Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2020/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2019/QĐ-UBND NGÀY 21/01/2019 CỦA Y BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s 160/TTr-STNMT ngày 04 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của Ủy ban nhân dân tnh Bạc Liêu về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết đnh này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (đ
báo cáo);
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp (ki
m tra);
- TT T
nh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh;
-
UBMTTQ VN tnh và các cơ quan đoàn th;
- Các thành viên UBND t
nh;
- S
Tư pháp (tự kiểm tra);
- Báo Bạc Liêu, Đài PT-TH t
nh;
- Các Phó Văn phòng UBND t
nh;
- Trung tâm CB-TH t
nh (đăng công báo);
- Lưu: VT, MT, CH (
QĐ 05)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến