x5cm (hoặc tương đương), sơn chống gỉ, khoảng hở giữa 2 hộp 3cm.

m2

987.000

7.3.4

Cánh cổng thép hộp đen 4x2 cm (hoặc tương đương) khung thép hộp đen 8x4 cm (hoặc tương đương), sơn chống gỉ, khoảng hở giữa 2 hộp 3 cm.

m2

787.000

 

Các trường hợp điều chỉnh cho mục 7.3.3; 7.3.4

- Nếu khoảng hở Tăng thêm từ 1 đến 10 cm: Giảm 5% đơn giá trên cho 1cm Tăng.

- Nếu khoảng hở Tăng trên 10: Giảm 60% đơn giá trên.

- Nếu khoảng hở Tăng trên 15: Giảm 70% đơn giá trên.

- Nếu không sơn: Giảm 100.000 đ/m2

 

 

7.3.5

Cánh cổng thép hộp bản 5x2,5 cm (hoặc tương đương) khung thép bản 10x5cm (hoặc tương đương) mạ kẽm sơn tĩnh điện, khoảng hở giữa 2 hộp 3 cm.

m2

1.460.000

7.3.6

Cảnh cổng thép hộp bản 5x2,5 cm (hoặc tương đương) khung thép bản 8x4cm (hoặc tương đương) mạ kẽm sơn tĩnh điện, khoảng hở giữa 2 hộp 3 cm.

m2

1.260.000

 

Các trường hợp điều chỉnh cho mục 7.3.5; 7.3.6.

- Nếu khung thép

- Nếu khoảng hở Tăng thêm từ 1 đến 10 cm: Giảm 5% đơn giá trên cho 1cm Tăng.

- Nếu khoảng hở Tăng trên 10: Giảm 60% đơn giá trên.

- Nếu khoảng hở Tăng trên 15: Giảm 70% đơn giá trên.

- Nếu không sơn: Giảm 200.000 đ/m2

 

 

7.3.7

Cánh cổng khung thép ống, đan lưới B40

m2

315.000

7.3 8

Cánh cổng bằng thép đặc khung thép ống

m2

588.000

7.3.9

Cánh cổng bằng gỗ nhóm 2-3

m2

441.000

7.3.10

Cánh cổng bằng gỗ nhóm 4-5

m2

242.000

7.3.11

Cánh cổng bằng gỗ nhóm 5-6

m2

126.000

7.3.12

Cửa sắt xếp có bọc tôn tráng kẽm

m2

609.000

7.3.13

Cửa sắt xếp không có bọc tôn tráng kẽm

m2

515.000

7.3.14

Cửa lùa ván ghép và cửa tôn khung thép

m2

200.000

7.3.15

Cánh cửa bằng khung tre nẹp đinh

m2

44.000

 

Trường hợp cánh cổng làm bằng các vật liệu cao cấp không có đơn giá nêu tại Mục 7.3 thì Hội đồng bồi thường được phép áp dụng đơn giá theo thực tế thị trường.

 

 

8

Cầu thang, gác xép

 

 

 

Cầu thang xây thô

m2

1.050.000

 

Cầu thang bằng gỗ

m2

1.113.000

Gác xép bằng gỗ

m2

672.000

Cầu thang bằng sắt hộp

m2

441.000

Bậc cấp cầu thang lát đá granit

m2

777.000

Bậc cấp cầu thang mài granito

m2

252.000

Bậc cấp cầu thang lát gạch granit nhân tạo

m2

441.000

Bậc cấp cầu thang lát lát đá hoa cương, cẩm thạch

m2

441.000

Bậc cấp cầu thang lát lát gạch Ceramic

m2

200.000

Bậc cấp cầu thang lát gỗ nhóm III-IV

m2

672.000

Bậc cấp cầu thang lát gỗ gọ, đinh hương

m2

2.783.000

Bậc cấp cầu thang lát gỗ lim

m2

1.785.000

Bậc cấp cầu thang lát gỗ dổi

m2

1.449.000

Bậc cấp cầu thang lát gỗ mít

m2

1.554.000

Trụ gỗ lim tiết diện trên 0,06 m2

cái

6.678.000

Trụ gỗ lim tiết diện từ 0,03 đến 0,06 m2

cái

4.452.000

Trụ gỗ lim tiết diện 0,015< 0,03 m2

cái

2.226.000

Trụ gỗ lim tiết diện < 0,015 m2

cái

1.113.000

Trụ gỗ gọ, đinh hương tiết diện trên 0,06 m2

cái

10.017.000

Trụ gỗ gọ, đinh hương tiết diện từ 0,03 đến 0,06 m2

cái

6.678.000

Trụ gỗ gọ, đinh hương tiết diện 0,015< 0,03 m2

cái

3.339.000

Trụ gỗ gọ, đinh hương tiết diện < 0,015 m2

cái

1.113.000

Trụ gỗ dổi, mít tiết diện trên 0,06 m2

cái

4.452.000

Trụ gỗ dổi, mít tiết diện từ 0,03 đến 0,06 m2

cái

3.339.000

Trụ gỗ dổi, mít tiết diện 0,015< 0,03 m2

cái

1.113.000

Trụ gỗ dổi, mít tiết diện < 0,015 m2

cái

777.000

Trụ vịn inox

cái

336.000

Trụ BTCT

cái

56.000

Đối với trụ gỗ nhóm III; IV; V lấy đơn giá trụ gỗ dỗi nhân hệ số tương ứng K=0,8; 0,6; 0,5

Cách tính diện tích cầu thang để tính bù trừ (nếu có) bằng tổng diện tích từng bậc cầu thang riêng lẻ.

 

 

9

Lan can cầu thang các loại

 

 

 

Lan can hoa sắt hoặc sắt hộp

md

441.000

Lan can cầu thang bằng gỗ dổi

md

1.113.000

Lan can cầu thang bằng gỗ lim

md

1.449.000

Lan can cầu thang bằng gỗ gọ, đinh hương

md

1.785.000

Lan can cầu thang bằng gỗ mít

md

1.229.000

Lan can cầu thang bằng gỗ nhóm 3-4

md

998.000

Lan can cầu thang bằng gỗ nhóm 5-6

md

725.000

Lan can cầu thang Inox

md

704.000

Lan can cầu thang bằng kính kết hợp gỗ lim và inox

md

1.334.000

Lan can cầu thang bằng kính và inox

md

893.000

Lan can cầu thang con tiện xi măng giằng bê tông

md

168.000

Lan can cầu thang xây gạch giằng bê tông

md

221.000

Nếu dùng cho hành lang, ban công: k=0,9

 

 

10

Hàng rào các loại.

 

 

10.1

Hàng rào xây

 

 

 

Móng hàng rào xây đá hộc (bao gồm đào đất, BT lót và xây móng, hoàn thiện)

m3

1.125.000

Thân hàng rào xây bằng gạch đặc 110, bổ trụ 220 khoảng cách 3,5m, trát 2 mặt VXM mác 50 (chưa tính quét vôi ve hoặc sơn)

m2

375.000

Các trường hợp điều chỉnh cho phần thân hàng rào

- Nếu xây gạch đặc 220: Tăng 85.000 đ/m2

- Nếu xây gạch đặc 150: Tăng 55.000 đ/m2

- Nếu xây gạch 2 lỗ 110: Giảm 34.000 đ/m2

- Nếu xây gạch không nung 110: Giảm 54.000 đ/m2

- Nếu xây gạch 4-6 lỗ 150: Giảm 10.000 đ/m2

- Nếu xây gạch 4-6 lỗ 110: Giảm 36.500 đ/m2

- Nếu xây gạch táp lô 150: Giảm 28.000 đ/m2

- Nếu xây gạch táp lô 100: Giảm 58.000 đ/m2

- Nếu xây bằng đá quả tự nhiên: Giảm 45.600 đ/m2

- Nếu không trát 1 mặt: Giảm: 65.000 đ/m2

- Nếu không trát 2 mặt: Giảm 130.000 đ/m2

- Nếu quét vôi ve 1 mặt: Tăng 9.500 đ/m2

- Nếu quét vôi ve 2 mặt: Tăng 19.000 đ/m2

- Nếu quét sơn 1 mặt: Tăng 22.000 đ/m2

- Nếu quét sơn 2 mặt: Tăng 44.000 đ/m2

 

 

10.2

Hàng rào trụ BT 20x20 hoặc trụ xây 220, khoảng cách 3m, khung thép hình hoặc thép ống, lưới thép B40

m2

494.000

10.3

Hàng rào thép vuông đặc hoặc tròn hàn liên kết chưa phun sơn, khoảng hở giữa 2 thanh 2cm.

m2

714.000

10.4

Hàng rào thép hộp hàn liên kết chưa phun sơn; khoảng hở giữa 2 thanh 2cm.

m2

630.000

 

Các trường hợp điều chỉnh cho mục 10.2.2 đến 10.2.4

- Nếu khoảng hở Tăng thêm từ 1 đến 10 cm: Giảm 3% đơn giá trên cho 1cm Tăng.

- Nếu khoảng hở Tăng trên 10: Giảm 40% đơn giá trên.

- Nếu khoảng hở Tăng trên 15: Giảm 50% đơn giá trên.

- Nếu có sơn: Tăng 50.000 đồng/m2

 

 

10.5

Hàng rào lưới B40, cọc BTCT

m2

221.000

10.6

Hàng rào lưới B40, cọc thép V hoặc thép hộp, thép ống

m2

147.000

10.7

Hàng rào B40 hàn khung thép hộp hoặc thép ống

m2

168.000

10.8

Hàng rào lưới B40, cọc gỗ, tre

m2

105.000

10.9

Hàng rào bằng gỗ bìa

md

33.000

10.10

Hàng rào bằng tre, gỗ tạp

md

6.000

10.11

Hàng rào bằng nứa

md

4.000

10.12

Hàng rào bằng cộc gỗ, chăng lưới cước

md

13.000

10.13

Hàng rào dây thép gai đan ô < 30 cm, cọc thép, BTCT chiều cao hàng rào >=1,5m, khoảng cách giữa 2 cột <=4m, kích thước cột tối thiểu 10cmx10cm, số dây thép gai chăng dọc theo hàng rào >= 5 dây.

m2

68.000

10.14

Hàng rào cột BTCT, chăng dây thép gai (không đan ô) chiều cao hàng rào >=1,5m, khoảng cách giữa 2 cột <=4m, kích thước cột tối thiểu 8cmx8cm, số dây thép gai chăng dọc theo hàng rào >= 5 dây.

md

45.000

10.15

Hàng rào cột gỗ, tre mét, chăng dây thép gai (không đan ô) chiều cao hàng rào >=1,5m, khoảng cách giữa 2 cột <=4m, kích thước cột tối thiểu 8cmx8cm, số dây thép gai chăng dọc theo hàng rào >= 5 dây.

md

36.000

10.16

Hàng rào cột thép, chăng dây thép gai (không đan ô) chiều cao hàng rào >=1,5m, khoảng cách giữa 2 cột <=4m, kích thước cột tối thiểu 4cmx4cm, số dây thép gai chăng dọc theo hàng rào >= 5 dây.

md

44.000

10.17

Hàng rào chăng thép gai (không đan ô), nẹp đinh vào cây sống bờ rào, chiều cao hàng rào >=1,5m, khoảng cách nẹp đinh <=4m, số dây thép gai chăng dọc theo hàng rào >= 5 dây.

md

27.000

 

Trường hợp hàng rào dây thép gai xây lắp theo tiêu chuẩn tương ứng đơn giá Mục 10.13 đến 10.17 nhưng không đạt tiêu chuẩn số lượng dây quy định, điều chỉnh như sau:

- Trường hợp số dây chăng dọc theo hàng rào là 4 dây: Giảm 20% đơn giá

- Trường hợp số dây chăng dọc theo hàng rào là 3 dây: Giảm 30% đơn giá

- Trường hợp số dây chăng dọc theo hàng rào là 2 dây: Giảm 50% đơn giá.

- Trường hợp số dây chăng dọc theo hàng rào là 1 dây: Giảm 70% đơn giá.

- Trường hợp có đan ô 30-50 cm: Giảm 30% đơn giá.

- Trường hợp có đan ô >50 cm: Giảm 70% đơn giá.

 

 

10.18

Hàng rào cây: Dâm bụt, Ngâu, Mận hảo, Chè tàu có cắt tỉa, chiều rộng >=40cm, chiều cao >=0,8m

md

38.000

10.19

Hàng rào cây: Dâm bụt, Ngâu, Mận hảo, Chè tàu không cắt tỉa, chiều rộng >=40cm, chiều cao >=0,8m

md

22.000

10.20

Các loại hàng rào cây: Dâm bụt, Ngâu, Mận hảo, Chè tàu không đúng với quy định trên.

Md

8.000

11

Mương thoát nước (tiết diện lòng mương = 0,4 m2)

 

 

 

Thành đổ BT không cốt thép

md

998.000

Thành xây gạch chỉ 220

md

609.000

Thành xây gạch 2 lỗ 220

md

515.000

Thành xây gạch không nung 220

md

462.000

Thành xây gạch chỉ 110

md

441.000

Thành xây gạch lỗ 110

md

399.000

Thành xây gạch 4 - 6 lỗ 110

md

389.000

Thành xây gạch 4 - 6 lỗ 150

md

420.000

Thành xây gạch không nung 110

md

378.000

Thành xây đá hộc

md

389.000

Thành xây đá quả

md

368.000

Thành xây gạch taplo 150

md

357 000

Thành xây gạch taplo 100

md

315.000

Tấm đan BTCT dày < 5cm

m2

168.000

Tấm đan BTCT dày 5cm - 10cm

m2

231.000

Tấm đan BTCT dày > 10cm

m2

284.000

Các trường hợp điều chỉnh cho mục 11:

- Nếu có nắp đậy BTCT: Tăng 85.000 đ/md

- Nếu không trát ngoài thành mường: Nhân hệ số K=0,98

- Nếu không trát trong thành mường: Nhân hệ số K=0,98

- Nếu tiết diện lòng mương tăng giảm 0,1m2 thì tăng giảm đơn giá 10%.

- Nếu tiết diện lòng mương < 0,1m2 thì tính bằng 50% đơn giá trên.

- Nếu có giằng ngang mương thì cộng thêm khối lượng giằng nhân với đơn giá 2.240.000 đồng/m3

 

 

12

Bể phốt các loại

 

 

12.1

Bể phốt xây gạch chỉ 220, đáy BTCT, nắp đậy BTCT, thể tích 2m3

m3

2.000.000

12.2

Bể nước thải xây gạch chỉ 220, đáy BTCT, nắp đậy BTCT, thể tích 2m3

m3

1.450.000

 

Các trường hợp điều chỉnh cho mục 12.1; 12.2

- Nếu thể tích <2 m3: K=1,05

- Nếu thể tích 2 m33: K=0,9

- Nếu thể tích >5 m3: K= 0,85

- Nếu thành bể xây bằng gạch chỉ 150, hoặc gạch tuynel hai lỗ dày 220: K= 0,9

- Nếu thành bể xây bằng gạch chỉ 110: K= 0,8

- Nếu thành bể xây bằng gạch 2 lỗ 110: K= 0,75

- Nếu thành bể xây bằng gạch 4 lỗ dày 150: K= 0,7

- Nếu thành bể xây bằng gạch 6 lỗ dày 150: K= 0,65

- Nếu thành bể xây bằng taplô 220 hoặc 4 lỗ, 6 lỗ dày 110: K= 0,6

- Nếu thành bể đổ bằng BT: nhân hệ số 1,2

- Nếu không có nắp đậy BT: Giảm 125.000 đ/m3 bể

- Trường hợp các bể xây gạch không đúng quy cách của bể nước thì Hội đồng bồi thường tính giá trị bồi thường theo khối lượng kết cấu xây dựng thực tế

 

 

12.3

Bể phốt Bê tông mác 200 bằng ống bi, thể tích 1 m3/ống

m3

1.520.000

 

Các trường hợp điều chỉnh cho mục 12.2:

- Nếu thể tích 1 ống ≤1m3: K=1,05

- Nếu thể tích 1 ống >1m3: K= 0,9

- Nếu không có nắp đậy BT: Giảm 260.000 đ/m3 bể

 

 

12.4

Bồn tự hoại bằng nhựa Tân á, Đại thành hoặc tương đương

 

 

 

Loại 500L

 

2.310.000

Loại 1000L

 

3.780.000

Loại 1600L

 

5.460.000

Loại 2000L

 

7.875.000

 

Đối với bồn tự hoại bằng Composite, điều chỉnh hệ số 0,75

 

 

13

Bể nước các loại

 

 

13.1

Bể nước đặt nổi trên mặt đất, xây gạch chỉ 220, đáy BTCT, nắp đậy BTCT, thể tích 2-5 m3

m3

1.830.000

13.2

Bể nước đặt chìm dưới mặt đất, xây gạch chỉ 220, đáy BTCT, nắp đậy BTCT, thể tích 2-5 m3

m3

2.300.000

 

Các trường hợp điều chỉnh cho mục 13.1; 13.2:

- Nếu thể tích <2 m3: K=1,05

- Nếu thể tích >5 m3: K= 0,85

- Nếu thành bể xây bằng gạch chỉ 150, hoặc gạch tuynel hai lỗ dày 220: K= 0,9

- Nếu thành bể xây bằng gạch chỉ 110: K= 0,8

- Nếu thành bể xây bằng gạch 2 lỗ 110: K= 0,75

- Nếu thành bể xây bằng gạch 4 lỗ dày 150: K= 0,7

- Nếu thành bể xây bằng gạch 6 lỗ dày 150: K= 0,65

- Nếu thành bể xây bằng taplô 220 hoặc 4 lỗ, 6 lỗ dày 110: K= 0,6

- Nếu xây gạch taplô 150: K=0,5

- Nếu thành bể xây bằng taplô 110: K= 0,45

- Nếu thành bể đổ bằng BT: nhân hệ số K= 1,2

- Nếu không có nắp đậy BT: Giảm 205.000 đ/m3 bể

- Trường hợp các bể xây gạch không đúng quy cách của bể nước (không đảm bảo yêu cầu chịu lực khi đổ đầy nước) thì Hội đồng bồi thường tính giá trị bồi thường theo khối lượng kết cấu xây dựng thực tế.

 

 

13.3

Bể nước Bê tông mác 200 bằng ống bi, thể tích 1 m3/ống

m3

1.400.000

 

Các trường hợp điều chỉnh cho mục 13.2:

- Nếu thể tích 1 ống ≤1 m3: K=1,05

- Nếu thể tích 1 ống >1 m3: K= 0,9

- Nếu đặt chìm dưới đất: Tăng 350.000 đ/m3 bể

- Nếu không có nắp đậy BT: Giảm 260.000 đ/m3 bể

 

 

14

Giếng các loại

 

 

14.1

Giếng đào (phần ống giếng và xây gạch, ghép đá tính riêng)

m3

395.000

 

Đường kính giếng tính như sau:

- Đối với giếng đất: Lấy đường kính miệng giếng thực tế.

- Đối với giếng ghép đá: Lấy đường kính miệng giếng cộng (+) thêm 80cm.

- Đối với giếng ống bi: Lấy đường kính miệng giếng cộng (+) thêm 20cm.

 

 

 

Các trường hợp điều chỉnh cho giếng đào

- Nếu đất cấp 1,2 (đất cát, bùn, đất thịt, sét…): K=1

- Nếu đất cấp 3,4 (đất đồi…): K= 1,25

- Mức sâu nhất của giếng <=3m: K=1

- Mức sâu nhất của giếng <=6m: K=1,45

- Mức sâu nhất của giếng <=9m: K=1,8

- Mức sâu nhất của giếng >9m: K=2,25

(3 m thay đổi hệ số K (mức độ khó) một lần)

 

 

14.2

Giếng khoan (phần đầu bơm, máy bơm tính riêng)

 

 

 

Đất cấp 1

cái

3.896.000

Đất cấp 2

cái

5.009.000

Đất cấp 3

cái

6.122.000

Đất cấp 4

cái

6.678.000

14.3

Xếp đá khan thành giếng

m3

751.000

 

Các trường hợp điều chỉnh:

- Mức sâu nhất <=3m: K=1

- Mức sâu nhất <=6m: K=1,25

- Mức sâu nhất <=9m: K= 1,5

- Mức sâu nhất >9m: K=1,7

 

 

15

Đào đắp đất thủ công tại chỗ có quy mô nhỏ (đào ao, đào mương rãnh, đào móng, bóc phong hóa…) đối với trường hợp đã xác định rõ nguồn gốc và phương pháp thi công.

 

 

 

Đất cấp 1

m3

60.000

Đất cấp 2, 3

m3

81.000

Đối với trường hợp thi công ao hồ kết hợp máy và thủ công nhưng không xác định rõ được tỷ lệ các biện pháp thi công thì mức áp giá bình quân 50.000 đồng/ m3.

 

 

16

Đào ao, kênh mương…bằng máy tại chỗ (đào đổ đống tại chỗ hoặc đổ lên phương tiện, bóc phong hóa, sửa đáy hồ, hoàn thiện công trình theo yêu cầu kỹ thuật)

 

 

 

Đất cấp 1

m3

23.000

Đất cấp 2

m3

26.000

Đất cấp 3

m3

32.000

Đất cấp 4

m3

40.000

Đối với trường hợp đào đắp đất ao hồ, kè…có quy mô lớn phục vụ cho nuôi trồng thủy hải sản. Hội đồng bồi thường xác định khối lượng thực tế đào đắp theo định mức đơn giá hiện hành của cơ quan có thẩm quyền công bố, trên cơ sở hồ sơ thiết kế và biện pháp tổ chức thi công.

 

 

 

Đắp bờ kênh mương, bờ bao ao hồ nuôi trồng thủy hải sản bằng máy

m3

12.000

17

San lấp mặt bằng (bao gồm chi phí mua vật liệu tại mỏ, xúc lên xe, chi phí vận chuyển, đầm chặt và các chi phí khác có liên quan…)

 

 

 

Cự ly vận chuyển vật liệu san lấp < =2km

m3

68.000

Cự ly vận chuyển vật liệu san lấp < =5 km

m3

74.000

Cự ly vận chuyển vật liệu san lấp <=10 km

m3

84.000

Cự ly vận chuyển vật liệu san lấp < =15 km

m3

89.000

Cự ly vận chuyển vật liệu san lấp <= 20 km

m3

95.000

Cự ly vận chuyển vật liệu san lấp > 25 km

m3

116.000

18

Trần các loại

 

 

 

Trần gỗ công nghiệp Thái lan - loại 8mm

m2

399.000

Trần gỗ công nghiệp Thái Lan - loại 10mm

m2

473.000

Sàn gỗ công nghiệp Thái Lan - loại 8mm

m2

242.000

Sàn gỗ công nghiệp Thái Lan - loại 10mm

m2

368.000

Sàn gỗ công nghiệp Malaysia - loại 8mm

m2

305.000

Sàn gỗ công nghiệp Malaysia - loại 10mm

m2

452.000

Trần cót ép

m2

137.000

Trần xốp dày 5cm

m2

57.000

Trần xốp dày 3cm

m2

53.000

Trần bạt vải nhựa sọc

m2

32.000

Trần nhựa

m2

126.000

Trần tôn

m2

147.000

Trần Alumi, khung xương sắt hộp

m2

609.000

Trần gỗ dán, ván ép

m2

305.000

Trần gỗ dán có tấm cách âm, cách nhiệt acostic

m2

389.000

Trần gỗ tạp, gỗ nhóm 5-6 đã có sơn PU

m2

336.000

Trần gỗ xoan đâu, de đã có sơn PU

m2

557.000

Trần gỗ dỗi, mít, vàng tâm đã có sơn PU

m2

798.000

Trần gỗ Pơmu đã có sơn PU

m2

882.000

Trần gỗ nhóm 3 dày 1cm đã có sơn PU

m2

840.000

Trần gỗ nhóm 3 dày 1,5cm đã có sơn PU

m2

998.000

Trần thạch cao loại thường, khung xương bằng thép

m2

221.000

Trần thạch cao chống ẩm, khung xương bằng thép

m2

252.000

Các trường hợp điều chỉnh:

- Đối với trần các loại: nếu có giật cấp, trang trí hoa văn nhân hệ số 1,1

- Các loại trần gỗ tự nhiên nếu không sơn PU: Giảm 100.000 đồng/ m2

- Các loại trần gỗ tự nhiên nếu chỉ sơn phủ: Giảm 70.000 đồng/ m2

- Các loại trần gỗ tự nhiên nếu không hoàn thiện (không bào, không sơn, không ghép): Giảm 200.000 đồng/ m2

 

 

19

Lambri, ốp tường, lát sàn các loại

 

 

 

Lambri tường gỗ xoan đâu, de đã có sơn PU

m2

473.000

Lambri tường gỗ dỗi, mít, vàng tâm đã có sơn PU

m2

672.000

Lambri tường gỗ Pơmu đã có sơn PU

m2

788.000

Lambri tường gỗ nhóm 3 đã có sơn PU dày <=1cm

m2

777.000

Lambri tường gỗ nhóm 3 đã có sơn PU dày <=1,5 cm

m2

851.000

Mặt sàn bằng gỗ ván nhóm 3 đã có sơn PU <= 1,5 cm

m2

935.000

Mặt sàn bằng gỗ ván nhóm 3 đã có sơn PU <= 3cm

m2

1.103.000

Các trường hợp điều chỉnh:

- Các loại Lambri, ốp tường, lát sàn gỗ tự nhiên nếu không sơn PU: Giảm 100.000 đồng/ m2.

- Các loại Lambri, ốp tường, lát sàn gỗ tự nhiên gỗ tự nhiên nếu chỉ sơn phủ: Giảm 70.000 đồng/ m2

- Nếu mức hoàn thiện không đảm tính kỹ thuật, thẩm mỹ ở mức bình thường, giao hội đồng BT trực tiếp đánh giá và khấu trừ hợp lý

 

 

Ốp tường bằng blu, nhựa Aluminium

m2

714.000

Dán tường bằng giấy dán tường cao cấp

m2

179.000

Ốp trần bằng nệm xốp cách âm

m2

662.000

Ốp tường, lambri, trần bằng gỗ nhóm 5,6, gỗ vườn, gỗ tạp: không ghép âm dương, bề mặt có bào, đánh vecni hoặc sơn bề mặt, hoàn thiện ở mức độ bình thường

m2

242.000

Ốp tường, lambri, trần bằng gỗ nhóm 5,6, gỗ vườn, gỗ tạp: không ghép âm dương, bề mặt có bào, không đánh vecni hoặc không sơn bề mặt, hoàn thiện ở mức độ bình thường

m2

179.000

Ốp tường, lambri, trần bằng gỗ nhóm 5,6, gỗ vườn, gỗ tạp: không ghép âm dương, bề mặt không bào, không sơn hoặc vecni, hoàn thiện ở mức độ bình thường

m2

137.000

20

Vách ngăn, bao che các loại

 

 

 

Vách ốp alcorest, khung xương sắt hộp

m2

851.000

Vách thạch cao 2 mặt loại thường, khung xương bằng thép

m2

473.000

Vách thạch cao cách âm 2 mặt, khung xương bằng thép

m2

242.000

Vách ngăn bằng ván ép

m2

116.000

Vách ngăn bằng gỗ dỗi dày 2cm

m2

830.000

Vách ngăn bằng khung nhôm dày 0,8 đến 1,2 ly, kính 5ly, nếu dày hơn cứ 2 đến 3ly thì nhân (x) hệ số 1,2.

m2

494.000

Vách thưng bằng gỗ nhóm 2

m2

494.000

Vách thưng bằng gỗ nhóm 3-4

m2

441.000

Vách thưng bằng gỗ nhóm 5-6

m2

168.000

Vách thưng bằng phên tre nứa các loại

m2

50.000

Bao che ván ghép nẹp xung quanh

m2

72.000

Bao che bằng tấm lưới thép mắt cáo có khung gỗ

m2

44.000

Bao che lưới B40 khung gỗ 5x6

m2

61.000

Bao che tôn khung gỗ

m2

132.000

Bao che tôn, khung xương bằng sắt tròn, sắt hộp

m2

210.000

Bao che bằng tấm nhựa, khung gỗ

m2

71.000

Bao che bằng fibro ép khung gỗ

m2

61.000

21

Mái che kiên cố BTCT (chưa tính mái bao che và lát nền): Móng trụ BTCT kết hợp móng tường xây đá hộc; cột, khung dầm bê tông cốt thép.

 

2.050.000

 

Các trường hợp điều chỉnh:

- Bổ sung phần mái bao che theo quy cách và đơn giá tương ứng ở mục 22 - mái lợp các loại

- Bổ sung phần lát nền theo quy cách và đơn giá tương ứng ở mục 29 - Láng, lát các loại

- Nếu có hệ thống hàng rào, cánh cổng, cửa cuốn…được tính bổ sung theo quy cách và đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.

 

 

22

Mái lợp các loại

 

 

 

Mái bê tông cốt thép (chưa tính dầm)

 

600.000

Mái ngói 10v/m2, xà gồ gỗ nhóm 3,4, cầu phòng, mè gỗ nhóm 5,6

m2mái

431.000

Mái ngói 10v/ m2, xà gồ, cầu phòng, mè bằng thép hộp

m2mái

504.000

Mái ngói 22v/ m2, xà gồ gỗ nhóm 3,4, cầu phòng, mè gỗ nhóm 5,6

m2mái

389.000

Mái ngói 22v/ m2, xà gồ gỗ nhóm 5,6, cầu phòng, mè gỗ nhóm 5,6

m2mái

315.000

Mái tôn màu mạ kẽm xà gồ thép hình hoặc thép ống

m2mái

284.000

Mái tôn màu mạ kẽm xà gồ gỗ nhóm 3,4

m2mái

263.000

Mái tôn màu mạ kẽm có lớp xốp chống nống xà gồ thép hình hoặc thép ống

m2mái

389.000

Mái tôn màu mạ kẽm có lớp xốp chống nống xà gồ gỗ nhóm 3,4

m2mái

368.000

Mái Fibro XM xà gồ thép hộp, thép ống

m2mái

220.000

Mái Fibrô XM xà gồ gỗ nhóm 3,4

m2mái

188.000

Mái Fibrô XM xà gồ gỗ nhóm 5,6

m2mái

126.000

Mái lợp tranh

m2mái

105.000

23

Sơn, vôi ve

 

 

 

Sơn

m2

58.000

Sơn giả gỗ

m2

315.000

Sơn giả đá

m2

368.000

Sơn giả đồng

m2

368.000

Sơn hoa văn

m2

210.000

Quét vôi ve

m2

21.000

24

Ống bê tông các loại

 

 

 

Sản xuất và lắp đặt ống giếng BT mác 200 không cốt thép D >1m

md

1.058.000

Sản xuất và lắp đặt ống giếng BT mác 200 không cốt thép D từ 0,7-1m

md

948.000

 

Ống cống bê tông thường ĐK 300 mm không có cốt thép

md

122.000

Ống cống bê tông thường ĐK 400 mm không có cốt thép

md

144.000

Ống cống bê tông thường ĐK 500 mm không có cốt thép

md

154.000

Ống giếng bê tông ĐK 600 thành BT dày 50-70, mác 150

md

166.000

Ống giếng bê tông ĐK 700 thành BT dày 50-70, mác 150

md

198.000

Ống giếng bê tông ĐK 800 thành BT dày 60-70, mác 150

md

243.000

Trường hợp quy cách, chủng loại không đúng như trên thì tính theo công bố giá VLXD của SXD tại thời điểm áp giá.

 

 

25

Sân, mặt đường các loại (chưa tính phần nền và lề đường).

 

 

 

Sân, mặt đường bê tông đá dăm, đá cuội sỏi dày 5cm, mác 200

m2

137.000

Sân, mặt đường bê tông đá dăm, đá cuội sỏi dày 10cm, mác 200

m2

200.000

Mặt đường bê tông đá dăm, đá cuội sỏi dày 12cm, mác 200

m2

231.000

Mặt đường bê tông đá dăm, đá cuội sỏi dày 15cm, mác 200

m2

294.000

Mặt đường bê tông đá dăm, đá cuội sỏi dày 20cm, mác 200

m2

389.000

Mặt đường bê tông đá dăm, đá cuội sỏi dày 15cm, mác 250

m2

305.000

Mặt đường bê tông đá dăm, đá cuội sỏi dày 20cm, mác 250

m2

410.000

Mặt đường đá dăm láng nhựa 1,8kg/ m2

m2

294.000

Mặt đường đá dăm láng nhựa 3kg/ m2

m2

315.000

Mặt đường đá dăm láng nhựa 4,5kg/ m2

m2

357.000

Mặt đường đá dăm láng nhựa 5,5kg/ m2

m2

378.000

Mặt đường cấp phối đồi chọn lọc dày 15cm - 25cm

m2

74.000

Mặt đường đá dăm kẹp đất

m2

105.000

Mặt đường đá dăm nước

m2

147.000

Nền đường cấp phối tính theo dự toán thực tế

 

 

26

Hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc ngoài nhà

 

 

 

Cột điện ly tâm (bao gồm cả xà, sứ) cao ≥8 m

Cột

2.730.000

Cột điện ly tâm (bao gồm cả xà, sứ) cao <8 m

Cột

2.226.000

Cột điện BTCT chữ H (bao gồm cả xà, sứ) cao ≥8m

Cột

2.069.000

Cột điện BTCT chữ H (bao gồm cả xà, sứ) cao < 8m

Cột

1.670.000

Cột điện BTCT thường

Cột

1.281.000

Cột điện bằng gỗ (bao gồm cả xà, sứ) cao từ 4m-6m

Cột

252.000

Cột điện bằng gỗ (bao gồm cả xà, sứ) cao < 4m

Cột

200.000

Lắp đặt tuyến nước sinh hoạt tính khoảng cách <25m (tính từ đài khơi thủy, ống <Ø34, van khóa, đồng hồ, rumine).

Hệ thống

1.890.000

Phần dây cáp điện, công tơ, aptomat, các thiết bị khác và cột điện nếu quy cách khác trên thì tính theo Công bố giá vật liệu xây dựng của SXD tại thời điểm áp giá hoặc giá cả thị trường.

 

 

27

Bê tông các loại

 

 

 

Bê tông cốt thép cột, xà, dầm nhà tầng (bao gồm BT đá 1x2, cốt thép, ván khuôn)

m3

5.030.000

Bê tông cốt thép dầm giằng móng

m3

4.337.000

Bê tông M200 không cốt thép

m3

1.334.000

Bê tông M150 không cốt thép

m3

1.260.000

Bê tông M100 không cốt thép

m3

1.040.000

28

Khối xây không trát, trát tường các loại (dùng cho các loại tường xây độc lập, bục, bệ)

 

 

 

Khối xây đá hộc

m3

1.014.000

Khối xây gạch đặc

m3

1.769.000

Khối xây gạch 2 lỗ

m3

1.512.000

Khối xây gạch 6 lỗ

m3

1.260.000

Khối xây gạch không nung

m3

1.218.000

Khối xây táp lô

m3

735.000

Xếp đá khan có chít mạch

m3

536.000

Xếp đá khan không chít mạch

m3

462.000

Tường xây đá quả (kích thước 4x6; 6x8)

m3

788.000

Trát vữa xi măng

m2

89.000

Trát Granito

m2

284.000

Trát đá rửa

m2

315.000

Trát đắp phào đơn

md

51.000

Trát đắp phào kép

md

64.000

Trát gờ chỉ

m2

29.000

29

Láng, lát, ốp các loại

 

 

 

Nền BT gạch vỡ, láng vữa XM mác 75

m2

95.000

Nền BT gạch vỡ, láng vữa XM mác 50

m2

84.000

Nền BT đá mạt hoặc đá xô bồ

m2

158.000

Lát nền, vỉa hè bằng gạch đất nung

m2

116.000

Lát nền, sân bằng gạch lá dừa

m2

126.000

Lát sân, vỉa hè, đường gạch Blôck tự chèn, loại dày 3,5cm

m2

116.000

Lát sân, vỉa hè, đường gạch Blôck tự chèn, loại dày 5,5cm

m2

126.000

Lát sân, vỉa hè, đường bằng gạch XM

m2

137.000

Lát nền bằng gạch xi măng

m2

105.000

Lát nền bằng gạch Ceramic <=0,16 m2

m2

221.000

Lát nền bằng gạch Ceramic > 0,16 m2

m2

252.000

Lát nền bằng gạch Granit nhân tạo

m2

389.000

Ốp gạch Ceramic tiết diện <=0,16 m2

m2

284.000

Ốp gạch Ceramic tiết diện > 0,16 m2

m2

305.000

Ốp gạch thẻ

m2

252.000

Ốp đá trang trí 5x20; 3x20...

m2

399.000

Ốp viền tường, chân tường

m2

231.000

Ốp đá Granit tự nhiên màu hồng

m2

998.000

Ốp đá Granit tự nhiên màu đen

m2

788.000

Ốp đá Granit tự nhiên màu xám

Trường hợp lát nền, sàn nhân hệ số K = 0,8

m2

830.000

Ốp đá cẩm thạch, hoa cương

Trường hợp lát nền, sàn nhân hệ số K = 0,8

m2

504.000

Tủ, sập có kết cấu bằng BTCT, trang trí gờ, phào, chỉ nẹp

m2

483.000

30

Bàn bếp các loại

 

 

 

Bàn bếp nấu bằng đá granit nhập khẩu, đẹp, chất lượng cao (mặt bếp và bệ đỡ)

m2

1.680.000

Bàn bếp nấu bằng đá granit màu đỏ Rubi (mặt bếp và bệ đỡ)

m2

945.000

Bàn bếp nấu bằng đá granit màu đen (mặt bếp và bệ đỡ)

m2

893.000

Bàn bếp nấu bằng đá granit màu xám (mặt bếp và bệ đỡ)

m2

840.000

Bàn bếp nấu bằng BTCT (mặt bếp và bệ đỡ) loại ốp gạch men

m2

788.000

Bàn bếp nấu bằng BTCT (cả mặt bếp và bệ đỡ) láng xi măng

m2

609.000

31

Bàn thờ ngoài trời các loại (cột thiên đài )

 

 

 

Bàn thờ xây loại lớn: Tiết diện bản đáy > 0,3 m2

Cái

2.100.000

Bàn thờ xây loại vừa: Tiết diện bản đáy từ 0,2 - 0,3 m2

Cái

1.260.000

Bàn thờ xây loại nhỏ: Tiết diện bản đáy < 0,2 m2

Cái

840.000

Bàn thờ ngoài trời bằng gỗ nhóm II, III loại lớn, dày > 2cm, tiết diện bản đáy > 0,5 m2

Cái

714.000

Bàn thờ ngoài trời bằng gỗ nhóm II, III loại vừa, dày > 2cm, tiết diện bản đáy 0,3 m2-0,5 m2

Cái

399.000

Bàn thờ ngoài trời bằng gỗ nhóm II, III loại nhỏ, dày > 2cm, tiết diện bản đáy < 0,3 m2

Cái

242.000

Bàn thờ xây bậc (từ cốt nền), ốp gạch men

m2XD

1.365.000

Bàn thờ xây bậc (từ cốt nền), không ốp gạch men

m2XD

788.000

Am thờ (mái bê tông cốt thép dán ngói vảy âm dương, tường xây gạch, đầu đao, mặt nguyệt) có kiến trúc hoa văn đẹp

m2XD

4.200.000

Am thờ (mái bê tông cốt thép dán ngói vảy âm dương, tường xây gạch, đầu đao, mặt nguyệt) có kiến trúc bình thường

m2XD

3.675.000

Am thờ thổ công, thổ địa

m2XD

1.575.000

32

Một số chi tiết về lăng mộ, nhà thờ

 

 

32.1

Bia mộ các loại

 

 

 

+ Loại nhỏ bằng gạch men < 0,03 m2

Cái

53.000

+ Loại vừa bằng gạch men 0,03 - 0,05 m2

Cái

74.000

+ Loại lớn bằng gạch men > 0,05 m2

Cái

105.000

+ Bia khắc bằng axit

Cái

126.000

+ Bia khắc chữ, hoa văn bằng phương pháp bắn cát

Cái

210.000

32.2

Tiểu sành các loại

 

 

 

+ Tiểu nhỏ

Cái

105.000

+ Tiểu vừa

Cái

137.000

+ Tiểu lớn

Cái

158.000

32.3

Tắc môn đúc sẵn bằng xi măng kết hợp gắn sứ, thủy tinh màu

 

 

 

- Kích thước 1,15x1,15m

Cái

3.675.000

- Kích thước 1,4x1,4m

Cái

4.410.000

- Kích thước 2,2x1,6m

Cái

5.985.000

32.4

Nghê đắp bằng xi măng kết hợp gắn sứ, thủy tinh màu

 

 

 

- Kích thước 0,4x0,55m

Con

735.000

- Kích thước 0,5x0,7m

Con

1.260.000

- Kích thước 0,6x0,85m

Con

1.575.000

32.5

Long chầu đắp bằng xi măng kết hợp gắn sứ, thủy tinh màu

 

 

 

- Kích thước 1,95x1m

Cái

2.940.000

- Kích thước 1,5x1m

Cái

2.100.000

- Kích thước 1,2x0,8m

Cái

1.680.000

32.6

Mặt nguyệt đắp bằng xi măng kết hợp gắn sứ, thủy tinh màu

 

 

 

- Kích thước 1,7x1,15m

Cái

2.940.000

- Kích thước 1,3x1m

Cái

2.205.000

- Kích thước 1,2x0,8m

Cái

1.890.000

32.7

Đầu đao đắp bằng xi măng kết hợp gắn sứ, thủy tinh màu

 

 

 

- Kích thước 1x 0,6m

Cái

525.000

- Kích thước 0,9 x 0,55m

Cái

473.000

- Kích thước 0,7x 0,35m

Cái

263.000

32.8

Phượng đắp bằng xi măng kết hợp gắn sứ, thủy tinh màu

 

 

 

- Kích thước 1,6x1,1m

Con

1.680.000

- Kích thước 1,15x0,75m

Con

1.155.000

32.9

Cuốn thư đắp bằng xi măng kết hợp gắn sứ, thủy tinh màu

 

 

 

- Kích thước 1,5x0,95m

Cái

2.835.000

- Kích thước 1,3x0,7m

Cái

2.100.000

32.10

Câu đối không nẹp đắp bằng xi măng kết hợp gắn sứ, thủy tinh

Cái

420.000

32.11

Câu đối có nẹp đắp bằng xi măng cát cốt thép loại gắn bằng sứ, kết hợp thủy tinh màu

Cái

630.000

32.12

Long chầu đắp bằng xi măng kết hợp gắn sứ, thủy tinh màu

 

 

 

- Kích thước 1,6x0,8m

Con

2.205.000

- Kích thước 2,8x1,8m

Con

4.305.000

32.13

Quy đắp bằng xi măng kết hợp gắn sứ, thủy tinh màu

Con

 

 

- Kích thước 1,6x0,8m

Con

1.155.000

- Kích thước 0,9x0,6m

Con

840.000

Các trường hợp điều chỉnh cho mục 32.3 đến 32.13 với chủng loại, kích thước tương ứng:

- Nếu đắp bằng xi măng không gắn sứ, thủy tinh màu: điều chỉnh hệ số k = 0,4 của đơn giá trên, nếu đắp bằng xi măng có sơn nhủ: điều chỉnh hệ số k=0,45 của đơn giá trên.

 

 

32.14

Đầu đao đắp bằng xi măng

 

 

 

- Loại chiều dài < 0,55m

Cái

57.000

 

- Loại chiều dài từ 0,55 đến 0,8m

Cái

158.000

- Loại chiều dài từ 0,8-1m

Cái

263.000

Nếu được sơn nhủ: Điều chỉnh hệ số k=1,12 của đơn giá trên

 

 

32.15

Mặt nguyệt đắp bằng xi măng

 

 

 

- Loại chiều dài < 0,55m

Cái

114.000

- Loại chiều dài từ 0,55 đến 0,8m

Cái

210.000

- Loại chiều dài từ 0,8-1m

Cái

315.000

Nếu được sơn nhủ: Điều chỉnh hệ số k=1,12 của đơn giá trên

 

 

32.16

Rồng chầu đắp bằng xi măng

 

 

 

- Loại chiều dài < 0,55m

Đôi

453.000

- Loại chiều dài từ 0,55 đến 0,8m

Đôi

735.000

- Loại chiều dài từ 0,8-1m

Đôi

1.050.000

Nếu được sơn nhủ: Điều chỉnh hệ số k=1,15 của đơn giá trên

 

 

32.17

Tắc môn xây bằng gạch chỉ tường 11, có hoa văn, phào gờ chỉ

m2

1.575.000

 

Đầu đao bằng sứ

 

 

- Loại chiều dài < 0,55m

Cái

114.000

- Loại chiều dài từ 0,55 đến 0,8m

Cái

189.000

- Loại chiều dài từ 0,8-1m

Cái

263.000

32.18

Mặt nguyệt bằng sứ

 

 

 

- Loại chiều dài < 0,55m

Cái

272.000

- Loại chiều dài từ 0,55 đến 0,8m

Cái

368.000

- Loại chiều dài từ 0,8-1m

Cái

452.000

32.19

Rồng chầu bằng sứ

 

 

 

- Loại chiều dài < 0,55m

Đôi

1.359.000

- Loại chiều dài từ 0,55 đến 0,8m

Đôi

1.502.000

- Loại chiều dài từ 0,8-1m

Đôi

1.575.000

32.20

Búp sen bằng sứ, lư hương bằng sứ

Cái

53.000

33

Tranh vẽ tường sơn, nhũ

m2

840.000

34

Tranh đắp nổi trên tường có sơn, nhũ

m2

2.100.000

35

Trường hợp quy cách, chủng loại chưa đúng theo đơn giá trên thì hội đồng bồi thường căn cứ vào khối lượng thực tế và đơn giá trên thị trường tại thời điểm áp giá để lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

 

 

DI CHUYỂN MỒ MẢ (chưa bao gồm lệ phí đất nếu có)

1

Mộ đất

 

 

1.1

Mộ dưới 4 năm chưa cải táng

Cái

5.000.000

1.2

Mộ đất trên 4 năm chưa cải táng

Cái

4.100.000

 

Điều chỉnh cho mục 1.1 đến 1.2:

- Đối với mộ ở vùng đất khó cất bốc (vùng cát chảy, đất đồi núi nhân thêm hệ số k=1,2)

- Nếu có xây quách: Tăng thêm 3.200.000 đồng/mộ

 

 

1.3

Mộ đất đã cải táng có chủ

Cái

2.000.000

2

Quách xây có nắp đậy, chưa hung táng

Cái

3.300.000

3

Mộ xây, mộ lắp ghép các loại (được cộng thêm cả phần mộ đất (mục 1) và quách xây nếu có (mục 2))

 

 

3.1

Mộ xây >= 2,2 m2

 

 

 

Mộ xây gạch, quét vôi ve

Cái

5.170.000

 

Mộ xây gạch, quét sơn

Cái

6.325.000

 

Mộ xây gạch, quét sơn giả đá

Cái

6.930.000

 

Mộ xây gạch, ốp gạch men

Cái

7.480.000

 

Mộ xây gạch, ốp gạch granit nhân tạo

Cái

9.240.000

 

Mộ xây gạch, ốp đá Cẩm thạch

Cái

9.790.000

 

Mộ xây gạch, ốp đá Granit tự nhiên

Cái

15.290.000

3.2

Mộ lắp ghép đúc sẵn chưa ốp kích thước >=2,2 m2 (đã tính vận chuyển, lắp ghép, đất cát chèn và hoàn thiện)

Cái

2.500.000

 

Các trường hợp điều chỉnh cho mục 3.1; 3.2:

- Kích thước mộ từ 1,8 m2 đến <2,2 m2: K = 0,75

- Kích thước mộ từ 1,2 m2 đến <1,8 m2: K = 0,5

- Kích thước mộ từ 0,8m2 <1,2 m2: K = 0,4

- Kích thước mộ <0,8 m2: K = 0,3

 

 

3.3

Mộ lắp ghép đúc sẵn có ốp gạch men (đã tính vận chuyển, lắp ghép, đất cát chèn và hoàn thiện)

 

 

 

+ Mộ kích thước tương đương 40 x 80 cm

Cái

1.045.000

+ Mộ kích thước tương đương 58 x 98 cm

Cái

1.375.000

+ Mộ kích thước tương đương 136 x 76 cm

Cái

1.705.000

+ Mộ kích thước tương đương 156 x 80 cm

Cái

2.310.000

+ Mộ kích thước tương đương 2,2 x 1m hình chữ nhật 2 đế

Cái

3.465.000

+ Mộ kích thước tương đương 2,2 x 1m hình chữ nhật 3 đế

Cái

3.575.000

+ Mộ kích thước tương đương 2,2 x 1m hình lục lăng 2 đế

Cái

3.575.000

+ Mộ kích thước tương đương 2,2 x 1m hình lục lăng 3 đế

Cái

3.685.000

+ Mộ kích thước tương đương 2,2 x 1m loại 2 đế có mái

Cái

5.775.000

+ Mộ kích thước tương đương 2,2 x 1m loại 3 đế có mái

Cái

5.885.000

Các trường hợp điều chỉnh cho mục 3.3:

- Kích thức mộ >2,2 m2: Nhân 20% đơn giá trên.

- Trường hợp mộ không đúng với kích thước nêu trên thì Hội đồng BT có thể nội suy theo kích thước tương đương để lấy mức giá, sai số cho phép 20%.

 

 

3.4

Mộ lắp ghép đá granit tự nhiên (đã tính vận chuyển, lắp ghép, đất cát chèn và hoàn thiện)

 

 

 

+ Mộ kích thước tương đương 40 x 80 cm

Cái

1.350.000

+ Mộ kích thước tương đương 58 x 98 cm

Cái

2.600.000

+ Mộ kích thước tương đương 136 x 76 cm

Cái

4.700.000

+ Mộ kích thước tương đương 156 x 80 cm

Cái

6.800.000

+ Mộ kích thước tương đương 1m7 x 2,33 m

Cái

9.400.000

+ Mộ kích thước tương đương 1,25 x 2,56 m

Cái

10.400.000

+ Mộ kích thước tương đương 1,07 x 2,33m có 4 trụ, mái đá

Cái

12.500.000

+ Mộ kích thước tương đương 1,25 x 2,56 m có 4 trụ, mái đá

Cái

13.600.000

+ Đá tím đen Tân Dân loại to kích thước tương đương 2,30x1,07 m

Cái

10.400.000

- Trường hợp mộ không đúng với kích thước nêu trên thì Hội đồng BT có thể nội suy theo kích thước tương đương để lấy mức giá, sai số cho phép 20%.

 

 

4

Hỗ trợ khác

 

 

 

Hỗ trợ tục lệ tâm linh đối với 1 ngôi mộ di dời

Cái

3.000.000

 

Đối với mộ hung táng khi cất bốc chưa phân hủy thì hỗ trợ thêm chi phí áo quan phục vụ cho việc di chuyển và chi phí để xử lý môi trường và một số chi phí khác (phải có xác nhận của các tổ chức chính quyền cấp xã và Hội đồng bồi thường tại thời điểm cất bốc)

Cái

8.000.000

 

Hỗ trợ chi phí cất bốc hài cốt Liệt sỹ, bà mẹ VN anh hùng

Cái

3.000.000

5

Mộ vô chủ (bao gồm cả phần trên và dưới đất)

Cái

4.000.000

 

PHỤ LỤC 02

ĐƠN GIÁ TÀU THUYỀN, MÁY MÓC THIẾT BỊ, NÔNG CỤ, NGƯ CỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

Stt

Chủng loại, quy cách

Đơn vị tính

Đơn giá
(đồng)

I

VỎ TÀU CÁ

 

 

1

Thuyền đánh cá loại nhỏ

 

 

1.1

Thuyền thúng

Chiếc

3.000.000

1.2

Thuyền thúng Compossite

Chiếc

4.500.000

1.3

Thuyền vỏ Compossite

Chiếc

30.900.000

1.4

Thuyền tôn

Chiếc

 

 

Chiều dài thuyền:

 

 

1,5m đến 3m

Chiếc

1.540.000

> 3m

Chiếc

2.000.000

1.5

Thuyền vỏ nan

Chiếc

8.200.000

1.6

Thuyền làm bằng tre nứa (ở sông, hồ)

Chiếc

1.540.000

2

Tàu cá vỏ gỗ (Mẫu thiết kế dân gian tại Hà Tĩnh, không có ky đáy, nhóm gỗ 3)

 

 

 

Chiều dài tàu

 

 

2.1

Dưới 5m

Chiếc

24.000.000

2.2

5m đến < 6m

Chiếc

40.000.000

2.3

6m đến < 7m

Chiếc

50.000.000

2.4

7m đến < 8m

Chiếc

65.000.000

2.5

8m đến < 9m

Chiếc

170.000.000

2.6

9m đến < 10m

Chiếc

200.000.000

2.7

10m đến < 11m

Chiếc

250.000.000

2.8

11m đến < 12m

Chiếc

300.000.000

2.9

12m đến < 13m

Chiếc

350.000.000

2.10

13m đến < 14m

Chiếc

400.000.000

2.11

14m đến < 15m

Chiếc

500.000.000

2.12

15m đến < 16m

Chiếc

600.000.000

2.13

16m đến < 17m

Chiếc

700.000.000

2.14

17m đến < 19m

Chiếc

1.000.000.000

3

Tàu cá vỏ gỗ (mẫu thiết kế dân gian, có ky đáy, nhóm gỗ 3)

 

 

 

Chiều dài tàu

 

 

3.1

11m đến <12m

Chiếc

350.000.000

3.2

12m đến <13m

Chiếc

400.000.000

3.3

13m đến < 14m

Chiếc

500.000.000

3.4

14m đến < 15m

Chiếc

700.000.000

3.5

15m đến < 16m

Chiếc

800.000.000

3.6

16m đến < 18m

Chiếc

1.200.000.000

3.7

18m đến < 20m

Chiếc

1.500.000.000

3.8

≥20m

Chiếc

2.000.000.000

II

MÁY MÓC VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ THỦY SẢN

 

 

1

Máy tàu (bao gồm bộ phận truyền lực)

 

 

 

Công suất (CV)

 

 

1.1

6

Chiếc

4.600.000

1.2

8

Chiếc

5.100.000

1.3

9

Chiếc

5.650.000

1.4

12

Chiếc

6.200.000

1.5

15-16

Chiếc

7.200.000

1.6

18

Chiếc

8.000.000

1.7

20

Chiếc

12.350.000

1.8

22-24

Chiếc

14.400.000

1.9

28

Chiếc

15.400.000

 

Với máy xuất xứ từ Nhật Bản được tính giá như sau:

 

 

1.10

Máy nội địa (qua sử dụng)

1CV

1.000.000

1.11

Máy mới

1CV

3.500.000

2

Diamo phát điện (xuất xứ Trung Quốc)

 

 

2.1

- Loại 5KW

Chiếc

4.100.000

2.2

- Loại 7KW

Chiếc

5.100.000

2.3

- Loại 10KW

Chiếc

6.200.000

2.4

- Loại 42KW

Chiếc

25.800.000

2.5

- Loại 64 KW

Chiếc

33.000.000

III

NGƯ LƯỚI CỤ

 

 

NHÓM LƯỚI RÊ (Phân loại theo kích thước mắt)

1

2a = 10 đến < 15mm (Lưới A1); đối tượng đánh bắt: cá đục, cá chai, cá thèn, cá lưỡng…

 

 

1.1

Chiều cao từ 7 đến < 10m;

md

16.800

1.2

Chiều cao từ 4 đến < 7m;

md

14.300

1.3

Chiều cao từ 1,5 đến < 4m;

md

11.900

2

2a = 15 đến < 25mm (Lưới A2); đối tượng đánh bắt: cá đánh bắt cá trích, cá lẹp…

 

 

2.1

Chiều cao từ 16 đến < 20m;

md

23.700

2.2

Chiều cao từ 13 đến < 16m;

md

21.000

2.3

Chiều cao từ 10 đến < 13m;

md

18.400

2.4

Chiều cao từ 7 đến <10m;

md

15.600

2.5

Chiều cao từ 4 đến <7m;

md

13.100

2.6

Chiều cao từ 1,5 đến < 4m;

md

10.300

3

2a = 25 đến < 35mm (Lưới A3); đối tượng đánh bắt: cá đánh bắt cá bạc má, cá hố…

 

 

3.1

Chiều cao từ 10 đến < 13m;

md

15.200

3.2

Chiều cao từ 7 đến < 10m;

md

13.300

3.3

Chiều cao từ 4 đến < 7m;

md

11.300

3.4

Chiều cao từ 1,5 đến < 4m;

md

10.300

4

2a = 35 đến < 45mm (Lưới A4); đối tượng đánh bắt: cá đánh bắt cá ngứa, cá bạc má…

 

 

4.1

Chiều cao từ 10 đến < 13m;

md

13.900

4.2

Chiều cao từ 7 đến < 10m;

md

12.200

4.3

Chiều cao từ 4 đến < 7m;

md

11.100

4.4

Chiều cao từ 1,5 đến < 4m;

md

10.000

5

2a = 45 đến < 55mm (Lưới A5); đối tượng đánh bắt: cá chai, cá bơn…

 

 

5.1

Chiều cao từ 10 đến < 13m;

md

13.200

5.2

Chiều cao từ 7 đến < 10m;

md

11.500

5.3

Chiều cao từ 4 đến < 7m;

md

10.700

5.4

Chiều cao từ 1,5 đến < 4m;

md

9.800

6

2a = 55 đến < 95mm (Lưới A6 -A9); đối tượng đánh bắt: cá ngứa, cá bạc má, cá hố…

 

 

6.1

Chiều cao từ 10 đến < 13m;

md

12.700

6.2

Chiều cao từ 7 đến < 10m;

md

11.100

6.3

Chiều cao từ 4 đến < 7m;

md

10.300

6.4

Chiều cao từ 1,5 đến < 4m;

md

9.600

7

2a = 95 đến < 125mm (Lưới A10 - A12); đối tượng đánh bắt: cá đánh bắt cá đuối, cá chim…

 

 

7.1

Chiều cao từ 16 đến < 20m;

md

16.600

7.2

Chiều cao từ 13 đến < 16m;

md

14.800

7.3

Chiều cao từ 10 đến < 13m;

md

12.600

7.4

Chiều cao từ 7 đến <10m;

md

12.100

 

Đối với loại lưới khai thác ghẹ có cùng nhóm kích thước mắt lưới và độ cao thì nhân hệ số k =0,7

 

 

 

Đối với loại lưới khai thác mực (rê ba lớp) có cùng nhóm kích thước mắt lưới và độ cao thì nhân hệ số k =1,6

 

 

NHÓM LƯỚI GIÃ KÉO CÁ

1

Đối với nhóm tàu công suất từ 30 CV đến < 60 CV

 

35.000.000

1.1

Vàng lưới

Vàng

8.000.000

1.2

Ván lưới

Bộ

8.000.000

1.3

Dây kéo bằng cáp hoặc bã (mỗi bộ dây lưới kéo gồm 2 dây. Chiều dài mỗi dây dài 200m - 250m.

