Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2020/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 20 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2012/QĐ-UBND NGÀY 26/11/2012 CỦA UBND TỈNH PHÚ YÊN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Trên cơ sở Kết luận kiểm tra số 13/KL-KTrVB ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ Tư pháp đối với Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy định về tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 251/TTr-SGDĐT ngày 08 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy định về tổ chức dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (VBĐT);
- Vụ pháp chế - Bộ GDĐT (b/c);
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp (b/c);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐNĐ tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh, các Hội, đoàn thể;
- Trung tâm Truyền thông;
- Phòng KD&KTr VBQPPL - Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh (VBĐT);
- Lưu: VT, TH, NC, KGVX (Dg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng