Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2014/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 02 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2013/QĐ UBND NGÀY 10/6/2013 CỦA UBND TỈNH VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA, LAI CHÂU, HUỘI QUẢNG, BẢN CHÁT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La; số 141/2007/QĐ-TTg ngày 24/8/2007, số 72/2009/QĐ-TTg ngày 04/5/2009, số 31/2008/QĐ-TTg ngày 25/02/2008, số 43/2011/QĐ-TTg ngày 10/8/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 39/TTr-STC ngày 08 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh về việc quy định một số nội dung cụ thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát trên địa bàn tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 9 như sau:

Hỗ trợ đời sống (cụ thể Khoản 1, Khoản 6 Điều 25 Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg)

1. Quy định Khoản 1: Hỗ trợ lương thực

- Mỗi nhân khẩu hợp pháp thuộc hộ tái định cư được hỗ trợ lương thực bằng tiền có giá trị tương đương 20 kg gạo/người/tháng trong 36 tháng.

- Hộ không phải di chuyển nhưng bị thu hồi đất sản xuất, hộ sở tại bị thu hồi đất sản xuất, mỗi nhân khẩu hợp pháp của hộ được hỗ trợ lương thực bằng tiền cụ thể như sau:

+ Thu hồi từ 30% đến 50% tổng diện tích đất sản xuất hiện có thì được hỗ trợ 10kg gạo/người/tháng trong 36 tháng.

+ Thu hồi từ trên 50% đến 70% tổng diện tích đất sản xuất hiện có thì được hỗ trợ 15kg gạo/người/tháng trong 36 tháng.

+ Thu hồi trên 70% tổng diện tích đất sản xuất hiện có thì được hỗ trợ 20kg gạo/người/tháng trong 36 tháng.

Gạo tính hỗ trợ là gạo tẻ thường theo báo cáo giá thị trường định kỳ hàng tháng của Sở Tài chính tại thời điểm hỗ trợ.

2. Sửa đổi Điều 12:

Hỗ trợ gia đình chính sách (cụ thể Điều 28 Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg)

Hộ tái định cư có người đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội của Nhà nước theo quy định tại Nghị định 07/2000/NĐ-CP ngày 09/3/2000 của Chính phủ phải di chuyển thì được hỗ trợ một lần là 1.000.000đồng/người hưởng trợ cấp và do nơi đi chi trả.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; Các nội dung khác không quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định cụ thể một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên & Môi trường, Nông nghiệp & PTNT; Trưởng Ban QLDA bồi thường, di dân tái định cư tỉnh; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Chử