Bộ

12.000.000

1.4

Tời thu lưới (nếu có)

Chiếc

7.000.000

2

Đối với nhóm tàu công suất từ 60 CV đến < 90 CV

 

45.000.000

2.1

Vàng lưới

Vàng

12.000.000

2.2

Ván lưới

Bộ

10.000.000

2.3

Dây kéo bằng cáp hoặc bã (mỗi bộ dây lưới kéo gồm 2 dây. Chiều dài mỗi dây dài 200m - 300m.

Bộ

13.000.000

2.4

Tời thu lưới (nếu có)

Chiếc

10.000.000

MÀNH RÚT ÁNH SÁNG

1

Miệng lưới x chiều cao x chiều dài (45m đến 55m) x (25m đến 35m) x (8m đến 15m)

Vàng

50.000.000

2

Miệng lưới x chiều cao x chiều dài (30m đến 45m) x (15m đến 25m) x (8m đến 15m)

Vàng

35.000.000

3

Miệng lưới x chiều cao x chiều dài (dưới 30m) x (dưới 15m) x (dưới 10m)

Vàng

20.000.000

CHỤP MỰC

1

Đối với tàu có công suất (NE) 60CV < 90 CV/Chiếc

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

Lưới (đơn giá cho 01 vàng lưới)

Vàng

40.000.000

 

Chì + Vòng khuyên

Bộ

20.000.000

 

Dây rút toàn bộ

Bộ

10.000.000

 

Sào (4 cái)

Bộ

20.000.000

 

Tời thu lưới

Chiếc

20.000.000

 

Bộ bóng (gồm dây điện, tăng phô, bóng điện)

Bộ

2.000.000

2

Đối với tàu có công suất (NE) 30CV < 60 CV/Chiếc.

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

Lưới (đơn giá cho 01 vàng lưới)

Vàng

25.000.000

 

Chì + Vòng khuyên

Bộ

15.000.000

 

Dây rút toàn bộ

Bộ

8.000.000

 

Sào (4 cái)

Bộ

10.000.000

 

Tời thu lưới

Chiếc

12.000.000

 

Bộ bóng (gồm dây điện, tăng phô, bóng điện)

Bộ

2.000.000

3

Đối với tàu có công suất (NE) < 30 CV/Chiếc

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

Lưới (đơn giá cho 01 vàng lưới)

Vàng

15.000.000

 

Chì + Vòng khuyên

Bộ

8.000.000

 

Dây rút toàn bộ

Bộ

3.000.000

 

Sào (4 cái)

Bộ

4.000.000

 

Bộ bóng (gồm dây điện, tăng phô, bóng điện)

Bộ

2.000.000

 

Riêng đối với chụp cá, đơn giá lưới được điều chỉnh hệ số k=1,5

 

4

Đặm ruốc: Đối tượng đánh bắt con ruốc/tép moi: Gồm lõi bằng cáp đường kính (d = 20 mm đến 25 mm), xung quanh bọc dây bã và lưới xăm 10 có gắn chì. Chiều dài 15m - 25m.

Chiếc

4.000.000

5

Câu tay bao gồm: Ống, cần, dây, lưỡi, ròng rọc, mồi giã câu mực.

Bộ

50.000

6

Lưới trủ đánh (lưới xăm 10) khai thác thủ công ven bờ. Chiều cao lườn 2m-3m. Dài 20m. (Gĩa ruốc kéo thủ công).

Vàng

2.000.000

7

Đáy (Vó biển) được làm từ sợi dù có mắt lưới khoảng 1cm, gồm có lưới, triêng và dây kéo, diện tích mặt đáy 180m2 đến 200m2, dây khéo 140m loại 16mm, sào 4 cột, tời (Chưa bao gồm máy nổ và máy phát điện)

Bộ

15.000.000

8

Cào thủ công khai thác nhuyễn thể (nghêu) gần bờ gồm: khung sắt, lưới đựng sản phẩm.

Cái

1.000.000

9

Lờ dây (bóng bát quái - Trung Quốc).

Chiếc

270.000

10

Cần câu bằng máy (mua sẵn)

Bộ

1.000.000

IV

TRANG THIẾT BỊ KHAI THÁC

 

 

1

Bộ đèn soi Mực gồm: 1 doa bóng có phản quang, có kính che bóng và nước, có 5 - 7 cái bóng bao gồm đui, dây điện, có cần đỡ, có công tắc.

Bộ

1.300.000

2

Lồng nuôi mực:

 

 

2.1

Lồng nuôi Mực làm bằng Nhựa

Cái

300.000

2.2

Lồng nuôi Mực làm bằng Tre

Cái

500.000

3

Vợt thu cá, mực, ruốc gồm lưới và vòm làm bằng tre.

Cái

120.000

4

Cờ đánh dấu ngư cụ hoạt động trên biển gồm: cây tre hoặc gỗ, gắn phao hoặc xốp.

Cái

20.000

5

Các loại hộp số (D9, D10...)

Cái

1.600.000

6

Săm lội

Cái

300.000

7

Băng chì lặn (1kg)

Kg

65.000

8

Neo lưới làm bằng sắt + dây:

 

 

8.1

Loại 5-7kg:

Bộ

330.000

8.2

Loại 8-15kg:

Bộ

410.000

8.3

Loại 16-30kg:

Bộ

550.000

IV

CÁC LOẠI MÁY MÓC NÔNG CỤ

 

 

1

Máy cày bừa đa năng cầm tay, động cơ Diesel hộp số 81

Chiếc

13.400.000

2

Máy cày bừa đa năng cầm tay, động cơ Diesel hộp số 91

Chiếc

24.700.000

3

Máy xay xát RP1000L

Chiếc

13.000.000

4

Che ép mía bằng gỗ đặc chủng (trâu bò kéo)

Chiếc

6.314.000

5

Che ép mía bằng sắt (dùng động cơ điện hoặc Diesel)

Chiếc

7.500.000

6

Máy tuốt lúa liên hoàn cơ khí năng lượng, Mode: CKNL-2200, xuất xứ Việt Nam

Chiếc

20.000.000

7

Máy tuốt lúa không liên hoàn, Mode: CKNL-1200, xuất xứ Việt Nam

Chiếc

11.200.000

8

Máy tuốt lúa (bằng gỗ hoặc sắt) đạp chân

Chiếc

1.650.000

9

Máy tuốt lúa bằng sắt dùng động cơ điện 1 pha

Chiếc

2.300.000

10

Máy bơm nước Selton

Model: SEL-150BE

Xuất xứ: Đài Loan

Chiếc

840.000

11

Máy bơm nước nhiều cánh bằng Phíp 375w

Model: 1DK20

Xuất xứ: Taiwan

Chiếc

852.000

12

Máy bơm nước Panasonic

Model: GP-129JXK

Hãng sản xuất: Panasonic

Chiếc

1.500.000

13

Máy bơm nước APP

Model: HP- 4008

Xuất xứ: Taiwan

Chiếc

8.880.000

13

Máy cắt cỏ:

 

 

13.1

Máy nội địa MK 260

Chiếc

1.800.000

13.2

Máy xuất xứ Nhật Bản

Chiếc

6.000.000

13.3

Máy xuất xứ Trung Quốc

Chiếc

1.600.000

13.4

Máy xuất xứ Đài Loan (Con Rồng 260, Hamabusa 260, Kaizai 260)

Chiếc

2.400.000

14

Máy cưa CD3 vòng ngang: Đường kính bánh đà 09m; Tim đường ray 1,4m dài 7m; Chiều dài lưỡi cưa 7,4m; 4 lap trụ đứng F90mm;Vòng bi bánh đà Nhật bản; Khung sườn ống F114mm - U140mm; Motor Tải chính 20HP; motor nâng 1HP

Chiếc

45.000.000

15

Máy cưa CD4 vòng ngang: Đường kính bánh đà 1m; Tim đường ray 1,6m dài 7m; chiều dài lưỡi cưa 8,2 m; 4 lap trụ đứng F90mm; vòng bi bánh đà Nhật bản; khung sườn ống F114mm - U140mm; motor Tải chính 20HP; motor nâng 1HP

Chiếc

65.000.000

Ghi chú: Các loại thiết bị phổ biến trên thị trường như máy Colle, máy bộ đàm, la bàn, đèn măng sông, bình ắc quy các loại, bộ sạc ắc quy, đèn chớp, đèn lắn, kính lặn, áo lặn…Hội đồng bồi thường căn cứ vào giá cả thị trường (báo giá của nhà sản xuất, cung cấp hoặc hóa đơn GTGT) tại thời điểm để áp dụng.

 

PHỤ LỤC 03

ĐƠN GIÁ CÂY CỐI HOA MÀU VÀ NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

Stt

Chủng loại, quy cách

Đơn vị tính

Đơn giá
(đồng)

I

CÂY ĂN QUẢ

 

 

1

Bưởi Phúc Trạch trồng trong vùng chỉ dẫn địa lý (20 xã: Hương Trạch, Phúc Trạch, Hương Đô, Lộc Yên, Gia Phố, Hương Giang, Hương Thủy, Phú Phong, Hương Xuân, Phú Gia, Hương Bình, Hương Long, Phúc Đồng, Hà Linh, Hương Vĩnh, Hòa Hải, Hương Trà, Phương Mỹ, Phương Điền, Hương Liên)

 

 

 

- Loại có đường kính < 2,5 cm

cây

45.000

- Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm

cây

72.000

- Loại mới trồng PTBT 1 năm - 4 năm

cây

350.000

- Loại trồng trên 4 năm đã có quả dưới 20 quả/năm

cây

1.300.000

- Loại có quả ổn định bình quân từ 20 quả/năm đến dưới 40 quả/năm

cây

1.700.000

- Loại có quả ổn định từ 40 đến 70 quả/năm

cây

2.700.000

- Loại có quả ổn định từ 70 đến 100 quả/năm

cây

3.700.000

- Loại có quả ổn định trên 100 quả/ năm

cây

4.500.000

Đối với bưởi giống phúc trạch trồng ở các nơi không thuộc vùng chỉ dẫn địa lý nêu trên: Nhân hệ số K = 0,8

 

 

2

Các loại bưởi khác

 

 

 

- Loại có đường kính < 2,5 cm

cây

35.000

- Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm

cây

72.000

- Loại mới trồng PTBT 1 năm - 4 năm

cây

350.000

- Loại có quả đến 20 - 30 quả/năm

cây

400.000

- Loại có quả ổn định trên 30/năm

cây

500.000

- Đối với bưởi đường Hương Sơn lấy mức giá trên nhân hệ số 1,2

 

 

3

Cam bù trồng tại Hương Sơn, Vũ Quang trồng trong vùng dự án: Sơn Hồng; Sơn Lĩnh; Sơn Lâm; Sơn kim 1; Sơn Kim 2; Sơn Tây; Sơn Diệm; Sơn Mai; Sơn Trường; Sơn Thủy; Sơn Lệ; Sơn Tiến; Sơn Quang; Sơn Hàm; Sơn Thọ.

 

 

 

- Loại có đường kính < 2,5 cm

cây

35.000

- Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm

cây

68.000

- Loại mới trồng PTBT 1 đến 4 năm chưa có quả

cây

300.000

 

- Loại đã có quả ổn định BQ từ 5 đến 10kg/năm

cây

600.000

- Loại đã có quả ổn định BQ trên 10 đến 30kg/năm

cây

1.300.000

- Loại đã có quả ổn định BQ trên 30 đến 50kg/năm

cây

2.400.000

- Loại đã có quả ổn định BQ trên 50kg/năm

cây

3.000.000

Đối với giống cam bù trồng ở các nơi không thuộc vùng dự án: Nhân hệ số k = 0,8

 

 

Đối với cam chanh, cam sành lấy mức trên nhân hệ số k = 0,85

 

 

4

Hồng vuông Thạch Đài, Tiên Điền

 

 

 

- Loại có đường kính < 2,5 cm

cây

45.000

- Loại mới trồng dưới 1 năm PTBT

cây

60.000

- Loại mới trồng PTBT 1 đến 4 năm

cây

96.000

- Loại trồng có quả 5kg/năm

cây

180.000

- Loại cho quả BQ dưới 10kg/năm

cây

360.000

- Loại cho quả BQ đến 30kg/năm

cây

720.000

- Loại cho quả ổn định BQ trên 30kg/năm

cây

960.000

5

Các loại cam, chanh, quýt các loại

 

 

 

- Loại có đường kính < 2,5cm

cây

25.000

- Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm

cây

50.000

- Loại mới trồng PTBT từ 1- 5 năm

cây

120.000

- Loại đã có quả ổn định BQ dưới 10kg/năm

cây

350.000

- Loại đã có quả BQ dưới 30kg/năm

cây

750.000

6

Chỉ xác

 

 

 

- Loại có đường kính < 2,5cm

cây

5.000

- Loại mới trồng phát triển ổn định dưới 1 năm

cây

50.000

- Loại mới trồng phát triển ổn định từ 1 đến 4 năm

cây

70.000

- Loại đã có quả ổn định BQ đến 5kg/năm

cây

150.000

- Loại đã có quả ổn định BQ trên 5kg/năm

cây

200.000

7

Xoài, nhãn, vải, vú sữa, hồng khác

 

 

 

- Loại có đường kính < 2,5cm

cây

35.000

- Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm

cây

70.000

- Loại mới trồng PTBT từ 1- 4 năm

cây

120.000

- Loại trồng trên 4 năm chưa có quả

cây

200.000

- Loại đã có quả ổn định BQ đến 5kg/năm

cây

350.000

- Loại đã có quả ổn định BQ trên 5 đến 10 kg/năm

cây

500.000

- Loại đã có quả ổn định BQ trên 10kg/năm

cây

700.000

8

Na, mơ, đào, mận

 

 

 

- Loại có đường kính < 2,5cm

cây

25.000

- Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm

cây

30.000

- Loại mới trồng PTBT từ 1- 4 năm

cây

50.000

- Loại đã có quả ổn định BQ đến 5kg/năm

cây

250.000

- Loại đã có quả ổn định BQ trên 5kg/năm

cây

350.000

9

Táo, roi, ổi, khế ngọt, một số cây ăn quả thân gỗ khác

 

 

 

- Loại có đường kính < 2,5cm

cây

25.000

- Loại mới trồng PTBT dưới 1 năm

cây

30.000

- Loại mới trồng PTBT từ 1- 4 năm

cây

50.000

- Loại đã có quả ổn định BQ đến 5kg/năm

cây

250.000

- Loại đã có quả ổn định BQ trên 5kg/năm

cây

300.000

10

Cây dứa

 

 

 

- Loại mới trồng chưa có quả

m2

5.000

- Loại đã có quả chưa đến kỳ thu hoạch

m2

8.000

11

Cây dừa

 

 

 

- Loại mới trồng đến 1 năm PTBT

cây

50.000

- Loại mới trồng từ 1- 4 năm PTBT

cây

80.000

- Loại đã có quả bq 10 quả/năm

cây

200.000

- Loại đã có quả ổn định đến 20 quả/năm

cây

300.000

- Loại đã có quả ổn định trên 20 quả/năm

cây

450.000

12

Cây chuối

 

 

 

- Loại mới trồng

cây

10.000

- Loại đã phát triển ổn định

cây

30.000

- Loại sắp có buồng

cây

50.000

- Loại có buồng chưa thu hoạch được

cây

80.000

13

Đu đủ, thanh long

 

 

 

- Loại mới trồng còn nhỏ

cây

5.000

- Loại đã có quả ổn định

cây

50.000

- Loại chưa có quả nhưng không di chuyển được

cây

15.000

14

Cây cau ăn quả

 

 

 

- Loại mới trồng di chuyển được

cây

30.000

- Loại trồng trên 1-3 năm chưa có quả

cây

60.000

- Loại trồng trên 4 năm, đã có quả

cây

200.000

15

Cây mít

 

 

 

- Loại mới trồng PTBT đến 1 năm cao <= 0,5m

cây

70.000

- Loại đường kính gốc nhỏ hơn 10cm

cây

120.000

- Loại đường kính gốc từ 10-20cm

cây

200.000

- Loại đường kính gốc từ 21-30cm

cây

300.000

- Loại đường kính gốc 31-40cm

cây

400.000

- Loại đường kính gốc lớn hơn 40cm

cây

700.000

16

Cây Trám

 

 

 

Loại mới trồng < 1 năm, PTBT

cây

50.000

Loại trồng từ 1 năm - 4 năm, PTBT

cây

150.000

Loại từ 5 năm - 9 năm có quả ổn định 20 - 50kg/năm

cây

1.500.000

Loại cây > 10 năm quả ổn định < 100 kg/năm

cây

3.000.000

Loại cây > 10 năm quả ổn định >100 kg/năm

cây

4.000.000

17

Chanh dây và một số cây ăn quả cùng loại

 

 

 

- Trồng mới chưa có quả

cây

10.600

 

- Loại mới trồng phát triển ổn định dưới 1 năm

cây

50.000

 

- Loại đã có quả ổn định BQ 5-10 kg/năm

cây

150.000

 

- Loại đã có quả ổn định BQ trên 10 kg/năm

cây

250.000

II

CÂY VƯỜN LẤY QUẢ, LẤY LÁ, LẤY GỖ

 

 

1

Trầu không

 

 

 

- Loại mới trồng PTBT có diện tích dưới 1m2

m2

50.000

- Loại đã thu hoạch ổn định có diện tích trên 1 m 2

m2

150.000

2

Cây chè công nghiệp (mật độ BQ 18.000 cây/ha)

 

 

 

- Loại mới trồng

m2

6.000

- Loại sắp cho thu hoạch

m2

17.500

- Loại đã thu hoạch năng suất ổn định hàng năm

m2

16.000

3

Cây chè thực phẩm (dân tự trồng)

 

 

 

- Loại mới trồng

m2

5.000

- Loại trồng trong vòng 1 năm

m2

12.000

- Loại trồng và chăm sóc trong vòng 2 năm

m2

14.000

- Loại trồng và chăm sóc trong vòng 3 năm

m2

16.000

- Loại trồng từ 4 năm trở lên

m2

18.000

4

Tro, kè

 

 

 

- Loại nhỏ chưa thu hoạch

cây

8.000

- Loại bắt đầu cho thu hoạch

cây

80.000

- Loại đã thu hoạch ổn định hàng năm

cây

150.000

5

Bồ kết, trần bì

 

 

 

- Loại mới trồng ĐK dưới 3cm

cây

15.000

- Loại ĐK trên 3cm, chưa cho thu hoạch

cây

45.000

- Loại đã thu hoạch

cây

300.000

6

Cây chay

 

 

 

- Loại mới trồng dưới 1 năm

cây

50.000

- Loại trồng từ 1 đến 4 năm

cây

200.000

- Loại đường kính gốc từ 10cm-25cm

cây

400.000

- Loại đường kính lớn hơn 25cm

cây

700.000

7

Cây quế

 

 

 

- Loại mới trồng dưới 1 năm

cây

15.000

- Loại có ĐK dưới 5cm

cây

50.000

- Loại có ĐK từ 6 - 10cm

cây

250.000

- Loại có ĐK từ 11 - 20cm

cây

450.000

8

Cây tiêu

 

 

 

- Loại mới trồng

khóm

25.000

- Loại sắp thu hoạch

khóm

80.000

- Loại đã cho thu hoạch

khóm

250.000

9

Cây chè hoè

 

 

 

- Loại mới trồng

cây

25.000

- Loại sắp thu hoạch

cây

50.000

- Loại đã cho thu hoạch ổn định

cây

100.000

10

Tre, mét, trúc

 

 

 

- Loại có đường kính < 3cm

cây

5.000

- Loại có đường kính từ 3-5cm

cây

10.000

- Loại có đường kính 5-9cm

cây

15.000

- Loại có đường kính >10cm

cây

20.000

11